Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Spanien

Indholdet er leveret af
Spanien

Ifølge lov nr. 4 af 27. april 2015 anses en fysisk person, der har været udsat for en strafbar handling (delito) i Spanien, eller som kan sanktioneres i Spanien, uanset vedkommendes statsborgerskab, uanset om vedkommende er myndig eller ej, og uanset om vedkommende har fast bopæl i Spanien eller ej, for at være forurettet.

a) Som direkte forurettet anses enhver fysisk person, der har været udsat for legemsbeskadigelse, eller som har lidt et formuetab, navnlig fysiske og psykiske læsioner, tort, og et økonomisk tab, der er direkte forbundet med en strafbar handling.

b) Følgende personer kan i forbindelse med et dødsfald eller en forsvinden, som er en direkte følge af en strafbar handling, anses for indirekte forurettede:

1.º Vedkommendes ægtefælle, fra hvem han eller hun ikke er formelt eller faktisk separeret, den forurettede ægtefælles børn, såfremt vedkommende ikke er formelt eller faktisk separeret fra ægtefællen, og som på tidspunktet for forurettedes død eller forsvinden var samboende. En person, der indtil vedkommendes død eller forsvinden, indgik i et lignende parforhold (análoga relación de afectividad), og denne persons børn, såfremt de på tidspunktet for forurettedes død eller forsvinden var samboende. Vedkommendes forældre og slægtninge i lige linje eller i sidelinjen indtil tredje grad, som indgik i vedkommendes husstand (bajo su guarda) og personer, som vedkommende var udpeget som værge for (tutela o curatela) eller som var i familiepleje hos den pågældende (acogimiento familiar).

2.º Hvis ovennævnte personer ikke findes, anses de øvrige slægtninge i lige linje og deres søskende som indirekte forurettede med fortrinsret for den, der retligt repræsenterer den forurettede.

  • De forurettede har følgende grundlæggende rettigheder: Enhver forurettet har ret til beskyttelse, information, støtte og opmærksomhed, til aktiv deltagelse i straffesagen og til at få en respektfuld, professionel, individuel og ikke-diskriminerende behandling fra det tidspunkt, hvor den pågældende først kom i kontakt med myndighederne eller dennes ansatte, i forbindelse med ydelsen af støtte, bistand og erstatning (justicia restaurativa), under hele straffesagen og i et passende tidsrum efter sagens afslutning, uanset om gerningsmandens identitet eller dommens indhold er kendt.
  • Kontaktsted: Støttecentrene for voldsofre (oficinas de asistencia a las víctimas).

Ofre for forbrydelser har ifølge lovgivningen en række individuelle rettigheder før, under og efter straffesagen (efter domsafsigelsen).

Proceduren i en straffesag i Spanien indledes med en efterforskning af det strafbare forhold, der udføres af politiet (policía judicial) under en undersøgelsesdommers tilsyn (juez de instrucción). Efter endt efterforskning oversender undersøgelsesdommeren sagen til anklagemyndigheden (Ministerio Fiscal), der tager stilling til, om der skal rejses tiltale i sagen. Hvis der ikke er tilstrækkeligt grundlag (suficientes razones) for at rejse tiltale mod den mistænkte, og anklagemyndigheden rent faktisk ikke gør det, henlægger (afslutter) undersøgelsesdommeren sagen. I modsat fald sendes sagens akter til den kompetente ret med henblik på berammelse af sagen.

Under sagen vurderer retten bevismaterialet og tager stilling til, om tiltalte er skyldig eller ej. Hvis tiltalte kendes skyldig i anklagen, idømmer retten ham en straf. Straffesagen kan eventuelt fortsættes i forbindelse med en appel til en højere domstol.

Som forurettet kan du deltage i straffesagen i din egenskab af vidne eller indtage en mere aktiv rolle, idet du rejser en privat påtale (acusación particular), og derved opnår yderligere rettigheder i din egenskab af part i sagen. Under alle omstændigheder påser anklagemyndigheden i overensstemmelse med artikel 124 i den spanske forfatning, at den eller de forurettedes interesser varetages under hele sagen.

Ofre for strafbare handlinger, der har karakter af overgreb mod kvinder (violencia de género), får beskikket en særlig advokat (letrado especializado) på sagens indledende stadier. Efter ændringen af retsplejeloven ved lov nr. 7/2015 behandler de særlige domstole, der påkender sager vedrørende vold mod kvinder (Juzgados de Violencia sobre la Mujer), ligeledes sager, hvor der er tale om krænkelser af kvinders intimsfære (delitos contra la intimidad), deres ret til selv at bestemme deres fysiske fremtoning (derecho a la propia imagen), krænkelser af deres ære og værdighed (honor) samt overtrædelse af vilkår i forbindelse med en betinget dom eller overtrædelse af et polititilhold.

Klik på linkene nedenfor for at finde de oplysninger, du har brug for

1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse

2 - Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen

3 - Mine rettigheder efter retssagen

4 - Erstatning

5 - Ret til støtte og bistand

Sidste opdatering: 17/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.