Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Spanien

Indholdet er leveret af
Spanien

Jeg er offer for en forbrydelse: Hvem skal jeg rette henvendelse til for at få støtte og assistance?

Hvis du er offer for en forbrydelse, kan du henvende dig til kontorerne for bistand til ofre for kriminalitet(Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Kontorerne for bistand til ofre for kriminalitet er en tværfaglig service, der tager hånd om ofrene og deres behov. Tjenesten henhører under justitsministeriet og er offentlig og gratis.

Disse kontorer findes i alle selvstyrende regioner, i stort set alle provinshovedstæder samt i andre større byer.

De nævnte kontorer tilbyder omfattende, koordineret og specialiseret bistand til ofre for kriminalitet, og de vil opfylde dine specifikke behov på det juridiske, psykologiske og sociale område.

Hvis du er offer for terrorisme, kan du henvende dig til Landsrettens Afdeling for Information og Assistance til Ofre for Terrorisme, men hvis du ønsker at opsøge kontoret for bistand til ofre for forbrydelser i din egen provins, kan du gøre det, og de vil koordinere deres indsats med Landsrettens Afdeling for Information og Assistance til Ofre for Terrorisme.

Hjælpen og støtten fra kontorerne for bistand til ofre for kriminalitet forløber over en række faser:

 • Velkomst- og orienteringsfase: Orientering betyder, at kontoret for bistand til ofre for kriminalitet vil informere dig overordet om det, som du skal foretage dig, de problemer, du kommer til at stå over for, og de mulige konsekvenser. Generelt foregår denne fase gennem et interview, personligt eller telefonisk, hvor du fortæller om dine problemer og behov, og afhængigt af dem vil du blive vejledt, og man vil overveje at inddrage andre organer, og de vil i givet fald blive kontaktet.
 • Informationsfasen: Som offer har du ret til, fra den første kontakt med myndighederne og embedsmændene, herunder tidspunktet før indgivelsen af anmeldelsen, at modtage oplysninger tilpasset dine omstændigheder og personlige forhold og arten af den forbrydelse, du har været udsat for, samt de tab og skader, du har lidt, på visse aspekter som:
 • Hvordan du kan indgive en anmeldelse og proceduren for indgivelse.
 • Specialiserede tjenester og tilgængelige psykosociale og bistandsressourcer, uanset om der er indgivet en anmeldelse, og hvordan man får adgang til dem.
 • Tilgængelige hjælpe- og støtteforanstaltninger (medicinske, psykologiske eller materielle) og proceduren for at få dem, herunder oplysninger om mulighederne for at få alternativ indkvartering, hvis er hensigtsmæssigt.
 • Hvordan du kan få juridisk rådgivning og forsvar og i givet fald betingelserne for, at den kan fås gratis.
 • Du følges under hele sagen indtil domsafsigelse, hvis du har brug for det, og/eller du får ledsagelse til de forskellige straffeinstanser.
 • Muligheden for at du kan anmode om beskyttelsesforanstaltninger og i givet fald proceduren til at gøre det.
 • Rådgivning om de økonomiske rettigheder i forbindelse med retssagen, især om de hjælpemidler og erstatninger, som du måske har ret til, for de skader, der er forårsaget af forbrydelsen, og i givet fald hvilken procedure, der anvendes til at kræve dem.
 • Hvis du bor uden for Spanien: Hvilken procedure du skal følge for at håndhæve dine rettigheder som offer for forbrydelsen?
 • Kontaktoplysninger til den myndighed, der har ansvaret for behandlingen af din procedure, kanalerne til at kommunikere med den, oplysninger om datoen og tidspunktet for retssagen samt indholdet af den anklage, der er rettet mod lovovertræderen.
 • De genoprettende retfærdighedstjenester til rådighed (for eksempel mægling), i tilfælde hvor det er juridisk muligt.
 • Under hvilke forudsætninger du kan få refusion af juridiske udgifter og i givet fald den nødvendige procedure for at kræve det.
 • Interventionsfase: Støtten fra kontorerne for bistand til ofre for kriminalitet udføres på forskellige områder:
 • Interventioner i der juridiske miljø: Kontorerne giver dig den juridiske støtte, du har brug for, og de vil især give dig oplysninger om den type bistand, du kan modtage inden for rammerne af sagsakterne, de rettigheder, du kan udøve i løbet af retssagen, den formular, du skal bruge, og betingelserne for, at du kan få adgang til juridisk rådgivning, samt den type tjenester eller organisationer, som du kan kontakte for at modtage støtte.

Den juridiske bistand vil under alle omstændigheder generelt omhandle udviklingen af retssagen og vejen til at udøve de forskellige rettigheder, eftersom orientering og juridisk bistand for hvert konkret tilfælde hører under din advokat.

 • Interventioner på det medicinsk-psykologiske område: Den psykologiske bistand, som kontorerne tilbyder, indebærer vurdering og behandling af din situation for at opnå en reduktion af krisen forårsaget af forbrydelsen, til konfrontationen med retssagen afledt af forbrydelsen, til ledsagelsen gennem hele retssagen samt styrkelse af dine strategier og evner, hvilket muliggør støtten på dit område.

Kontorerne gennemfører en psykologisk støtteplan, hvis du er et særligt sårbart offer eller har brug for særlig beskyttelse.

 • Økonomiske interventioner: Med hensyn til den økonomiske støtte, som du har ret til, hvis du har været offer for en voldelig forbrydelse eller en forbrydelse mod den seksuelle frihed, har kontorerne en informativ og nyttig funktion i forbindelse med behandlingen af ansøgninger.
 • Socialhjælpsinterventioner: på dette område koordinerer kontorerne den bistand, der ydes til dig, og vil i givet fald henvise dig til sociale ydelser, institutioner eller hjælpeorganisationer, der er tilgængelige, for at garantere sikker bolig, øjeblikkelig lægehjælp, økonomisk bistand, du måtte have ret til, med særlig opmærksomhed på de behov, der stammer fra invaliderende situationer, hospitalsindlæggelse og dødsfald, og dem, der forværres af en eventuel sårbar situation.
 • Opfølgningsfase: Kontorerne følger din sag, især hvis du er et sårbart offer, under hele straffesagen og i en passende periode efter dens afslutning. I denne fase analyserer kontorerne din juridiske, medicinsk-psykologiske, sociale og økonomiske situation på forskellige tidspunkter efter forbrydelsen. Afhængigt af din situation vil det blive fastslået, hvornår det er den rette tid til opfølgning.

I tilfælde af at du er offer for terrorisme, er hovedfunktionerne for afdelingen for information og bistand til ofre for terrorisme i landsretten (Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas de Terrorismo de la Audiencia Nacional):

 • at give dig oplysninger om status for retssagen, der vedrører dig på grund af den forbrydelse, du har været ude for.
 • at rådgive dig om alt relateret til de straffesager og administrative sager, der påvirker dig.
 • At tilbyde personlig ledsagelse til de retssager, der finder sted vedrørende de terrorhandlinger, der påvirker dig.
 • At give dig følelsesmæssig og terapeutisk støtte, uden at det berører indenrigsministeriets beføjelser.
 • At fremme beskyttelsen af din sikkerhed og dit privatliv som offer for en forbrydelse under din deltagelse i retssagerne.
 • At informere dig om de vigtigste kompensationer til ofrene for terrorisme, der under alle omstændigheder kommer fra Generaldirektoratet for Støtte til ofre for terrorisme i indenrigsministeriet.
 • At meddele dig alt, hvad der er relateret til fuldbyrdelse af straffen, indtil sanktionerne er udført til fulde, især i tilfælde af ydelser eller løsladelse af de straffede.

Med hensyn til ofre for terrorisme vil Generaldirektoratet for støtte til ofre for terrorisme i indenrigsministeriet fungere som enkelt kontaktpunkt for enhver procedure, der kan indledes af personer og deres familier, der har lidt under terrorhandlinger, inden for den generelle statsforvaltning ved at henvise de anmodninger, der er indgivet, til det kompetente organ samt håndtere forbindelsen til den interesserede part.

Desuden samarbejder dette generaldirektorat med de kompetente organer i den generelle statsforvaltning og de øvrige offentlige myndigheder med hensyn til bistand og støtte til ofre for terrorisme for at sikre omfattende beskyttelse af ofrene.

Generaldirektoratet for støtte til ofre for terrorisme i indenrigsministeriet vil være ansvarlig for behandling af, forvaltning af og forslag til afgørelse af hjælpe- og kompensationssagerne for dem, der er berørt af terrorhandlinger.

Direkte linje til støtte for ofrene

Hos kontorerne for bistand til ofre for kriminalitet kan de under modtagelsesfasen eller orienteringen hjælpe dig personligt eller over telefonen.

For visse forbrydelser som kønsrelateret vold er der telefonassistance og vejledningstjenester i Spanien, såsom den telefoniske tjeneste til information og juridisk rådgivning om kønsrelateret vold 016.

For særligt udsatte ofre såsom mindreårige er der specifikke tjenester som den telefoniske omsorgsservice fra ANAR-stiftelsen (hjælp til børn og unge i fare) henvendt til børn og unge, voksne og pårørende til mindreårige og slægtninge i tilfælde af bortkomne børn.

Den telefoniske tjeneste til information og juridisk rådgivning om kønsrelateret vold 016 tilbyder gratis og professionel omsorg 24 timer i døgnet, alle dage, året rundt. Under alle omstændigheder er fortroligheden af oplysningerne om brugerne af denne service garanteret.

Omsorgen tilbydes på 51 sprog. Helt konkret tilbydes der en 24-timers omsorgstjeneste på spansk, catalansk, galicisk, baskisk, engelsk og fransk og gennem en tele-oversættelsestjeneste i tilfælde af opkald på tysk, portugisisk, mandarin-kinesisk, russisk, arabisk, rumænsk og bulgarsk. På de øvrige sprog tilbydes bistand via en tele-oversættelsestjeneste.

Tilgængelighed af tjenesten for personer med hørelses- og/eller taleforstyrrelser garanteres ved hjælp af følgende midler:

 • Teksttelefon (DTS) via telefonnummer 900 116 016.
 • Telesor-service via Telesors hjemmeside (https://www.telesor.es/). I dette tilfælde kræves en internetforbindelse.
 • Mobiltelefon eller PDA (personlig digital assistent). I begge tilfælde skal du installere en gratis applikation ved at følge den fremgangsmåde, der er angivet på Telesors websted.

Denne service tilbyder omsorg til alle de mennesker, der har forespørgsler vedrørende specifikke tilfælde af kønsrelateret vold: kvinder, der har været ofre for kønsrelateret vold, folk omkring et offer for denne type forbrydelse (familie, venner, naboer osv.), fagfolk, der behandler en kvinde, der er offer for kønsrelateret vold, eller som kender en situation med denne form for vold, osv.

De angivne oplysninger refererer til de ressourcer, klageadgange og rettigheder, der er tilgængelige for dig som offer for denne type kriminalitet, i form af beskæftigelse, sociale ydelser, finansiel bistand, informationsressourcer, bistand, tilflugtssted og juridisk rådgivning.

Hvis der modtages et nødopkald, viderestilles det omgående til 112 i den respektive selvstyrende region.

Hvis du er offer for kønsrelateret vold mod mindreårige, vil dine opkald til 016-tjenesten blive viderestillet til ANAR-hjælpetelefonen til børn og unge (900 20 20 10)..

ANAR-stiftelsens telefonservice (hjælp til børn og unge i Fare) (900 20 20 10) er en gratis, fortrolig og anonym service, der er tilgængelig 24 timer i døgnet hver dag året rundt, og som hovedsageligt består af tre hjælpelinjer:

 • ANAR-hjælpetelefon til børn og unge, hvis hovedformål er at tilbyde det barn eller den unge, der ringer, den støtte og vejledning, der er nødvendig, når de har problemer eller er i fare.
 • Voksen- og familie-ANAR-telefon, der er rettet mod de voksne, der skal orienteres om spørgsmål vedrørende mindreårige.
 • Telefon ANAR 116000 for tilfælde af bortkomne børn (harmoniseret nummer af samfundsmæssig interesse for Den Europæiske Union til behandling af sager af denne type).

Fra denne tjeneste viderestilles til tjenesten 016 for opkald foretaget af en myndig kvinde, der har været offer for kønsrelateret vold, eller af en voksen, der har kendskab til en sag af denne type vold.

Er støtten til ofrene gratis?

Ja. Adgang til bistands- og støttetjenester såsom offentlige kontorer for bistand til ofre for forbrydelser er gratis og fortrolig og vil under ingen omstændigheder være betinget af forudgående indgivelse af en anmeldelse.

Hvilke former for støtte kan jeg modtage fra tjenesterne eller de statslige myndigheder?

Du kan opsøge kontorerne for assistance til ofre for kriminalitet, der findes i alle selvstyrende regioner, i stort set alle provinshovedstæder samt i andre byer.

Kontorerne for bistand til ofre for forbrydelser tilbyder omfattende, koordineret og specialiseret bistand til ofre for kriminalitet, og de vil handle ud fra dine specifikke behov på det juridiske, psykologiske og sociale område.

Kontorerne for bistand til ofre for kriminalitet vil navnlig informere dig om de specialiserede ydelser og tilgængelige psykosociale ressourcer og bistandsressourcer, uanset om du indgiver en anmeldelse eller ej, og hvordan du får adgang til disse tjenester.

De giver dig ligeledes informationer om de tilgængelige hjælpe- og støtteforanstaltninger, såvel medicinske som psykologiske eller materielle, og proceduren for at få dem, herunder, hvis det er nødvendigt, oplysninger om mulighederne for at få alternativ indkvartering.

De rådgiver dig også om, hvordan du kan indgive en anmeldelse samt proceduren for indgivelsen af anmeldelsen og muligheden for at få juridisk rådgivning og forsvar og i givet fald betingelserne for, at den kan fås omkostningsfrit.

Fra kontorerne for bistand til ofre for kriminalitet kan der henvises til specialiserede juridiske, psykologiske og sociale tjenester afhængigt af dine behov, som blandt andet kommunale tjenester, social velfærd, sundhed, uddannelse, arbejdsorganisationer, foreninger, stiftelser og andre nonprofit-enheder, psykosociale tjenester fra justitsministeriet og, hvis du er offer for kønsrelateret vold, koordineringsenhederne for vold mod kvinder og sammenslutningerne for kvinder, som findes i hver selvstyrende region og provins.

Hvilke former for støtte kan jeg modtage fra ikke-statslige organisationer?

Ikke-statslige organisationer (NGO'er) kan tilbyde støtte til ofre for specifikke forbrydelser gennem etablering af personlige planer i overensstemmelse med det enkelte offers behov og karakteristikker. Bistandsfunktionen omfatter hovedsageligt juridisk rådgivning, information om de forskellige ressourcer og eksisterende hjælpemidler samt psykologisk og følelsesmæssig støtte.

Sidste opdatering: 17/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.