Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Sverige

Indholdet er leveret af
Sverige

Hvilke oplysninger modtager jeg fra myndigheden, når forbrydelsen er begået (f.eks. politiet eller anklagemyndigheden), men inden jeg anmelder forbrydelsen?

Politiet og anklagemyndigheden skal informere dig om:

 • din ret til erstatning fra den mistænkte eller godtgørelse fra staten
 • at den anklagemyndigheden sædvanligvis skal forberede og fremsætte dit erstatningskrav i retten, hvis du anmoder om det
 • bestemmelserne om tilhold, beskikket forsvarer for den forurettede part og en bisidder
 • hvordan du ansøger om retshjælp og rådgivning
 • mulighederne og betingelserne for mægling
 • myndigheder og organisationer, der tilbyder støtte og bistand
 • de kontaktoplysninger, du skal bruge for at indhente oplysninger om din egen sag
 • den videre procedure og din rolle i proceduren
 • din ret til tolkning og oversættelse
 • din ret til godtgørelse af omkostninger
 • at den indledende efterforskning ikke er blevet iværksat, eller at tiltalen er blevet frafaldet
 • hvor du kan henvende dig med klager vedrørende behandlingen af din sag
 • om der er rejst tiltale eller ej
 • om en tilbageholdt eller arresteret person er undveget.

Bemærk, at ovennævnte oplysninger gives efter en politianmeldelse. Du kan naturligvis se oplysningerne på webstedet for f.eks. myndigheden for erstatning og støtte til ofre for forbrydelser (Brottsoffermyndigheten), inden du indgiver en politianmeldelse.

Jeg bor ikke i det EU-land, hvor forbrydelsen fandt sted (EU- og ikke-EU-borgere). Hvordan er mine rettigheder beskyttet?

Hvis du er udenlandsk statsborger og har været udsat for en forbrydelse i Sverige, har du ret til de samme oplysninger som en svensk statsborger (se ovenfor). Du har også ret til tolkning og oversættelse, hvis du ikke taler svensk.

Hvis du har været udsat for en forbrydelse i et andet land, er myndighederne i det pågældende land ansvarlige for at oplyse dig om dine rettigheder. Du kan finde flere oplysninger om dine rettigheder i andre EU-medlemsstater her.

Hvilke oplysninger modtager jeg, hvis jeg anmelder en forbrydelse?

Politiet og anklagemyndigheden skal informere dig om:

 • din ret til erstatning fra den mistænkte eller godtgørelse fra staten
 • at den anklagemyndigheden sædvanligvis skal forberede og fremsætte dit erstatningskrav i retten, hvis du anmoder om det
 • bestemmelserne om tilhold, beskikket forsvarer for den forurettede part og en bisidder
 • hvordan du ansøger om retshjælp og rådgivning
 • mulighederne og betingelserne for mægling
 • myndigheder og organisationer, der tilbyder støtte og bistand
 • de kontaktoplysninger, du skal bruge for at indhente oplysninger om din egen sag
 • den videre procedure og din rolle i proceduren
 • din ret til tolkning og oversættelse
 • din ret til godtgørelse af omkostninger
 • at den indledende efterforskning ikke er blevet iværksat, eller at tiltalen er blevet frafaldet
 • hvor du kan henvende dig med klager vedrørende behandlingen af din sag
 • om der er rejst tiltale eller ej
 • om en tilbageholdt eller arresteret person er undveget.

Har jeg ret til gratis tolkning eller oversættelse (når jeg er i kontakt med politiet eller andre myndigheder, eller under efterforskningen og retssagen)?

Du har også ret til tolkning og oversættelse, hvis du ikke taler svensk.

Hvordan sikrer myndigheden, at jeg forstår, og at jeg forstås (hvis jeg er mindreårig, eller hvis jeg har et handicap)?

Du har ret til en tolk, hvis du har et handicap, der bevirker, at du er døv, har nedsat hørelse eller er talebesværet.

Myndigheden for erstatning og støtte til ofre for forbrydelser (Brottsoffermyndigheten) har udarbejdet informationsmateriale specielt til børn. Besøg https://www.jagvillveta.se/ for at få flere oplysninger om dine rettigheder i tilfælde af en forbrydelse.

Politiet tilbyder også oplysninger specielt til børn: https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Olika-typer-av-brott/Barn-och-ungdomar/.

Tjenester til støtte for ofre

Hvem yder støtte til ofre?

Som offer for en forbrydelse kan du få støtte fra forskellige almennyttige sammenslutninger og organisationer. De sociale myndigheder i din kommune skal i henhold til loven også sikre, at ofre for forbrydelser og deres pårørende modtager støtte og bistand.

Henviser politiet mig automatisk til offerstøtte?

Når du anmelder en forbrydelse, oplyser politiet dig om de myndigheder og organisationer, der tilbyder støtte og bistand til ofre. Med dit samtykke videregiver politiet i nogle tilfælde dine kontaktoplysninger til f.eks. en hjælpelinje for ofre, som derefter vil kontakte dig. Du kan også selv kontakte en organisation, der kan støtte dig.

Hvordan beskyttes mine personoplysninger?

Hvis du anmoder om støtte fra de sociale myndigheder, behandles din sag fortroligt. Personer, der arbejder som frivillige i en organisation, der støtter ofre for forbrydelser, har tavshedspligt. Du kan også vælge at være anonym, når du kontakter en sådan organisation.

Skal jeg anmelde en forbrydelse, inden jeg kan få adgang til offerstøtte?

Nej, det skal du ikke.

Personlig beskyttelse, hvis jeg er i fare

Hvilke typer beskyttelse ydes der?

Ofre for forbrydelser kan få adgang til mange forskellige typer beskyttelse:

 • Tilhold

Et tilhold (kontaktförbud) har til formål at undgå situationer, der kan udsætte ofre for fare. Tilhold er indført og anvendes primært med det formål at beskytte kvinder mod trusler og chikane fra en tidligere ægtefælle eller partner, men de kan også udstedes for at beskytte børn og andre sårbare personer. Et tilhold betyder, at den person, der truer og chikanerer dig, har forbud mod at besøge dig eller på nogen måde kontakte dig, f.eks. pr. brev, SMS eller telefon eller gennem venner. Tilholdet kan også udvides til et forbud mod at nærme sig dit hjem, din arbejdsplads eller andre steder, du kommer.

Et tilhold kan også udstedes mod en person, som bor sammen med den person, der trues. Et sådant tilhold, der har til formål at udelukke kilden til truslerne fra det fælles hjem, kræver en stor risiko for forbrydelse mod partnerens liv, helbred, frihed eller sikkerhed.

Anklagemyndigheden træffer beslutning om tilhold. Hvis anklageren ikke udsteder et tilhold, kan du indbringe sagen for byretten (tingsrätt). En person, der overtræder et tilhold, kan idømmes en bøde eller op til et års fængsel.

 • Sikkert ophold

Kvinder og børn, som har været udsat for vold i nære relationer, kan have brug for at flytte ud af deres hjem i en periode. Sikkert ophold stilles til rådighed af både kommuner og krisecentre for kvinder. Kontakt de sociale myndigheder i din kommune eller et lokalt krisecenter for kvinder for at få flere oplysninger.

 • Beskyttelse af personoplysninger

Hvis du har brug for at holde din adresse hemmelig på grund af trusler eller andre former for chikane, kan du få indsat en særlig kode for fortrolighed i folkeregistret (sekretessmarkering). Koden indsættes også i andre offentlige registre, f.eks. motorkøretøjs- og kørekortsregistret. Klassificeringen revideres generelt hvert år.

En truet person, som er flyttet eller påtænker at flytte, kan også fortsætte med at være registreret i folkeregistret på den gamle adresse (kvarskrivning). Du kan forblive registreret på din gamle adresse i op til tre år, efter at du er flyttet.

Anmodninger om beskyttelse af personoplysninger med fortrolighedskode og brug af gamle adresser indgives til det lokale skattekontor, hvor du er registreret. Det er vigtigt, at du oplyser, at dine personoplysninger er beskyttede, når du er i kontakt med myndigheder. Du skal også være forsigtig, når du er i kontakt med organisationer, virksomheder osv.

 • Navneændring

Du kan også øge beskyttelsen ved at skifte navn. Du kan skifte til en forælders efternavn ved at underrette det svenske skattevæsen (Skatteverket). Ændring til et andet efternavn kræver godkendelse fra det svenske patent- og registreringskontor (Patent- och registreringsverket).

 • Tryghedspakke

For nogle mennesker er truslen så alvorlig, at de har brug for en "tryghedspakke". Pakken indeholder en mobiltelefon og et alarmsystem, og den udlånes af det lokale politi efter en undersøgelse af sagen.

 • Fiktive personoplysninger

Hvis du er udsat for en trussel om en alvorlig forbrydelse mod dit liv, dit helbred eller din frihed, eller hvis andre sikkerhedsforanstaltninger ikke vurderes at sikre tilstrækkelig beskyttelse, kan du få tilladelse til at bruge fiktive (dvs. opdigtede) personoplysninger. Anmodninger om tilladelse til at bruge fiktive personoplysninger indgives til politiet.

 • Vidnebeskyttelsesprogram

I særlige tilfælde, når andre foranstaltninger ikke fungerer, kan truede personer, som kan påvirke udfaldet af en retssag, indgå i et særligt vidnebeskyttelsesprogram, der gennemføres af politiet.

Hvem kan tilbyde mig beskyttelse?

Afhængigt af typen af beskyttelse træffer forskellige organisationer beslutninger om beskyttelse. Se afsnittet ovenfor.

Vil nogen gennemgå min sag for at vurdere, om jeg risikerer at blive yderligere forulempet af gerningsmanden?

Med henblik på at fastslå, om du har behov for særlig beskyttelse under politiefterforskningen og retssagen, foretager politiet en individuel sikkerhedsvurdering så hurtigt som muligt. Ved vurderingen tages der udgangspunkt i forbrydelsens alvor og dine personlige omstændigheder. Hvis du er under 18, anses du altid for at have behov for særlig beskyttelse.

De sociale myndigheder bruger ofte særlige vurderingsmetoder til at undersøge risikoen for, at du igen bliver udsat for vold fra en gerningsmand, som du bor sammen med.

Er der nogen, som vurderer min sag for at afgøre, om jeg risikerer yderligere overlast fra det strafferetlige system (under efterforskningen og retssagen)?

Med henblik på at fastslå, om du har behov for særlig beskyttelse under politiefterforskningen og retssagen, foretager politiet en individuel sikkerhedsvurdering så hurtigt som muligt. Ved vurderingen tages der udgangspunkt i forbrydelsens alvor og dine personlige omstændigheder. Hvis du er under 18, anses du altid for at have behov for særlig beskyttelse.

Hvilken beskyttelse findes der til meget sårbare ofre?

De mest vidtrækkende beskyttelsesforanstaltninger i tilfælde af grove forbrydelser er fiktive personoplysninger og vidnebeskyttelsesprogrammet (se ovenfor).

Jeg er mindreårig – har jeg særlige rettigheder?

De sociale myndigheder er ansvarlige for at sikre, at en mindreårig, der har været udsat for en forbrydelse, og dennes pårørende modtager den nødvendige hjælp og støtte. De sociale myndigheder bør også være opmærksomme på, at en mindreårig, der har overværet vold eller anden misbrug mod en pårørende, også er offer for en forbrydelse, og de bør sørge for, at den mindreårige modtager den nødvendige hjælp og støtte.

En af mine pårørende er død på grund af forbrydelsen – hvilke rettigheder har jeg?

De sociale myndigheder er også ansvarlige for at yde støtte til pårørende til personer, der har været offer for en forbrydelse. Der findes også interesseorganisationer, som arbejder for at støtte pårørende til personer, der er død på grund af en forbrydelse.

En af mine pårørende var offer for en forbrydelse – hvilke rettigheder har jeg?

De sociale myndigheder er også ansvarlige for at yde støtte til pårørende til personer, der har været offer for en forbrydelse. Mange af de beskyttelsesforanstaltninger, der er beskrevet ovenfor, gælder også for dig, hvis du har en pårørende, der har været udsat for en forbrydelse. Mange interesseorganisationer tilbyder også støtte til pårørende.

Kan jeg få adgang til mægling? På hvilke betingelser? Vil jeg være sikker, mens mæglingen finde sted?

Mægling betyder, at offeret og gerningsmanden mødes for at drøfte, hvad der er sket, med en upartisk mægler. Når gerningsmanden er under 21, skal kommunen tilbyde mægling.

En betingelse for mægling er, at forbrydelsen skal være erkendt. Begge parter skal også være villige til at deltage. Mægling kan f.eks. føre til en aftale om, hvordan parterne skal opføre sig, når de i fremtiden mødes, hvilket kan give offeret en vis tryghed.

Der kan også indgås aftale om økonomisk erstatning. Dette kan dog være problematisk, især hvis der flere gerningsmænd, eller store beløb og personskader er involveret. Kontakt myndigheden for erstatning og støtte til ofre for forbrydelser (Brottsoffermyndigheten), hvis du har spørgsmål vedrørende sådanne aftaler. Hvis du indgår en aftale om erstatning, kan du miste retten til at gøre krav på godtgørelse fra staten.

Den udpegede mægler (som skal være kompetent, hæderlig og upartisk) er ansvarlig for at sikre, at mæglingen forløber på en måde, der er sikker for dig.

Hvor kan jeg finde loven om mine rettigheder?

En liste over vigtige love og forskrifter findes på webstedet for myndigheden for erstatning og støtte til ofre for forbrydelser (Brottsoffermyndigheten).

Sidste opdatering: 18/01/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.