Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Litauen

Inhalt bereitgestellt von
Litauen

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

Lietuvos Caritas

Dingusių žmonių šeimų paramos centras

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras

Vaiko namas

Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) – Vilniaus biuras

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

Teisingumo ministerija administruoja nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą ir teikia valstybės garantuojamą teisinę pagalbą.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

 • nagrinėja prašymus ir priima sprendimus dėl žalos kompensavimo smurtinių nusikaltimų atvejais, kurie buvo padaryti po 2005 m. liepos 1 d.
 • atsakinga už pirminės teisinės pagalbos teikimą asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų. Pirminė teisinė pagalba – tai teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, rengimas, išskyrus procesinius dokumentus
 • atsakinga už antrinės teisinės pagalbos teikimą asmenis, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų. Antrinė teisinė pagalba – tai dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą

KONTAKTAI:

Interneto svetainė: http://www.tm.lt/

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Policijos departamentas atlieka funkcijas, susijusias su įvairių apsaugos priemonių nukentėjusiesiems ir liudytojams taikymu, įgyvendinant baudžiamąjį persekiojimą.

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

 • veikia liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos tarnyba, kuri yra atsakinga už šių asmenų apsaugos užtikrinimą
 • suteikia nukentėjusių asmenų ir jų turto fizinę apsaugą, imasi priemonių dėl nukentėjusiojo asmens duomenų apsaugos, oficialios informacijos pateikimo apie asmeninius duomenis
 • padeda nusikaltimų aukoms pakeisti jų darbo vietą ir asmens tapatybę
 • įstatymu nustatyta tvarka nukentėjusiems suteikia teisę gauti ginklą arba kitas specialias apsaugos priemones

KONTAKTAI:

Interneto svetainė: https://policija.lrv.lt/lt/

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

Užsienio reikalų ministerija yra oficialaus bendradarbiavimo mechanizmo prevencijos prekyba žmonėmis srityje dalis, rūpinasi nukentėjusiųjų nuo prekybos žmonėmis grįžimu į tėvynę, prieglobsčio radimu bei pagalbos, paramos suteikimu.

Užsienio reikalų ministerija

 • konsulinis departamentas atsakingas už nukentėjusiųjų asmenų interesų apsaugą, kuri realizuojama per centrinį departamentą ir konsulines įstaigas užsienyje
 • yra oficialaus bendradarbiavimo mechanizmo prevencijos prekyba žmonėmis srityje dalis
 • rūpinasi nukentėjusiųjų nuo prekybos žmonėmis grįžimu, prieglobsčio radimu bei pagalbos, paramos suteikimu

KONTAKTAI:

Interneto svetainė: http://www.urm.lt/

Lietuvos Caritas

Lietuvos Caritas yra nevyriausybinė organizacija (NVO), kuri teikia pagalbą moterims, kurios tapo prekybos žmonėmis aukomis Lietuvoje ar už jos ribų, buvo įtrauktos į prostituciją ir nukentėjo.

Lietuvos Caritas

 • siūlo įvairias paslaugas nukentėjusiems asmenims, t.y. saugų prieglobstį, materialinę pagalbą, socialinio darbuotojo konsultacijas, psichoterapeuto, teisininko paslaugas
 • teikia neatidėliotiną ir nemokamą pagalbą krizinėse situacijose
 • bendradarbiauja su įvairiomis organizacijomis, teikiančiomis paslaugas bendruomenėse, siekiant įgyvendinti prekybos žmonėmis aukų arba dalyvaujančių prostitucijoje moterų integraciją į legalų darbą
 • laikosi konfidencialumo principo, siekia lankstumo ir komandinio darbo teikiant paslaugas organizacijoje ir bendruomenėje

KONTAKTAI:

Interneto svetainė: http://www.anti-trafficking.lt/

Dingusių žmonių šeimų paramos centras

Dingusių žmonių šeimų paramos centras – tai nevyriausybinė organizacija, dirbanti dingusių be žinios asmenų ir prekybos žmonėmis sferose, teikia paslaugas nukentėjusiems, jų giminėms ir tėvams Lietuvoje ir už jos ribų.

Dingusių žmonių šeimų paramos centas (DŽŠPC)

 • dirba prekybos žmonėmis aukų, taip pat dingusių be žinios asmenų, jų artimųjų pagalbos teikimo sferose
 • siekia mažinti dingusių be žinios, taip pat parduotų žmonių, ypač vaikų, skaičių, teikia informavimo, prevencijos ir pagalbos aukoms ir jų šeimoms paslaugas
 • siūlo įvairias paslaugas nukentėjusiųjų rėmimo srityje, teikia saugų prieglobstį, materialinę pagalbą, socialinio darbuotojo konsultacijas, psichoterapeuto, teisininko paslaugas
 • teikia neatidėliotiną ir nemokamą pagalbą krizinėse situacijose

KONTAKTAI:

Interneto svetainė: http://www.missing.lt/

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras – tai nevyriausybinė organizacija, teikianti pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo smurto šeimoje (moterims), taip pat prekybos žmonėmis aukoms, kurios nukentėjo tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras

 • teikia socialinę ir psichologinę pagalbą (paramą) moterims ir motinoms su vaikais, kurios patyrė bet kokios formos smurtą šeimoje
 • įgyvendina reabilitacines ir reintegracines programas, skirtas moterims, kurios buvo seksualiai išnaudojamos ar yra prekybos žmonėmis aukos
 • užsiima savižudybių prevencija, teikia psichologinę, teisinę ir medicininę pagalbą krizės atvejais
 • vienas iš tikslų - tai įgalinti prekybos žmonėmis aukas, kad jos galėtų kontroliuoti savo aplinką, galėtų įgyvendinti savo tikslus, taip pat siektų padėti sau ir kitiems, kartu gerinant jų gyvenimo kokybę dabar ir ateityje
 • užtikrina anoniminių ir nemokamų (8 800 66 366) konsultacijų liniją

KONTAKTAI:

Interneto svetainėhttp://www.moteriai.lt/, http://www.moteriai.lt/pdf/struktura.pdf

Vaiko namas

Vaiko namas – tai nevyriausybinė organizacija, kuri teikia pagalbą vaikams, patyrusiems seksualinį ar kito pobūdžio smurtą ar prievartą.

Vaiko namas

 • tai nevyriausybinė, siekianti užkirsti kelią vaikų prievartai bei teikti visapusišką pagalbą nukentėjusiems nuo prievartos vaikams ir jų šeimos nariams
 • teikia psichologinę, socialinę ir teisinę pagalbą ir paslaugas vaikams, nukentėjusiems nuo seksualinės prievartos ir komercinio išnaudojimo, ir jų artimiesiems
 • teikia įvairias paslaugas, pvz., psichologinį konsultavimą, atlieką krizių intervenciją, ugdo socialinius įgūdžius, pagalbą vykdant vaiko teisines apklausas
 • užtikrina vaikų palydą į kitas institucijas, kurios teikia būtiną pagalbą
 • teikia pagalbą organizuojant ir sprendžiant atvejus tarpinstitucinėse grupėse

KONTAKTAI:

Interneto svetainė: http://www.children.lt/

Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) – Vilniaus biuras

Tarptautinės migracijos organizacijos(TMO) – Vilniaus biuras teikia pagalbą migrantams, kurie pateko į kritines situacijas, įskaitant tapimą nusikaltimų aukomis, o ypač tapusiems prekybos žmonėmis aukomis.

Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) – Vilniaus biuras

 • pagrindinis tikslas - sustiprinti nevyriausybinių organizacijų (NVO) gebėjimus, susijusius su prekyba žmonėmis, siekiant užtikrinti geresnes paslaugas žmonėms, kuriems reikia informacijos, susijusios su saugia migracija ir prekyba žmonėmis
 • siekia geriau informuoti visuomenę apie legalias ir saugias galimybes išvykti į užsienį, taip pat riziką, susijusią su prekyba žmonėmis ir kontrabanda
 • teikia pagalbą krizių atvejais: psichologinė pagalba (materialinė pagalba, socialinio darbuotojo konsultacijos), pagalbos linija telefonu, betarpiška, tiesioginė konsultacija
 • padeda migrantams, kurie nori grįžti į savo kilmės šalį

KONTAKTAI:

Interneto svetainė: http://www.iom.lt/

Paskutinis naujinimas: 26/04/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.