Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Spanien

Indholdet er leveret af
Spanien

Hvordan kan jeg anmelde en forbrydelse?

Hvis du er offer for en forbrydelse, har du fra den første kontakt med myndighederne eller embedsmændene ret til at modtage oplysninger om din ret til at indgive en anmeldelse og i givet fald proceduren for indgivelsen af anmeldelsen.

Du kan indgive en anmeldelse til politiet og få status af vidne i den procedure, der følger. Du kan også bede politiet om at henvise til den instans for assistance til ofre for kriminalitet (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), du hører under, hvor de kan informere dig om, hvordan anmeldelsen skal indgives.

Adgang til bistands- og støttetjenester, såsom offentlige instanser for assistance til ofre for forbrydelser, som er gratis og fortrolig, vil under ingen omstændigheder være betinget af forudgående indgivelse af en anmeldelse.

Som anmelder har du følgende rettigheder:

 • At modtage en kopi af anmeldelsen, der er behørigt certificeret.
 • At få gratis sproglig bistand og til en skriftlig oversættelse af kopien af den anmeldelse, du indgiver, hvis du ikke forstår eller taler et af de officielle sprog på det sted, hvor anmeldelsen indgives. Hvis du ikke taler eller ikke forstår spansk eller det officielle sprog, som den pågældende sagsakt er affattet på, har du ret til gratis at blive bistået af en tolk, der taler et sprog, som du forstår, hvis du fremlægger en erklæring i efterforskningsfasen for dommeren, anklageren eller politiet.
 • Hvis du har bedt om at blive underrettet om visse beslutninger, som blandt andet beslutningen om ikke at rejse en straffesag eller den dom, hvorved sagen afsluttes, har du ret til at blive informeret om dato, klokkeslæt og sted for retssagen samt indholdet af det anklageskrift, der fremlægges i retten.

Du kan også indgive et søgsmål (querella) mod lovovertræderen og blive en del af retssagen som en særlig (privat) anklager med rettigheder, der ligner den offentlige anklagers.

Bortset fra de almindelige tilfælde, hvor anklageren præsenterer anklagen mod lovovertræderen, er der to typer forbrydelser, hvor din rolle er meget vigtig for at kunne rejse en straffesag:

 • Proceduren for delvist offentlige forbrydelser kræver din anmeldelse eller dit søgsmål for at kunne indledes, men derefter overtager anklageren anklagerne mod lovovertræderen, mens sager til forfølgelse af private forbrydelser (for eksempel bagvaskelse) helt afhænger af din vilje. Anklageren har intet ansvar for anklagen mod lovovertræderen, og du kan når som helst trække anmeldelsen tilbage og derved afslutte sagen.

Du kan indgive anmeldelsen på et hvilket som helst sprog, hvis du ikke taler spansk eller et af de respektive regionale sprog. Du har ret til gratis tolkebistand. Hvis ingen på politistationen taler dit sprog, vil politiet i praksis tilbyde dig:

 • Hvis der ikke er tale om en grov forbrydelse, kan du indgive anmeldelsen på en formular på dit eget sprog.
 • Hvis der er tale om en grov forbrydelse, vil du få stillet en tolk til rådighed enten pr. telefon eller personligt.

På nogle politistationer er der engelsk-, fransk- og tyske tolke, især om sommeren.

Der er ingen tidsbegrænsning for indgivelse af anmeldelsen, men der er forældelsesfrister, hvorefter retsforfølgelse af forbrydelsen ikke vil være mulig – fra 10 til 20 år afhængigt af, hvor grov forbrydelsen er. Myndighederne har ingen særlige formkrav til anmeldelsen. Du kan indgive anmeldelsen enten skriftligt eller mundtligt, i hvilket tilfælde den kompetente myndighed nedskriver anmeldelsen. Du skal angive navn, adresse, personnummer, telefonnummer osv., og anmeldelsen skal underskrives.

Du kan anmode politiet om et polititilhold på tidspunktet for indgivelsen af anmeldelsen, hvis du er offer for en forbrydelse med kønsrelateret vold eller vold i hjemmet. Du kan også anmode om den direkte fra den retslige myndighed eller den offentlige anklagemyndighed, instanser for assistance til ofre for forbrydelser, de sociale myndigheder eller myndighedernes hjælpeinstitutioner.

Under alle omstændigheder vil du få stillet blanketter til rådighed til brug for anmodningen om udstedelse af et polititilhold, og du vil få oplysninger om tilholdet.

Hvordan kan jeg vide, hvad der sker med sagen?

Når du indgiver en anmeldelse, modtager du en bekræftet kopi med et referencenummer.

Som offer kan du få oplysninger fra politiet om udviklingen af sagen, medmindre det kan skade efterforskningen. I praksis er det bedst at ringe til den respektive politistation for at bede om oplysninger.

Generelt har du ret til, hvis du har anmodet herom, at modtage oplysninger om dato, tidspunkt og sted for retssagen og indholdet af anklagen, der er rettet mod gerningsmanden, og at blive underrettet om følgende beslutninger:

 • Beslutning om ikke at rejse en straffesag
 • Den dom, hvorved sagen afsluttes
 • Beslutninger om fængsling eller frigivelse af lovovertræderen samt dennes eventuelle flugt fra fængslet og beslutninger om indførelse af sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dig.

Hvis du har anmodet at blive henvist til en instans for assistance til ofre for forbrydelser eller har modtaget assistance fra en af disse instanser, har du ret til at modtage oplysninger om kontaktoplysninger om den myndighed, der har ansvaret for behandlingen af retssagen, og kanalerne til at kommunikere med den samt oplysninger om dato, tidspunkt og sted for retssagen og indholdet af den anklage, der er rejst mod lovovertræderen.

Hvis du er offer for en forbrydelse med kønsrelateret vold, har du ret til at blive informeret om aggressorens processuelle situation og de trufne forholdsregler uden at skulle anmode om det, og du kan til enhver tid udtrykke dit ønske om ikke at modtage oplysningerne.

Hvis du er offer for en voldelig forbrydelse mod seksuel frihed, har du ret til at modtage oplysninger om den statslige erstatning, som du har ret til, hvis aggressoren ikke betaler din kompensation, eller hvis det ikke er nok.

Har jeg ret til gratis retshjælp (under efterforskningen eller retssagen)? På hvilke betingelser?

Fra den første kontakt med myndigheder og embedsmænd har du ret til at modtage oplysninger om retssagen for at få juridisk rådgivning og forsvar samt i givet fald oplysninger om, under hvilke betingelser du kan få den gratis. Instanserne for assistance til ofre for kriminalitet kan også skaffe disse informationer til dig.

Du kan indgive din ansøgning om at blive godkendt til gratis retshjælp til den embedsmand eller myndighed, der har givet dig oplysninger om proceduren for at få juridisk rådgivning og forsvar og i givet fald om at få dette gratis, og de vil videresende ansøgningen sammen med fremlagt dokumentation til den relevante advokatstand.

Ansøgningen kan også indgives til justitsadministrationens instanser for assistance til ofre for kriminalitet, der videresender den til den relevante advokatstand.

Generelt kan du drage fordel af de juridiske vejledningstjenester, der giver alle borgere oplysninger om loven. Disse tjenester er organiseret af advokatstandene for hver retskreds.

Du skal udfylde en formular, der kan rekvireres hos domstolene, justitsministeriet eller andre statslige instanser, for at bevise, at du ikke har tilstrækkelige midler. Du skal indgive ansøgningen til advokatstanden ved den respektive domstol eller ved den nærmeste domstol, hvis straffesagen endnu ikke er påbegyndt.

Hvis du er offer for en forbrydelse med kønsrelateret vold, skal du ikke først bevise, at du ikke har tilstrækkelige midler, for at få retshjælp.

Hvis du er offer for terrorisme, kan du også få gratis retshjælp.

Du kan ansøge om gratis retshjælp i Spanien, hvis du befinder dig i en af følgende situationer, blandt andre:

 • Hvis du er statsborger i en hvilken som helst EU-medlemsstat, og du kan bevise, at dine ressourcer er utilstrækkelige.
 • Hvis du er statsborger i et tredjeland, og du har lovlig bopæl i Spanien eller anerkendte rettigheder i henhold til internationale aftaler (f.eks. aftaler om internationale bortførelser af børn). I dette tilfælde kan du få adgang til gratis retshjælp i Spanien på samme betingelser som EU-borgere.
 • Uanset eksistensen af ressourcer til retsforfølgelse, vil du blive tilkendt retten til gratis retshjælp, som vil blive ydet straks, hvis du er offer for kønsrelateret vold, terrorisme og menneskehandel, i enhver retssag der har forbindelse med, er udledt af eller er en følge af din tilstand som offer, eller hvis du er mindreårig, eller hvis du er en person med et intellektuelt handicap eller en psykisk sygdom, når du er offer for situationer med misbrug eller mishandling.

Denne ret skal også hjælpe de efterladte i tilfælde af offerets død, forudsat at de ikke medskyldige i gerningen.

Med henblik på ydelse af gratis retshjælp vil du blive betragtet som offer, når der er indgivet en anmeldelse eller et klagemål, eller der er blevet indledt en straffesag for en af de ovennævnte forbrydelser, og du vil fortsat blive betragtet som offer, så længe straffesagen er i gang, eller når der er blevet afsagt dom, og sagen er afsluttet.

Retten til gratis retshjælp mistes ved stadfæstelse af frikendelse, eller hvis sagen afvises endegyldigt eller midlertidigt på grund af manglende bevisførelse for, at de kriminelle handlinger har fundet sted. Du har ikke pligt til at betale omkostningerne for de ydelser, du gratis modtog indtil det øjeblik.

I de forskellige retssager, du kan indlede som følge af din tilstand som offer for de angivne forbrydelser, og især i forhold til kønsrelateret vold, skal advokaten være den samme som den, der hjælper dig, forudsat at din ret til forsvar garanteres ordentligt med den advokat.

Du har ret til gratis retshjælp, hvis din eller din families årlige indkomst ikke overstiger:

 • To gange det offentlige indkomstindeks til multiple formål (IPREM) gældende på ansøgningstidspunktet, når der er tale om personer, der ikke er integreret i nogen familieenhed. IPREM er et indeks, der fastsættes årligt, og som tjener til at bestemme omfanget af visse ydelser eller grænsen for adgang til visse ydelser, fordele eller offentlige tjenester.
 • To og en halv gange IPREM gældende på tidspunktet for ansøgningen, når det drejer sig om personer, der er en del af en familieenhed med mindre end fire medlemmer.
 • Tre gange IPREM når det drejer sig om familieenheder, der består af fire eller flere medlemmer.

IPREM for 2016 er på 6.390,13 €.

Hvis du får tilkendt fordelene ved gratis retshjælp, behøver du ikke at betale følgende omkostninger:

 1. Den forudgående juridiske rådgivning.
 2. Advokatens og den offentlige anklagers honorar.
 3. Omkostninger til annoncering i officielle tidender.
 4. De nødvendige gebyrer til indgivelse af visse appeller.
 5. Vederlag til eksperter eller fagmænd.
 6. Du vil få en reduktion på 80 % af prisen på dokument oprettet for notar og certificeringer fra ejendoms- og handelsregistret.

Kan jeg kræve dækning af de udgifter, der er forbundet med at deltage i efterforskningen eller retssagen? På hvilke betingelser?

Hvis du har deltaget i retssagen som offer for en forbrydelse, har du generelt ret til at få refusion af de udgifter, der er nødvendige for at udøve dine rettigheder og de proceduremæssige omkostninger, der måtte være opstået, frem for betaling af de udgifter, der måtte være opstået for staten.

For at gøre dette skal betalingen pålægges i dommen, og den anklagede skal desuden på din anmodning i egenskab af offer dømmes for forbrydelser, som anklagemyndigheden ikke har fremsat tiltale for, eller også skal den dømte være dømt efter tilbagetrækningen af beslutningen om at lukke sagen på grund af en appelsag, som du har indgivet som offer.

Bistands- og støttetjenesterne, og især instanserne for assistance til ofre for kriminalitet, vil kunne informere dig om de tilfælde, hvor du kan få refusion af dine juridiske udgifter og i givet fald proceduren for at kræve det.

Kan jeg appellere, hvis min sag er blevet henlagt, inden den er kommet for retten?

Hvis du er offer og ikke har optrådt i retssagen, og anklageren beslutter at frafalde anklagen mod lovovertræderen, kan dommeren informere dig herom og opfordre dig til at indgive et klagemål og blive en privat anklager inden for fjorten dage. I tilfælde af forkortet procedure har dommeren pligt til at informere dig og invitere dig.

Hvis anklagemyndighedens anklager fremlægger anklager mod lovovertræderen, kan du ikke gøre noget som offer for at fuldføre proceduren, med undtagelse af private forbrydelser.

Hvis du allerede har optrådt i retssagen, og du er privat anklager, kan du anmode om åbning af den mundtlige proces og fremføre anklager mod lovovertræderen. Hvis undersøgelsesdommeren beslutter at afslutte retssagen, det vil sige dekreterer henlæggelse, kan du appellere.

Hvis anklagemyndigheden fremfører anklager mod lovovertræderen, kan du anmode om henlæggelse og opgive din rolle som privat anklager. Den offentlige anklagemyndighed vil dog fortsætte, hvis den beslutter det.

Kan jeg få indflydelse på retssagen?

Stævningsmanden informerer dig ved dit første fremmøde i retten om de rettigheder, du har i straffesagen som offer, og foreslår dig handlingsmuligheder ved hjælp af et klart, enkelt og forståeligt sprog under hensyntagen til dine forhold og dine behov.

Som offer for en forbrydelse har du i straffesagen ret til:

 • At anlægge straffesag og en civil retssag i overensstemmelse med gældende lovgivning i straffesager.
 • At møde for de myndigheder, der har ansvaret for undersøgelsen, for at give dem beviskilder og relevante oplysninger til afklaring af kendsgerningerne.

Derudover vil du ved første fremmøde i retten blive spurgt, om du ønsker at modtage de skrivelser eller meddelelser, som loven fastlægger. I så fald skal du angive en e-mailadresse eller, hvis du ikke har nogen, en adresse eller postadresse.

Uanset din rolle i straffesagen kan du som regel være til stede ved høringerne, selv om de ikke er offentlige. Du er kun forpligtet til at afgive vidneforklaring som vidne.

Hvis du er offer, og du ikke giver fremmøde i straffesagen, vil du blive informeret om datoen og stedet for dommen. Din primære rolle som vidne er at afgive vidneforklaring. For at kunne få besked om datoen og tidspunktet for dommen skal du give besked om eventuelle adresseændringer i løbet af retssagen.

Du kan give fremmøde i retssagen som privat anklager inden forberedelsen af anklageskriftet, dvs. inden den mundtlige høring påbegyndes, undtagen i tilfælde af straffesag mod en mindreårig. Anklageskriftet for forbrydelsen udarbejdes af den offentlige anklager, eventuelt den private anklager og forsvarsadvokaten. I dette skrift indgår en vurdering af forbrydelsen og den tilsvarende straf ud fra disse personers synspunkt. I praksis har hver part fem dage til at fremlægge sine standpunkter skriftligt.

Generelt vil du blive repræsenteret af en advokat, som vil forsvare din sag, og en anklager, som vil repræsentere dig formelt i sagen.

I tilfælde af at der er flere ofre, kan de give fremmøde uafhængigt, selv om dommeren kan kræve, at de grupperes i et eller flere forsvar. Sammenslutninger af ofre kan også give fremmøde i straffesagen, forudsat at de har din tilladelse som offer for forbrydelsen.

Hvis du allerede er privat anklager, har din advokat adgang til resuméet og de andre dokumenter i sagen og andre rettigheder, som ligner dem, der er tilgængelige for anklageren:

 • Anmode om fremskaffelse af flere beviser.
 • Foreslå nye vidner eller eksperter, der støtter din sag.
 • Foreslå konfrontationer osv.

I tilfælde af at den anklagede dømmes, kan retten pålægge ham at betale dig følgende omkostninger: Omkostninger til advokater og anklagere, eksperter, certifikater fra offentlige registre og notarer mv.

Du kan inden for straffesagen anlægge civil retssag (civil part), hvis du kræver at få ting tilbage, reparation af skaden eller erstatning for skader, materielle og moralske, forårsaget af forbrydelsen. I sådanne tilfælde vil du blive repræsenteret af en advokat, som vil forsvare din sag, og en anklager, som vil repræsentere dig formelt i sagen.

I tilfælde af at det besluttes at henlægge efterforskningen, meddeles afgørelsen om henlæggelse til de direkte ofre for den forbrydelse, de har anmeldt, samt til de øvrige direkte ofre, hvis identitet og adresse er oplyst. I tilfælde af at en person afgår ved døden eller er forsvundet direkte som følge af en forbrydelse, vil indirekte ofre for forbrydelsen blive underrettet.

Hvilken officiel rolle udfører retssystemet? For eksempel er jeg eller kan jeg vælge at være: offer, vidne, civil part eller privat anklager?

Som offer for en forbrydelse har du i straffesagen ret til:

 • At anlægge straffesag og en civil retssag i overensstemmelse med gældende lovgivning i straffesager.
 • At møde for de myndigheder, der har ansvaret for undersøgelsen, for at give dem beviskilder og relevante oplysninger til afklaring af kendsgerningerne.

De forskellige roller, du kan have i retssystemet, er:

 • Direkte eller indirekte offer: I kraft af anmeldelsen eller i tilfælde af at du har anmodet om adgang til bistands- og støttetjenester til ofre uden at have indgivet en anmeldelse først, eftersom adgangen til dem ikke er betinget af indgivelse af en anmeldelse.
 • Vidne: Hvis der forelægger en anmeldelse. Din medvirken i retssagen vil ske, når du modtager vidneindkaldelsen.
 • Privat anklager: Hvis du beslutter at give fremmøde i straffesagen som privat anklager, i tilfælde af at du indgiver et klagemål over lovovertræderen (delvist offentlige forbrydelser og private forbrydelser) og inden forberedelsen af anklageskriftet, dvs. inden den mundtlige høring påbegyndes, undtagen i tilfælde af straffesag mod en mindreårig.
 • Civil part: Det er generelt tilfældet, hvis du beslutter at anlægge civil retssag inden for den kriminelle proces, dvs. hvis du kræver at få ting tilbage, reparation af skaden eller erstatning for skader, materielle og moralske, forårsaget af forbrydelsen.

Generelt kan du være til stede under høringerne, også dem der ikke er offentlige. Du er kun forpligtet til at afgive vidneforklaring som vidne.

Hvad er mine rettigheder og forpligtelser under denne rolle?

Generelt har du som offer ret til at få beskyttelse, information, støtte, assistance og opmærksomhed fra den første kontakt med myndighederne eller embedsmændene og under udførelsen af bistands- og støttetjenesterne fra de offentlige myndigheder, herunder tidspunktet for indgivelsen af anmeldelsen.

Du kan bede de myndigheder eller embedsmænd, du henvender dig til i første omgang, om at henvise dig til instanserne for bistand til ofre for kriminalitet, hvor du gratis og fortroligt kan få hjælp og vejledning, også selv om du endnu ikke har indgivet en anmeldelse.

Du kan også ledsages af en person, du selv vælger, fra første gang du er i kontakt med myndighederne og embedsmændene.

Som offer har du også ret til at forstå og blive forstået i enhver handling, der skal udføres i forbindelse med indgivelsen af en anmeldelse, herunder oplysninger forud for indgivelsen af anmeldelsen, samt tolkning på de juridisk anerkendte tegnsprog og mulighed for støtte til samtale, hvis du har brug for det.

Al kommunikation, der finder sted, både mundtlig og skriftlig, skal foregå på et klart, enkelt og letforståeligt sprog og skal tage hensyn til dine personlige forhold og behov, især hvis du har et sensorisk, intellektuelt eller psykisk handicap, eller hvis du er mindreårig.

Som offer har du ret til fortrinsvist at modtage information vedrørende:

 • Hjælpe- og støtteforanstaltninger, der er til rådighed for dig, hvad enten de er medicinske, psykologiske eller materielle, og proceduren for at få dem Inden for sidstnævnte vil der i givet fald blive medtaget oplysninger om mulighederne for at få alternativ indkvartering
 • Retten til at anklage og i givet fald proceduren for at indgive anmeldelse og retten til at fremlægge bevis for de myndigheder, der har ansvaret for efterforskningen
 • Proceduren for at få juridisk rådgivning og forsvar og i givet fald betingelserne for, at den kan fås gratis
 • Muligheden for at anmode om beskyttelsesforanstaltninger og i givet fald proceduren til at gøre det
 • Kompensation, som du måske har ret til, og i givet fald proceduren for at kræve den
 • Tolknings- og oversættelsestjenester til rådighed
 • De hjælpemidler og hjælpetjenester til kommunikation, der er til rådighed
 • Procedurer, du kan bruge til at udøve dine rettigheder, hvis du bor uden for Spanien
 • Appeller, du kan indgive mod beslutninger, som du anser for at være i strid med dine rettigheder
 • Kontaktoplysninger om den myndighed, der har ansvaret for behandlingen af proceduren, og de kommunikationskanaler, du har brug for til at kommunikere med den
 • Genoprettende retfærdighedstjenester til rådighed, i tilfælde hvor det er juridisk muligt
 • Tilfælde, hvor du kan få refusion af juridiske udgifter, og i givet fald proceduren for at kræve det
 • Retten til at fremsætte en anmodning om at blive underrettet om visse proceduremæssige beslutninger, som blandt andet beslutning om ikke at indlede straffesagen, domsafsigelsen, der afslutter proceduren, mv.

Uanset din rolle i straffesagen kan du som regel være til stede ved høringerne, selv om de ikke er offentlige. Du er kun forpligtet til at afgive vidneforklaring som vidne.

Hvis du er offer, og du ikke giver fremmøde i straffesagen, vil du blive informeret om datoen og stedet for dommen. Din primære rolle som vidne er at afgive vidneforklaring. For at kunne få besked om datoen og tidspunktet for dommen skal du give besked om eventuelle adresseændringer i løbet af retssagen.

Du kan give fremmøde i retssagen som privat anklager inden forberedelsen af anklageskriftet, dvs. inden den mundtlige høring påbegyndes, undtagen i tilfælde af straffesag mod en mindreårig. Du vil blive repræsenteret af en advokat, som vil forsvare din sag, og en anklager, som vil repræsentere dig formelt i sagen.

Hvis du allerede er privat anklager, har din advokat adgang til resuméet og de andre dokumenter i sagen og andre rettigheder, som ligner dem, der er tilgængelige for anklageren:

 • Anmode om fremskaffelse af flere beviser.
 • Foreslå nye vidner eller eksperter, der støtter din sag.
 • Foreslå konfrontationer osv.

I tilfælde af at den anklagede dømmes, kan retten pålægge ham at betale dig følgende omkostninger: Omkostninger til advokater og anklagere, eksperter, certifikater fra offentlige registre og notarer mv.

Som vidne har du ret en gratis tolk, hvis du ikke taler spansk eller det respektive autonome sprog, men du har ikke mulighed for at få dokumenterne oversat. Selv om det generelt er svært at undgå visuel kontakt med den anklagede, og de retslige bygninger normalt ikke har adskilte venteværelser for vidner, kan du, hvis du har været offer for seksuelle overgreb:

 • Benytte dig af en skærm i værelset
 • Vidne via videokonference.

Hvis du skal vidne, og du er i fare, kan retspræsidenten dekretere en privat høring for at beskytte moral, offentlig orden og dig som offer og/eller din familie. Som privat anklager kan du anmode om en privat høring.

Hvis du er planlagt til at vidne, og dommeren kan se, at du eller din frihed, ejendom eller familie er i alvorlig fare, kan han eller hun træffe en af følgende foranstaltninger:

 • Hemmeligholde din identitet, din adresse, dit erhverv og dit arbejdssted og undlade at bruge disse oplysninger i proceduren
 • Undgå, at du bliver set i retten, og benytte domstolen som meddelelsesadresse
 • Forhindre, at dit billede bliver registreret på nogen måde
 • Beordre politibeskyttelse under og efter retssagen
 • Skaffe dig transport til retten i officielle biler
 • Placere dig i et venteværelse, der er bevogtet af politiet, når du er i retten
 • Under særlige omstændigheder give dig en ny identitet og økonomisk hjælp til at skifte bopæl og arbejde.

Hvis du er mindreårig og skal afgive vidneforklaring, vil visuel kontakt mellem dig og den anklagede blive undgået ved hjælp af mulige tekniske midler. Konfrontationerne er også begrænsede. Hvis der er en interessekonflikt med dine juridiske repræsentanter, der ikke gør det muligt for dig at stole på en hensigtsmæssig forvaltning af dine interesser under efterforskningen eller straffeprocessen, eller med en af dine forældre, forudsat at den anden forælder ikke er i stand til tilstrækkeligt at repræsentere og assistere dig, blandt andre antagelser, vil anklageren ansøge dommeren eller domstolen om at udpege en forsvarer (defensor judicial) til dig, som har til opgave at repræsentere dig i forbindelse med efterforskningen og i straffesagen.

Hvis du er udlænding og ikke taler spansk eller det respektive autonome sprog, har du ret til gratis tolkebistand. Politiet kan tilbyde dig en formular på dit eget sprog til indgivelse af anmeldelsen samt adgang til en tolk via telefon eller personligt. Domstolene har en tolkeservice, der er koordineret med instanserne for assistance til ofre for kriminalitet.

Hvis du vil anlægge civil retssag i straffesagen (civil part), skal du give fremmøde med advokat og en anklager på tidspunktet for tilbuddet om retssagen, og altid inden processen med beskrivelse af forbrydelsen. I det tilfælde vil du blive repræsenteret af en advokat, som vil forsvare din sag, og en anklager, som vil repræsentere dig formelt i sagen.

I tilfælde af at du får et tilskud eller hjælp til din lidelse som offer og har været underlagt en vis grad af beskyttelse i henhold til loven, har du pligt til at refundere tilskuddet eller støtten i tilfælde af, at retten vurderer, at der er tale om en falsk anmeldelse eller en opdigtet forbrydelse, ligesom du har pligt til at betale udgifterne forårsaget for administrationen dens udførelse af undersøgelser, beskyttelse, støtte og de tilvejebragte ydelser, med forbehold af det øvrige ansvar, civilt eller kriminelt, der måtte gælde.

Kan jeg gribe ind under retssagen eller afgive forklaring? På hvilke betingelser?

Uanset din rolle i straffesagen kan du som regel være til stede ved høringerne, selv om de ikke er offentlige. Du er kun forpligtet til at afgive vidneforklaring som vidne.

Mens du deltager i retssagen, kan du fortsætte med at drage fordel af tjenesteydelserne fra instanserne for assistance til ofre for kriminalitet.

Hvis du er offer, og du ikke giver fremmøde i straffesagen, vil du blive informeret om datoen og stedet for dommen. Din primære rolle som vidne er at afgive vidneforklaring. For at kunne få besked om datoen og tidspunktet for dommen skal du give besked om eventuelle adresseændringer i løbet af retssagen.

Du kan give fremmøde i retssagen som privat anklager inden forberedelsen af anklageskriftet, dvs. inden den mundtlige høring påbegyndes, undtagen i tilfælde af straffesag mod en mindreårig. Du vil blive repræsenteret af en advokat, som vil forsvare din sag, og en anklager, som vil repræsentere dig formelt i sagen.

Hvis du allerede er privat anklager, har din advokat adgang til resuméet og de andre dokumenter i sagen og andre rettigheder, som ligner dem, der er tilgængelige for anklageren:

 • Anmode om fremskaffelse af flere beviser.
 • Foreslå nye vidner eller eksperter, der støtter din sag.
 • Foreslå konfrontationer osv.

I tilfælde af at den anklagede dømmes, kan retten pålægge ham at betale dig følgende omkostninger: Omkostninger til advokater og anklagere, eksperter, certifikater fra offentlige registre og notarer mv.

Som vidne har du ret en gratis tolk, hvis du ikke taler spansk eller det respektive autonome sprog, men du har ikke mulighed for at få dokumenterne oversat. Selv om det generelt er svært at undgå visuel kontakt med den anklagede, og de retslige bygninger normalt ikke har adskilte venteværelser for vidner, kan du, hvis du har været offer for seksuelle overgreb:

 • Benytte dig af en skærm i værelset
 • Vidne via videokonference.

Hvis du skal vidne, og du er i fare, kan retspræsidenten dekretere en privat høring for at beskytte moral, offentlig orden og dig som offer og/eller din familie. Som privat anklager kan du anmode om en privat høring.

Hvis du er planlagt til at vidne, og dommeren kan se, at du eller din frihed, ejendom eller familie er i alvorlig fare, kan han eller hun træffe en af følgende foranstaltninger:

 • Hemmeligholde din identitet, din adresse, dit erhverv og dit arbejdssted og undlade at bruge disse oplysninger i proceduren
 • Undgå, at du bliver set i retten, og benytte domstolen som meddelelsesadresse
 • Forhindre, at dit billede bliver registreret på nogen måde
 • Beordre politibeskyttelse under og efter retssagen
 • Skaffe dig transport til retten i officielle biler
 • Placere dig i et venteværelse, der er bevogtet af politiet, når du er i retten
 • Under særlige omstændigheder give dig en ny identitet og økonomisk hjælp til at skifte bopæl og arbejde.

Hvis du er mindreårig og skal afgive vidneforklaring, vil visuel kontakt mellem dig og den anklagede blive undgået ved hjælp af mulige tekniske midler. Konfrontationerne er også begrænsede. Hvis der er en interessekonflikt med dine juridiske repræsentanter, der ikke gør det muligt for dig at stole på en hensigtsmæssig forvaltning af dine interesser under efterforskningen eller straffeprocessen, eller med en af dine forældre, forudsat at den anden forælder ikke er i stand til tilstrækkeligt at repræsentere og assistere dig, blandt andre antagelser, vil anklageren ansøge dommeren eller domstolen om at udnævne en forsvarer for dig, som har til opgave at repræsentere dig i forbindelse med efterforskningen og i straffesagen.

Hvis du er udlænding og ikke taler spansk eller det respektive autonome sprog, har du ret til gratis tolkebistand. Domstolene har en tolkeservice, der er koordineret med instanserne for assistance til ofre for kriminalitet.

Hvilke informationer vil jeg modtage under retssagen?

Hvis du har formuleret den respektive ansøgning, har du generelt ret til at modtage oplysninger om dato, tidspunkt og sted for retssagen og indholdet af anklagen, der er rettet mod gerningsmanden, og at blive underrettet om følgende beslutninger:

 • Beslutning om ikke at rejse en straffesag
 • Den dom, hvorved sagen afsluttes
 • Beslutninger om fængsling eller frigivelse af lovovertræderen samt dennes eventuelle flugt fra fængslet
 • Beslutninger om indførelse af personlige sikkerhedsforanstaltninger eller ændringer i dem, der allerede er besluttet, når de havde til formål at garantere din sikkerhed
 • Beslutninger eller afgørelser fra enhver retlig eller strafferetlig myndighed, der vedrører personer, der er dømt for forbrydelser begået med vold eller intimidering, og som udgør en risiko for din sikkerhed
 • De beslutninger, der indebærer din deltagelse som offer i udførelse af dommen, og som er dikteret i straffesager som dem, der påvirker klassificeringen af den dømte i tredje grad, til de straffemæssige fordele, udstedelsesrettigheder, betinget frihed mv.

Når du formulerer ansøgningen om at blive informeret om tidligere beslutninger, skal du angive en e-mailadresse og, hvis du ikke har nogen, en postadresse eller adresse, som skrivelser og meddelelser fra myndigheden kan sendes til.

Undtagelsesvis, hvis du ikke har en e-mailadresse, vil de blive sendt med almindelig post til den adresse, du har angivet.

Hvis du er statsborger uden for EU og ikke har en e-mail- eller postadresse, hvortil meddelelserne kan sendes, vil de blive sendt til det spanske diplomatiske eller konsulære kontor i dit bopælsland til offentliggørelse.

De meddelelser, du modtager, vil som minimum indeholde domskonklusionerne og et kort resumé af retsgrundlaget for dem.

Hvis du som offer formelt har givet møde under retssagen, vil beslutningerne blive meddelt din anklager, og de vil også blive meddelt dig på den e-mailadresse, du har angivet.

Du kan når som helst udtrykke ønske om ikke at blive informeret om de ovennævnte beslutninger. Den anmodning, du har foretaget, vil være uden virkning fra det øjeblik.

Hvis du har anmodet at blive henvist til en instans for assistance til ofre for forbrydelser eller har modtaget assistance fra en af disse instanser, har du ret til at modtage oplysninger om kontaktoplysninger om den myndighed, der har ansvaret for behandlingen af retssagen, og kanalerne til at kommunikere med den samt oplysninger om dato, tidspunkt og sted for retssagen og indholdet af den anklage, der er rejst mod lovovertræderen.

Hvis du er offer for en forbrydelse med kønsrelateret vold, har du ret til at blive informeret om aggressorens processuelle situation og de trufne forholdsregler uden at skulle anmode om det, og du kan til enhver tid udtrykke dit ønske om ikke at modtage oplysningerne.

Kan jeg få adgang til dokumenter vedrørende sagens akter?

Hvis du allerede er privat anklager, har din advokat adgang til resuméet og andre dokumenter i sagen.

Blandt advokaternes daglige handlinger er adgang til information og retslig dokumentation, især i tilfælde af at deres klient ikke optræder som part i sagen.

I henhold til spansk lovgivning kan parterne få indsigt i sagsakterne og intervenere i alle sagens procedurer.

Sidste opdatering: 11/03/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.