Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Ως θύμα αξιόποινης πράξης μπορείτε να επωφελείστε από πολλά δικαιώματα και να λάβετε συνδρομή από εθνικές αρχές και οργανισμούς με τη μορφή συμβουλευτικής υποστήριξης ή βοήθειας. Σ’ αυτά τα ενημερωτικά δελτία σάς παρέχεται πλήθος πληροφοριών σχετικά με το τι προβλέπεται στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εάν έχετε πέσει θύμα αξιόποινης πράξης, ασφαλώς θα πρέπει να προβληματιστείτε για το εάν θα δηλώσετε το γεγονός αυτό. Μπορεί να διστάζετε να το κάνετε ή να αισθάνεστε κάποιον φόβο, αλλά αν δεν δηλώσετε την αξιόποινη πράξη που έχετε υποστεί, είναι πολύ λιγότερο πιθανό να ερευνηθεί η υπόθεση από τη αστυνομία και να τιμωρηθεί ο δράστης για την πράξη του. Η δήλωση της αξιόποινης πράξης ενδέχεται επίσης να έχει σημασία για δικούς σας πρακτικούς λόγους, π.χ. σε περίπτωση που θελήσετε να εγείρετε απαίτηση κατά της ασφαλιστικής σας εταιρείας.

Είναι πιθανό να έχετε πρόσβαση σε ορισμένα δικαιώματα, ανεξάρτητα από το αν δηλώσατε ή όχι την αξιόποινη πράξη. Εντούτοις, από τη στιγμή που δηλώνετε την αξιόποινη πράξη, σας αναγνωρίζεται μια πλειάδα δικαιωμάτων και μπορείτε να λάβετε πρόσθετη αρωγή, η οποία σε αντίθετη περίπτωση δεν θα σας ήταν διαθέσιμη. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθείτε να συμμετάσχετε πλήρως στη διαδικασία και να αντιληφθείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Συγχρόνως, η εμπλοκή σας στην όλη διαδικασία θα γίνει όσο το δυνατό πιο εύκολη.

Αφού δηλώσετε την αξιόποινη πράξη στην αστυνομία ή το ενωρίτερο δυνατό μετά τη δήλωση αυτή, θα ήταν ενδεχομένως καλό να ελέγξετε προσεκτικά ποιον συγκεκριμένο ρόλο ή ρόλους είναι πιθανό να διαδραματίσετε στο πλαίσιο της διαδικασίας, δηλαδή αν θα μετάσχετε ως θύμα, μάρτυρας, πολιτική αγωγή, πολιτικός διάδικος, ιδιώτης κατήγορος, κ.λπ. Οι ρόλοι αυτοί διαφέρουν από χώρα σε χώρα και σε ορισμένες περιπτώσεις συνοδεύονται από δικαιώματα, τα οποία ενδέχεται να έχουν σημασία σε κατοπινά στάδια της διαδικασίας, π.χ. σε σχέση με το κατά πόσον έχετε τη δυνατότητα, ως θύμα, να ασκήσετε έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου. Κατά την ανάγνωση των παρόντων ενημερωτικών δελτίων, σημειώστε τους ρόλους και τις προθεσμίες που αναφέρονται σε αυτά. Ρωτείστε τις αστυνομικές αρχές να σας ενημερώσουν για τους ρόλους που προβλέπονται και για τις τυχόν προθεσμίες που πρέπει να τηρήσετε για να σας αναγνωρισθεί μια συγκεκριμένη ιδιότητα. Μπορείτε να ζητήσετε από τις αρχές διευκρινίσεις, προκειμένου να αποφασίσετε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος προάσπισης των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων σας.

Από τη στιγμή που έχετε δηλώσει μια αξιόποινη πράξη, οι αρχές θα καταβάλουν προσπάθεια για να αποδοθεί δικαιοσύνη σε σας και σε άλλους ενδιαφερόμενους. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, οι αρχές μπορεί να ζητήσουν την ενεργό συνεργασία σας μέχρι την ολοκλήρωση της ποινικής δίκης, σε περίπτωση που ασκηθεί ποινική δίωξη, ή ακόμη και μετά από αυτή. Ο ρόλος σας στην όλη διαδικασία είναι σημαντικός, και η συνδρομή σας είναι πολύτιμη.

Η αστυνομία θα αρχίσει ανάκριση με σκοπό την εξακρίβωση επαρκών αποδεικτικών στοιχείων για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του φερόμενου ως δράστη. Αν το πρόσωπο αυτό προσαχθεί πράγματι σε δίκη και διαπιστωθεί η ενοχή του, το δικαστήριο θα του επιβάλει επίσης την κατάλληλη ποινή.

Ως θύμα, έχετε μια σειρά νομικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τόσο εντός όσο και εκτός της ποινικής διαδικασίας. Επιπλέον, μερικά από τα δικαιώματα αυτά είναι δυνατό να αναγνωρίζονται και σε συγγενικά σας πρόσωπα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει μέτρα για την κατοχύρωση ενός ελάχιστου συνόλου δικαιωμάτων και σχετικών προτύπων στα οποία πρέπει υποχρεωτικά να ανταποκρίνεται η νομοθεσία κάθε κράτους μέλους.

Τα ενημερωτικά δελτία που ακολουθούν θα σας κατατοπίσουν σχετικά με τα σημαντικότερα στάδια της ποινικής διαδικασίας σε κάθε κράτος μέλος, εξηγώντας τα δικαιώματα που σας αναγνωρίζονται και τους βασικούς κανόνες που πρέπει να τηρήσετε για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών. Οι πληροφορίες αυτές δεν προορίζονται να υποκαταστήσουν τις νομικές συμβουλές, αλλά έχουν καθαρά καθοδηγητικό χαρακτήρα.

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.

Οποιαδήποτε αναφορά στα δελτία αυτά σε πρόσωπο αρσενικού φύλου θεωρείται ότι ισχύει και για πρόσωπο θηλυκού φύλου, και αντίστροφα, εκτός αν στο κείμενο ορίζεται ρητά κάτι διαφορετικό.
Τελευταία επικαιροποίηση: 08/10/2020

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.