Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Slovakiet

Indholdet er leveret af
Slovakiet

Du betragtes som offer for en forbrydelse, hvis du har lidt overlast som følge af en strafbar handling, f.eks. hvis du er blevet kvæstet, eller hvis dine (materielle eller immaterielle) goder er blevet beskadiget som følge af en hændelse, der udgør en strafbar handling i henhold til national lovgivning. Som offer for en forbrydelsen har du i henhold til loven individuelle rettigheder før, under og efter straffesagen.

Ofre for forbrydelser har privilegier under straffesagen, og du kan udøve dem når som helst i løbet af sagsforløbet.

I Slovakiet begynder en straffesag med, at politiet gennemfører en strafferetlig efterforskning, hvor der indsamles beviser for den strafbare handling og mod gerningsmanden, som anklages for at have begået handlingen. Hvis bevismaterialet er tilstrækkeligt, indledes en rettergang. Rettergangen afsluttes med rettens dom, hvor den tiltalte kendes skyldig eller frifindes. Dommen kan også omfatte en afgørelse om dit erstatningskrav for de skader, du har lidt. Du kan appellere domstolens afgørelse til en højere ret.

Klik på nedenstående links for at finde de oplysninger, du har brug for:

1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse

2 - Anmeldelse af en forbrydelse — mine rettigheder under efterforskningen og retssagen

3 - Mine rettigheder efter retssagen

4 - Erstatning

5 - Mine rettigheder i forhold til hjælp og støtte

Sidste opdatering: 27/03/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.