Práva obětí trestných činů – podle zemí

Schweden

Inhalt bereitgestellt von
Schweden

Za oběť trestného činu jste považováni, pokud jste utrpěli újmu či škodu, např. osobní nebo na majetku, nebo pokud byl váš majetek odcizen atd., v důsledku události, která podle vnitrostátního práva představuje trestný čin. Coby oběť trestného činu máte podle zákona určitá individuální práva před soudním řízením, během něj i po něm. Kromě toho můžete mít nárok na různé formy podpory a náhrady škody způsobené trestným činem.

Ve Švédsku začíná trestní řízení vyšetřováním trestného činu, nebo-li tzv. přípravným řízením. Přípravné řízení musí být zahájeno (s určitými výjimkami), jestliže existuje důvod se domnívat, že byl spáchán trestný čin. Přípravné řízení provádí policie, ale v některých případech pod vedením státního zástupce. Když je vyšetřování dokončeno, může státní zástupce rozhodnout o postoupení věci soudu, nebo – pokud se státní zástupce domnívá, že důkazy nejsou dostačující – může věc uzavřít, aniž by ji soudu postoupil. Jestliže je věc postoupena soudu, dojde k soudnímu líčení. Během něj soud posuzuje všechny předložené důkazy a rozhodne, zda bude obžalovaný odsouzen za trestný čin či nikoli. Soud rovněž informuje strany o případné možnosti odvolání k vyšší instanci.

Coby oběť trestného činu máte v řízení důležitou úlohu a různá práva. Můžete se účastnit soudního řízení bez zvláštního právního postavení, nebo hrát aktivnější úlohu tím, že se formálně stanete stranou řízení. Můžete rovněž požádat o náhradu škody a/nebo podpořit obžalobu. V některých případech můžete podat z vlastního podnětu soukromou obžalobu, pokud se státní zástupce rozhodl, že obžalobu nepodá.

Kliknutím na níže uvedené odkazy se zobrazí informace, které potřebujete

1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

3 - Má práva po skončení soudního řízení

4 - Náhrada škody

5 - Má práva na podporu a pomoc

Poslední aktualizace: 18/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.