Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Sverige

Indholdet er leveret af
Sverige

Hvordan anmelder jeg en forbrydelse?

Du kan anmelde en forbrydelse til politiet ved at ringe 114 14 (+46 77 114 14 00, hvis du befinder dig uden for Sverige) eller ved at henvende dig på en politistation. Du kan også anmelde en forbrydelse via internettet, hvis der er tale om indbrud, svindel med betalingskort, tyveri eller tab (men ikke af dit pas eller nationale ID-kort). Hvis du har en beskyttet identitet, bør du ikke anmelde en forbrydelse via internettet. I en nødsituation, eller mens en forbrydelse er ved at ske, skal du ringe 112. Link til Linket åbnes i et nyt vindue.e-anmeldelse

Hvordan finder jeg ud af, hvad der sker med sagen?

Når du har indgivet en politianmeldelse, tildeles din sag et nummer, og du får udleveret de kontaktoplysninger, du skal bruge til at indhente oplysninger om din sag. Du kan også altid kontakte politiet pr. telefon eller via e-mail til din lokale politistation, eller du kan henvende dig til den nærmeste politistation for at forhøre dig om, hvad der sker med din sag. Hvis du ønsker at tale med den politibetjent, der er ansvarlig for din sag, kan du bruge politiets nationale telefonnummer, 114 14. Omstillingen stiller dig om til den betjent, der er ansvarlig for din sag.

Har jeg ret til retshjælp (under efterforskningen eller retssagen)? På hvilke betingelser?

I forbindelse med visse typer forbrydelser har den forurettede ret til at få beskikket en forsvarer (en såkaldt "målsägandebiträde"). Dette gælder navnlig for seksualforbrydelser og vold i nærrelationer, men også for andre overtrædelser, hvor særlige behov gør sig gældende. En beskikket forsvarer kan udpeges, så snart den indledende efterforskning er blevet iværksat, og hjælpen ydes gratis. Hvis du har behov for en forsvarer, bør du drøfte dette så hurtigt som muligt med anklageren (åklagare) eller den politibetjent, der er ansvarlig for den indledende efterforskning. Du kan også indgive din anmodning direkte til byretten (tingsrätt). Byretten afgør derefter, om du har ret til en beskikket advokat, og udpeger denne. Du kan foreslå en advokat, du ønsker at benytte. Forsvareren skal varetage dine interesser og yde støtte og bistand under den indledende efterforskning og retssagen. Forsvareren har tavshedspligt og kan hjælpe dig med at gøre din sag gældende og indgive et erstatningskrav. Denne opgave afsluttes efter retssagen, og hjælp til at få tildelt skadeserstatning eller anden godtgørelse ydes ikke af "rådgiveren for den forurettede part".

Hvis en værge (sædvanligvis en forælder) er mistænkt for en forbrydelse mod sit barn, kan barnet tildeles en særlig repræsentant. Det samme gør sig gældende, hvis den person, der er mistænkt for forbrydelsen, har en nær relation til værgen. Repræsentanten skal varetage barnets interesser under den indledende efterforskning og retssagen. En advokat, en advokatfuldmægtig i et advokatfirma eller en anden person kan udpeges som særlig repræsentant. Der er også visse krav til viden og erfaring samt personlige egenskaber, som gør denne person særligt egnet til opgaven.

Indboforsikringer omfatter retshjælp. Det betyder f.eks., at forsikringsselskabet kan godtgøre dine retsomkostninger, hvis dit erstatningskrav ikke er omfattet af en straffesag. I henhold til forsikringspolicen skal du sædvanligvis betale en vis andel af omkostningerne (selvrisiko). Kontakt dit forsikringsselskab for flere oplysninger.

I alle typer sager kan du få juridisk rådgivning i henhold til den svenske lov om retshjælp (Rättshjälpslagen). Rådgivningen kan f.eks. vedrøre et erstatningskrav, hvis den offentlige anklager ikke hjælper dig, eller forhandlinger med forsikringsselskabet. Du kan kontakte et advokatfirma, som tilbyder juridisk rådgivning i henhold til loven om retshjælp. Du kan konsultere en advokat i op til to timer mod en fast gebyr. Gebyret er omkring 1 600 SEK pr. time. Afhængigt af din økonomiske situation kan gebyret være lavere.

Hvis du ikke har en retshjælpsforsikring, og din sag ikke kan bilægges med den juridiske rådgivning, du har modtaget, kan du få retshjælp efter en behovsvurdering. Staten betaler i derefter omkostningerne til din juridiske repræsentation. Du kan også få hjælp til omkostningerne til rejse, ophold og bevisfremlæggelse samt øvrige udgifter. En advokat, retten eller den nationale retshjælpsmyndighed (Rättshjälpsmyndighet) kan rådgive dig om, hvordan du ansøger om retshjælp.

Kan jeg få godtgjort udgifter (for deltagelse i efterforskning/retssag)? På hvilke betingelser?

Hvis du er indkaldt af politiet eller den offentlige anklager, har du ret til godtgørelse af dine udgifter i forbindelse med afhøring Disse udgifter kan omfatte rejse- og opholdsudgifter, kompensation for tabt arbejdsfortjeneste eller andre økonomiske tab. Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste er dog fastsat til et bestemt beløb. Kontakt politiet for at få oplysninger om denne type godtgørelse.

Hvis du er indkaldt af politiet eller den offentlige anklager, har du ret til godtgørelse af dine udgifter i forbindelse med afhøring Retsformanden vil i nogle tilfælde spørge dig, om du gør krav på godtgørelse, når din afhøring er afsluttet. Generelt behandles spørgsmålet om betaling imidlertid af retskontoret efter retssagen. Du kan anmode om godtgørelse og få oplyst, hvor meget du får udbetalt. Betaling sker direkte på kontoret. Høje omkostninger udbetales eventuelt senere. Kontakt retten for flere oplysninger.

Kan jeg appellere, hvis min sag er afsluttet, inden den kom for retten?

Hvis din sag er afsluttet, og du ikke er tilfreds med afgørelsen, kan du anmode om at få sagen undersøgt af den offentlige anklager. Kontakt politiet, som overdrager sagen til anklageren efter din anmodning. Hvis du ikke er tilfreds med anklageren afgørelse, kan du påklage den til den nærmeste højere anklager med henblik på fornyet prøvelse (överprövning).

Kan jeg deltage i retssagen?

Ja, du skal sædvanligvis deltage i retssagen, da din forklaring er vigtig for, at retten kan træffe en afgørelse i sagen.

Hvad er min officielle rolle i retssystemet? Er jeg eller kan jeg f.eks. vælge at være: offer, vidne, forurettet part eller privat sagsøger?

I henhold til svensk lov er du forurettet part (målsägande) under den indledende efterforskning og retssagen. Du betragtes først som part i sagen, når anklageren har rejst tiltale. Du kan være part i sagen:

  • når en anklager har rejst tiltale
  • hvis du gør et erstatningskrav gældende, og/eller
  • hvis du bistår i retsforfølgningen.

Du kan bistå i retsforfølgningen på ethvert tidspunkt under retssagen. Du har da næsten den samme processuelle position som anklageren og kan f.eks. selv fremføre dine beviser for retten. Du skal dog ikke bevise noget med hensyn til forbrydelsen.

Du kan på eget initiativ rejse tiltale eller rejse en specifik tiltale, hvis anklageren har frafaldet eller trukket en generel anklage tilbage. Du skal da over for retten bevise, at forbrydelsen har fundet sted.

Hvad er mine rettigheder og forpligtelser i denne rolle?

Hvis du ikke er part i sagen, underrettes du om dato og klokkeslæt for retssagen. Du underrettes imidlertid kun, hvis du har anmodet herom under den indledende efterforskning. Hvis du er part i sagen, har du ret til at overvære retssagen, selv om retsmøderne ikke er åbne.

Du kan indkaldes til at afgive forklaring for retten, hvis anklageren har anmodet om, at du afhøres, eller du har indgivet et erstatningskrav. Du modtager en indkaldelse med dato og klokkeslæt for retsmødet og oplysninger om gyldige udeblivelsesgrunde. Hvis du er syg eller har en anden gyldig grund til at udeblive, skal du meddele det til retten så hurtigt som muligt inden retsmødet. Retten oplyser dig, om din tilstedeværelse er påkrævet. Hvis du udebliver uden gyldig grund, kan du blive pålagt en bøde.

Under retssagen har du ret til at kræve erstatning. Du har kun denne ret, hvis du er en forurettet part. Du vil også blive udspurgt af anklageren og den tiltalte (eller vedkommendes advokat). Du vil ikke blive udspurgt under ed. Hvis du er part i sagen, kan du eller din advokat udspørge den tiltalte, vidner og eksperter. Ved afslutningen af retssagen har du mulighed for at fremsætte en afsluttende bemærkning.

Hvis du er indkaldt af politiet eller den offentlige anklager, har du ret til godtgørelse af dine udgifter i forbindelse med afhøring De typer omkostninger, der godtgøres, omfatter rejse- og opholdsudgifter samt tabt arbejdsfortjeneste (op til 700 SEK pr. dag).

Kan jeg fremsætte bemærkninger under retssagen eller afgive forklaring? På hvilke betingelser?

Ja, anklageren vil sandsynligvis udspørge dig under retssagen. En forurettet part kan imidlertid ikke afgive forklaring som vidne. Det betyder, at du ikke taler under ed. Hvis du er part i sagen, har du ret til at afgive forklaring under retssagen.

Hvilke oplysninger modtager jeg under retssagen?

Hvis du er part i sagen, har du ret til at blive underrettet om sagen og om, hvad der er sket i din sag, på forskellige måder. På svensk kaldes dette "partsinsyn" (partsindsigt). Hvis du er en forurettet part, men ikke en part i sagen, har du ikke den samme ret til at blive informeret om sagen.

Under politiets indledende efterforskning bliver du spurgt, om du ønsker at blive underrettet om dommen i sagen. Hvis du var part i sagen under retssagen, sender retten dommen til dig. Hvis du ikke var part, sendes dommen til dig, hvis du har anmodet om det.

Kan jeg få adgang til rettens sagsakter?

Hvis du er part i sagen, har du ret til at blive underrettet om sagen og om, hvad der sker i din sag, på forskellige måder. Dette kaldes partsindsigt (partsinsyn) og har til formål at opfylde en parts behov for oplysninger for at kunne føre en sag ved retten. Dette kan f.eks. betyde, at du efter anmodning eller på rettens foranledning kan få adgang til dokumenter eller andre materialer i en sag. Retten har også "meddelelsespligt". Det betyder, at retten på eget initiativ skal sikre, at en part får adgang til dokumenter og andre efterforskningsmaterialer, der er indgivet i sagen af en anden person end den pågældende part. Parten kan også indgive bemærkninger til materialet til retten.

Hvis du er en forurettet part, men ikke en part i sagen, har du ikke den samme ret til at blive informeret om sagen.

Sidste opdatering: 18/01/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.