Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Spanien

Indholdet er leveret af
Spanien

Hvilke informationer får jeg fra myndighederne, efter lovovertrædelsen har fundet sted (f.eks. fra politiet eller anklagemyndigheden), men inden den er blevet anmeldt?

Generelt har du som offer ret til at få beskyttelse, information, støtte, assistance og opmærksomhed fra den første kontakt med myndighederne eller embedsmændene og under udførelsen af bistands- og støttetjenesterne fra de offentlige myndigheder, herunder tidspunktet for indgivelsen af anmeldelsen.

Du kan bede de myndigheder eller embedsmænd, du henvender dig til i første omgang, om at henvise dig til instanserne for bistand til ofre for kriminalitet (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito), hvor du gratis og fortroligt kan få hjælp og vejledning, også selv om du endnu ikke har indgivet en anmeldelse.

Du kan også ledsages af en person, du selv vælger, fra første gang du er i kontakt med myndighederne og embedsmændene.

Som offer har du også ret til at forstå og blive forstået i enhver handling, der skal udføres i forbindelse med indgivelsen af en anmeldelse, herunder oplysninger forud for indgivelsen af anmeldelsen, samt tolkning på de juridisk anerkendte tegnsprog og mulighed for støtte til samtale, hvis du har brug for det.

Al kommunikation, der finder sted, både mundtlig og skriftlig, skal foregå på et klart, enkelt og letforståeligt sprog og skal tage hensyn til dine personlige forhold og behov, især hvis du har et sensorisk, intellektuelt eller psykisk handicap, eller hvis du er mindreårig.

Den kommunikation, du har ret til som offer, og som tilvejebringes fra den første kontakt med myndighederne eller embedsmænd og under udførelsen af bistand og støttetjenester, vedrører mest:

 • Proceduren for indgivelsen af anmeldelsen og for at få juridisk rådgivning og forsvar og i givet fald betingelserne for, at den kan fås gratis
 • De hjælpemidler og støtteforanstaltninger, du har til rådighed, hvad enten det er medicinsk, psykologisk eller materielt, og proceduren for at få dem
 • Muligheden for at anmode om beskyttelsesforanstaltninger og i givet fald proceduren for at gøre det
 • De erstatninger, som du måtte have ret til, og i givet fald proceduren for at kræve dem
 • De genoprettende retfærdighedstjenester (servicios de justicia restaurativa), der er til rådighed, i tilfælde hvor det er juridisk muligt
 • De tilfælde, hvor du kan få refunderet de udgifter, du har haft i forbindelse med sagen, og i givet fald proceduren for at kræve det.

Hvis du har brug for det, kan du også få oplysninger om tolknings- og oversættelsestjenester samt supplerende hjælpemidler og tjenester til kommunikation.

Hvis du ikke bor i Spanien, har du ret til at modtage oplysninger om proceduren for at udøve dine rettigheder.

Jeg bor ikke i det EU-land, hvor forbrydelsen blev begået (EU-borgere og borgere fra tredjelande). Hvordan beskyttes mine rettigheder?

Hvis du er offer for en forbrydelse og er bosat i Spanien, vil du kunne anmelde strafbare handlinger, der er begået i andre EU-lande, til de spanske myndigheder.

Hvis de spanske myndigheder beslutter ikke at fortsætte efterforskningen på grund af manglende kompetence, videregiver de straks anmeldelsen til de kompetente myndigheder i den stat, på hvis område forbrydelsen er begået, og du vil få besked som anmelder.

Hvis du er statsborger i en EU-medlemsstat og har bopæl i Spanien, og den forbrydelse, du har været udsat for, er begået i en anden EU-medlemsstat end Spanien (offer for en forbrydelse i grænseoverskridende situationer), kan du henvende dig til instanserne for assistance til ofre for forbrydelser, som kan give dig oplysninger om den retlige procedure, der skal følges i det land, hvor forbrydelsen er begået, og om den erstatning, som du måtte have ret til. Hvis der er tale om en terrorhandling, skal du henvende dig til Generaldirektoratet for støtte til ofre for terrorisme (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo), der henhører under Indenrigsministeriet.

Hvis du er en borger, der ikke bor i Spanien, kan du gratis få stillet en tolk til rådighed, hvis du ikke taler spansk eller det respektive regionale sprog. Politiet kan tilbyde dig en formular på dit sprog til at udføre anmeldelsen samt give dig adgang til en tolk pr. telefon eller personligt. Domstolene har en tolketjeneste, som er koordineret med instanserne for assistance til ofre for forbrydelser. Hvis du ikke bor i Spanien, har du desuden ret til at modtage oplysninger om proceduren for at udøve dine rettigheder.

Hvis der er udstedt en beskyttelsesordre til din fordel i en medlemsstat, kan du ansøge om en europæisk beskyttelsesordre. Gennem en forenklet og accelereret procedure får du beskyttelse gennem den nye beskyttelsesforanstaltning, der er gennemført af den medlemsstat, som du rejser eller flytter til.

Hvis jeg anmelder en forbrydelse, hvilke informationer vil jeg så modtage?

På tidspunktet for indgivelse af en anmeldelse har du ret til at få en kopi af anmeldelsen, behørigt certificeret. Derudover har du ret til gratis sproglig bistand og til en skriftlig oversættelse af kopien af den indgivne anmeldelse, hvis du ikke forstår eller taler et af de officielle sprog på det sted, hvor anmeldelsen er indgivet.

Du har ligeledes ret til at modtage information om følgende forhold:

 • De hjælpe- og støtteforanstaltninger, der er tilgængelige for dig, hvad enten de er medicinske, psykologiske eller materielle, og proceduren for at få dem, herunder oplysninger om mulighederne for at få alternativ indkvartering, hvis du har brug for det, og det er hensigtsmæssigt
 • Ret til at fremlægge bevis for de myndigheder, der har ansvaret for undersøgelsen
 • Muligheden for at anmode om beskyttelsesforanstaltninger og i givet fald proceduren for at gøre det
 • De erstatninger, som du måtte have ret til, og i givet fald proceduren for at kræve dem
 • Tolknings- og oversættelsestjenester til rådighed
 • De hjælpemidler og hjælpetjenester til kommunikation, der er til rådighed
 • De procedurer, du kan bruge til at udøve dine rettigheder, hvis du bor uden for Spanien
 • De appeller, du kan indgive mod beslutninger, som du anser for at være i strid med dine rettigheder
 • Kontaktoplysningerne på den myndighed, der har ansvaret for behandlingen af proceduren, og de kommunikationskanaler, du har brug for, så du kan kommunikere med den
 • De genoprettende retfærdighedstjenester til rådighed, i tilfælde hvor det er juridisk muligt
 • De tilfælde, hvor du kan få refusion af juridiske udgifter, og i givet fald proceduren for at kræve det
 • Retten til generelt at fremsætte en anmodning om at blive underrettet om visse proceduremæssige beslutninger, som for eksempel: beslutningen om ikke at rejse en straffesag, den dom, hvorved sagen afsluttes, de beslutninger om fængsling eller efterfølgende løsladelse af gerningsmanden samt en mulig flugt fra fængslet, beslutninger eller afgørelser fra enhver retlig myndighed eller fængselsmyndighed, der vedrører individer, der er dømt for forbrydelser, der indebærer vold eller andre former for krænkelser, og som udgør en risiko for din sikkerhed.

Du vil desuden modtage oplysninger om datoen, tidspunktet og stedet for retssagen samt indholdet af det anklageskrift, der vil blive fremlagt i retten.

Når du er offer for en forbrydelse, der indebærer kønsrelateret vold, vil du modtage meddelelse om beslutninger om fængsling eller efterfølgende frigivelse af lovovertræderen samt dennes eventuelle flugt fra fængslet og beslutninger om indførelse af personlige sikkerhedsforanstaltninger eller ændringer i dem, der allerede er besluttet, når de havde til formål at garantere din sikkerhed, uden at skulle anmode om det, undtagen i de tilfælde, hvor du udtrykker ønske om ikke at modtage sådanne meddelelser.

Du kan også fortroligt og gratis få hjælp og støtte fra instanserne for assistance til ofre for kriminalitet. Du kan blive henvist til disse instanser, hvis det er nødvendigt, afhængigt af forbrydelsens grovhed, eller hvis du anmoder om det.

Hvis der er tale om forbrydelser, der har forårsaget særlig alvorlig skade, kan de offentlige myndigheder og instanserne for assistance til ofre for kriminalitet udvide retten til hjælp og støtte til også at omfatte dine familiemedlemmer. I sådanne tilfælde opfattes familiemedlemmer som personer, der er forenet med dig i ægteskab eller et tilsvarende længerevarende, følelsesmæssigt forhold og familie indtil anden grad af blodslægtskab (bedsteforældre, søskende og børnebørn).

Har jeg ret til gratis tolke- eller oversættelsestjenester (når jeg kontakter politiet eller andre myndigheder eller under undersøgelsen og retssagen)?

Hvis du er en borger, der ikke bor i Spanien, kan du gratis få stillet en tolk til rådighed, hvis du ikke taler spansk eller det respektive regionale sprog. Politiet kan tilbyde dig en formular på dit sprog til at udføre anmeldelsen samt give dig adgang til en tolk pr. telefon eller personligt. Domstolene har en tolketjeneste, som er koordineret med instanserne for assistance til ofre for forbrydelser.

Instanserne for assistance til ofre for kriminalitet kan informere dig om dine rettigheder til gratis sproglig bistand og til en skriftlig oversættelse af kopien af den indgivne anmeldelse, hvis du ikke forstår og taler et af de officielle sprog på det sted, hvor du indgiver anmeldelsen.

Du har især ret til:

 • At blive bistået gratis af en tolk, der taler et sprog, som du forstår, når du fremlægger en erklæring i forbindelse med undersøgelsesfasen for dommeren, anklageren eller politiet, eller når du deltager som vidne i retssagen eller i en mundtlig høring.

Denne ret gælder også, hvis du har høre- eller talebegrænsninger.

 • Gratis oversættelse af proceduremæssige beslutninger, såsom beslutningen om ikke at rejse en straffesag, den dom, hvorved sagen afsluttes, de beslutninger om fængsling eller efterfølgende løsladelse af gerningsmanden samt en mulig flugt fra fængslet, beslutninger eller afgørelser fra enhver retlig myndighed eller fængselsmyndighed, der vedrører individer, der er dømt for forbrydelser, der indebærer vold eller andre former for krænkelser, og som udgør en risiko for din sikkerhed.

Du kan anmode om, at oversættelsen indeholder et kort resumé af grundlaget for den trufne afgørelse.

 • Gratis oversættelse af de oplysninger, der er afgørende for din deltagelse i den strafferetlige procedure. Til dette formål kan du indgive en begrundet anmodning om, at et dokument betragtes som væsentligt.
 • At blive informeret på et sprog som du forstår, om datoen, tidspunktet og stedet for afholdelsen af retssagen.

Tolkeassistance kan ydes via videokonferencer eller andre telekommunikationsmidler, medmindre dommeren eller domstolen uden videre eller ved instansen beslutter, at tolken skal være fysisk til stede for at beskytte dine rettigheder.

Den skriftlige oversættelse af dokumenter kan undtagelsesvis erstattes af et mundtligt resumé af indholdet på et sprog, som du forstår, for at sikre, at retssagen er retfærdig.

Hvis du ønsker tolkning eller oversættelse af politiets procesdokumenter, og du ikke får dem, kan du gøre indsigelse overfor undersøgelsesdommeren, idet indsigelsen anses for at være indgivet, fra det tidspunkt du har udtrykt din uenighed i, at den ønskede tolkning eller oversættelse er blevet afvist.

Hvordan garanterer myndighederne, at jeg forstår og bliver forstået (hvis jeg er et barn; hvis jeg har et handicap)?

Generelt har du som offer ret til at få beskyttelse, information, støtte, assistance og opmærksomhed fra den første kontakt med myndighederne eller embedsmændene og under udførelsen af bistands- og støttetjenesterne fra de offentlige myndigheder, herunder tidspunktet for indgivelsen af anmeldelsen.

Du kan bede de myndigheder eller embedsmænd, du henvender dig til i første omgang, om at henvise dig til instanserne for bistand til ofre for kriminalitet, hvor du gratis og fortroligt kan få hjælp og vejledning, også selv om du endnu ikke har indgivet en anmeldelse.

Du kan også ledsages af en person, du selv vælger, fra første gang du er i kontakt med myndighederne og embedsmændene.

Således har du også ret til at forstå og blive forstået i enhver handling, der skal udføres i forbindelse med indgivelsen af en anmeldelse, herunder oplysninger forud for indgivelsen af anmeldelsen, samt tolkning på de juridisk anerkendte tegnsprog og mulighed for støtte til samtale, hvis du har brug for det.

Al kommunikation, der finder sted, både mundtlig og skriftlig, skal foregå på et klart, enkelt og letforståeligt sprog og skal tage hensyn til dine personlige forhold og behov, især hvis du har et sensorisk, intellektuelt eller psykisk handicap, eller hvis du er mindreårig.

Støttetjenester til ofrene

Hvem tilbyder støtte til ofrene?

Hvis du er offer for en forbrydelse, har du ret til gratis og fortroligt at få adgang til de hjælpe- og støttetjenester, som de offentlige myndigheder tilbyder, samt dem, som ydes af instanserne for assistance til ofre for forbrydelser.

Instanserne for assistance til ofre for forbrydelser er en tværfaglig service til opmærksomhed på offerets behov. Den er oprettet af justitsministeriet og er offentlig og gratis.

Disse instanser findes i alle selvstyrende regioner, i stort set alle provinshovedstæder og endog i andre større byer.

Instanserne for assistance til ofre for forbrydelser tilbyder omfattende, koordineret og specialiseret bistand til ofre for kriminalitet, og de vil handle ud fra dine specifikke behov på det juridiske, psykologiske og sociale område.

Hvis du er offer for terrorisme, kan du henvende dig til Nationalrettens Instans for Information og Assistance til Ofre for Terrorisme (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), men hvis du ønsker at opsøge instansen for assistance til ofre for forbrydelser i din egen provins, kan du gøre det, og din instans vil koordinere sin indsats med Nationalrettens Instans for Information og Assistance til Ofre for Terrorisme.

Retten til aktindsigt udvides under udførelsen af bistandstjenester og støtte til ofre og i givet fald tjenester til genoprettelse af retfærdigheden under hele straffesagen og i en fornøden periode efter dens afslutning, uanset om lovovertræderens identitet og resultatet af retssagen er kendt eller ej, herunder tidspunktet for indgivelsen af anmeldelsen.

Hvis der er tale om forbrydelser, der har forårsaget særlig alvorlig skade, kan de offentlige myndigheder og instanserne for assistance til ofre for kriminalitet udvide retten til hjælp og støtte til også at omfatte dine familiemedlemmer. I denne forbindelse opfattes familiemedlemmer som personer, du er gift med, eller med hvem du lever i et tilsvarende længerevarende, følelsesmæssigt forhold og familie indtil anden grad af blodslægtskab (bedsteforældre, søskende og børnebørn).

Hvis du har mindreårige børn, eller du er en mindreårig, der er underlagt værgemål eller forældremyndighed af en kvinde, der har været offer for kønsrelateret vold eller vold i hjemmet, har du ret til de særlige retshjælps- og beskyttelsesforanstaltninger.

På den anden side, hvis du er offer for terrorhandlinger eller kønsrelateret vold, eller du er mindreårig, vil du også have de rettigheder, der er anerkendt i de specifikke regler for hver type forbrydelse.

Vil politiet automatisk henvise mig til støttetjenester til ofrene?

Statens politibetjente – og i påkommende tilfælde politibetjentene i de selvstyrende regioner, hvor forbrydelsen fandt sted – vil foretage en første individualiseret bedømmelse af din situation på det tidspunkt, hvor du indgiver anmeldelsen, for at fastlægge dit behov for beskyttelse og finde ud af, om du er et sårbart offer. Ved denne første bedømmelse vil du blive informeret om muligheden for at opsøge en instans for assistance til ofre for kriminalitet.

Enhver myndighed eller embedsmand, der kommer i kontakt med dig, bør henvise til instanserne for assistance til ofre for kriminalitet, hvis det er nødvendigt i betragtning af forbrydelsens grovhed, eller i de tilfælde, hvor du anmoder om det.

Hvordan beskyttes mit privatliv?

Under alle omstændigheder vil adgangen til de hjælpe- og støttetjenester, der ydes af de offentlige myndigheder, samt dem, der ydes af instanserne for assistance til ofre for kriminalitet, være fortrolig.

De oplysninger, du giver til politiet eller enhver myndighed eller embedsmand, der hjælper dig fra det første øjeblik, kan kun overføres til andre hjælpe- og støttetjenester, som f.eks. instanserne for assistance til ofre for kriminalitet, med dit forudgående og informerede samtykke.

Hjælpetjenesterne til offeret kan kun videregive de oplysninger, de har modtaget om dig, til tredjeparter med dit forudgående og informerede samtykke.

Med hensyn til retsvæsenet vil dommerne, domstolene, anklagerne og de andre myndigheder og embedsmænd med ansvar for strafferetlig efterforskning samt alle dem, der på nogen måde griber ind i eller deltager i retssagen, i overensstemmelse med lovens bestemmelser træffe de nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af dit og dine familiemedlemmers privatliv og især for at forhindre udbredelse af oplysninger, der kan lette din identifikation, hvis du er mindreårig eller handicappet og har brug for særlig beskyttelse.

Desuden kan den retslige myndighed forbyde at indsamle, distribuere eller offentliggøre billeder af dig eller dine familiemedlemmer, især hvis du er mindreårig eller handicappet og har brug for særlig beskyttelse.

Skal jeg anmelde forbrydelsen for at få adgang til hjælpe- og støttetjenester for ofre?

Ethvert offer har ret til fortroligt og gratis at få hjælp og støtte fra instanserne for assistance til ofre for kriminalitet.

Adgang til hjælpe- og støttetjenester er ikke betinget af en forudgående anmeldelse.

Personlig beskyttelse hvis jeg er i fare

Hvilke former for beskyttelse findes?

Myndighederne og embedsmændene med ansvar for efterforskning, retspleje og retsforfølgning af forbrydelser skal iværksætte de nødvendige foranstaltninger, der er lovligt fastsat for at garantere ofrenes og deres slægtninges liv, deres fysiske og mentale integritet, frihed, sikkerhed, seksuelle ukrænkelighed og frihed, samt at beskytte deres privatliv og værdighed tilstrækkeligt, især når de afgiver vidneudsagn eller skal vidne i retten.

Statsadvokaturen vil især overvåge overholdelsen af denne beskyttelsesret i tilfælde af mindreårige ofre, idet de træffer passende foranstaltninger i deres bedste interesse, når det er nødvendigt at forhindre eller reducere de skader, der kan opstå som led i udviklingen af retssagen.

I tilfælde af at du er et mindreårigt eller handicappet offer (ofre, der har brug for særlig beskyttelse), er der mulighed for at aflægge vidnesbyrd, før retssagen starter, med deltagelse af eksperter og arrangere en optagelse af det interview af dig, som bliver udført af et specialuddannet team i et særligt værelse.

Hvem kan tilbyde mig beskyttelse?

For at fastsætte hvilke beskyttelsesforanstaltninger der skal gennemføres, vil der blive foretaget en vurdering af dine særlige forhold.

Ansvaret for både vurderingen og fastlæggelsen af denne type foranstaltninger påhviler:

 • Under efterforskningsfasen af forbrydelsen: den undersøgende dommer eller dommeren for vold mod kvinder, uden at dette berører den foreløbige vurdering og beslutning, der skal træffes og iværksættes af:
 • Anklageren i sin undersøgelsesprocedure eller i de procedurer, der henviser til mindreårige ofre eller
 • Politifolk, der optræder i den indledende fase af undersøgelserne.
 • Under retsforfølgelsesfasen den dommer eller domstol, som har kendskab til sagen.

Vil nogen vurdere min sag for at se, om der er risiko for, at gerningsmanden vil skade mig igen?

Ja, for at beslutte hvilke beskyttelsesforanstaltninger der skal iværksættes, vil der blive foretaget en vurdering af dine særlige forhold.

Statens politibetjente – og i påkommende tilfælde politibetjentene i de selvstyrende regioner, hvor forbrydelsen fandt sted – vil foretage en første individualiseret bedømmelse af din situation på det tidspunkt, hvor du indgiver anmeldelsen, for at fastlægge dit behov for beskyttelse og finde ud af, om du er et sårbart offer. Ved denne første bedømmelse vil du blive informeret om muligheden for at opsøge en instans for assistance til ofre for kriminalitet.

Hvis din sag behandles i en instans for assistance til ofre for kriminalitet, vil denne service også blive gennemført individuelt, og de oplysninger, der er opnået i politimæssige vurderinger, kan overføres til instansen, hvis du er enig.

Den individuelle vurdering vil tage højde for de behov, du giver udtryk for, og din vilje og vil fuldt ud respektere din fysiske, mentale og moralske integritet.

Der vil særligt blive lagt vægt på:

 • Dine personlige karakteristikker, din situation, dine umiddelbare behov, dit køn, eventuelle handicap og modenhedsniveau, især med vægt på om du er handicappet, eller om du har et afhængighedsforhold med den påståede gerningsmand i forbrydelsen, hvis du er mindreårig, eller om du har brug for særlig beskyttelse, eller om der er andre faktorer, der gør dig særligt sårbar.
 • Karateren af den forbrydelse, du har været udsat for, og årsagen til den skade, der er forårsaget, samt risikoen for gentagelse af forbrydelsen. Der vil især blive lagt vægt på dit behov for beskyttelse, hvis du er offer for terrorhandlinger, forbrydelser begået af en kriminel organisation, vold i hjemmet og kønsvold, seksualforbrydelser, menneskehandel, tvungen forsvinden og forbrydelser begået af årsager, der er racistiske, antisemitiske eller på anden måde vedrører ideologi, religion eller overbevisning, familiesituation, tilhørsforhold til en etnisk gruppe, race eller nation, din nationale oprindelse, dit køn, din seksuelle orientering eller identitet på grund af køn, sygdom eller handicap.
 • Omstændighederne omkring forbrydelsen, især hvis det drejer sig om voldelige forbrydelser.

I tilfælde af at du er mindreårig eller har en eller anden form for handicap, og du har behov for særlig beskyttelse, vil dine meninger, interesser og personlige forhold også blive taget i betragtning, og der vil blive lagt særlig vægt på at overholde principperne om interesserne af mindreårige eller handicappede, der har brug for særlig beskyttelse, ret til information, ret til ikke-diskrimination, ret til fortrolighed, ret til privatlivets fred og ret til beskyttelse.

Vil nogen vurdere min sag for at se, om jeg risikerer yderligere skade i straffesystemets hænder (under efterforskningen og retssagen)?

Ja, under efterforskningsfasen af forbrydelsen vil det være den undersøgende dommer, dommeren for vold mod kvinder, hvis det er en forbrydelse med kønsrelateret vold, anklagemyndigheden eller de politibetjente, der handler i den indledende fase af efterforskningen, der vil vurdere og fastlægge de beskyttelsesforanstaltninger, der er nødvendige for dig.

Hvis du er i fare, vil du få politibeskyttelse.

Dit vidneudsagn vil blive givet via videokonference af hensyn til sikkerhed, offentlig orden eller nytteværdi eller for at bevare din værdighed.

Hvis du er offer for specifikke forbrydelser, der kræver særlige beskyttelsesforanstaltninger for sine ofre, som f.eks. kønsrelateret vold, vold i hjemmet, menneskehandel med henblik på seksuel og arbejdsmæssig udnyttelse, legemsbeskadigelse, forbrydelser mod frihed, tortur eller forbrydelser mod personen, seksuel frihed, intimitet, retten til eget billede, hjemmets ukrænkelighed, ære og socioøkonomisk orden, har du ret til, at et af følgende forbud pålægges lovbryderen, hvis det er strengt nødvendigt for din beskyttelse: Forbud mod at opholde sig på eller rejse til et sted, et kvarter, en by eller en region Forbud mod at nærme sig dig eller at henvende sig til bestemte personer.

Under efterforskningsfasen kan der iværksættes følgende beskyttelsesforanstaltninger for dig:

 • At du afgiver vidneforklaring i specialdesignede eller tilpassede lokaler til dette formål og over for fagfolk, der har fået specialuddannelse til det.
 • I tilfælde af at skulle afgive vidneudsagn flere gange vil disse blive foretaget af den samme person, medmindre dette kan skade udviklingen af retssagen væsentligt, eller dit vidneudsagn skal gives direkte til en dommer eller en anklager.
 • I tilfælde af at du er offer for en forbrydelse med kønsrelateret vold, frihedsberøvelse eller seksuel krænkelse, vil dit vidneudsagn blive hørt af en person af samme køn, såfremt du anmoder herom, medmindre dette kan skade udviklingen af retssagen væsentligt, eller dit vidneudsagn skal afgives direkte til en dommer eller en anklager.

Hvis du er noteret som vidne, og undersøgelsesdommeren mener, at du, din frihed, ejendom eller familie er i alvorlig fare, kan han eller hun træffe følgende foranstaltninger:

 • Holde din identitet, adresse, erhverv og arbejdssted uden for proceduren.
 • Undgå, at du bliver set i retten, og etablere domstolen som adressen for meddelelser.
 • Forhindre, at dit billede bliver optaget på nogen måde.
 • Beordre politibeskyttelse under og efter proceduren.
 • Skaffe dig transport til retten i officielle biler.
 • Placere dig i de venteværelser i retten, som bevogtes af politiet.
 • Under ekstraordinære omstændigheder give dig en ny identitet og økonomisk hjælp til at skifte bopæl eller arbejde.

Hvis du er offer for en forbrydelse med kønsrelateret vold eller vold i hjemmet, kan du få en "beskyttelsesordre", der omfatter generelle sikkerhedsforanstaltninger mod aggressoren (forbud mod at opholde sig på eller besøge bestemte steder, kvarterer, byer eller regioner eller forbud mod at nærme sig dig eller at henvende sig til bestemte personer).

Under retssagen kan dommeren eller retspræsidenten dekretere en privat høring (begrænsning af tilstedeværelsen af de audiovisuelle medier i retsmøderne og forbud mod optagelse af alle eller nogle af høringerne) for at beskytte moral, offentlig orden og dig som offer og/eller din familie. De kan også forbyde afsløring af identiteten af eksperterne eller enhver anden person, der er involveret i retssagen.

Som privat anklager kan du anmode om en privat høring.

Under retssagen kan der iværksættes følgende beskyttelsesforanstaltninger for dig:

 • Foranstaltninger, der forhindrer dig i at få visuel kontakt med den påståede gerningsmand og sikrer, at du kan blive hørt uden at være til stede i retssalen. I sådanne tilfælde kan der gøres brug af kommunikationsteknologi (opsætning af en skærm i retssalen og vidneudsagn via videokonference).
 • Foranstaltninger til at undgå at stille spørgsmål i forbindelse med dit privatliv, der ikke er relevante for den strafbare handling, der efterforskes, medmindre dommeren eller retten undtagelsesvis finder, at de skal besvares.
 • Afholdelse af den mundtlige høring uden offentlighedens tilstedeværelse. Dommeren eller retspræsidenten kan dog tillade tilstedeværelse af personer, der har en særlig interesse i sagen.

Foranstaltningerne til at undgå visuel kontakt med den påståede gerningsmand og formuleringen af spørgsmål i forbindelse med dit privatliv kan også iværksættes under efterforskningsfasen af forbrydelsen.

Hvilken beskyttelse får særligt sårbare ofre?

Hvad angår sårbare ofre, såsom mindreårige og handicappede, der har brug for særlig beskyttelse, vil følgende foranstaltninger finde anvendelse under retssagen ud over de foranstaltninger, der omhandles i afsnittet "Vil nogen vurdere min sag for at se, om jeg risikerer yderligere skade i straffesystemets hænder (under efterforskningen og retssagen)?":

 • Vidneudsagn afgives via audiovisuelle medier og kan afspilles i retssager i de pågældende sager og under lovlige betingelser.
 • Vidneudsagnet kan modtages ved hjælp af eksperter.

I tilfælde af at du er et mindreårigt eller handicappet offer (ofre, der har brug for særlig beskyttelse), er der mulighed for at aflægge vidnesbyrd, før retssagen starter, med deltagelse af eksperter og arrangere en optagelse af det interview af dig, som bliver udført af et specialuddannet team i et særligt værelse.

Desuden kan du via anklagemyndigheden anmode om udnævnelsen af en forsvarer, hvis du er et særligt sårbart offer, og i bestemte tilfælde, f.eks. når der er en interessekonflikt med dine juridiske repræsentanter eller med en af dine forældre, forudsat at den anden forælder ikke er i stand til tilstrækkeligt at repræsentere og assistere ofret. 

Jeg er mindreårig: Har jeg særlige rettigheder?

Hvis du er mindreårig, vil du i forbrydelsens efterforskningsfase blive behandlet i overensstemmelse med protokoller, der er specielt udarbejdet til at beskytte dig. Der træffes særlige sikkerhedsforanstaltninger, når du skal afgive vidneforklaring. Den offentlige anklagemyndighed, som har den særlige funktion at beskytte mindreårige, skal altid være til stede. Al visuel konfrontation med aggressoren bør undgås ved hjælp af tekniske midler.

Du vil blive afhørt af et team, der er specielt uddannet til dette, i et specielt rum, som ikke virker aggressivt. Der er mulighed for en forudgående test med deltagelse af eksperter, og der foretages en optagelse af afhøringen.

Du skal kun afgive vidneforklaring én gang i nærværelse af den undersøgende dommer, advokaten for justitsministeriet og alle, der er involverede i retssagen, og du behøver ikke at gøre det igen i løbet af retssagen.

Hvis du er mindreårig, der skal afgive vidneforklaring, kan du under retssagen undgå visuel kontakt med den anklagede ved hjælp af alle tekniske midler til rådighed.

Konfrontationerne er også begrænsede.

Ud over de foranstaltninger, der er omhandlet i afsnittet "Vil nogen vurdere min sag for at se, om jeg risikerer yderligere skade i straffesystemets hænder (under efterforskningen og retssagen)?", vil følgende foranstaltninger være gældende under retssagen:

 • Vidneudsagn afgives via audiovisuelle medier og kan afspilles i retssager i de pågældende sager og under lovlige betingelser.
 • Vidneudsagnet kan modtages ved hjælp af eksperter.

Desuden kan du via anklagemyndigheden anmode om udnævnelsen af en forsvarer, hvis du er et særligt sårbart offer, og i bestemte tilfælde, f.eks. når der er en interessekonflikt med dine juridiske repræsentanter eller med en af dine forældre, forudsat at den anden forælder ikke er i stand til tilstrækkeligt at repræsentere og assistere ofret. 

Et familiemedlem er afgået ved døden som følge af forbrydelsen: Hvad er mine rettigheder?

I tilfælde af at et familiemedlem er død som følge af en forbrydelse, vil du være et indirekte offer for den forbrydelse, der er begået mod dit familiemedlem (det direkte offer), hvis du er i visse situationer, der er fastsat ved lov (i alle tilfælde med undtagelse af den person, der er ansvarlig for forbrydelsen), som ægtefælle til det direkte offer, og du ikke var separeret eller skilt på tidspunktet for forbrydelsen, hvis du er barn af det direkte offer eller ægtefællen, der ikke var separeret eller skilt på tidspunktet for forbrydelsen, og du boede hos dem, eller hvis du var knyttet til det direkte offer gennem et længerevarende følelsesmæssigt forhold, blandt andre situationer.

Husk, at ethvert offer har ret til at anlægge en straffesag og en civil retssag i henhold til loven og forelægge de kilder til beviser og oplysninger, der anses for relevante for afklaring af kendsgerningerne, for de myndigheder, der har ansvaret for efterforskningen.

Som et indirekte offer har du muligvis adgang til gratis og fortrolig bistand og støttetjenester fra de offentlige myndigheder samt dem, der ydes af instanserne for assistance til ofre for forbrydelser, forudsat at det anses for hensigtsmæssigt at udvide denne ret til det direkte offers slægtninge, fordi der er tale om forbrydelser, der har forårsaget særlig alvorlig skade. I sådanne tilfælde er det kun de personer, der er forenet med ofret i ægteskab eller et tilsvarende længerevarende, følelsesmæssigt forhold og familie indtil til anden grad af blodslægtskab (bedsteforældre, søskende og børnebørn) der opfattes som familiemedlemmer.

Som indirekte offer kan du modtage oplysninger om de tilgængelige hjælpe- og støtteforanstaltninger, hvad enten de er medicinske, psykologiske eller materielle, samt proceduren for at få dem og de kompensationer, som du måtte have ret til, og i givet fald proceduren for at kræve dem.

Instanserne for assistance til ofre for forbrydelser kan rådgive dig om dine økonomiske rettigheder i forbindelse med retssagen, især om hjælp til skader forårsaget af forbrydelsen, og proceduren for at gøre krav på dem, og de vil tilbyde følelsesmæssig støtte og den terapeutiske bistand, du har brug for, hvilket sikrer tilstrækkelig psykologisk bistand til at overvinde de traumatiske konsekvenser af kriminalitet.

Med hensyn til den økonomiske støtte, som du har ret til som et indirekte offer for kriminalitet, er der i Spanien et system med offentlig støtte til fordel for indirekte ofre for forsætlige og voldelige forbrydelser, der er begået i Spanien med dødelig udgang, eller som har forårsaget alvorlige skader på din mentale sundhed.

Du skal opfylde nogle krav for at blive betragtet som et indirekte offer med ret til økonomisk bistand (modtager):

 • Du er spansk statsborger eller statsborger i en anden EU-medlemsstat eller, hvis du ikke falder nogen af de foregående tilfælde, bosiddende i Spanien eller statsborger i en anden stat, der anerkender lignende tilskud til spaniere i samme situation på denne anden stats geografiske område. I tilfælde af dødsfald er den afdødes nationalitet eller sædvanlige bopæl ligegyldige.
 • Du er ægtefælle til den afdøde uden at være retsligt separeret eller har været permanent samlever med den afdøde i et længerevarende følelsesmæssigt forhold i mindst to år før dødsfaldet, medmindre der er fælles børn, i hvilket tilfælde det vil være tilstrækkeligt blot at være samboende. Også de ovennævnte personers børn er inkluderet, selv om de ikke var af den afdøde, forudsat at de var afhængige af den sidstnævnte og boede sammen.
 • Personer, der er dømt for nogen form for forsætligt manddrab, mens afdøde var hans/hendes ægtefælle eller samlever i et stabilt, ægteskabslignende, følelsesmæssigt forhold, er under alle omstændigheder udelukket som modtager.
 • Du er afdødes barn, økonomisk afhængig af den afdøde og boede sammen med afdøde, formodet økonomisk afhængig af de mindreårige børn og handicappede voksne.
 • Hvis du er far eller mor til den afdøde person og afhænger økonomisk af den pågældende person, så længe der ikke er nogen, der er i de ovennævnte situationer.
 • Forældrene til mindreårige, der dør som en direkte konsekvens af en forbrydelse, anses også for at være indirekte ofre og berettigede til en økonomiske støtte, der er fastsat i den spanske lovgivning,

Du skal ansøge om støtten inden for et år, regnet fra datoen for forbrydelsen. I tilfælde af at døden indtræffer som en direkte følge af legemsbeskadigelse eller skader på helbredet, åbnes en ny periode med samme varighed for at ansøge om hjælp.

Støttens tildeling er som hovedregel betinget af, at den endelige retsafgørelse, der afslutter straffesagen, afgives.

Modtagelse af støtten er uforenelig med den erstatning, der er fastsat ved dom, selv om hele eller en del af støtten udbetales, når den person, der er skyldig i lovovertrædelsen, er erklæret i en situation med delvis insolvens og med erstatning fra en privat forsikring eller støtte, hvis beløbet er højere end det beløb, der er angivet i dommen, samt med den sygeforsikring, som kunne svare til offerets midlertidige handicap.

Støttens størrelse må under ingen omstændigheder overstige den erstatning, der er fastsat i dommen.

Kan jeg få adgang til mæglingstjenester? På hvilke betingelser? Vil jeg være i sikkerhed under mæglingen?

Som offer har du ret til at modtage oplysninger om alternativ tvistbilæggelse med eventuel anvendelse af mægling og andre foranstaltninger til genoprettelse af retfærdighed samt oplysninger om tjenester til genoprettelse af retfærdighed, i de tilfælde hvor det er lovligt muligt. Instanserne for assistance til ofre for forbrydelser kan skaffe denne information til dig.

Desuden kan instanserne for assistance til ofre for forbrydelser foreslå retsinstansen at anvende af kriminel mægling, når den anser det for gavnligt for dig, og yde støtte til tjenester til genoprettelse af retfærdigheden og andre udenretslige afviklingsprocedurer, der er lovligt etableret.

Du kan få adgang til tjenester til genoprettelse af retfærdighed for at opnå tilstrækkelig materiel og moralsk kompensation for de skader, der stammer fra forbrydelsen, hvis følgende krav er opfyldt:

 • Lovovertræderen har anerkendt de væsentlige kendsgerninger, som hans/hendes ansvar skyldes.
 • Du har givet dit samtykke efter at have modtaget udtømmende og upartisk information om indholdet, de mulige resultater og de eksisterende procedurer til håndhævelse af overholdelse.
 • Lovovertræderen har givet sit samtykke.
 • Mæglingsproceduren medfører ingen risiko for din sikkerhed, og der er heller ingen fare for, at dens udvikling kan forårsage yderligere materielle eller moralske skader for dig.
 • Loven forbyder det ikke for den begåede forbrydelse.

Debatterne, der finder sted inden for mæglingsproceduren, vil være fortrolige og må ikke formidles uden dit og lovovertræderens samtykke.

Mæglerne og andre fagfolk, der deltager i mæglingsproceduren, vil være underlagt tavshedspligt i forhold til de kendsgerninger og afsløringer, som de måtte have fået kendskab til under udøvelsen af deres funktion.

Både du og lovovertræderen kan til enhver tid tilbagekalde jeres samtykke til at deltage i mæglingsproceduren.

Normalt finder mægling sted i forbindelse med mindre alvorlige forbrydelser.

I forbindelse med ungdomskriminalitet (fra 14 til 18 år) er mægling udtrykkeligt reguleret til at være et middel til at opnå rehabilitering af den mindreårige. Inden for dette omfang udføres mægling af støtteteam til anklagemyndigheden for mindreårige, selv om den også kan udføres af organer i de selvstyrende regioner og andre enheder som visse specialiserede sammenslutninger på dette område.

I forbindelse med voksenkriminalitet indgår mægling i tjenesterne til genoprettelse af retfærdighed, og adskillige pilotprogrammer har eksisteret i årevis.

Med hensyn til mæglingssikkerheden for dig vil du altid have de fysiske beskyttelsesforanstaltninger, der måtte være nødvendige, og enhver anden foranstaltning, der måtte kræves af omstændighederne, og som kan blive besluttet af retsmyndigheden.

Hvor kan jeg finde de regler, hvor mine rettigheder er beskrevet?

 • Straffelovbogenspansk
 • Civillovbogenspansk
 • Strafferetsplejelovenspansk
 • Bekendtgørelse af lov 4/2015 af 27. om ofre for forbrydelsespansk
 • Kongeligt dekret 1109/2015 af 11. december, som kundgjorde bekendtgørelsen af lov 4/2015 af 27. april om ofre for forbrydelse er udviklet, og hvor instanser til assistance for ofre for kriminalitet er reguleretspansk
 • Organisk lov 8/2015 af 22. juli og lov 26/2015 af 22. juli om ændring af beskyttelsessystemet for børn og ungespansk
 • Lov 23/2014 af 20. november om gensidig anerkendelse af afgørelser i straffesager i Den Europæiske Unionspansk
 • Kongeligt dekret 671/2013 af 6. september, som godkender bestemmelserne i lov 29/2011spansk
 • Lov 29/2011 af 22. september om anerkendelse og integreret beskyttelse af ofre for terrorismespansk
 • Organisk lov 1/2004 af 28. december om foranstaltninger til omfattende beskyttelse mod kønsrelateret voldspansk
 • Organisk lov 5/2000 af 12. januar, der regulerer mindreåriges strafferetlige ansvarspansk
 • Organisk lov 1/1996 af 15. januar om juridisk beskyttelse af mindreårigespansk
 • Lov 1/1996 af 10. januar om gratis juridisk assistancespansk
 • Lov 35/1995 af 11. december om hjælp og støtte til ofre for forbrydelser, der er voldelige og krænker den seksuelle frihedspansk
 • Kongeligt dekret 738/1997 af 23. maj, der godkender bekendtgørelsen om støtte til ofre for forbrydelser, der er voldelige og krænker den seksuelle frihedspansk
 • Organisk lov 19/1994 af 23. december om beskyttelse af vidner og eksperter i straffesagerspansk
Sidste opdatering: 17/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.