Victims' rights - by country

Spanien

Indholdet er leveret af
Spanien

Under Law 4/2015 of 27 April 2015, natural persons that are the victims of offences committed in or which may be prosecuted in Spain are considered to be victims of crime, regardless of their nationality, of whether they are of legal age or minors and of whether or not they are legally resident. The provisions of this Law shall apply:

a) As a direct victim, to any natural person who has suffered harm to his or her person or property, especially physical or mental injury, emotional suffering or economic loss directly caused by an offence.

b) As an indirect victim, in the event of death or disappearance of a person directly caused by an offence, except where the events are directly attributable to:

1. The victim’s spouse, where they are not legally or effectively separated, and to any children of the victim or of the victim’s spouse, where they are not legally or effectively separated, who are living with them at the time of the death or disappearance; any person who, at the time of the death or disappearance, is in a comparable sentimental relationship with the victim and any children of that person who are living with the victim at the time of the death or disappearance; to the victim's parents or direct or third-degree relatives for whom the victim has parental responsibility and persons under the victim’s guardianship or who are being fostered by the victim.

2. Where none of the above persons exist, other direct relatives and the victim’s siblings, with preference being given to the victim’s legal representative.

 • Basic victims’ rights: All victims are entitled to protection, information, support, assistance and care, as well as to participate actively in criminal proceedings and to receive respectful, professional, personal and non-discriminatory treatment from their first contact with the authorities or officials, while victim assistance and support and restorative justice services are being provided, throughout criminal proceedings and for a sufficient period of time after their conclusion, regardless of whether or not the identity of the offender is known and of the outcome of the proceedings.
 • Contact point: victim support offices

As a victim of crime, the law grants you certain individual rights before, during and after court proceedings (trial).

Criminal proceedings in Spain start with investigation of the crime, conducted by the judicial police under the supervision of an examining magistrate. At the end of the investigation the examining magistrate sends the case to the public prosecutor who decides what to do next. If there are not sufficient grounds to bring a case against the offender and the public prosecutor fails to press charges, the examining magistrate will dismiss (end) the proceedings. Otherwise, the case will be referred to the relevant court for trial.

During the trial the court examines the evidence and decides whether the alleged offender is guilty or not. If the offender is found guilty the court will impose a penalty. The criminal proceedings may continue with the possibility of an appeal before the higher court.

As a victim, you can take part in criminal proceedings as a witness or have a more active role as a private prosecutor and thus benefit from additional rights derived from being a party to the proceedings. In any case, pursuant to Article 124 of the Spanish Constitution, the public prosecutor shall safeguard the interests of victim/s throughout the proceedings.

The victims of offences related to gender-based violence are assisted by a specialised lawyer from the preliminary enquiries onwards. Following the reform of the Organic Law on the Judiciary (LOPJ) with Organic Law 7/2015, the courts with jurisdiction for violence against women also deal with offences against privacy, the right to self-image and honour of women and the offence of contempt of court or disregarding an interim measure.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 11/03/2020

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse

Hvilke informationer får jeg fra myndighederne, efter lovovertrædelsen har fundet sted (f.eks. fra politiet eller anklagemyndigheden), men inden den er blevet anmeldt?

Generelt har du som offer ret til at få beskyttelse, information, støtte, assistance og opmærksomhed fra den første kontakt med myndighederne eller embedsmændene og under udførelsen af bistands- og støttetjenesterne fra de offentlige myndigheder, herunder tidspunktet for indgivelsen af anmeldelsen.

Du kan bede de myndigheder eller embedsmænd, du henvender dig til i første omgang, om at henvise dig til instanserne for bistand til ofre for kriminalitet (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito), hvor du gratis og fortroligt kan få hjælp og vejledning, også selv om du endnu ikke har indgivet en anmeldelse.

Du kan også ledsages af en person, du selv vælger, fra første gang du er i kontakt med myndighederne og embedsmændene.

Som offer har du også ret til at forstå og blive forstået i enhver handling, der skal udføres i forbindelse med indgivelsen af en anmeldelse, herunder oplysninger forud for indgivelsen af anmeldelsen, samt tolkning på de juridisk anerkendte tegnsprog og mulighed for støtte til samtale, hvis du har brug for det.

Al kommunikation, der finder sted, både mundtlig og skriftlig, skal foregå på et klart, enkelt og letforståeligt sprog og skal tage hensyn til dine personlige forhold og behov, især hvis du har et sensorisk, intellektuelt eller psykisk handicap, eller hvis du er mindreårig.

Den kommunikation, du har ret til som offer, og som tilvejebringes fra den første kontakt med myndighederne eller embedsmænd og under udførelsen af bistand og støttetjenester, vedrører mest:

 • Proceduren for indgivelsen af anmeldelsen og for at få juridisk rådgivning og forsvar og i givet fald betingelserne for, at den kan fås gratis
 • De hjælpemidler og støtteforanstaltninger, du har til rådighed, hvad enten det er medicinsk, psykologisk eller materielt, og proceduren for at få dem
 • Muligheden for at anmode om beskyttelsesforanstaltninger og i givet fald proceduren for at gøre det
 • De erstatninger, som du måtte have ret til, og i givet fald proceduren for at kræve dem
 • De genoprettende retfærdighedstjenester (servicios de justicia restaurativa), der er til rådighed, i tilfælde hvor det er juridisk muligt
 • De tilfælde, hvor du kan få refunderet de udgifter, du har haft i forbindelse med sagen, og i givet fald proceduren for at kræve det.

Hvis du har brug for det, kan du også få oplysninger om tolknings- og oversættelsestjenester samt supplerende hjælpemidler og tjenester til kommunikation.

Hvis du ikke bor i Spanien, har du ret til at modtage oplysninger om proceduren for at udøve dine rettigheder.

Jeg bor ikke i det EU-land, hvor forbrydelsen blev begået (EU-borgere og borgere fra tredjelande). Hvordan beskyttes mine rettigheder?

Hvis du er offer for en forbrydelse og er bosat i Spanien, vil du kunne anmelde strafbare handlinger, der er begået i andre EU-lande, til de spanske myndigheder.

Hvis de spanske myndigheder beslutter ikke at fortsætte efterforskningen på grund af manglende kompetence, videregiver de straks anmeldelsen til de kompetente myndigheder i den stat, på hvis område forbrydelsen er begået, og du vil få besked som anmelder.

Hvis du er statsborger i en EU-medlemsstat og har bopæl i Spanien, og den forbrydelse, du har været udsat for, er begået i en anden EU-medlemsstat end Spanien (offer for en forbrydelse i grænseoverskridende situationer), kan du henvende dig til instanserne for assistance til ofre for forbrydelser, som kan give dig oplysninger om den retlige procedure, der skal følges i det land, hvor forbrydelsen er begået, og om den erstatning, som du måtte have ret til. Hvis der er tale om en terrorhandling, skal du henvende dig til Generaldirektoratet for støtte til ofre for terrorisme (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo), der henhører under Indenrigsministeriet.

Hvis du er en borger, der ikke bor i Spanien, kan du gratis få stillet en tolk til rådighed, hvis du ikke taler spansk eller det respektive regionale sprog. Politiet kan tilbyde dig en formular på dit sprog til at udføre anmeldelsen samt give dig adgang til en tolk pr. telefon eller personligt. Domstolene har en tolketjeneste, som er koordineret med instanserne for assistance til ofre for forbrydelser. Hvis du ikke bor i Spanien, har du desuden ret til at modtage oplysninger om proceduren for at udøve dine rettigheder.

Hvis der er udstedt en beskyttelsesordre til din fordel i en medlemsstat, kan du ansøge om en europæisk beskyttelsesordre. Gennem en forenklet og accelereret procedure får du beskyttelse gennem den nye beskyttelsesforanstaltning, der er gennemført af den medlemsstat, som du rejser eller flytter til.

Hvis jeg anmelder en forbrydelse, hvilke informationer vil jeg så modtage?

På tidspunktet for indgivelse af en anmeldelse har du ret til at få en kopi af anmeldelsen, behørigt certificeret. Derudover har du ret til gratis sproglig bistand og til en skriftlig oversættelse af kopien af den indgivne anmeldelse, hvis du ikke forstår eller taler et af de officielle sprog på det sted, hvor anmeldelsen er indgivet.

Du har ligeledes ret til at modtage information om følgende forhold:

 • De hjælpe- og støtteforanstaltninger, der er tilgængelige for dig, hvad enten de er medicinske, psykologiske eller materielle, og proceduren for at få dem, herunder oplysninger om mulighederne for at få alternativ indkvartering, hvis du har brug for det, og det er hensigtsmæssigt
 • Ret til at fremlægge bevis for de myndigheder, der har ansvaret for undersøgelsen
 • Muligheden for at anmode om beskyttelsesforanstaltninger og i givet fald proceduren for at gøre det
 • De erstatninger, som du måtte have ret til, og i givet fald proceduren for at kræve dem
 • Tolknings- og oversættelsestjenester til rådighed
 • De hjælpemidler og hjælpetjenester til kommunikation, der er til rådighed
 • De procedurer, du kan bruge til at udøve dine rettigheder, hvis du bor uden for Spanien
 • De appeller, du kan indgive mod beslutninger, som du anser for at være i strid med dine rettigheder
 • Kontaktoplysningerne på den myndighed, der har ansvaret for behandlingen af proceduren, og de kommunikationskanaler, du har brug for, så du kan kommunikere med den
 • De genoprettende retfærdighedstjenester til rådighed, i tilfælde hvor det er juridisk muligt
 • De tilfælde, hvor du kan få refusion af juridiske udgifter, og i givet fald proceduren for at kræve det
 • Retten til generelt at fremsætte en anmodning om at blive underrettet om visse proceduremæssige beslutninger, som for eksempel: beslutningen om ikke at rejse en straffesag, den dom, hvorved sagen afsluttes, de beslutninger om fængsling eller efterfølgende løsladelse af gerningsmanden samt en mulig flugt fra fængslet, beslutninger eller afgørelser fra enhver retlig myndighed eller fængselsmyndighed, der vedrører individer, der er dømt for forbrydelser, der indebærer vold eller andre former for krænkelser, og som udgør en risiko for din sikkerhed.

Du vil desuden modtage oplysninger om datoen, tidspunktet og stedet for retssagen samt indholdet af det anklageskrift, der vil blive fremlagt i retten.

Når du er offer for en forbrydelse, der indebærer kønsrelateret vold, vil du modtage meddelelse om beslutninger om fængsling eller efterfølgende frigivelse af lovovertræderen samt dennes eventuelle flugt fra fængslet og beslutninger om indførelse af personlige sikkerhedsforanstaltninger eller ændringer i dem, der allerede er besluttet, når de havde til formål at garantere din sikkerhed, uden at skulle anmode om det, undtagen i de tilfælde, hvor du udtrykker ønske om ikke at modtage sådanne meddelelser.

Du kan også fortroligt og gratis få hjælp og støtte fra instanserne for assistance til ofre for kriminalitet. Du kan blive henvist til disse instanser, hvis det er nødvendigt, afhængigt af forbrydelsens grovhed, eller hvis du anmoder om det.

Hvis der er tale om forbrydelser, der har forårsaget særlig alvorlig skade, kan de offentlige myndigheder og instanserne for assistance til ofre for kriminalitet udvide retten til hjælp og støtte til også at omfatte dine familiemedlemmer. I sådanne tilfælde opfattes familiemedlemmer som personer, der er forenet med dig i ægteskab eller et tilsvarende længerevarende, følelsesmæssigt forhold og familie indtil anden grad af blodslægtskab (bedsteforældre, søskende og børnebørn).

Har jeg ret til gratis tolke- eller oversættelsestjenester (når jeg kontakter politiet eller andre myndigheder eller under undersøgelsen og retssagen)?

Hvis du er en borger, der ikke bor i Spanien, kan du gratis få stillet en tolk til rådighed, hvis du ikke taler spansk eller det respektive regionale sprog. Politiet kan tilbyde dig en formular på dit sprog til at udføre anmeldelsen samt give dig adgang til en tolk pr. telefon eller personligt. Domstolene har en tolketjeneste, som er koordineret med instanserne for assistance til ofre for forbrydelser.

Instanserne for assistance til ofre for kriminalitet kan informere dig om dine rettigheder til gratis sproglig bistand og til en skriftlig oversættelse af kopien af den indgivne anmeldelse, hvis du ikke forstår og taler et af de officielle sprog på det sted, hvor du indgiver anmeldelsen.

Du har især ret til:

 • At blive bistået gratis af en tolk, der taler et sprog, som du forstår, når du fremlægger en erklæring i forbindelse med undersøgelsesfasen for dommeren, anklageren eller politiet, eller når du deltager som vidne i retssagen eller i en mundtlig høring.

Denne ret gælder også, hvis du har høre- eller talebegrænsninger.

 • Gratis oversættelse af proceduremæssige beslutninger, såsom beslutningen om ikke at rejse en straffesag, den dom, hvorved sagen afsluttes, de beslutninger om fængsling eller efterfølgende løsladelse af gerningsmanden samt en mulig flugt fra fængslet, beslutninger eller afgørelser fra enhver retlig myndighed eller fængselsmyndighed, der vedrører individer, der er dømt for forbrydelser, der indebærer vold eller andre former for krænkelser, og som udgør en risiko for din sikkerhed.

Du kan anmode om, at oversættelsen indeholder et kort resumé af grundlaget for den trufne afgørelse.

 • Gratis oversættelse af de oplysninger, der er afgørende for din deltagelse i den strafferetlige procedure. Til dette formål kan du indgive en begrundet anmodning om, at et dokument betragtes som væsentligt.
 • At blive informeret på et sprog som du forstår, om datoen, tidspunktet og stedet for afholdelsen af retssagen.

Tolkeassistance kan ydes via videokonferencer eller andre telekommunikationsmidler, medmindre dommeren eller domstolen uden videre eller ved instansen beslutter, at tolken skal være fysisk til stede for at beskytte dine rettigheder.

Den skriftlige oversættelse af dokumenter kan undtagelsesvis erstattes af et mundtligt resumé af indholdet på et sprog, som du forstår, for at sikre, at retssagen er retfærdig.

Hvis du ønsker tolkning eller oversættelse af politiets procesdokumenter, og du ikke får dem, kan du gøre indsigelse overfor undersøgelsesdommeren, idet indsigelsen anses for at være indgivet, fra det tidspunkt du har udtrykt din uenighed i, at den ønskede tolkning eller oversættelse er blevet afvist.

Hvordan garanterer myndighederne, at jeg forstår og bliver forstået (hvis jeg er et barn; hvis jeg har et handicap)?

Generelt har du som offer ret til at få beskyttelse, information, støtte, assistance og opmærksomhed fra den første kontakt med myndighederne eller embedsmændene og under udførelsen af bistands- og støttetjenesterne fra de offentlige myndigheder, herunder tidspunktet for indgivelsen af anmeldelsen.

Du kan bede de myndigheder eller embedsmænd, du henvender dig til i første omgang, om at henvise dig til instanserne for bistand til ofre for kriminalitet, hvor du gratis og fortroligt kan få hjælp og vejledning, også selv om du endnu ikke har indgivet en anmeldelse.

Du kan også ledsages af en person, du selv vælger, fra første gang du er i kontakt med myndighederne og embedsmændene.

Således har du også ret til at forstå og blive forstået i enhver handling, der skal udføres i forbindelse med indgivelsen af en anmeldelse, herunder oplysninger forud for indgivelsen af anmeldelsen, samt tolkning på de juridisk anerkendte tegnsprog og mulighed for støtte til samtale, hvis du har brug for det.

Al kommunikation, der finder sted, både mundtlig og skriftlig, skal foregå på et klart, enkelt og letforståeligt sprog og skal tage hensyn til dine personlige forhold og behov, især hvis du har et sensorisk, intellektuelt eller psykisk handicap, eller hvis du er mindreårig.

Støttetjenester til ofrene

Hvem tilbyder støtte til ofrene?

Hvis du er offer for en forbrydelse, har du ret til gratis og fortroligt at få adgang til de hjælpe- og støttetjenester, som de offentlige myndigheder tilbyder, samt dem, som ydes af instanserne for assistance til ofre for forbrydelser.

Instanserne for assistance til ofre for forbrydelser er en tværfaglig service til opmærksomhed på offerets behov. Den er oprettet af justitsministeriet og er offentlig og gratis.

Disse instanser findes i alle Link åbner i nyt vindueselvstyrende regioner, i stort set alle provinshovedstæder og endog i andre større byer.

Instanserne for assistance til ofre for forbrydelser tilbyder omfattende, koordineret og specialiseret bistand til ofre for kriminalitet, og de vil handle ud fra dine specifikke behov på det juridiske, psykologiske og sociale område.

Hvis du er offer for terrorisme, kan du henvende dig til Nationalrettens Instans for Information og Assistance til Ofre for Terrorisme (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), men hvis du ønsker at opsøge instansen for assistance til ofre for forbrydelser i din egen provins, kan du gøre det, og din instans vil koordinere sin indsats med Nationalrettens Instans for Information og Assistance til Ofre for Terrorisme.

Retten til aktindsigt udvides under udførelsen af bistandstjenester og støtte til ofre og i givet fald tjenester til genoprettelse af retfærdigheden under hele straffesagen og i en fornøden periode efter dens afslutning, uanset om lovovertræderens identitet og resultatet af retssagen er kendt eller ej, herunder tidspunktet for indgivelsen af anmeldelsen.

Hvis der er tale om forbrydelser, der har forårsaget særlig alvorlig skade, kan de offentlige myndigheder og instanserne for assistance til ofre for kriminalitet udvide retten til hjælp og støtte til også at omfatte dine familiemedlemmer. I denne forbindelse opfattes familiemedlemmer som personer, du er gift med, eller med hvem du lever i et tilsvarende længerevarende, følelsesmæssigt forhold og familie indtil anden grad af blodslægtskab (bedsteforældre, søskende og børnebørn).

Hvis du har mindreårige børn, eller du er en mindreårig, der er underlagt værgemål eller forældremyndighed af en kvinde, der har været offer for kønsrelateret vold eller vold i hjemmet, har du ret til de særlige retshjælps- og beskyttelsesforanstaltninger.

På den anden side, hvis du er offer for terrorhandlinger eller kønsrelateret vold, eller du er mindreårig, vil du også have de rettigheder, der er anerkendt i de specifikke regler for hver type forbrydelse.

Vil politiet automatisk henvise mig til støttetjenester til ofrene?

Statens politibetjente – og i påkommende tilfælde politibetjentene i de selvstyrende regioner, hvor forbrydelsen fandt sted – vil foretage en første individualiseret bedømmelse af din situation på det tidspunkt, hvor du indgiver anmeldelsen, for at fastlægge dit behov for beskyttelse og finde ud af, om du er et sårbart offer. Ved denne første bedømmelse vil du blive informeret om muligheden for at opsøge en instans for assistance til ofre for kriminalitet.

Enhver myndighed eller embedsmand, der kommer i kontakt med dig, bør henvise til instanserne for assistance til ofre for kriminalitet, hvis det er nødvendigt i betragtning af forbrydelsens grovhed, eller i de tilfælde, hvor du anmoder om det.

Hvordan beskyttes mit privatliv?

Under alle omstændigheder vil adgangen til de hjælpe- og støttetjenester, der ydes af de offentlige myndigheder, samt dem, der ydes af instanserne for assistance til ofre for kriminalitet, være fortrolig.

De oplysninger, du giver til politiet eller enhver myndighed eller embedsmand, der hjælper dig fra det første øjeblik, kan kun overføres til andre hjælpe- og støttetjenester, som f.eks. instanserne for assistance til ofre for kriminalitet, med dit forudgående og informerede samtykke.

Hjælpetjenesterne til offeret kan kun videregive de oplysninger, de har modtaget om dig, til tredjeparter med dit forudgående og informerede samtykke.

Med hensyn til retsvæsenet vil dommerne, domstolene, anklagerne og de andre myndigheder og embedsmænd med ansvar for strafferetlig efterforskning samt alle dem, der på nogen måde griber ind i eller deltager i retssagen, i overensstemmelse med lovens bestemmelser træffe de nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af dit og dine familiemedlemmers privatliv og især for at forhindre udbredelse af oplysninger, der kan lette din identifikation, hvis du er mindreårig eller handicappet og har brug for særlig beskyttelse.

Desuden kan den retslige myndighed forbyde at indsamle, distribuere eller offentliggøre billeder af dig eller dine familiemedlemmer, især hvis du er mindreårig eller handicappet og har brug for særlig beskyttelse.

Skal jeg anmelde forbrydelsen for at få adgang til hjælpe- og støttetjenester for ofre?

Ethvert offer har ret til fortroligt og gratis at få hjælp og støtte fra instanserne for assistance til ofre for kriminalitet.

Adgang til hjælpe- og støttetjenester er ikke betinget af en forudgående anmeldelse.

Personlig beskyttelse hvis jeg er i fare

Hvilke former for beskyttelse findes?

Myndighederne og embedsmændene med ansvar for efterforskning, retspleje og retsforfølgning af forbrydelser skal iværksætte de nødvendige foranstaltninger, der er lovligt fastsat for at garantere ofrenes og deres slægtninges liv, deres fysiske og mentale integritet, frihed, sikkerhed, seksuelle ukrænkelighed og frihed, samt at beskytte deres privatliv og værdighed tilstrækkeligt, især når de afgiver vidneudsagn eller skal vidne i retten.

Statsadvokaturen vil især overvåge overholdelsen af denne beskyttelsesret i tilfælde af mindreårige ofre, idet de træffer passende foranstaltninger i deres bedste interesse, når det er nødvendigt at forhindre eller reducere de skader, der kan opstå som led i udviklingen af retssagen.

I tilfælde af at du er et mindreårigt eller handicappet offer (ofre, der har brug for særlig beskyttelse), er der mulighed for at aflægge vidnesbyrd, før retssagen starter, med deltagelse af eksperter og arrangere en optagelse af det interview af dig, som bliver udført af et specialuddannet team i et særligt værelse.

Hvem kan tilbyde mig beskyttelse?

For at fastsætte hvilke beskyttelsesforanstaltninger der skal gennemføres, vil der blive foretaget en vurdering af dine særlige forhold.

Ansvaret for både vurderingen og fastlæggelsen af denne type foranstaltninger påhviler:

 • Under efterforskningsfasen af forbrydelsen: den undersøgende dommer eller dommeren for vold mod kvinder, uden at dette berører den foreløbige vurdering og beslutning, der skal træffes og iværksættes af:
 • Anklageren i sin undersøgelsesprocedure eller i de procedurer, der henviser til mindreårige ofre eller
 • Politifolk, der optræder i den indledende fase af undersøgelserne.
 • Under retsforfølgelsesfasen den dommer eller domstol, som har kendskab til sagen.

Vil nogen vurdere min sag for at se, om der er risiko for, at gerningsmanden vil skade mig igen?

Ja, for at beslutte hvilke beskyttelsesforanstaltninger der skal iværksættes, vil der blive foretaget en vurdering af dine særlige forhold.

Statens politibetjente – og i påkommende tilfælde politibetjentene i de selvstyrende regioner, hvor forbrydelsen fandt sted – vil foretage en første individualiseret bedømmelse af din situation på det tidspunkt, hvor du indgiver anmeldelsen, for at fastlægge dit behov for beskyttelse og finde ud af, om du er et sårbart offer. Ved denne første bedømmelse vil du blive informeret om muligheden for at opsøge en instans for assistance til ofre for kriminalitet.

Hvis din sag behandles i en instans for assistance til ofre for kriminalitet, vil denne service også blive gennemført individuelt, og de oplysninger, der er opnået i politimæssige vurderinger, kan overføres til instansen, hvis du er enig.

Den individuelle vurdering vil tage højde for de behov, du giver udtryk for, og din vilje og vil fuldt ud respektere din fysiske, mentale og moralske integritet.

Der vil særligt blive lagt vægt på:

 • Dine personlige karakteristikker, din situation, dine umiddelbare behov, dit køn, eventuelle handicap og modenhedsniveau, især med vægt på om du er handicappet, eller om du har et afhængighedsforhold med den påståede gerningsmand i forbrydelsen, hvis du er mindreårig, eller om du har brug for særlig beskyttelse, eller om der er andre faktorer, der gør dig særligt sårbar.
 • Karateren af den forbrydelse, du har været udsat for, og årsagen til den skade, der er forårsaget, samt risikoen for gentagelse af forbrydelsen. Der vil især blive lagt vægt på dit behov for beskyttelse, hvis du er offer for terrorhandlinger, forbrydelser begået af en kriminel organisation, vold i hjemmet og kønsvold, seksualforbrydelser, menneskehandel, tvungen forsvinden og forbrydelser begået af årsager, der er racistiske, antisemitiske eller på anden måde vedrører ideologi, religion eller overbevisning, familiesituation, tilhørsforhold til en etnisk gruppe, race eller nation, din nationale oprindelse, dit køn, din seksuelle orientering eller identitet på grund af køn, sygdom eller handicap.
 • Omstændighederne omkring forbrydelsen, især hvis det drejer sig om voldelige forbrydelser.

I tilfælde af at du er mindreårig eller har en eller anden form for handicap, og du har behov for særlig beskyttelse, vil dine meninger, interesser og personlige forhold også blive taget i betragtning, og der vil blive lagt særlig vægt på at overholde principperne om interesserne af mindreårige eller handicappede, der har brug for særlig beskyttelse, ret til information, ret til ikke-diskrimination, ret til fortrolighed, ret til privatlivets fred og ret til beskyttelse.

Vil nogen vurdere min sag for at se, om jeg risikerer yderligere skade i straffesystemets hænder (under efterforskningen og retssagen)?

Ja, under efterforskningsfasen af forbrydelsen vil det være den undersøgende dommer, dommeren for vold mod kvinder, hvis det er en forbrydelse med kønsrelateret vold, anklagemyndigheden eller de politibetjente, der handler i den indledende fase af efterforskningen, der vil vurdere og fastlægge de beskyttelsesforanstaltninger, der er nødvendige for dig.

Hvis du er i fare, vil du få politibeskyttelse.

Dit vidneudsagn vil blive givet via videokonference af hensyn til sikkerhed, offentlig orden eller nytteværdi eller for at bevare din værdighed.

Hvis du er offer for specifikke forbrydelser, der kræver særlige beskyttelsesforanstaltninger for sine ofre, som f.eks. kønsrelateret vold, vold i hjemmet, menneskehandel med henblik på seksuel og arbejdsmæssig udnyttelse, legemsbeskadigelse, forbrydelser mod frihed, tortur eller forbrydelser mod personen, seksuel frihed, intimitet, retten til eget billede, hjemmets ukrænkelighed, ære og socioøkonomisk orden, har du ret til, at et af følgende forbud pålægges lovbryderen, hvis det er strengt nødvendigt for din beskyttelse: Forbud mod at opholde sig på eller rejse til et sted, et kvarter, en by eller en region Forbud mod at nærme sig dig eller at henvende sig til bestemte personer.

Under efterforskningsfasen kan der iværksættes følgende beskyttelsesforanstaltninger for dig:

 • At du afgiver vidneforklaring i specialdesignede eller tilpassede lokaler til dette formål og over for fagfolk, der har fået specialuddannelse til det.
 • I tilfælde af at skulle afgive vidneudsagn flere gange vil disse blive foretaget af den samme person, medmindre dette kan skade udviklingen af retssagen væsentligt, eller dit vidneudsagn skal gives direkte til en dommer eller en anklager.
 • I tilfælde af at du er offer for en forbrydelse med kønsrelateret vold, frihedsberøvelse eller seksuel krænkelse, vil dit vidneudsagn blive hørt af en person af samme køn, såfremt du anmoder herom, medmindre dette kan skade udviklingen af retssagen væsentligt, eller dit vidneudsagn skal afgives direkte til en dommer eller en anklager.

Hvis du er noteret som vidne, og undersøgelsesdommeren mener, at du, din frihed, ejendom eller familie er i alvorlig fare, kan han eller hun træffe følgende foranstaltninger:

 • Holde din identitet, adresse, erhverv og arbejdssted uden for proceduren.
 • Undgå, at du bliver set i retten, og etablere domstolen som adressen for meddelelser.
 • Forhindre, at dit billede bliver optaget på nogen måde.
 • Beordre politibeskyttelse under og efter proceduren.
 • Skaffe dig transport til retten i officielle biler.
 • Placere dig i de venteværelser i retten, som bevogtes af politiet.
 • Under ekstraordinære omstændigheder give dig en ny identitet og økonomisk hjælp til at skifte bopæl eller arbejde.

Hvis du er offer for en forbrydelse med kønsrelateret vold eller vold i hjemmet, kan du få en "beskyttelsesordre", der omfatter generelle sikkerhedsforanstaltninger mod aggressoren (forbud mod at opholde sig på eller besøge bestemte steder, kvarterer, byer eller regioner eller forbud mod at nærme sig dig eller at henvende sig til bestemte personer).

Under retssagen kan dommeren eller retspræsidenten dekretere en privat høring (begrænsning af tilstedeværelsen af de audiovisuelle medier i retsmøderne og forbud mod optagelse af alle eller nogle af høringerne) for at beskytte moral, offentlig orden og dig som offer og/eller din familie. De kan også forbyde afsløring af identiteten af eksperterne eller enhver anden person, der er involveret i retssagen.

Som privat anklager kan du anmode om en privat høring.

Under retssagen kan der iværksættes følgende beskyttelsesforanstaltninger for dig:

 • Foranstaltninger, der forhindrer dig i at få visuel kontakt med den påståede gerningsmand og sikrer, at du kan blive hørt uden at være til stede i retssalen. I sådanne tilfælde kan der gøres brug af kommunikationsteknologi (opsætning af en skærm i retssalen og vidneudsagn via videokonference).
 • Foranstaltninger til at undgå at stille spørgsmål i forbindelse med dit privatliv, der ikke er relevante for den strafbare handling, der efterforskes, medmindre dommeren eller retten undtagelsesvis finder, at de skal besvares.
 • Afholdelse af den mundtlige høring uden offentlighedens tilstedeværelse. Dommeren eller retspræsidenten kan dog tillade tilstedeværelse af personer, der har en særlig interesse i sagen.

Foranstaltningerne til at undgå visuel kontakt med den påståede gerningsmand og formuleringen af spørgsmål i forbindelse med dit privatliv kan også iværksættes under efterforskningsfasen af forbrydelsen.

Hvilken beskyttelse får særligt sårbare ofre?

Hvad angår sårbare ofre, såsom mindreårige og handicappede, der har brug for særlig beskyttelse, vil følgende foranstaltninger finde anvendelse under retssagen ud over de foranstaltninger, der omhandles i afsnittet "Vil nogen vurdere min sag for at se, om jeg risikerer yderligere skade i straffesystemets hænder (under efterforskningen og retssagen)?":

 • Vidneudsagn afgives via audiovisuelle medier og kan afspilles i retssager i de pågældende sager og under lovlige betingelser.
 • Vidneudsagnet kan modtages ved hjælp af eksperter.

I tilfælde af at du er et mindreårigt eller handicappet offer (ofre, der har brug for særlig beskyttelse), er der mulighed for at aflægge vidnesbyrd, før retssagen starter, med deltagelse af eksperter og arrangere en optagelse af det interview af dig, som bliver udført af et specialuddannet team i et særligt værelse.

Desuden kan du via anklagemyndigheden anmode om udnævnelsen af en forsvarer, hvis du er et særligt sårbart offer, og i bestemte tilfælde, f.eks. når der er en interessekonflikt med dine juridiske repræsentanter eller med en af dine forældre, forudsat at den anden forælder ikke er i stand til tilstrækkeligt at repræsentere og assistere ofret. 

Jeg er mindreårig: Har jeg særlige rettigheder?

Hvis du er mindreårig, vil du i forbrydelsens efterforskningsfase blive behandlet i overensstemmelse med protokoller, der er specielt udarbejdet til at beskytte dig. Der træffes særlige sikkerhedsforanstaltninger, når du skal afgive vidneforklaring. Den offentlige anklagemyndighed, som har den særlige funktion at beskytte mindreårige, skal altid være til stede. Al visuel konfrontation med aggressoren bør undgås ved hjælp af tekniske midler.

Du vil blive afhørt af et team, der er specielt uddannet til dette, i et specielt rum, som ikke virker aggressivt. Der er mulighed for en forudgående test med deltagelse af eksperter, og der foretages en optagelse af afhøringen.

Du skal kun afgive vidneforklaring én gang i nærværelse af den undersøgende dommer, advokaten for justitsministeriet og alle, der er involverede i retssagen, og du behøver ikke at gøre det igen i løbet af retssagen.

Hvis du er mindreårig, der skal afgive vidneforklaring, kan du under retssagen undgå visuel kontakt med den anklagede ved hjælp af alle tekniske midler til rådighed.

Konfrontationerne er også begrænsede.

Ud over de foranstaltninger, der er omhandlet i afsnittet "Vil nogen vurdere min sag for at se, om jeg risikerer yderligere skade i straffesystemets hænder (under efterforskningen og retssagen)?", vil følgende foranstaltninger være gældende under retssagen:

 • Vidneudsagn afgives via audiovisuelle medier og kan afspilles i retssager i de pågældende sager og under lovlige betingelser.
 • Vidneudsagnet kan modtages ved hjælp af eksperter.

Desuden kan du via anklagemyndigheden anmode om udnævnelsen af en forsvarer, hvis du er et særligt sårbart offer, og i bestemte tilfælde, f.eks. når der er en interessekonflikt med dine juridiske repræsentanter eller med en af dine forældre, forudsat at den anden forælder ikke er i stand til tilstrækkeligt at repræsentere og assistere ofret. 

Et familiemedlem er afgået ved døden som følge af forbrydelsen: Hvad er mine rettigheder?

I tilfælde af at et familiemedlem er død som følge af en forbrydelse, vil du være et indirekte offer for den forbrydelse, der er begået mod dit familiemedlem (det direkte offer), hvis du er i visse situationer, der er fastsat ved lov (i alle tilfælde med undtagelse af den person, der er ansvarlig for forbrydelsen), som ægtefælle til det direkte offer, og du ikke var separeret eller skilt på tidspunktet for forbrydelsen, hvis du er barn af det direkte offer eller ægtefællen, der ikke var separeret eller skilt på tidspunktet for forbrydelsen, og du boede hos dem, eller hvis du var knyttet til det direkte offer gennem et længerevarende følelsesmæssigt forhold, blandt andre situationer.

Husk, at ethvert offer har ret til at anlægge en straffesag og en civil retssag i henhold til loven og forelægge de kilder til beviser og oplysninger, der anses for relevante for afklaring af kendsgerningerne, for de myndigheder, der har ansvaret for efterforskningen.

Som et indirekte offer har du muligvis adgang til gratis og fortrolig bistand og støttetjenester fra de offentlige myndigheder samt dem, der ydes af instanserne for assistance til ofre for forbrydelser, forudsat at det anses for hensigtsmæssigt at udvide denne ret til det direkte offers slægtninge, fordi der er tale om forbrydelser, der har forårsaget særlig alvorlig skade. I sådanne tilfælde er det kun de personer, der er forenet med ofret i ægteskab eller et tilsvarende længerevarende, følelsesmæssigt forhold og familie indtil til anden grad af blodslægtskab (bedsteforældre, søskende og børnebørn) der opfattes som familiemedlemmer.

Som indirekte offer kan du modtage oplysninger om de tilgængelige hjælpe- og støtteforanstaltninger, hvad enten de er medicinske, psykologiske eller materielle, samt proceduren for at få dem og de kompensationer, som du måtte have ret til, og i givet fald proceduren for at kræve dem.

Instanserne for assistance til ofre for forbrydelser kan rådgive dig om dine økonomiske rettigheder i forbindelse med retssagen, især om hjælp til skader forårsaget af forbrydelsen, og proceduren for at gøre krav på dem, og de vil tilbyde følelsesmæssig støtte og den terapeutiske bistand, du har brug for, hvilket sikrer tilstrækkelig psykologisk bistand til at overvinde de traumatiske konsekvenser af kriminalitet.

Med hensyn til den økonomiske støtte, som du har ret til som et indirekte offer for kriminalitet, er der i Spanien et system med offentlig støtte til fordel for indirekte ofre for forsætlige og voldelige forbrydelser, der er begået i Spanien med dødelig udgang, eller som har forårsaget alvorlige skader på din mentale sundhed.

Du skal opfylde nogle krav for at blive betragtet som et indirekte offer med ret til økonomisk bistand (modtager):

 • Du er spansk statsborger eller statsborger i en anden EU-medlemsstat eller, hvis du ikke falder nogen af de foregående tilfælde, bosiddende i Spanien eller statsborger i en anden stat, der anerkender lignende tilskud til spaniere i samme situation på denne anden stats geografiske område. I tilfælde af dødsfald er den afdødes nationalitet eller sædvanlige bopæl ligegyldige.
 • Du er ægtefælle til den afdøde uden at være retsligt separeret eller har været permanent samlever med den afdøde i et længerevarende følelsesmæssigt forhold i mindst to år før dødsfaldet, medmindre der er fælles børn, i hvilket tilfælde det vil være tilstrækkeligt blot at være samboende. Også de ovennævnte personers børn er inkluderet, selv om de ikke var af den afdøde, forudsat at de var afhængige af den sidstnævnte og boede sammen.
 • Personer, der er dømt for nogen form for forsætligt manddrab, mens afdøde var hans/hendes ægtefælle eller samlever i et stabilt, ægteskabslignende, følelsesmæssigt forhold, er under alle omstændigheder udelukket som modtager.
 • Du er afdødes barn, økonomisk afhængig af den afdøde og boede sammen med afdøde, formodet økonomisk afhængig af de mindreårige børn og handicappede voksne.
 • Hvis du er far eller mor til den afdøde person og afhænger økonomisk af den pågældende person, så længe der ikke er nogen, der er i de ovennævnte situationer.
 • Forældrene til mindreårige, der dør som en direkte konsekvens af en forbrydelse, anses også for at være indirekte ofre og berettigede til en økonomiske støtte, der er fastsat i den spanske lovgivning,

Du skal ansøge om støtten inden for et år, regnet fra datoen for forbrydelsen. I tilfælde af at døden indtræffer som en direkte følge af legemsbeskadigelse eller skader på helbredet, åbnes en ny periode med samme varighed for at ansøge om hjælp.

Støttens tildeling er som hovedregel betinget af, at den endelige retsafgørelse, der afslutter straffesagen, afgives.

Modtagelse af støtten er uforenelig med den erstatning, der er fastsat ved dom, selv om hele eller en del af støtten udbetales, når den person, der er skyldig i lovovertrædelsen, er erklæret i en situation med delvis insolvens og med erstatning fra en privat forsikring eller støtte, hvis beløbet er højere end det beløb, der er angivet i dommen, samt med den sygeforsikring, som kunne svare til offerets midlertidige handicap.

Støttens størrelse må under ingen omstændigheder overstige den erstatning, der er fastsat i dommen.

Kan jeg få adgang til mæglingstjenester? På hvilke betingelser? Vil jeg være i sikkerhed under mæglingen?

Som offer har du ret til at modtage oplysninger om alternativ tvistbilæggelse med eventuel anvendelse af mægling og andre foranstaltninger til genoprettelse af retfærdighed samt oplysninger om tjenester til genoprettelse af retfærdighed, i de tilfælde hvor det er lovligt muligt. Instanserne for assistance til ofre for forbrydelser kan skaffe denne information til dig.

Desuden kan instanserne for assistance til ofre for forbrydelser foreslå retsinstansen at anvende af kriminel mægling, når den anser det for gavnligt for dig, og yde støtte til tjenester til genoprettelse af retfærdigheden og andre udenretslige afviklingsprocedurer, der er lovligt etableret.

Du kan få adgang til tjenester til genoprettelse af retfærdighed for at opnå tilstrækkelig materiel og moralsk kompensation for de skader, der stammer fra forbrydelsen, hvis følgende krav er opfyldt:

 • Lovovertræderen har anerkendt de væsentlige kendsgerninger, som hans/hendes ansvar skyldes.
 • Du har givet dit samtykke efter at have modtaget udtømmende og upartisk information om indholdet, de mulige resultater og de eksisterende procedurer til håndhævelse af overholdelse.
 • Lovovertræderen har givet sit samtykke.
 • Mæglingsproceduren medfører ingen risiko for din sikkerhed, og der er heller ingen fare for, at dens udvikling kan forårsage yderligere materielle eller moralske skader for dig.
 • Loven forbyder det ikke for den begåede forbrydelse.

Debatterne, der finder sted inden for mæglingsproceduren, vil være fortrolige og må ikke formidles uden dit og lovovertræderens samtykke.

Mæglerne og andre fagfolk, der deltager i mæglingsproceduren, vil være underlagt tavshedspligt i forhold til de kendsgerninger og afsløringer, som de måtte have fået kendskab til under udøvelsen af deres funktion.

Både du og lovovertræderen kan til enhver tid tilbagekalde jeres samtykke til at deltage i mæglingsproceduren.

Normalt finder mægling sted i forbindelse med mindre alvorlige forbrydelser.

I forbindelse med ungdomskriminalitet (fra 14 til 18 år) er mægling udtrykkeligt reguleret til at være et middel til at opnå rehabilitering af den mindreårige. Inden for dette omfang udføres mægling af støtteteam til anklagemyndigheden for mindreårige, selv om den også kan udføres af organer i de selvstyrende regioner og andre enheder som visse specialiserede sammenslutninger på dette område.

I forbindelse med voksenkriminalitet indgår mægling i tjenesterne til genoprettelse af retfærdighed, og adskillige pilotprogrammer har eksisteret i årevis.

Med hensyn til mæglingssikkerheden for dig vil du altid have de fysiske beskyttelsesforanstaltninger, der måtte være nødvendige, og enhver anden foranstaltning, der måtte kræves af omstændighederne, og som kan blive besluttet af retsmyndigheden.

Hvor kan jeg finde de regler, hvor mine rettigheder er beskrevet?

 • StraffelovbogenLink åbner i nyt vinduespansk
 • CivillovbogenLink åbner i nyt vinduespansk
 • StrafferetsplejelovenLink åbner i nyt vinduespansk
 • Bekendtgørelse af lov 4/2015 af 27. om ofre for forbrydelseLink åbner i nyt vinduespansk
 • Kongeligt dekret 1109/2015 af 11. december, som kundgjorde bekendtgørelsen af lov 4/2015 af 27. april om ofre for forbrydelse er udviklet, og hvor instanser til assistance for ofre for kriminalitet er reguleretLink åbner i nyt vinduespansk
 • Organisk lov 8/2015 af 22. juli og lov 26/2015 af 22. juli om ændring af beskyttelsessystemet for børn og ungeLink åbner i nyt vinduespansk
 • Lov 23/2014 af 20. november om gensidig anerkendelse af afgørelser i straffesager i Den Europæiske UnionLink åbner i nyt vinduespansk
 • Kongeligt dekret 671/2013 af 6. september, som godkender bestemmelserne i lov 29/2011Link åbner i nyt vinduespansk
 • Lov 29/2011 af 22. september om anerkendelse og integreret beskyttelse af ofre for terrorismeLink åbner i nyt vinduespansk
 • Organisk lov 1/2004 af 28. december om foranstaltninger til omfattende beskyttelse mod kønsrelateret voldLink åbner i nyt vinduespansk
 • Organisk lov 5/2000 af 12. januar, der regulerer mindreåriges strafferetlige ansvarLink åbner i nyt vinduespansk
 • Organisk lov 1/1996 af 15. januar om juridisk beskyttelse af mindreårigeLink åbner i nyt vinduespansk
 • Lov 1/1996 af 10. januar om gratis juridisk assistanceLink åbner i nyt vinduespansk
 • Lov 35/1995 af 11. december om hjælp og støtte til ofre for forbrydelser, der er voldelige og krænker den seksuelle frihedLink åbner i nyt vinduespansk
 • Kongeligt dekret 738/1997 af 23. maj, der godkender bekendtgørelsen om støtte til ofre for forbrydelser, der er voldelige og krænker den seksuelle frihedLink åbner i nyt vinduespansk
 • Organisk lov 19/1994 af 23. december om beskyttelse af vidner og eksperter i straffesagerLink åbner i nyt vinduespansk
Sidste opdatering: 07/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

2 - Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen

Hvordan kan jeg anmelde en forbrydelse?

Hvis du er offer for en forbrydelse, har du fra den første kontakt med myndighederne eller embedsmændene ret til at modtage oplysninger om din ret til at indgive en anmeldelse og i givet fald proceduren for indgivelsen af anmeldelsen.

Du kan indgive en anmeldelse til politiet og få status af vidne i den procedure, der følger. Du kan også bede politiet om at henvise til den instans for assistance til ofre for kriminalitet (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), du hører under, hvor de kan informere dig om, hvordan anmeldelsen skal indgives.

Adgang til bistands- og støttetjenester, såsom offentlige instanser for assistance til ofre for forbrydelser, som er gratis og fortrolig, vil under ingen omstændigheder være betinget af forudgående indgivelse af en anmeldelse.

Som anmelder har du følgende rettigheder:

 • At modtage en kopi af anmeldelsen, der er behørigt certificeret.
 • At få gratis sproglig bistand og til en skriftlig oversættelse af kopien af den anmeldelse, du indgiver, hvis du ikke forstår eller taler et af de officielle sprog på det sted, hvor anmeldelsen indgives. Hvis du ikke taler eller ikke forstår spansk eller det officielle sprog, som den pågældende sagsakt er affattet på, har du ret til gratis at blive bistået af en tolk, der taler et sprog, som du forstår, hvis du fremlægger en erklæring i efterforskningsfasen for dommeren, anklageren eller politiet.
 • Hvis du har bedt om at blive underrettet om visse beslutninger, som blandt andet beslutningen om ikke at rejse en straffesag eller den dom, hvorved sagen afsluttes, har du ret til at blive informeret om dato, klokkeslæt og sted for retssagen samt indholdet af det anklageskrift, der fremlægges i retten.

Du kan også indgive et søgsmål (querella) mod lovovertræderen og blive en del af retssagen som en særlig (privat) anklager med rettigheder, der ligner den offentlige anklagers.

Bortset fra de almindelige tilfælde, hvor anklageren præsenterer anklagen mod lovovertræderen, er der to typer forbrydelser, hvor din rolle er meget vigtig for at kunne rejse en straffesag:

 • Proceduren for delvist offentlige forbrydelser kræver din anmeldelse eller dit søgsmål for at kunne indledes, men derefter overtager anklageren anklagerne mod lovovertræderen, mens sager til forfølgelse af private forbrydelser (for eksempel bagvaskelse) helt afhænger af din vilje. Anklageren har intet ansvar for anklagen mod lovovertræderen, og du kan når som helst trække anmeldelsen tilbage og derved afslutte sagen.

Du kan indgive anmeldelsen på et hvilket som helst sprog, hvis du ikke taler spansk eller et af de respektive regionale sprog. Du har ret til gratis tolkebistand. Hvis ingen på politistationen taler dit sprog, vil politiet i praksis tilbyde dig:

 • Hvis der ikke er tale om en grov forbrydelse, kan du indgive anmeldelsen på en formular på dit eget sprog.
 • Hvis der er tale om en grov forbrydelse, vil du få stillet en tolk til rådighed enten pr. telefon eller personligt.

På nogle politistationer er der engelsk-, fransk- og tyske tolke, især om sommeren.

Der er ingen tidsbegrænsning for indgivelse af anmeldelsen, men der er forældelsesfrister, hvorefter retsforfølgelse af forbrydelsen ikke vil være mulig – fra 10 til 20 år afhængigt af, hvor grov forbrydelsen er. Myndighederne har ingen særlige formkrav til anmeldelsen. Du kan indgive anmeldelsen enten skriftligt eller mundtligt, i hvilket tilfælde den kompetente myndighed nedskriver anmeldelsen. Du skal angive navn, adresse, personnummer, telefonnummer osv., og anmeldelsen skal underskrives.

Du kan anmode politiet om et polititilhold på tidspunktet for indgivelsen af anmeldelsen, hvis du er offer for en forbrydelse med kønsrelateret vold eller vold i hjemmet. Du kan også anmode om den direkte fra den retslige myndighed eller den offentlige anklagemyndighed, instanser for assistance til ofre for forbrydelser, de sociale myndigheder eller myndighedernes hjælpeinstitutioner.

Under alle omstændigheder vil du få stillet blanketter til rådighed til brug for anmodningen om udstedelse af et polititilhold, og du vil få oplysninger om tilholdet.

Hvordan kan jeg vide, hvad der sker med sagen?

Når du indgiver en anmeldelse, modtager du en bekræftet kopi med et referencenummer.

Som offer kan du få oplysninger fra politiet om udviklingen af sagen, medmindre det kan skade efterforskningen. I praksis er det bedst at ringe til den respektive politistation for at bede om oplysninger.

Generelt har du ret til, hvis du har anmodet herom, at modtage oplysninger om dato, tidspunkt og sted for retssagen og indholdet af anklagen, der er rettet mod gerningsmanden, og at blive underrettet om følgende beslutninger:

 • Beslutning om ikke at rejse en straffesag
 • Den dom, hvorved sagen afsluttes
 • Beslutninger om fængsling eller frigivelse af lovovertræderen samt dennes eventuelle flugt fra fængslet og beslutninger om indførelse af sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dig.

Hvis du har anmodet at blive henvist til en instans for assistance til ofre for forbrydelser eller har modtaget assistance fra en af disse instanser, har du ret til at modtage oplysninger om kontaktoplysninger om den myndighed, der har ansvaret for behandlingen af retssagen, og kanalerne til at kommunikere med den samt oplysninger om dato, tidspunkt og sted for retssagen og indholdet af den anklage, der er rejst mod lovovertræderen.

Hvis du er offer for en forbrydelse med kønsrelateret vold, har du ret til at blive informeret om aggressorens processuelle situation og de trufne forholdsregler uden at skulle anmode om det, og du kan til enhver tid udtrykke dit ønske om ikke at modtage oplysningerne.

Hvis du er offer for en voldelig forbrydelse mod seksuel frihed, har du ret til at modtage oplysninger om den statslige erstatning, som du har ret til, hvis aggressoren ikke betaler din kompensation, eller hvis det ikke er nok.

Har jeg ret til gratis retshjælp (under efterforskningen eller retssagen)? På hvilke betingelser?

Fra den første kontakt med myndigheder og embedsmænd har du ret til at modtage oplysninger om retssagen for at få juridisk rådgivning og forsvar samt i givet fald oplysninger om, under hvilke betingelser du kan få den gratis. Instanserne for assistance til ofre for kriminalitet kan også skaffe disse informationer til dig.

Du kan indgive din ansøgning om at blive godkendt til gratis retshjælp til den embedsmand eller myndighed, der har givet dig oplysninger om proceduren for at få juridisk rådgivning og forsvar og i givet fald om at få dette gratis, og de vil videresende ansøgningen sammen med fremlagt dokumentation til den relevante advokatstand.

Ansøgningen kan også indgives til justitsadministrationens instanser for assistance til ofre for kriminalitet, der videresender den til den relevante advokatstand.

Generelt kan du drage fordel af de juridiske vejledningstjenester, der giver alle borgere oplysninger om loven. Disse tjenester er organiseret af advokatstandene for hver retskreds.

Du skal udfylde en formular, der kan rekvireres hos domstolene, justitsministeriet eller andre statslige instanser, for at bevise, at du ikke har tilstrækkelige midler. Du skal indgive ansøgningen til advokatstanden ved den respektive domstol eller ved den nærmeste domstol, hvis straffesagen endnu ikke er påbegyndt.

Hvis du er offer for en forbrydelse med kønsrelateret vold, skal du ikke først bevise, at du ikke har tilstrækkelige midler, for at få retshjælp.

Hvis du er offer for terrorisme, kan du også få gratis retshjælp.

Du kan ansøge om gratis retshjælp i Spanien, hvis du befinder dig i en af følgende situationer, blandt andre:

 • Hvis du er statsborger i en hvilken som helst EU-medlemsstat, og du kan bevise, at dine ressourcer er utilstrækkelige.
 • Hvis du er statsborger i et tredjeland, og du har lovlig bopæl i Spanien eller anerkendte rettigheder i henhold til internationale aftaler (f.eks. aftaler om internationale bortførelser af børn). I dette tilfælde kan du få adgang til gratis retshjælp i Spanien på samme betingelser som EU-borgere.
 • Uanset eksistensen af ressourcer til retsforfølgelse, vil du blive tilkendt retten til gratis retshjælp, som vil blive ydet straks, hvis du er offer for kønsrelateret vold, terrorisme og menneskehandel, i enhver retssag der har forbindelse med, er udledt af eller er en følge af din tilstand som offer, eller hvis du er mindreårig, eller hvis du er en person med et intellektuelt handicap eller en psykisk sygdom, når du er offer for situationer med misbrug eller mishandling.

Denne ret skal også hjælpe de efterladte i tilfælde af offerets død, forudsat at de ikke medskyldige i gerningen.

Med henblik på ydelse af gratis retshjælp vil du blive betragtet som offer, når der er indgivet en anmeldelse eller et klagemål, eller der er blevet indledt en straffesag for en af de ovennævnte forbrydelser, og du vil fortsat blive betragtet som offer, så længe straffesagen er i gang, eller når der er blevet afsagt dom, og sagen er afsluttet.

Retten til gratis retshjælp mistes ved stadfæstelse af frikendelse, eller hvis sagen afvises endegyldigt eller midlertidigt på grund af manglende bevisførelse for, at de kriminelle handlinger har fundet sted. Du har ikke pligt til at betale omkostningerne for de ydelser, du gratis modtog indtil det øjeblik.

I de forskellige retssager, du kan indlede som følge af din tilstand som offer for de angivne forbrydelser, og især i forhold til kønsrelateret vold, skal advokaten være den samme som den, der hjælper dig, forudsat at din ret til forsvar garanteres ordentligt med den advokat.

Du har ret til gratis retshjælp, hvis din eller din families årlige indkomst ikke overstiger:

 • To gange det offentlige indkomstindeks til multiple formål (IPREM) gældende på ansøgningstidspunktet, når der er tale om personer, der ikke er integreret i nogen familieenhed. IPREM er et indeks, der fastsættes årligt, og som tjener til at bestemme omfanget af visse ydelser eller grænsen for adgang til visse ydelser, fordele eller offentlige tjenester.
 • To og en halv gange IPREM gældende på tidspunktet for ansøgningen, når det drejer sig om personer, der er en del af en familieenhed med mindre end fire medlemmer.
 • Tre gange IPREM når det drejer sig om familieenheder, der består af fire eller flere medlemmer.

IPREM for 2016 er på 6.390,13 €.

Hvis du får tilkendt fordelene ved gratis retshjælp, behøver du ikke at betale følgende omkostninger:

 1. Den forudgående juridiske rådgivning.
 2. Advokatens og den offentlige anklagers honorar.
 3. Omkostninger til annoncering i officielle tidender.
 4. De nødvendige gebyrer til indgivelse af visse appeller.
 5. Vederlag til eksperter eller fagmænd.
 6. Du vil få en reduktion på 80 % af prisen på dokument oprettet for notar og certificeringer fra ejendoms- og handelsregistret.

Kan jeg kræve dækning af de udgifter, der er forbundet med at deltage i efterforskningen eller retssagen? På hvilke betingelser?

Hvis du har deltaget i retssagen som offer for en forbrydelse, har du generelt ret til at få refusion af de udgifter, der er nødvendige for at udøve dine rettigheder og de proceduremæssige omkostninger, der måtte være opstået, frem for betaling af de udgifter, der måtte være opstået for staten.

For at gøre dette skal betalingen pålægges i dommen, og den anklagede skal desuden på din anmodning i egenskab af offer dømmes for forbrydelser, som anklagemyndigheden ikke har fremsat tiltale for, eller også skal den dømte være dømt efter tilbagetrækningen af beslutningen om at lukke sagen på grund af en appelsag, som du har indgivet som offer.

Bistands- og støttetjenesterne, og især instanserne for assistance til ofre for kriminalitet, vil kunne informere dig om de tilfælde, hvor du kan få refusion af dine juridiske udgifter og i givet fald proceduren for at kræve det.

Kan jeg appellere, hvis min sag er blevet henlagt, inden den er kommet for retten?

Hvis du er offer og ikke har optrådt i retssagen, og anklageren beslutter at frafalde anklagen mod lovovertræderen, kan dommeren informere dig herom og opfordre dig til at indgive et klagemål og blive en privat anklager inden for fjorten dage. I tilfælde af forkortet procedure har dommeren pligt til at informere dig og invitere dig.

Hvis anklagemyndighedens anklager fremlægger anklager mod lovovertræderen, kan du ikke gøre noget som offer for at fuldføre proceduren, med undtagelse af private forbrydelser.

Hvis du allerede har optrådt i retssagen, og du er privat anklager, kan du anmode om åbning af den mundtlige proces og fremføre anklager mod lovovertræderen. Hvis undersøgelsesdommeren beslutter at afslutte retssagen, det vil sige dekreterer henlæggelse, kan du appellere.

Hvis anklagemyndigheden fremfører anklager mod lovovertræderen, kan du anmode om henlæggelse og opgive din rolle som privat anklager. Den offentlige anklagemyndighed vil dog fortsætte, hvis den beslutter det.

Kan jeg få indflydelse på retssagen?

Stævningsmanden informerer dig ved dit første fremmøde i retten om de rettigheder, du har i straffesagen som offer, og foreslår dig handlingsmuligheder ved hjælp af et klart, enkelt og forståeligt sprog under hensyntagen til dine forhold og dine behov.

Som offer for en forbrydelse har du i straffesagen ret til:

 • At anlægge straffesag og en civil retssag i overensstemmelse med gældende lovgivning i straffesager.
 • At møde for de myndigheder, der har ansvaret for undersøgelsen, for at give dem beviskilder og relevante oplysninger til afklaring af kendsgerningerne.

Derudover vil du ved første fremmøde i retten blive spurgt, om du ønsker at modtage de skrivelser eller meddelelser, som loven fastlægger. I så fald skal du angive en e-mailadresse eller, hvis du ikke har nogen, en adresse eller postadresse.

Uanset din rolle i straffesagen kan du som regel være til stede ved høringerne, selv om de ikke er offentlige. Du er kun forpligtet til at afgive vidneforklaring som vidne.

Hvis du er offer, og du ikke giver fremmøde i straffesagen, vil du blive informeret om datoen og stedet for dommen. Din primære rolle som vidne er at afgive vidneforklaring. For at kunne få besked om datoen og tidspunktet for dommen skal du give besked om eventuelle adresseændringer i løbet af retssagen.

Du kan give fremmøde i retssagen som privat anklager inden forberedelsen af anklageskriftet, dvs. inden den mundtlige høring påbegyndes, undtagen i tilfælde af straffesag mod en mindreårig. Anklageskriftet for forbrydelsen udarbejdes af den offentlige anklager, eventuelt den private anklager og forsvarsadvokaten. I dette skrift indgår en vurdering af forbrydelsen og den tilsvarende straf ud fra disse personers synspunkt. I praksis har hver part fem dage til at fremlægge sine standpunkter skriftligt.

Generelt vil du blive repræsenteret af en advokat, som vil forsvare din sag, og en anklager, som vil repræsentere dig formelt i sagen.

I tilfælde af at der er flere ofre, kan de give fremmøde uafhængigt, selv om dommeren kan kræve, at de grupperes i et eller flere forsvar. Sammenslutninger af ofre kan også give fremmøde i straffesagen, forudsat at de har din tilladelse som offer for forbrydelsen.

Hvis du allerede er privat anklager, har din advokat adgang til resuméet og de andre dokumenter i sagen og andre rettigheder, som ligner dem, der er tilgængelige for anklageren:

 • Anmode om fremskaffelse af flere beviser.
 • Foreslå nye vidner eller eksperter, der støtter din sag.
 • Foreslå konfrontationer osv.

I tilfælde af at den anklagede dømmes, kan retten pålægge ham at betale dig følgende omkostninger: Omkostninger til advokater og anklagere, eksperter, certifikater fra offentlige registre og notarer mv.

Du kan inden for straffesagen anlægge civil retssag (civil part), hvis du kræver at få ting tilbage, reparation af skaden eller erstatning for skader, materielle og moralske, forårsaget af forbrydelsen. I sådanne tilfælde vil du blive repræsenteret af en advokat, som vil forsvare din sag, og en anklager, som vil repræsentere dig formelt i sagen.

I tilfælde af at det besluttes at henlægge efterforskningen, meddeles afgørelsen om henlæggelse til de direkte ofre for den forbrydelse, de har anmeldt, samt til de øvrige direkte ofre, hvis identitet og adresse er oplyst. I tilfælde af at en person afgår ved døden eller er forsvundet direkte som følge af en forbrydelse, vil indirekte ofre for forbrydelsen blive underrettet.

Hvilken officiel rolle udfører retssystemet? For eksempel er jeg eller kan jeg vælge at være: offer, vidne, civil part eller privat anklager?

Som offer for en forbrydelse har du i straffesagen ret til:

 • At anlægge straffesag og en civil retssag i overensstemmelse med gældende lovgivning i straffesager.
 • At møde for de myndigheder, der har ansvaret for undersøgelsen, for at give dem beviskilder og relevante oplysninger til afklaring af kendsgerningerne.

De forskellige roller, du kan have i retssystemet, er:

 • Direkte eller indirekte offer: I kraft af anmeldelsen eller i tilfælde af at du har anmodet om adgang til bistands- og støttetjenester til ofre uden at have indgivet en anmeldelse først, eftersom adgangen til dem ikke er betinget af indgivelse af en anmeldelse.
 • Vidne: Hvis der forelægger en anmeldelse. Din medvirken i retssagen vil ske, når du modtager vidneindkaldelsen.
 • Privat anklager: Hvis du beslutter at give fremmøde i straffesagen som privat anklager, i tilfælde af at du indgiver et klagemål over lovovertræderen (delvist offentlige forbrydelser og private forbrydelser) og inden forberedelsen af anklageskriftet, dvs. inden den mundtlige høring påbegyndes, undtagen i tilfælde af straffesag mod en mindreårig.
 • Civil part: Det er generelt tilfældet, hvis du beslutter at anlægge civil retssag inden for den kriminelle proces, dvs. hvis du kræver at få ting tilbage, reparation af skaden eller erstatning for skader, materielle og moralske, forårsaget af forbrydelsen.

Generelt kan du være til stede under høringerne, også dem der ikke er offentlige. Du er kun forpligtet til at afgive vidneforklaring som vidne.

Hvad er mine rettigheder og forpligtelser under denne rolle?

Generelt har du som offer ret til at få beskyttelse, information, støtte, assistance og opmærksomhed fra den første kontakt med myndighederne eller embedsmændene og under udførelsen af bistands- og støttetjenesterne fra de offentlige myndigheder, herunder tidspunktet for indgivelsen af anmeldelsen.

Du kan bede de myndigheder eller embedsmænd, du henvender dig til i første omgang, om at henvise dig til instanserne for bistand til ofre for kriminalitet, hvor du gratis og fortroligt kan få hjælp og vejledning, også selv om du endnu ikke har indgivet en anmeldelse.

Du kan også ledsages af en person, du selv vælger, fra første gang du er i kontakt med myndighederne og embedsmændene.

Som offer har du også ret til at forstå og blive forstået i enhver handling, der skal udføres i forbindelse med indgivelsen af en anmeldelse, herunder oplysninger forud for indgivelsen af anmeldelsen, samt tolkning på de juridisk anerkendte tegnsprog og mulighed for støtte til samtale, hvis du har brug for det.

Al kommunikation, der finder sted, både mundtlig og skriftlig, skal foregå på et klart, enkelt og letforståeligt sprog og skal tage hensyn til dine personlige forhold og behov, især hvis du har et sensorisk, intellektuelt eller psykisk handicap, eller hvis du er mindreårig.

Som offer har du ret til fortrinsvist at modtage information vedrørende:

 • Hjælpe- og støtteforanstaltninger, der er til rådighed for dig, hvad enten de er medicinske, psykologiske eller materielle, og proceduren for at få dem Inden for sidstnævnte vil der i givet fald blive medtaget oplysninger om mulighederne for at få alternativ indkvartering
 • Retten til at anklage og i givet fald proceduren for at indgive anmeldelse og retten til at fremlægge bevis for de myndigheder, der har ansvaret for efterforskningen
 • Proceduren for at få juridisk rådgivning og forsvar og i givet fald betingelserne for, at den kan fås gratis
 • Muligheden for at anmode om beskyttelsesforanstaltninger og i givet fald proceduren til at gøre det
 • Kompensation, som du måske har ret til, og i givet fald proceduren for at kræve den
 • Tolknings- og oversættelsestjenester til rådighed
 • De hjælpemidler og hjælpetjenester til kommunikation, der er til rådighed
 • Procedurer, du kan bruge til at udøve dine rettigheder, hvis du bor uden for Spanien
 • Appeller, du kan indgive mod beslutninger, som du anser for at være i strid med dine rettigheder
 • Kontaktoplysninger om den myndighed, der har ansvaret for behandlingen af proceduren, og de kommunikationskanaler, du har brug for til at kommunikere med den
 • Genoprettende retfærdighedstjenester til rådighed, i tilfælde hvor det er juridisk muligt
 • Tilfælde, hvor du kan få refusion af juridiske udgifter, og i givet fald proceduren for at kræve det
 • Retten til at fremsætte en anmodning om at blive underrettet om visse proceduremæssige beslutninger, som blandt andet beslutning om ikke at indlede straffesagen, domsafsigelsen, der afslutter proceduren, mv.

Uanset din rolle i straffesagen kan du som regel være til stede ved høringerne, selv om de ikke er offentlige. Du er kun forpligtet til at afgive vidneforklaring som vidne.

Hvis du er offer, og du ikke giver fremmøde i straffesagen, vil du blive informeret om datoen og stedet for dommen. Din primære rolle som vidne er at afgive vidneforklaring. For at kunne få besked om datoen og tidspunktet for dommen skal du give besked om eventuelle adresseændringer i løbet af retssagen.

Du kan give fremmøde i retssagen som privat anklager inden forberedelsen af anklageskriftet, dvs. inden den mundtlige høring påbegyndes, undtagen i tilfælde af straffesag mod en mindreårig. Du vil blive repræsenteret af en advokat, som vil forsvare din sag, og en anklager, som vil repræsentere dig formelt i sagen.

Hvis du allerede er privat anklager, har din advokat adgang til resuméet og de andre dokumenter i sagen og andre rettigheder, som ligner dem, der er tilgængelige for anklageren:

 • Anmode om fremskaffelse af flere beviser.
 • Foreslå nye vidner eller eksperter, der støtter din sag.
 • Foreslå konfrontationer osv.

I tilfælde af at den anklagede dømmes, kan retten pålægge ham at betale dig følgende omkostninger: Omkostninger til advokater og anklagere, eksperter, certifikater fra offentlige registre og notarer mv.

Som vidne har du ret en gratis tolk, hvis du ikke taler spansk eller det respektive autonome sprog, men du har ikke mulighed for at få dokumenterne oversat. Selv om det generelt er svært at undgå visuel kontakt med den anklagede, og de retslige bygninger normalt ikke har adskilte venteværelser for vidner, kan du, hvis du har været offer for seksuelle overgreb:

 • Benytte dig af en skærm i værelset
 • Vidne via videokonference.

Hvis du skal vidne, og du er i fare, kan retspræsidenten dekretere en privat høring for at beskytte moral, offentlig orden og dig som offer og/eller din familie. Som privat anklager kan du anmode om en privat høring.

Hvis du er planlagt til at vidne, og dommeren kan se, at du eller din frihed, ejendom eller familie er i alvorlig fare, kan han eller hun træffe en af følgende foranstaltninger:

 • Hemmeligholde din identitet, din adresse, dit erhverv og dit arbejdssted og undlade at bruge disse oplysninger i proceduren
 • Undgå, at du bliver set i retten, og benytte domstolen som meddelelsesadresse
 • Forhindre, at dit billede bliver registreret på nogen måde
 • Beordre politibeskyttelse under og efter retssagen
 • Skaffe dig transport til retten i officielle biler
 • Placere dig i et venteværelse, der er bevogtet af politiet, når du er i retten
 • Under særlige omstændigheder give dig en ny identitet og økonomisk hjælp til at skifte bopæl og arbejde.

Hvis du er mindreårig og skal afgive vidneforklaring, vil visuel kontakt mellem dig og den anklagede blive undgået ved hjælp af mulige tekniske midler. Konfrontationerne er også begrænsede. Hvis der er en interessekonflikt med dine juridiske repræsentanter, der ikke gør det muligt for dig at stole på en hensigtsmæssig forvaltning af dine interesser under efterforskningen eller straffeprocessen, eller med en af dine forældre, forudsat at den anden forælder ikke er i stand til tilstrækkeligt at repræsentere og assistere dig, blandt andre antagelser, vil anklageren ansøge dommeren eller domstolen om at udpege en forsvarer (defensor judicial) til dig, som har til opgave at repræsentere dig i forbindelse med efterforskningen og i straffesagen.

Hvis du er udlænding og ikke taler spansk eller det respektive autonome sprog, har du ret til gratis tolkebistand. Politiet kan tilbyde dig en formular på dit eget sprog til indgivelse af anmeldelsen samt adgang til en tolk via telefon eller personligt. Domstolene har en tolkeservice, der er koordineret med instanserne for assistance til ofre for kriminalitet.

Hvis du vil anlægge civil retssag i straffesagen (civil part), skal du give fremmøde med advokat og en anklager på tidspunktet for tilbuddet om retssagen, og altid inden processen med beskrivelse af forbrydelsen. I det tilfælde vil du blive repræsenteret af en advokat, som vil forsvare din sag, og en anklager, som vil repræsentere dig formelt i sagen.

I tilfælde af at du får et tilskud eller hjælp til din lidelse som offer og har været underlagt en vis grad af beskyttelse i henhold til loven, har du pligt til at refundere tilskuddet eller støtten i tilfælde af, at retten vurderer, at der er tale om en falsk anmeldelse eller en opdigtet forbrydelse, ligesom du har pligt til at betale udgifterne forårsaget for administrationen dens udførelse af undersøgelser, beskyttelse, støtte og de tilvejebragte ydelser, med forbehold af det øvrige ansvar, civilt eller kriminelt, der måtte gælde.

Kan jeg gribe ind under retssagen eller afgive forklaring? På hvilke betingelser?

Uanset din rolle i straffesagen kan du som regel være til stede ved høringerne, selv om de ikke er offentlige. Du er kun forpligtet til at afgive vidneforklaring som vidne.

Mens du deltager i retssagen, kan du fortsætte med at drage fordel af tjenesteydelserne fra instanserne for assistance til ofre for kriminalitet.

Hvis du er offer, og du ikke giver fremmøde i straffesagen, vil du blive informeret om datoen og stedet for dommen. Din primære rolle som vidne er at afgive vidneforklaring. For at kunne få besked om datoen og tidspunktet for dommen skal du give besked om eventuelle adresseændringer i løbet af retssagen.

Du kan give fremmøde i retssagen som privat anklager inden forberedelsen af anklageskriftet, dvs. inden den mundtlige høring påbegyndes, undtagen i tilfælde af straffesag mod en mindreårig. Du vil blive repræsenteret af en advokat, som vil forsvare din sag, og en anklager, som vil repræsentere dig formelt i sagen.

Hvis du allerede er privat anklager, har din advokat adgang til resuméet og de andre dokumenter i sagen og andre rettigheder, som ligner dem, der er tilgængelige for anklageren:

 • Anmode om fremskaffelse af flere beviser.
 • Foreslå nye vidner eller eksperter, der støtter din sag.
 • Foreslå konfrontationer osv.

I tilfælde af at den anklagede dømmes, kan retten pålægge ham at betale dig følgende omkostninger: Omkostninger til advokater og anklagere, eksperter, certifikater fra offentlige registre og notarer mv.

Som vidne har du ret en gratis tolk, hvis du ikke taler spansk eller det respektive autonome sprog, men du har ikke mulighed for at få dokumenterne oversat. Selv om det generelt er svært at undgå visuel kontakt med den anklagede, og de retslige bygninger normalt ikke har adskilte venteværelser for vidner, kan du, hvis du har været offer for seksuelle overgreb:

 • Benytte dig af en skærm i værelset
 • Vidne via videokonference.

Hvis du skal vidne, og du er i fare, kan retspræsidenten dekretere en privat høring for at beskytte moral, offentlig orden og dig som offer og/eller din familie. Som privat anklager kan du anmode om en privat høring.

Hvis du er planlagt til at vidne, og dommeren kan se, at du eller din frihed, ejendom eller familie er i alvorlig fare, kan han eller hun træffe en af følgende foranstaltninger:

 • Hemmeligholde din identitet, din adresse, dit erhverv og dit arbejdssted og undlade at bruge disse oplysninger i proceduren
 • Undgå, at du bliver set i retten, og benytte domstolen som meddelelsesadresse
 • Forhindre, at dit billede bliver registreret på nogen måde
 • Beordre politibeskyttelse under og efter retssagen
 • Skaffe dig transport til retten i officielle biler
 • Placere dig i et venteværelse, der er bevogtet af politiet, når du er i retten
 • Under særlige omstændigheder give dig en ny identitet og økonomisk hjælp til at skifte bopæl og arbejde.

Hvis du er mindreårig og skal afgive vidneforklaring, vil visuel kontakt mellem dig og den anklagede blive undgået ved hjælp af mulige tekniske midler. Konfrontationerne er også begrænsede. Hvis der er en interessekonflikt med dine juridiske repræsentanter, der ikke gør det muligt for dig at stole på en hensigtsmæssig forvaltning af dine interesser under efterforskningen eller straffeprocessen, eller med en af dine forældre, forudsat at den anden forælder ikke er i stand til tilstrækkeligt at repræsentere og assistere dig, blandt andre antagelser, vil anklageren ansøge dommeren eller domstolen om at udnævne en forsvarer for dig, som har til opgave at repræsentere dig i forbindelse med efterforskningen og i straffesagen.

Hvis du er udlænding og ikke taler spansk eller det respektive autonome sprog, har du ret til gratis tolkebistand. Domstolene har en tolkeservice, der er koordineret med instanserne for assistance til ofre for kriminalitet.

Hvilke informationer vil jeg modtage under retssagen?

Hvis du har formuleret den respektive ansøgning, har du generelt ret til at modtage oplysninger om dato, tidspunkt og sted for retssagen og indholdet af anklagen, der er rettet mod gerningsmanden, og at blive underrettet om følgende beslutninger:

 • Beslutning om ikke at rejse en straffesag
 • Den dom, hvorved sagen afsluttes
 • Beslutninger om fængsling eller frigivelse af lovovertræderen samt dennes eventuelle flugt fra fængslet
 • Beslutninger om indførelse af personlige sikkerhedsforanstaltninger eller ændringer i dem, der allerede er besluttet, når de havde til formål at garantere din sikkerhed
 • Beslutninger eller afgørelser fra enhver retlig eller strafferetlig myndighed, der vedrører personer, der er dømt for forbrydelser begået med vold eller intimidering, og som udgør en risiko for din sikkerhed
 • De beslutninger, der indebærer din deltagelse som offer i udførelse af dommen, og som er dikteret i straffesager som dem, der påvirker klassificeringen af den dømte i tredje grad, til de straffemæssige fordele, udstedelsesrettigheder, betinget frihed mv.

Når du formulerer ansøgningen om at blive informeret om tidligere beslutninger, skal du angive en e-mailadresse og, hvis du ikke har nogen, en postadresse eller adresse, som skrivelser og meddelelser fra myndigheden kan sendes til.

Undtagelsesvis, hvis du ikke har en e-mailadresse, vil de blive sendt med almindelig post til den adresse, du har angivet.

Hvis du er statsborger uden for EU og ikke har en e-mail- eller postadresse, hvortil meddelelserne kan sendes, vil de blive sendt til det spanske diplomatiske eller konsulære kontor i dit bopælsland til offentliggørelse.

De meddelelser, du modtager, vil som minimum indeholde domskonklusionerne og et kort resumé af retsgrundlaget for dem.

Hvis du som offer formelt har givet møde under retssagen, vil beslutningerne blive meddelt din anklager, og de vil også blive meddelt dig på den e-mailadresse, du har angivet.

Du kan når som helst udtrykke ønske om ikke at blive informeret om de ovennævnte beslutninger. Den anmodning, du har foretaget, vil være uden virkning fra det øjeblik.

Hvis du har anmodet at blive henvist til en instans for assistance til ofre for forbrydelser eller har modtaget assistance fra en af disse instanser, har du ret til at modtage oplysninger om kontaktoplysninger om den myndighed, der har ansvaret for behandlingen af retssagen, og kanalerne til at kommunikere med den samt oplysninger om dato, tidspunkt og sted for retssagen og indholdet af den anklage, der er rejst mod lovovertræderen.

Hvis du er offer for en forbrydelse med kønsrelateret vold, har du ret til at blive informeret om aggressorens processuelle situation og de trufne forholdsregler uden at skulle anmode om det, og du kan til enhver tid udtrykke dit ønske om ikke at modtage oplysningerne.

Kan jeg få adgang til dokumenter vedrørende sagens akter?

Hvis du allerede er privat anklager, har din advokat adgang til resuméet og andre dokumenter i sagen.

Blandt advokaternes daglige handlinger er adgang til information og retslig dokumentation, især i tilfælde af at deres klient ikke optræder som part i sagen.

I henhold til spansk lovgivning kan parterne få indsigt i sagsakterne og intervenere i alle sagens procedurer.

Sidste opdatering: 07/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

3 - Mine rettigheder efter retssagen

Kan jeg appellere afgørelsen?

Hvis du vil appellere afgørelsen, i tilfælde af at tiltalte frifindes, skal du være opmærksom på, at hvis du ikke har deltaget i retssagen, kan du ikke appellere afgørelsen.

Hvis du har deltaget i retssagen, og du er privat anklager, kan du appellere:

 • afgørelsen inden for 10 dage efter, at den blev meddelt, appellen kan støttes på flere grunde, og en appel giver mulighed for endnu en gennemgang af bevismaterialet. Det er en almindelig appel.
 • Kassationsappel inden for 5 dage efter, at dommen blev afsagt, den kan støttes på, at dommen er i strid med loven eller forfatningen, eller formelle fejl. Det er en ekstraordinær appel.

Som civil part kan du kun iværksætte en kassationsappel i forbindelse med spørgsmål vedrørende din erstatning.

Hvad angår mulighederne for at indgive andre appeller, hvis du først har indgivet en appel, vil du kunne indgive en kassationsappel som anden appel. Kassationssager afgøres af højesteret (Tribunal Supremo).

Kontorerne for bistand til ofre for kriminalitet vil informere dig om de appeller, du kan indgive til prøvelse af afgørelser, som du anser for at krænke dine rettigheder.

Hvilke rettigheder har jeg efter, at der er afsagt en fældende dom?

Hvis du har fremsat den relevante anmodning, har du ret til at blive underrettet om følgende afgørelser:

 • Beslutninger om ikke at rejse en straffesag
 • Den dom, hvorved sagen afsluttes.
 • Beslutninger om fængsling eller frigivelse af lovovertræderen samt dennes eventuelle flugt fra fængslet
 • Beslutninger om at træffe personlige sikkerhedsforanstaltninger eller ændringer i dem, der allerede er besluttet, når de havde til formål at garantere din sikkerhed.
 • Beslutninger eller afgørelser fra enhver retlig myndighed eller fængselsinstitution, der vedrører personer, der er dømt for forbrydelser, der indebærer vold eller anden form for krænkelse, og som udgør en risiko for din sikkerhed
 • De beslutninger, der indebærer din deltagelse i fuldbyrdelsen af dommen, og som træffes inden for rammerne af fængselsvæsenet, såsom beslutninger, der vedrører klassificeringen af den dømte i tredje grad, lempelser i forbindelse med afsoningen, udgangstilladelser, betinget løsladelse mv.

Dine primære rettigheder under dommens fuldbyrdelse er retten til oplysninger om den anklagedes straf. Generelt vil oplysningerne om vedkommendes løsladelse fra fængslet betragtes som en del af hans/hendes privatliv og vil ikke kunne videregives til dig.

Hvis du har været offer for en forbrydelse med kønsrelateret vold, vil du dog blive informeret om tiltaltes stilling under sagen, og hvordan han/hun afsoner sin dom, mens polititilholdet eller pålægget om at holde sig på afstand af offeret er gældende.

Hvis du har været privat anklager under sagen, kan du deltage i suspensionen af den dømtes straf. En fængselsstraf på mindre end to år kan suspenderes, hvis der ikke begås ny kriminalitet i en periode. Efter denne periode slettes straffen. Retten træffer afgørelse om udsættelse af straffen, og du vil blive hørt af dommeren før dennes afgørelse.

Kontorerne for bistand til ofre for kriminalitet giver oplysninger om den mulighed, du har som offer for at deltage i fuldbyrdelsen af straffen, og vil træffe de nødvendige foranstaltninger, så du kan håndhæve dine retligt anerkendte rettigheder.

Hvis du er offer for terrorisme, vil kontoret for information og bistand til ofre for terrorisme, der henhører under landsretten (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), give dig de nødvendige informationskanaler, så du kan vide alt, hvad der vedrører fuldbyrdelse af straffen, indtil det øjeblik hvor sanktionerne er gennemført fuldt ud, især i de tilfælde der indebærer fordele til eller løsladelse af den dømte.

Har jeg ret til støtte eller beskyttelse efter retssagen? Hvor længe?

Hvis dommen fuldbyrdes, og hvis det er nødvendigt, kan du forblive beskyttet, hvis dommeren beslutter det. Du kan få politibeskyttelse eller i særlige tilfælde en ny identitet eller økonomisk støtte til at flytte eller skifte arbejde.

For visse forbrydelser, som f.eks. kønsrelateret vold eller vold i hjemmet, kan du anmode om en beskyttelsesordre, hvis midlertidige gyldighed afgøres af domstolen.

Du kan anmode om en beskyttelsesordre direkte fra den retslige myndighed, den offentlige anklagemyndighed, de retshåndhævende myndigheder, kontorerne for bistand til ofre for forbrydelser, de sociale myndigheder eller velfærdsinstitutioner, der henhører under den offentlige administration.

Beskyttelsesordren forudsætter en integreret beskyttelseslov, der omfatter sikkerhedsforanstaltninger for civilretlig og strafferetlig orden, der er omfattet af loven, og de øvrige foranstaltninger vedrørende bistand og social beskyttelse, der er etableret i retssystemet.

Bevilling af en beskyttelsesordre indebærer pligt til permanent at informere dig om den pågældendes stilling under retssagen samt om omfanget og gyldigheden af de trufne forebyggende foranstaltninger. I særdeleshed vil du til enhver tid blive informeret om fængselssituationen for den påståede aggressor. Til disse formål vil beskyttelsesordren blive rapporteret til fængselsadministrationen.

Du kan også beskyttes ved, at gerningsmanden pålægges visse sanktioner eller sikkerhedsforanstaltninger – foranstaltninger som tilhold, fratagelse af rettigheder som forælder eller værge, fratagelse af retten til at bære og bruge våben mv. Desuden kan dommeren i tilfælde af udsættelse af dommen inden fængsling pålægge forbud mod, at lovovertræderen opholder sig bestemte steder eller nærmer sig dig, forpligtelse til at deltage i bestemte uddannelsesprogrammer mv.

Som offer har du ret til:

a) at anmode om, at de foranstaltninger eller adfærdskrav, som loven fastlægger, og som anses for nødvendige for at garantere din sikkerhed, pålægges ved betinget løsladelse, hvis lovovertræderen er blevet dømt for forhold, der med rimelighed kunne føre til en farlig situation for dig.

b) at give dommeren eller domstolen alle oplysninger, der er relevante for at træffe afgørelse om fuldbyrdelse af den pålagte straf, de civilretlige forpligtelser, der er afledt af lovovertrædelsen, eller den konfiskation, der er aftalt.

Kontorerne for støtte til ofre for kriminalitet samarbejder og koordinerer med agenturer, institutioner og tjenester, der kan være involveret i at hjælpe ofre: retsvæsen, anklagemyndighed, retshåndhævende myndigheder, især i tilfælde af sårbare ofre med stor risiko for at blive ofre. På samme måde, hvis du er et offer, der har brug for særlige beskyttelsesforanstaltninger, vil din sag også blive vurderet for at afgøre, hvilke beskyttelsesforanstaltninger, assistance og støtte der skal ydes, herunder blandt andet:

 • Tilvejebringelse af psykologisk støtte eller hjælp til at håndtere de lidelser, der er forårsaget af kriminalitet, med anvendelse af de mest hensigtsmæssige psykologiske metoder til din pleje.
 • Ledsagelse til retssagen.
 • Oplysninger om tilgængelige psykosociale ressourcer og bistandsressourcer og, hvis det ønskes, henvisning til dem.
 • De særlige støtteforanstaltninger, der kan være nødvendige, når du er et offer med særlige beskyttelsesbehov.
 • Henvisning til specialiserede støttetjenester.

Hvor længe?

De retslige beskyttelsesforanstaltninger vil have den midlertidige gyldighed, der er fastlagt i den tilsvarende afgørelse fra den retslige myndighed.

Kontorerne for støtte til ofre for kriminalitet vil følge din situation som offer, især hvis du er et sårbart offer, under hele straffesagen og i en fornøden periode efter dens afslutning, uanset om man kender identiteten på gerningsmanden og resultatet af retssagen eller ej.

Hvilke oplysninger vil jeg få, hvis den tiltalte bliver dømt?

Dine primære rettigheder under dommens fuldbyrdelse er retten til oplysninger om den anklagedes straf. Generelt vil oplysningerne om vedkommendes løsladelse fra fængslet betragtes som en del af hans/hendes privatliv og vil ikke kunne videregives til dig.

Hvis du har været offer for en forbrydelse med kønsrelateret vold, vil du dog blive informeret om tiltaltes stilling under sagen, og hvordan han/hun afsoner sin dom, mens beskyttelsesordren eller tilbageholdelsesordren er i kraft, undtagen i de tilfælde, hvor du udtrykker ønske om ikke at modtage nogen anmeldelse i denne henseende.

Kontorerne for bistand til ofre for kriminalitet giver oplysninger om den mulighed, du har som offer for at deltage i fuldbyrdelsen af straffen, og vil træffe de nødvendige foranstaltninger, så du kan håndhæve dine retligt anerkendte rettigheder.

Hvis du er offer for terrorisme, vil kontoret for information og bistand til ofre for terrorisme, der henhører under landsretten (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), give dig de nødvendige informationskanaler, så du kan vide alt, hvad der vedrører fuldbyrdelse af straffen, indtil det øjeblik hvor sanktionerne er gennemført fuldt ud, især i de tilfælde der indebærer fordele til eller løsladelse af den dømte.

Vil jeg blive informeret, hvis lovovertræderen bliver løsladt (herunder tidlig løsladelse eller betinget løsladelse) eller undslipper fra fængslet?

Du har ret til, hvis du har fremsat den tilsvarende anmodning, bl.a. at blive underrettet om følgende beslutninger:

 • Beslutninger om fængsling eller frigivelse af lovovertræderen samt dennes eventuelle flugt fra fængslet
 • Beslutninger eller afgørelser fra enhver retlig myndighed eller fængselsinstitution, der vedrører personer, der er dømt for forbrydelser, der indebærer vold eller anden form for krænkelse, og som udgør en risiko for din sikkerhed
 • De beslutninger, der indebærer din deltagelse i fuldbyrdelsen af dommen, og som træffes inden for rammerne af fængselsvæsenet, såsom beslutninger, der vedrører klassificeringen af den dømte i tredje grad, lempelser i forbindelse med afsoningen, udgangstilladelser, betinget løsladelse mv.

Kontorerne for bistand til ofre for kriminalitet giver oplysninger om den mulighed, du har som offer for at deltage i fuldbyrdelsen af straffen, og vil træffe de nødvendige foranstaltninger, så du kan håndhæve dine retligt anerkendte rettigheder.

Hvis du er offer for terrorisme, vil kontoret for information og bistand til ofre for terrorisme, der henhører under landsretten (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), give dig de nødvendige informationskanaler, så du kan vide alt, hvad der vedrører fuldbyrdelse af straffen, indtil det øjeblik hvor sanktionerne er gennemført fuldt ud, især i de tilfælde der indebærer fordele til eller løsladelse af den dømte.

Vil jeg deltage i beslutninger om løsladelse eller prøveløsladelse?

Som offer for en forbrydelse har du ret til:

 • at anmode om, at de foranstaltninger eller adfærdskrav, som loven fastlægger, og som anses for nødvendige for at garantere din sikkerhed, pålægges ved betinget løsladelse, hvis lovovertræderen er blevet dømt for forhold, der med rimelighed kunne føre til en farlig situation for dig
 • at give dommeren eller domstolen alle oplysninger, der er relevante for at træffe afgørelse om fuldbyrdelse af den pålagte straf, de civilretlige forpligtelser, der er afledt af lovovertrædelsen, eller den konfiskation, der er aftalt.

Kontorerne for bistand til ofre for kriminalitet giver oplysninger om den mulighed, du har som offer for at deltage i fuldbyrdelsen af straffen, og vil træffe de nødvendige foranstaltninger, så du kan håndhæve dine retligt anerkendte rettigheder.

Hvis du er offer for terrorisme, vil kontoret for information og bistand til ofre for terrorisme, der henhører under landsretten (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), give dig de nødvendige informationskanaler, så du kan vide alt, hvad der vedrører fuldbyrdelse af straffen, indtil det øjeblik hvor sanktionerne er gennemført fuldt ud, især i de tilfælde der indebærer fordele til eller løsladelse af den dømte.

Kan jeg for eksempel gøre afgive vidneforklaring eller indgive en appel?

Hvis du havde anmodet om, at de underretter dig om visse beslutninger truffet på straffeområdet, og som påvirker klassificeringen af tredjegradsfanger, straffefordele, udstedelsesbevillinger, betinget løsladelse mv., kan du klage over dem, selv om du ikke har givet fremmøde under retssagen. Du skal meddele den kompetente stævningsmand, uden at det er nødvendigt at blive bistået af en advokat herfor, at du ønsker at klage inden for maksimalt fem dage, regnet fra det øjeblik hvor du blev underrettet om beslutningen, og indgive en klage senest 15 dage efter meddelelsen.

I tilfælde af anvendelse af den mulige klassifikation af den dømte i tredje grad skal du være offer for en af følgende forbrydelser:

 • Drab
 • Abort
 • Kvæstelser
 • Forbrydelser med friheden
 • Forbrydelser med tortur og mod moralsk integritet
 • Seksuelt overgreb
 • Voldeligt røveri eller røveri begået under trusler om vold
 • Terrorhandlinger
 • Forbrydelser med menneskerettighederne.

Inden den strafferetlige myndighed afsiger nogen af de ovennævnte kendelser, får du den tilsendt, så du inden for fem dage kan fremsætte de påstande, som du anser for relevante, forudsat at du har fremsendt den tilsvarende ansøgning om at blive informeret om disse beslutninger.

Instanserne for assistance til ofre for kriminalitet vil forsyne dig med de nødvendige oplysninger, som angiver de appeller, du kan indgive mod beslutninger, som du anser for at være i strid med dine rettigheder.

Sidste opdatering: 07/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

4 - Erstatning

Hvad er proceduren for at kræve erstatning for skader og tab fra gerningsmanden? (f.eks. en uafhængig retssag, en civil retssag eller samlet behandling af civilretlige og strafferetlige spørgsmål)

Som privat anklager kan du kræve erstatning for skader og tab som led i den civile retssag inden for samme strafferetlige procedure eller udsætte dette krav, indtil straffesagen er afsluttet. Hvis de to sager behandles adskilt, skal den civile retssag sættes i bero, indtil straffesagen er afsluttet.

Du kan også optræde i sagen som civil part, der ikke har nogen habilitet i retssagen. Hvis du ikke optræder som civil part i sagen for at søge erstatning, vil anklageren fremsætte det civile krav på dine vegne. Hvis retten frikender tiltalte eller ikke tilkender dig erstatning, kan du altid gå den civile vej for at kræve erstatning.

Tiltaltes erstatningsansvar omfatter tilbagebetaling, afhjælpning af skaden og erstatning for det lidte tab, herunder det, der er forvoldt din partner og dine børn.

Du kan også få erstatning fra staten.

Kontorerne for bistand til ofre for kriminalitet (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito) er den myndighed, der skal hjælpe ofre for kriminalitet i grænseoverskridende situationer, i tilfælde hvor den forbrydelse, du har været udsat for, er begået i en anden EU-medlemsstat end Spanien, og du har din sædvanlige bopæl i Spanien. I tilfælde af terrorhandlinger i grænseoverskridende situationer er indenrigsministeriet den myndighed, der yder bistand via generaldirektoratet for støtte til ofre for terrorisme (Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo).

Bistandsmyndigheden vil generelt samarbejde om indledning og behandling af procedurer for anerkendelse af støtte fra den medlemsstat i Den Europæiske Union, hvor forbrydelsen er begået, og for at du som ansøger fra Spanien kan få adgang til erstatning fra den stat, på hvis geografiske område forbrydelsen blev begået, undtagen i tilfælde af, at der er tale om terrorhandlinger.

Til det formål kan kontorene for bistand til ofre for forbrydelser hjælpe dig med at anmode om følgende hjælp:

 • Oplysninger om mulighederne for at anmode om økonomisk bistand eller erstatning, de nødvendige papirer eller formularer, herunder hvordan de skal udfyldes, og den dokumentation, der måtte være nødvendig
 • Generel vejledning om, hvordan man udfylder anmodninger om supplerende oplysninger.

På samme måde skal kontorerne for bistand til ofre for kriminalitet i deres egenskab af bistandsmyndighed:

 • videregive din ansøgning og dokumentation samt den dokumentation, der efterfølgende kræves, til den beslutningstagende myndighed, der er udpeget af den stat, på hvis område forbrydelsen er begået
 • samarbejde med den beslutningstagende myndighed, når denne myndighed i overensstemmelse med sin nationale lovgivning er indforstået med at høre ansøgeren eller enhver anden person.

Den beslutningstagende myndighed er Generaldirektoratet for Personale og Offentlige Pensioner under Økonomi- og Finansministeriet (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda), når den i loven omhandlede anmodning om offentlig støtte fremsættes gennem bistandsmyndigheden i den stat, hvor ansøgeren har sædvanlig bopæl.

Beslutningsmyndigheden skal underrette både dig og bistandsmyndigheden om:

 • Modtagelsen af anmodningen om offentlig bistand, det organ, der behandler sagen, fristen for at træffe afgørelse i sagen og om muligt den dato, hvor afgørelsen forventes truffet
 • Den dom, hvorved sagen afsluttes.

I forbindelse med terrorhandlinger vil indenrigsministeriet (generaldirektoratet for støtte til ofre for terrorisme) fungere som bistandsmyndighed i de tilfælde, hvor forbrydelsen er begået i en anden EU-medlemsstat end Spanien, og du som ansøger om bistand har din sædvanlige bopæl i Spanien, så du fra Spanien kan få adgang til den erstatning, du i givet fald er ret til at få udbetalt af den stat, på hvis område forbrydelsen blev begået. De foranstaltninger, som Generaldirektoratet for støtte til ofre skal træffe som bistands- eller beslutningsmyndighed, svarer til dem, der henhører under Generaldirektoratet for Personaleomkostninger og Offentlige Pensioner under Økonomi- og Finansministeriet.

Retten har dømt forbryderen til at betale mig erstatning for skader og tab eller godtgørelse. Hvilken garanti har jeg for, at forbryderen betaler?

Staten betaler hele eller en del af støtten, hvis forbryderen erklæres delvist insolvent.

Staten indtræder uden videre – op til det samlede beløb svarende til den foreløbige eller endelige støtte, du har fået tildelt som offer eller berettiget – i dine rettigheder overfor den, der bærer det civilretlige ansvar for forbrydelsen.

Staten kan føre retssag mod den person, der er ansvarlig for den strafferetlige handling, for at kræve fuld eller delvis godtgørelse af den tildelte støtte.

Denne sag vil i givet fald blive ført inden for rammerne af den administrative retshåndhævelsesprocedure (procedimiento administrativo de apremio) og vil blandt andet blive ført:

 • Hvis det i en retskraftig afgørelse fastslås, at der ikke er begået nogen forbrydelse.
 • Hvis enten du som offer eller dine berettigede pårørende efter udbetalingen uanset af hvilken grund modtager hel eller delvis erstatning for de tab, der er lidt, i de tre år der følger efter tildelingen af støtten.
 • Hvis støtten blev opnået på grundlag af falske eller bevidst ufuldstændige oplysninger eller gennem en anden svigagtig form eller bevidst udeladelse af omstændigheder, der ville resultere i et afslag eller en nedsættelse af den støtte, der var anmodet om.
 • Når den erstatning, der tilkendes i dommen, er lavere end den midlertidige støtte.

Dette retsskridt vil blive gennemført ved statens deltagelse i straffesagen eller den efterfølgende civile retssag, uden at det berører den civile retssag, som anklagemyndigheden har gennemført.

Hvis forbryderen ikke betaler, kan staten så udbetale mig et forskud? På hvilke betingelser?

Staten betaler hele eller en del af støtten, hvis den person, der er dømt for forbrydelsen, erklæres delvist insolvent.

Der kan ydes midlertidig støtte inden der træffes en retskraftig afgørelse, hvorved straffesagen afsluttes, forudsat at det er godtgjort, at du som offer eller begunstiget er blevet bragt i en vanskelig økonomisk situation.

Den midlertidige støtte kan søges, så snart du har anmeldt forholdet til de kompetente myndigheder, eller når der bliver ført en straffesag på dette grundlag.

Er jeg berettiget til erstatning fra staten?

Du kan få kompensation fra staten.

I Spanien findes der et system til støtte for ofre for forsætlige og voldelige forbrydelser, der er begået i Spanien, som resulterer i dødsfald, alvorlige kvæstelser eller alvorlig skade på fysisk eller psykisk helbred. Støtten tilkendes også til fordel for ofre for forbrydelser mod den seksuelle frihed, også selv om de udføres uden vold.

Generelt kan du få adgang til den økonomiske støtte, der er fastsat i loven, hvis du på det tidspunkt, hvor forbrydelsen er begået, er spanier eller statsborger i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union eller, hvis det ikke er tilfældet, har normal bopæl i Spanien eller er statsborger i en anden stat, der anerkender tilsvarende hjælp til spaniere på denne stats område.

I tilfælde af dødsfald skal kravene til statsborgerskab eller bopæl opfyldes af modtagerne, ikke af afdøde.

I tilfælde af alvorlige kvæstelser eller alvorlige skader på fysisk eller psykisk helbred vil de direkte ofre, dvs. dem, der har lidt kvæstelser eller skader, være modtagere.

I tilfælde af dødsfald er modtagerne de indirekte ofre, som er følgende:

 • Ægtefælle til den afdøde uden at være retsligt separeret eller den permanente samlever med den afdøde i et længerevarende følelsesmæssigt forhold i mindst to år før dødsfaldet, medmindre der er fælles børn, i hvilket tilfælde det vil være tilstrækkeligt blot at være samboende. Også de ovennævnte personers børn er inkluderet, selv om de ikke var af den afdøde, forudsat at de var afhængige af den sidstnævnte og boede sammen.

Personer, der er dømt for nogen form for forsætligt manddrab, mens afdøde var hans/hendes ægtefælle eller samlever i et stabilt, ægteskabslignende, følelsesmæssigt forhold, er under alle omstændigheder udelukket som modtager.

 • Afdødes barn, som var afhængig af den afdøde og boede sammen med afdøde, formodet økonomisk afhængig af de mindreårige børn og handicappede voksne.
 • Faderen eller moderen til den afdøde person, der afhænger økonomisk af den pågældende person, så længe der ikke er nogen, der er i de ovennævnte situationer.
 • Forældrene til mindreårige, der dør som en direkte konsekvens af en forbrydelse, anses også for at være indirekte ofre og berettigede til en økonomiske støtte, der er fastsat i den spanske lovgivning,

De skader, der giver ret til at modtage økonomisk støtte, er dem, der forringer fysisk integritet, fysisk eller psykisk helbred eller medfører uarbejdsdygtighed, der varer mere end seks måneder eller er af permanent karakter med en handicapgrad på mindst 33 % for skadelidte.

Støttens tildeling er som hovedregel betinget af, at den endelige retsafgørelse, der afslutter straffesagen, afgives.. I betragtning af den tid, det tager at afgøre straffesager, indtil der er en endelig retsafgørelse, der afslutter straffesagen, giver lovgivningen mulighed for at yde midlertidig støtte af hensyn til den usikre økonomiske situation for ofrene for forbrydelsen eller deres bemyndigede. Der kan ansøges om midlertidig støtte, når ofret har anmeldt handlingen til de kompetente myndigheder, eller når straffesagen er indledt af de kompetente organer uden krav om anmeldelse.

Støttens størrelse må under ingen omstændigheder overstige den erstatning, der er fastsat i dommen.

I tilfælde af en mindreårigs eller en handicappets død som direkte følge af lovovertrædelsen har forældrene eller værgerne til den mindreårige eller handicappede kun ret til en støtte, der består i godtgørelse af de begravelsesudgifter, som de rent faktisk måtte have betalt op til den retsligt fastlagte grænse.

I tilfælde af forbrydelser mod seksuel frihed, der forårsager skade på ofrets mentale sundhed, dækker støttebeløbet omkostningerne ved den terapeutiske behandling, der frit vælges af ofret, med et maksimum fastsat af lovgivningen.

Som hovedregel er fristen for ansøgning om støtte et år, fra det tidspunkt hvor lovovertrædelsen blev begået. Forløbet af denne periode suspenderes, fra det tidspunkt hvor straffesagen begynder, og begynder igen at tælle, fra det tidspunkt hvor den endelige retsafgørelse udstedes, og offeret er blevet underrettet herom.

Modtagelse af støtten kan ikke kombineres med:

 • Erstatning i henhold til dom. Ikke desto mindre udbetales hele eller en del af støtten, hvis forbryderen erklæres delvist insolvent.
 • Erstatning eller støtte fra en privat forsikring eller socialsikringstilskud, der måtte tilfalde ofre for midlertidigt handicap. Ikke desto mindre ville udbetalingen af støtten til modtageren af en privat forsikring ske, såfremt størrelsen af den erstatning, der skal modtages i henhold hertil, er mindre end den, der er fastsat i dommen.
 • Modtagelse af denne hjælp vil under ingen omstændigheder kunne kombineres med skadeserstatning til ofre for væbnede bander og terrorelementer.

Modtagelse af støtten kan kombineres med:

 • En offentlig pension, som den begunstigede har ret til at modtage, i tilfælde af permanent invalidering eller dødsfald af et offer
 • Den sociale støtte fastsat i ยง 27 i organisk lov 1/2004 af 28. december om foranstaltninger til omfattende beskyttelse mod kønsrelateret vold

Støtte til permanent invalidering vil kunne kombineres med midlertidig handicaphjælp.

Den kompetence, der anvendes ved behandling og løsning af ansøgningerne om offentlig støtte, er lovmæssigt fastlagt og hører under Generaldirektoratet for Personaleomkostninger og Offentlige Pensioner i Finansministeriet og Offentlige Forvaltninger, når det drejer sig om ofre for enhver forbrydelse, bortset fra ofre for terrorisme, hvor Indenrigsministeriet (Generaldirektoratet for støtte til ofre for terrorisme) er den kompetente myndighed.

Hvis du er offer for terrorisme, eksisterer der en række forskellige statsstøtteordninger til ofre for terrorisme med det formål at kompensere dem for de skader, der er forårsaget af denne type forbrydelser, hvilket kræver en samlet forbindelse mellem terrorhandlingen og de skader, der er lidt.

De skader, der kan udbetales erstatning for, er følgende:

 • Legemsbeskadigelse, både fysisk og psykisk, samt udgifter til lægebehandling, proteser eller kirurgiske indgreb.

Disse udgifter betales kun til den berørte person, hvis denne ikke har fuld eller delvis dækning inden for et offentligt eller privat forsorgssystem.

 • Materielle skader på privatpersoners hjem eller på handels- og industriinstitutioner, hovedkvarterer for politiske partier, fagforeninger og sociale organisationer.
 • Udgifter til midlertidig indkvartering, mens de enkelte personers sædvanlige hjem repareres.
 • Skader på både personbiler og køretøjer beregnet til person- eller varetransport, bortset fra dem der er offentligt ejede.

Kompensationerne for de angivne skader, med undtagelse af personskader, vil være sekundære i forhold til dem, der er etableret i samme sager af enhver anden offentlig myndighed eller dem, der stammer fra forsikringsaftaler. I disse tilfælde kompenseres med de beløb, der kan opstå som følge af forskellen mellem det beløb, der betales af de offentlige myndigheder eller forsikringsselskaber, og den officielle værdiansættelse.

Kompensationsbeløbet fastsættes i henhold til den forvoldte skade (skadens art og handicapgraden, de forårsager, dødsfald osv.).

Anden støtte:

 • Under uddannelse: Når der som følge af en terrorhandling opstår personskader af en særlig karakter på den studerende eller dennes forældre eller værger, eller de bliver ude af stand til at udøve deres sædvanlige erhverv.
 • Psykologisk og psykopædagogisk bistand af umiddelbar karakter, både for ofrene og deres slægtninge.
 • Ekstraordinær støtte af usædvanlig karakter til at afhjælpe personlige eller familiens behov for ofrene, ikke dækket eller dækket på en måde, der er notorisk utilstrækkelig ved den almindelige støtte.

Begunstigede af støtten:

 • Hvis det drejer sig om skader, de, der er blevet kvæstet.
 • Hvis der har været dødsfald:
  • Den afdødes ægtefælle.
  • Samlever, som den afdøde måtte have boet sammen med i mindst to år.
  • Samlever, som den afdøde måtte have børn med.
  • Forældrene til afdøde, som de var økonomisk afhængige af. I mangel af forældre og i denne rækkefølge: den afdødes børnebørn, søskende og bedsteforældre, der måtte være økonomisk afhængige af afdøde.
  • I mangel af førnævnte personer: børnene og eller de forældre, der ikke økonomisk afhængige af afdøde.

Generelt er fristen for indgivelse af erstatningskrav for personskade eller materielle skader et år, regnet fra den dag, hvor skaden opstod.

Kontoret for information og bistand til ofre for terrorisme ved landsretten (Audiencia Nacional) vil hjælpe dig som offer for terrorisme i forvaltningen af de nødvendige procedurer i samarbejde med Generaldirektoratet for Støtte til Terrorisme i indenrigsministeriet til behandling af erstatningssagerne: opnåelse af certifikater om, at domme er endelige, kendelser om ikke-gennemførelse af borgerlige forpligtelser og andre dokumenter, der er nødvendige for behandling af støtten.

Er jeg berettiget til at få erstatning, hvis forbryderen ikke er blevet dømt?

I den domsafsigelse, der afslutter den strafferetlige procedure, der ikke appelleres, skal det være bevist, at dødsfald, personskade og alvorlig fysisk eller psykisk skade skyldes en kriminel og voldelig gerning, og følgelig i dommen skal den tilsvarende kompensation bestemmes.

Ved indgivelse af ansøgningen om økonomisk støtte skal der blandt andre dokumenter vedlægges ansøgningen, en kopi af den endelige retsafgørelse om at afslutte straffesagen, det være sig dom, kendelse ved udeblivelse eller erklæring om at afvise sagen på baggrund af den skyldiges død.

Størrelsen af den støtte, der måtte komme i betragtning, må under ingen omstændigheder overstige den erstatning, der er fastsat i dommen.

Har jeg ret til en nødudbetaling, mens jeg venter på afgørelsen af mit erstatningskrav?

Der kan ydes midlertidig støtte inden den endelige retsafgørelse, der afslutter straffesagen, forudsat at den usikre økonomiske situation, du måtte være blevet efterladt i som offer eller begunstiget, er bevist.

Den midlertidige støtte kan søges, så snart du har anmeldt forholdet til de kompetente myndigheder, eller når der bliver ført en straffesag på dette grundlag.

Sidste opdatering: 07/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

5 - Ret til støtte og bistand

Jeg er offer for en forbrydelse: Hvem skal jeg rette henvendelse til for at få støtte og assistance?

Hvis du er offer for en forbrydelse, kan du henvende dig til kontorerne for bistand til ofre for kriminalitet(Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Kontorerne for bistand til ofre for kriminalitet er en tværfaglig service, der tager hånd om ofrene og deres behov. Tjenesten henhører under justitsministeriet og er offentlig og gratis.

Disse kontorer findes i alle Link åbner i nyt vindueselvstyrende regioner, i stort set alle provinshovedstæder samt i andre større byer.

De nævnte kontorer tilbyder omfattende, koordineret og specialiseret bistand til ofre for kriminalitet, og de vil opfylde dine specifikke behov på det juridiske, psykologiske og sociale område.

Hvis du er offer for terrorisme, kan du henvende dig til Landsrettens Afdeling for Information og Assistance til Ofre for Terrorisme, men hvis du ønsker at opsøge kontoret for bistand til ofre for forbrydelser i din egen provins, kan du gøre det, og de vil koordinere deres indsats med Landsrettens Afdeling for Information og Assistance til Ofre for Terrorisme.

Hjælpen og støtten fra kontorerne for bistand til ofre for kriminalitet forløber over en række faser:

 • Velkomst- og orienteringsfase: Orientering betyder, at kontoret for bistand til ofre for kriminalitet vil informere dig overordet om det, som du skal foretage dig, de problemer, du kommer til at stå over for, og de mulige konsekvenser. Generelt foregår denne fase gennem et interview, personligt eller telefonisk, hvor du fortæller om dine problemer og behov, og afhængigt af dem vil du blive vejledt, og man vil overveje at inddrage andre organer, og de vil i givet fald blive kontaktet.
 • Informationsfasen: Som offer har du ret til, fra den første kontakt med myndighederne og embedsmændene, herunder tidspunktet før indgivelsen af anmeldelsen, at modtage oplysninger tilpasset dine omstændigheder og personlige forhold og arten af den forbrydelse, du har været udsat for, samt de tab og skader, du har lidt, på visse aspekter som:
 • Hvordan du kan indgive en anmeldelse og proceduren for indgivelse.
 • Specialiserede tjenester og tilgængelige psykosociale og bistandsressourcer, uanset om der er indgivet en anmeldelse, og hvordan man får adgang til dem.
 • Tilgængelige hjælpe- og støtteforanstaltninger (medicinske, psykologiske eller materielle) og proceduren for at få dem, herunder oplysninger om mulighederne for at få alternativ indkvartering, hvis er hensigtsmæssigt.
 • Hvordan du kan få juridisk rådgivning og forsvar og i givet fald betingelserne for, at den kan fås gratis.
 • Du følges under hele sagen indtil domsafsigelse, hvis du har brug for det, og/eller du får ledsagelse til de forskellige straffeinstanser.
 • Muligheden for at du kan anmode om beskyttelsesforanstaltninger og i givet fald proceduren til at gøre det.
 • Rådgivning om de økonomiske rettigheder i forbindelse med retssagen, især om de hjælpemidler og erstatninger, som du måske har ret til, for de skader, der er forårsaget af forbrydelsen, og i givet fald hvilken procedure, der anvendes til at kræve dem.
 • Hvis du bor uden for Spanien: Hvilken procedure du skal følge for at håndhæve dine rettigheder som offer for forbrydelsen?
 • Kontaktoplysninger til den myndighed, der har ansvaret for behandlingen af din procedure, kanalerne til at kommunikere med den, oplysninger om datoen og tidspunktet for retssagen samt indholdet af den anklage, der er rettet mod lovovertræderen.
 • De genoprettende retfærdighedstjenester til rådighed (for eksempel mægling), i tilfælde hvor det er juridisk muligt.
 • Under hvilke forudsætninger du kan få refusion af juridiske udgifter og i givet fald den nødvendige procedure for at kræve det.
 • Interventionsfase: Støtten fra kontorerne for bistand til ofre for kriminalitet udføres på forskellige områder:
 • Interventioner i der juridiske miljø: Kontorerne giver dig den juridiske støtte, du har brug for, og de vil især give dig oplysninger om den type bistand, du kan modtage inden for rammerne af sagsakterne, de rettigheder, du kan udøve i løbet af retssagen, den formular, du skal bruge, og betingelserne for, at du kan få adgang til juridisk rådgivning, samt den type tjenester eller organisationer, som du kan kontakte for at modtage støtte.

Den juridiske bistand vil under alle omstændigheder generelt omhandle udviklingen af retssagen og vejen til at udøve de forskellige rettigheder, eftersom orientering og juridisk bistand for hvert konkret tilfælde hører under din advokat.

 • Interventioner på det medicinsk-psykologiske område: Den psykologiske bistand, som kontorerne tilbyder, indebærer vurdering og behandling af din situation for at opnå en reduktion af krisen forårsaget af forbrydelsen, til konfrontationen med retssagen afledt af forbrydelsen, til ledsagelsen gennem hele retssagen samt styrkelse af dine strategier og evner, hvilket muliggør støtten på dit område.

Kontorerne gennemfører en psykologisk støtteplan, hvis du er et særligt sårbart offer eller har brug for særlig beskyttelse.

 • Økonomiske interventioner: Med hensyn til den økonomiske støtte, som du har ret til, hvis du har været offer for en voldelig forbrydelse eller en forbrydelse mod den seksuelle frihed, har kontorerne en informativ og nyttig funktion i forbindelse med behandlingen af ansøgninger.
 • Socialhjælpsinterventioner: på dette område koordinerer kontorerne den bistand, der ydes til dig, og vil i givet fald henvise dig til sociale ydelser, institutioner eller hjælpeorganisationer, der er tilgængelige, for at garantere sikker bolig, øjeblikkelig lægehjælp, økonomisk bistand, du måtte have ret til, med særlig opmærksomhed på de behov, der stammer fra invaliderende situationer, hospitalsindlæggelse og dødsfald, og dem, der forværres af en eventuel sårbar situation.
 • Opfølgningsfase: Kontorerne følger din sag, især hvis du er et sårbart offer, under hele straffesagen og i en passende periode efter dens afslutning. I denne fase analyserer kontorerne din juridiske, medicinsk-psykologiske, sociale og økonomiske situation på forskellige tidspunkter efter forbrydelsen. Afhængigt af din situation vil det blive fastslået, hvornår det er den rette tid til opfølgning.

I tilfælde af at du er offer for terrorisme, er hovedfunktionerne for afdelingen for information og bistand til ofre for terrorisme i landsretten (Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas de Terrorismo de la Audiencia Nacional):

 • at give dig oplysninger om status for retssagen, der vedrører dig på grund af den forbrydelse, du har været ude for.
 • at rådgive dig om alt relateret til de straffesager og administrative sager, der påvirker dig.
 • At tilbyde personlig ledsagelse til de retssager, der finder sted vedrørende de terrorhandlinger, der påvirker dig.
 • At give dig følelsesmæssig og terapeutisk støtte, uden at det berører indenrigsministeriets beføjelser.
 • At fremme beskyttelsen af din sikkerhed og dit privatliv som offer for en forbrydelse under din deltagelse i retssagerne.
 • At informere dig om de vigtigste kompensationer til ofrene for terrorisme, der under alle omstændigheder kommer fra Generaldirektoratet for Støtte til ofre for terrorisme i indenrigsministeriet.
 • At meddele dig alt, hvad der er relateret til fuldbyrdelse af straffen, indtil sanktionerne er udført til fulde, især i tilfælde af ydelser eller løsladelse af de straffede.

Med hensyn til ofre for terrorisme vil Generaldirektoratet for støtte til ofre for terrorisme i indenrigsministeriet fungere som enkelt kontaktpunkt for enhver procedure, der kan indledes af personer og deres familier, der har lidt under terrorhandlinger, inden for den generelle statsforvaltning ved at henvise de anmodninger, der er indgivet, til det kompetente organ samt håndtere forbindelsen til den interesserede part.

Desuden samarbejder dette generaldirektorat med de kompetente organer i den generelle statsforvaltning og de øvrige offentlige myndigheder med hensyn til bistand og støtte til ofre for terrorisme for at sikre omfattende beskyttelse af ofrene.

Generaldirektoratet for støtte til ofre for terrorisme i indenrigsministeriet vil være ansvarlig for behandling af, forvaltning af og forslag til afgørelse af hjælpe- og kompensationssagerne for dem, der er berørt af terrorhandlinger.

Direkte linje til støtte for ofrene

Hos kontorerne for bistand til ofre for kriminalitet kan de under modtagelsesfasen eller orienteringen hjælpe dig personligt eller over telefonen.

For visse forbrydelser som kønsrelateret vold er der telefonassistance og vejledningstjenester i Spanien, såsom den telefoniske tjeneste til information og juridisk rådgivning om kønsrelateret vold 016.

For særligt udsatte ofre såsom mindreårige er der specifikke tjenester som den telefoniske omsorgsservice fra ANAR-stiftelsen (hjælp til børn og unge i fare) henvendt til børn og unge, voksne og pårørende til mindreårige og slægtninge i tilfælde af bortkomne børn.

Den telefoniske tjeneste til information og juridisk rådgivning om kønsrelateret vold 016 tilbyder gratis og professionel omsorg 24 timer i døgnet, alle dage, året rundt. Under alle omstændigheder er fortroligheden af oplysningerne om brugerne af denne service garanteret.

Omsorgen tilbydes på 51 sprog. Helt konkret tilbydes der en 24-timers omsorgstjeneste på spansk, catalansk, galicisk, baskisk, engelsk og fransk og gennem en tele-oversættelsestjeneste i tilfælde af opkald på tysk, portugisisk, mandarin-kinesisk, russisk, arabisk, rumænsk og bulgarsk. På de øvrige sprog tilbydes bistand via en tele-oversættelsestjeneste.

Tilgængelighed af tjenesten for personer med hørelses- og/eller taleforstyrrelser garanteres ved hjælp af følgende midler:

 • Teksttelefon (DTS) via telefonnummer 900 116 016.
 • Telesor-service via Telesors hjemmeside (Link åbner i nyt vinduehttps://www.telesor.es/). I dette tilfælde kræves en internetforbindelse.
 • Mobiltelefon eller PDA (personlig digital assistent). I begge tilfælde skal du installere en gratis applikation ved at følge den fremgangsmåde, der er angivet på Telesors websted.

Denne service tilbyder omsorg til alle de mennesker, der har forespørgsler vedrørende specifikke tilfælde af kønsrelateret vold: kvinder, der har været ofre for kønsrelateret vold, folk omkring et offer for denne type forbrydelse (familie, venner, naboer osv.), fagfolk, der behandler en kvinde, der er offer for kønsrelateret vold, eller som kender en situation med denne form for vold, osv.

De angivne oplysninger refererer til de ressourcer, klageadgange og rettigheder, der er tilgængelige for dig som offer for denne type kriminalitet, i form af beskæftigelse, sociale ydelser, finansiel bistand, informationsressourcer, bistand, tilflugtssted og juridisk rådgivning.

Hvis der modtages et nødopkald, viderestilles det omgående til 112 i den respektive selvstyrende region.

Hvis du er offer for kønsrelateret vold mod mindreårige, vil dine opkald til 016-tjenesten blive viderestillet til ANAR-hjælpetelefonen til børn og unge (900 20 20 10)..

ANAR-stiftelsens telefonservice (hjælp til børn og unge i Fare) (900 20 20 10) er en gratis, fortrolig og anonym service, der er tilgængelig 24 timer i døgnet hver dag året rundt, og som hovedsageligt består af tre hjælpelinjer:

 • ANAR-hjælpetelefon til børn og unge, hvis hovedformål er at tilbyde det barn eller den unge, der ringer, den støtte og vejledning, der er nødvendig, når de har problemer eller er i fare.
 • Voksen- og familie-ANAR-telefon, der er rettet mod de voksne, der skal orienteres om spørgsmål vedrørende mindreårige.
 • Telefon ANAR 116000 for tilfælde af bortkomne børn (harmoniseret nummer af samfundsmæssig interesse for Den Europæiske Union til behandling af sager af denne type).

Fra denne tjeneste viderestilles til tjenesten 016 for opkald foretaget af en myndig kvinde, der har været offer for kønsrelateret vold, eller af en voksen, der har kendskab til en sag af denne type vold.

Er støtten til ofrene gratis?

Ja. Adgang til bistands- og støttetjenester såsom offentlige kontorer for bistand til ofre for forbrydelser er gratis og fortrolig og vil under ingen omstændigheder være betinget af forudgående indgivelse af en anmeldelse.

Hvilke former for støtte kan jeg modtage fra tjenesterne eller de statslige myndigheder?

Du kan opsøge kontorerne for assistance til ofre for kriminalitet, der findes i alle Link åbner i nyt vindueselvstyrende regioner, i stort set alle provinshovedstæder samt i andre byer.

Kontorerne for bistand til ofre for forbrydelser tilbyder omfattende, koordineret og specialiseret bistand til ofre for kriminalitet, og de vil handle ud fra dine specifikke behov på det juridiske, psykologiske og sociale område.

Kontorerne for bistand til ofre for kriminalitet vil navnlig informere dig om de specialiserede ydelser og tilgængelige psykosociale ressourcer og bistandsressourcer, uanset om du indgiver en anmeldelse eller ej, og hvordan du får adgang til disse tjenester.

De giver dig ligeledes informationer om de tilgængelige hjælpe- og støtteforanstaltninger, såvel medicinske som psykologiske eller materielle, og proceduren for at få dem, herunder, hvis det er nødvendigt, oplysninger om mulighederne for at få alternativ indkvartering.

De rådgiver dig også om, hvordan du kan indgive en anmeldelse samt proceduren for indgivelsen af anmeldelsen og muligheden for at få juridisk rådgivning og forsvar og i givet fald betingelserne for, at den kan fås omkostningsfrit.

Fra kontorerne for bistand til ofre for kriminalitet kan der henvises til specialiserede juridiske, psykologiske og sociale tjenester afhængigt af dine behov, som blandt andet kommunale tjenester, social velfærd, sundhed, uddannelse, arbejdsorganisationer, foreninger, stiftelser og andre nonprofit-enheder, psykosociale tjenester fra justitsministeriet og, hvis du er offer for kønsrelateret vold, koordineringsenhederne for vold mod kvinder og sammenslutningerne for kvinder, som findes i hver selvstyrende region og provins.

Hvilke former for støtte kan jeg modtage fra ikke-statslige organisationer?

Ikke-statslige organisationer (NGO'er) kan tilbyde støtte til ofre for specifikke forbrydelser gennem etablering af personlige planer i overensstemmelse med det enkelte offers behov og karakteristikker. Bistandsfunktionen omfatter hovedsageligt juridisk rådgivning, information om de forskellige ressourcer og eksisterende hjælpemidler samt psykologisk og følelsesmæssig støtte.

Sidste opdatering: 07/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.