Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Sverige

Indholdet er leveret af
Sverige

Du anses for at have været offer for en strafbar handling, hvis du har lidt skade, eksempelvis i form af legemsbeskadigelse eller formuetab, som følge af en hændelse, som udgør en strafbar handling efter svensk lovgivning. I din egenskab af offer for en strafbar handling har du visse ved lov fastsatte individuelle rettigheder før, under og efter en straffesag. Du kan også have ret til forskellige former for støtte og erstatning for den skade, der er blevet forvoldt ved den pågældende handling.

Den strafferetlige procedure i Sverige indledes med en såkaldt forundersøgelse. Der gælder – med visse undtagelser – en forpligtelse til at indlede en forundersøgelse, hvis der er rimelig grund (anledning) til at antage, at en strafbar handling er blevet begået. Forundersøgelsen udføres som udgangspunkt af politiet, men kan også udføres af en anklager. Når efterforskningen er afsluttet, beslutter anklagemyndigheden, om der skal rejses tiltale ved en domstol, eller – såfremt anklageren ikke finder, at beviserne rækker til en domfældelse – sagen skal henlægges. Hvis sagen indbringes for retten, berammer den en straffesag. Under sagen bedømmer retten de fremlagte beviser, og tager stilling til, om tiltalte er skyldig eller ej. Retten informerer også om eventuelle muligheder for at anke sagen til en højere retsinstans.

Som offer for en strafbar handling er du en vigtig aktør i sagen, og du har forskellige rettigheder. Du kan deltage i retsforhandlingerne uden en særlig retlig status eller have en mere aktiv rolle, idet du formelt indtræder som part i sagen. Du kan nedlægge et særskilt erstatningskrav (begära skadestånd) og/eller tilslutte dig anklagemyndighedens påstand. I visse tilfælde kan du rejse en privat straffesag (enskilt åtal), hvis anklagemyndigheden har besluttet sig for ikke at gøre det.

Klik på linkene nedenfor for at finde de oplysninger, du har brug for

1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse

2 - Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen

3 - Mine rettigheder efter retssagen

4 - Erstatning

5 - Ret til støtte og bistand

Sidste opdatering: 18/01/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.