Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Spanien

Indholdet er leveret af
Spanien

Hvad er proceduren for at kræve erstatning for skader og tab fra gerningsmanden? (f.eks. en uafhængig retssag, en civil retssag eller samlet behandling af civilretlige og strafferetlige spørgsmål)

Som privat anklager kan du kræve erstatning for skader og tab som led i den civile retssag inden for samme strafferetlige procedure eller udsætte dette krav, indtil straffesagen er afsluttet. Hvis de to sager behandles adskilt, skal den civile retssag sættes i bero, indtil straffesagen er afsluttet.

Du kan også optræde i sagen som civil part, der ikke har nogen habilitet i retssagen. Hvis du ikke optræder som civil part i sagen for at søge erstatning, vil anklageren fremsætte det civile krav på dine vegne. Hvis retten frikender tiltalte eller ikke tilkender dig erstatning, kan du altid gå den civile vej for at kræve erstatning.

Tiltaltes erstatningsansvar omfatter tilbagebetaling, afhjælpning af skaden og erstatning for det lidte tab, herunder det, der er forvoldt din partner og dine børn.

Du kan også få erstatning fra staten.

Kontorerne for bistand til ofre for kriminalitet (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito) er den myndighed, der skal hjælpe ofre for kriminalitet i grænseoverskridende situationer, i tilfælde hvor den forbrydelse, du har været udsat for, er begået i en anden EU-medlemsstat end Spanien, og du har din sædvanlige bopæl i Spanien. I tilfælde af terrorhandlinger i grænseoverskridende situationer er indenrigsministeriet den myndighed, der yder bistand via generaldirektoratet for støtte til ofre for terrorisme (Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo).

Bistandsmyndigheden vil generelt samarbejde om indledning og behandling af procedurer for anerkendelse af støtte fra den medlemsstat i Den Europæiske Union, hvor forbrydelsen er begået, og for at du som ansøger fra Spanien kan få adgang til erstatning fra den stat, på hvis geografiske område forbrydelsen blev begået, undtagen i tilfælde af, at der er tale om terrorhandlinger.

Til det formål kan kontorene for bistand til ofre for forbrydelser hjælpe dig med at anmode om følgende hjælp:

 • Oplysninger om mulighederne for at anmode om økonomisk bistand eller erstatning, de nødvendige papirer eller formularer, herunder hvordan de skal udfyldes, og den dokumentation, der måtte være nødvendig
 • Generel vejledning om, hvordan man udfylder anmodninger om supplerende oplysninger.

På samme måde skal kontorerne for bistand til ofre for kriminalitet i deres egenskab af bistandsmyndighed:

 • videregive din ansøgning og dokumentation samt den dokumentation, der efterfølgende kræves, til den beslutningstagende myndighed, der er udpeget af den stat, på hvis område forbrydelsen er begået
 • samarbejde med den beslutningstagende myndighed, når denne myndighed i overensstemmelse med sin nationale lovgivning er indforstået med at høre ansøgeren eller enhver anden person.

Den beslutningstagende myndighed er Generaldirektoratet for Personale og Offentlige Pensioner under Økonomi- og Finansministeriet (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda), når den i loven omhandlede anmodning om offentlig støtte fremsættes gennem bistandsmyndigheden i den stat, hvor ansøgeren har sædvanlig bopæl.

Beslutningsmyndigheden skal underrette både dig og bistandsmyndigheden om:

 • Modtagelsen af anmodningen om offentlig bistand, det organ, der behandler sagen, fristen for at træffe afgørelse i sagen og om muligt den dato, hvor afgørelsen forventes truffet
 • Den dom, hvorved sagen afsluttes.

I forbindelse med terrorhandlinger vil indenrigsministeriet (generaldirektoratet for støtte til ofre for terrorisme) fungere som bistandsmyndighed i de tilfælde, hvor forbrydelsen er begået i en anden EU-medlemsstat end Spanien, og du som ansøger om bistand har din sædvanlige bopæl i Spanien, så du fra Spanien kan få adgang til den erstatning, du i givet fald er ret til at få udbetalt af den stat, på hvis område forbrydelsen blev begået. De foranstaltninger, som Generaldirektoratet for støtte til ofre skal træffe som bistands- eller beslutningsmyndighed, svarer til dem, der henhører under Generaldirektoratet for Personaleomkostninger og Offentlige Pensioner under Økonomi- og Finansministeriet.

Retten har dømt forbryderen til at betale mig erstatning for skader og tab eller godtgørelse. Hvilken garanti har jeg for, at forbryderen betaler?

Staten betaler hele eller en del af støtten, hvis forbryderen erklæres delvist insolvent.

Staten indtræder uden videre – op til det samlede beløb svarende til den foreløbige eller endelige støtte, du har fået tildelt som offer eller berettiget – i dine rettigheder overfor den, der bærer det civilretlige ansvar for forbrydelsen.

Staten kan føre retssag mod den person, der er ansvarlig for den strafferetlige handling, for at kræve fuld eller delvis godtgørelse af den tildelte støtte.

Denne sag vil i givet fald blive ført inden for rammerne af den administrative retshåndhævelsesprocedure (procedimiento administrativo de apremio) og vil blandt andet blive ført:

 • Hvis det i en retskraftig afgørelse fastslås, at der ikke er begået nogen forbrydelse.
 • Hvis enten du som offer eller dine berettigede pårørende efter udbetalingen uanset af hvilken grund modtager hel eller delvis erstatning for de tab, der er lidt, i de tre år der følger efter tildelingen af støtten.
 • Hvis støtten blev opnået på grundlag af falske eller bevidst ufuldstændige oplysninger eller gennem en anden svigagtig form eller bevidst udeladelse af omstændigheder, der ville resultere i et afslag eller en nedsættelse af den støtte, der var anmodet om.
 • Når den erstatning, der tilkendes i dommen, er lavere end den midlertidige støtte.

Dette retsskridt vil blive gennemført ved statens deltagelse i straffesagen eller den efterfølgende civile retssag, uden at det berører den civile retssag, som anklagemyndigheden har gennemført.

Hvis forbryderen ikke betaler, kan staten så udbetale mig et forskud? På hvilke betingelser?

Staten betaler hele eller en del af støtten, hvis den person, der er dømt for forbrydelsen, erklæres delvist insolvent.

Der kan ydes midlertidig støtte inden der træffes en retskraftig afgørelse, hvorved straffesagen afsluttes, forudsat at det er godtgjort, at du som offer eller begunstiget er blevet bragt i en vanskelig økonomisk situation.

Den midlertidige støtte kan søges, så snart du har anmeldt forholdet til de kompetente myndigheder, eller når der bliver ført en straffesag på dette grundlag.

Er jeg berettiget til erstatning fra staten?

Du kan få kompensation fra staten.

I Spanien findes der et system til støtte for ofre for forsætlige og voldelige forbrydelser, der er begået i Spanien, som resulterer i dødsfald, alvorlige kvæstelser eller alvorlig skade på fysisk eller psykisk helbred. Støtten tilkendes også til fordel for ofre for forbrydelser mod den seksuelle frihed, også selv om de udføres uden vold.

Generelt kan du få adgang til den økonomiske støtte, der er fastsat i loven, hvis du på det tidspunkt, hvor forbrydelsen er begået, er spanier eller statsborger i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union eller, hvis det ikke er tilfældet, har normal bopæl i Spanien eller er statsborger i en anden stat, der anerkender tilsvarende hjælp til spaniere på denne stats område.

I tilfælde af dødsfald skal kravene til statsborgerskab eller bopæl opfyldes af modtagerne, ikke af afdøde.

I tilfælde af alvorlige kvæstelser eller alvorlige skader på fysisk eller psykisk helbred vil de direkte ofre, dvs. dem, der har lidt kvæstelser eller skader, være modtagere.

I tilfælde af dødsfald er modtagerne de indirekte ofre, som er følgende:

 • Ægtefælle til den afdøde uden at være retsligt separeret eller den permanente samlever med den afdøde i et længerevarende følelsesmæssigt forhold i mindst to år før dødsfaldet, medmindre der er fælles børn, i hvilket tilfælde det vil være tilstrækkeligt blot at være samboende. Også de ovennævnte personers børn er inkluderet, selv om de ikke var af den afdøde, forudsat at de var afhængige af den sidstnævnte og boede sammen.

Personer, der er dømt for nogen form for forsætligt manddrab, mens afdøde var hans/hendes ægtefælle eller samlever i et stabilt, ægteskabslignende, følelsesmæssigt forhold, er under alle omstændigheder udelukket som modtager.

 • Afdødes barn, som var afhængig af den afdøde og boede sammen med afdøde, formodet økonomisk afhængig af de mindreårige børn og handicappede voksne.
 • Faderen eller moderen til den afdøde person, der afhænger økonomisk af den pågældende person, så længe der ikke er nogen, der er i de ovennævnte situationer.
 • Forældrene til mindreårige, der dør som en direkte konsekvens af en forbrydelse, anses også for at være indirekte ofre og berettigede til en økonomiske støtte, der er fastsat i den spanske lovgivning,

De skader, der giver ret til at modtage økonomisk støtte, er dem, der forringer fysisk integritet, fysisk eller psykisk helbred eller medfører uarbejdsdygtighed, der varer mere end seks måneder eller er af permanent karakter med en handicapgrad på mindst 33 % for skadelidte.

Støttens tildeling er som hovedregel betinget af, at den endelige retsafgørelse, der afslutter straffesagen, afgives.. I betragtning af den tid, det tager at afgøre straffesager, indtil der er en endelig retsafgørelse, der afslutter straffesagen, giver lovgivningen mulighed for at yde midlertidig støtte af hensyn til den usikre økonomiske situation for ofrene for forbrydelsen eller deres bemyndigede. Der kan ansøges om midlertidig støtte, når ofret har anmeldt handlingen til de kompetente myndigheder, eller når straffesagen er indledt af de kompetente organer uden krav om anmeldelse.

Støttens størrelse må under ingen omstændigheder overstige den erstatning, der er fastsat i dommen.

I tilfælde af en mindreårigs eller en handicappets død som direkte følge af lovovertrædelsen har forældrene eller værgerne til den mindreårige eller handicappede kun ret til en støtte, der består i godtgørelse af de begravelsesudgifter, som de rent faktisk måtte have betalt op til den retsligt fastlagte grænse.

I tilfælde af forbrydelser mod seksuel frihed, der forårsager skade på ofrets mentale sundhed, dækker støttebeløbet omkostningerne ved den terapeutiske behandling, der frit vælges af ofret, med et maksimum fastsat af lovgivningen.

Som hovedregel er fristen for ansøgning om støtte et år, fra det tidspunkt hvor lovovertrædelsen blev begået. Forløbet af denne periode suspenderes, fra det tidspunkt hvor straffesagen begynder, og begynder igen at tælle, fra det tidspunkt hvor den endelige retsafgørelse udstedes, og offeret er blevet underrettet herom.

Modtagelse af støtten kan ikke kombineres med:

 • Erstatning i henhold til dom. Ikke desto mindre udbetales hele eller en del af støtten, hvis forbryderen erklæres delvist insolvent.
 • Erstatning eller støtte fra en privat forsikring eller socialsikringstilskud, der måtte tilfalde ofre for midlertidigt handicap. Ikke desto mindre ville udbetalingen af støtten til modtageren af en privat forsikring ske, såfremt størrelsen af den erstatning, der skal modtages i henhold hertil, er mindre end den, der er fastsat i dommen.
 • Modtagelse af denne hjælp vil under ingen omstændigheder kunne kombineres med skadeserstatning til ofre for væbnede bander og terrorelementer.

Modtagelse af støtten kan kombineres med:

 • En offentlig pension, som den begunstigede har ret til at modtage, i tilfælde af permanent invalidering eller dødsfald af et offer
 • Den sociale støtte fastsat i ยง 27 i organisk lov 1/2004 af 28. december om foranstaltninger til omfattende beskyttelse mod kønsrelateret vold

Støtte til permanent invalidering vil kunne kombineres med midlertidig handicaphjælp.

Den kompetence, der anvendes ved behandling og løsning af ansøgningerne om offentlig støtte, er lovmæssigt fastlagt og hører under Generaldirektoratet for Personaleomkostninger og Offentlige Pensioner i Finansministeriet og Offentlige Forvaltninger, når det drejer sig om ofre for enhver forbrydelse, bortset fra ofre for terrorisme, hvor Indenrigsministeriet (Generaldirektoratet for støtte til ofre for terrorisme) er den kompetente myndighed.

Hvis du er offer for terrorisme, eksisterer der en række forskellige statsstøtteordninger til ofre for terrorisme med det formål at kompensere dem for de skader, der er forårsaget af denne type forbrydelser, hvilket kræver en samlet forbindelse mellem terrorhandlingen og de skader, der er lidt.

De skader, der kan udbetales erstatning for, er følgende:

 • Legemsbeskadigelse, både fysisk og psykisk, samt udgifter til lægebehandling, proteser eller kirurgiske indgreb.

Disse udgifter betales kun til den berørte person, hvis denne ikke har fuld eller delvis dækning inden for et offentligt eller privat forsorgssystem.

 • Materielle skader på privatpersoners hjem eller på handels- og industriinstitutioner, hovedkvarterer for politiske partier, fagforeninger og sociale organisationer.
 • Udgifter til midlertidig indkvartering, mens de enkelte personers sædvanlige hjem repareres.
 • Skader på både personbiler og køretøjer beregnet til person- eller varetransport, bortset fra dem der er offentligt ejede.

Kompensationerne for de angivne skader, med undtagelse af personskader, vil være sekundære i forhold til dem, der er etableret i samme sager af enhver anden offentlig myndighed eller dem, der stammer fra forsikringsaftaler. I disse tilfælde kompenseres med de beløb, der kan opstå som følge af forskellen mellem det beløb, der betales af de offentlige myndigheder eller forsikringsselskaber, og den officielle værdiansættelse.

Kompensationsbeløbet fastsættes i henhold til den forvoldte skade (skadens art og handicapgraden, de forårsager, dødsfald osv.).

Anden støtte:

 • Under uddannelse: Når der som følge af en terrorhandling opstår personskader af en særlig karakter på den studerende eller dennes forældre eller værger, eller de bliver ude af stand til at udøve deres sædvanlige erhverv.
 • Psykologisk og psykopædagogisk bistand af umiddelbar karakter, både for ofrene og deres slægtninge.
 • Ekstraordinær støtte af usædvanlig karakter til at afhjælpe personlige eller familiens behov for ofrene, ikke dækket eller dækket på en måde, der er notorisk utilstrækkelig ved den almindelige støtte.

Begunstigede af støtten:

 • Hvis det drejer sig om skader, de, der er blevet kvæstet.
 • Hvis der har været dødsfald:
  • Den afdødes ægtefælle.
  • Samlever, som den afdøde måtte have boet sammen med i mindst to år.
  • Samlever, som den afdøde måtte have børn med.
  • Forældrene til afdøde, som de var økonomisk afhængige af. I mangel af forældre og i denne rækkefølge: den afdødes børnebørn, søskende og bedsteforældre, der måtte være økonomisk afhængige af afdøde.
  • I mangel af førnævnte personer: børnene og eller de forældre, der ikke økonomisk afhængige af afdøde.

Generelt er fristen for indgivelse af erstatningskrav for personskade eller materielle skader et år, regnet fra den dag, hvor skaden opstod.

Kontoret for information og bistand til ofre for terrorisme ved landsretten (Audiencia Nacional) vil hjælpe dig som offer for terrorisme i forvaltningen af de nødvendige procedurer i samarbejde med Generaldirektoratet for Støtte til Terrorisme i indenrigsministeriet til behandling af erstatningssagerne: opnåelse af certifikater om, at domme er endelige, kendelser om ikke-gennemførelse af borgerlige forpligtelser og andre dokumenter, der er nødvendige for behandling af støtten.

Er jeg berettiget til at få erstatning, hvis forbryderen ikke er blevet dømt?

I den domsafsigelse, der afslutter den strafferetlige procedure, der ikke appelleres, skal det være bevist, at dødsfald, personskade og alvorlig fysisk eller psykisk skade skyldes en kriminel og voldelig gerning, og følgelig i dommen skal den tilsvarende kompensation bestemmes.

Ved indgivelse af ansøgningen om økonomisk støtte skal der blandt andre dokumenter vedlægges ansøgningen, en kopi af den endelige retsafgørelse om at afslutte straffesagen, det være sig dom, kendelse ved udeblivelse eller erklæring om at afvise sagen på baggrund af den skyldiges død.

Størrelsen af den støtte, der måtte komme i betragtning, må under ingen omstændigheder overstige den erstatning, der er fastsat i dommen.

Har jeg ret til en nødudbetaling, mens jeg venter på afgørelsen af mit erstatningskrav?

Der kan ydes midlertidig støtte inden den endelige retsafgørelse, der afslutter straffesagen, forudsat at den usikre økonomiske situation, du måtte være blevet efterladt i som offer eller begunstiget, er bevist.

Den midlertidige støtte kan søges, så snart du har anmeldt forholdet til de kompetente myndigheder, eller når der bliver ført en straffesag på dette grundlag.

Sidste opdatering: 07/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.