Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Βέλγιο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βέλγιο

Μπορώ να ασκήσω έφεση στην καταδίκη ή στην αθώωση του κατηγορουμένου;

Είναι δυνατή η άσκηση επιπλέον ενδίκων μέσων;

Τι δικαιώματα έχω αφού αρχίσει η εκτέλεση της καταδικαστικής απόφασης του δικαστηρίου;

Περισσότερες πληροφορίες

Μπορώ να ασκήσω έφεση στην καταδίκη ή στην αθώωση του κατηγορουμένου;

Ως πολιτικώς ενάγων (partie civile/burgerlijke partij), μπορείτε να ασκήσετε έφεση αν το δικαστήριο απορρίπτει την αξίωσή σας για αποζημίωση ή εάν θεωρείτε ότι η αποζημίωση που επιδικάστηκε είναι πολύ μικρή. Δεν μπορείτε να ασκήσετε έφεση αν ο εναγόμενος κριθεί αθώος ή εάν θεωρείτε ότι η ποινή που επιβλήθηκε στον εναγόμενο είναι πολύ ήπια. (Αποκλειστικά ο εισαγγελέας δικαιούται να ασκήσει έφεση για τους λόγους αυτούς.)

Πρέπει να αποφασίσετε γρήγορα, διότι σε ποινικές υποθέσεις η αίτηση για επανεξέταση πρέπει συνήθως να κατατεθεί εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στη Γραμματεία (greffe/griffie) του δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση. Μπορείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες από τη Γραμματεία. Εφόσον ασκηθεί έφεση, η υπόθεση θα εξετασθεί και θα κριθεί εκ νέου από ανώτερο δικαστήριο. Θα ενημερωθείτε σχετικά με τον τόπο και τον χρόνο. Η αναιρετική διαδικασία είναι σχεδόν η ίδια με τη διαδικασία που ακολουθείται πρωτοδίκως. Δεν είναι απαραίτητο να δηλώσετε για δεύτερη φορά παράσταση πολιτικής αγωγής. Αλλά δεν μπορείτε να δηλώσετε παράσταση πολιτικής αγωγής για πρώτη φορά φορά στη βαθμίδα της έφεσης.

Έφεση (appel/hoger beroep) επί πραγματικών και νομικών ζητημάτων δεν μπορεί να ασκηθεί κατά απόφασης κακουργιοδικείου, αλλά μπορεί μόνο να ασκηθεί αναίρεση ενώπιον του Ακυρωτικού Δικαστηρίου αποκλειστικά επί νομικών ζητημάτων (pourvoi/voorziening).

Είναι δυνατή η άσκηση επιπλέον ενδίκων μέσων;

Απόφαση που εκδόθηκε κατόπιν έφεσης (appel/hoger beroep) δεν επιδέχεται περαιτέρω πλήρη αναίρεση.

Έφεση δεν μπορεί να ασκηθεί κατά απόφασης κακουργιοδικείου, αλλά μπορεί μόνο να ασκηθεί αναίρεση επί νομικών ζητημάτων ενώπιον του Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο δεν εξετάζει τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης: εξετάζει απλώς εάν έγιναν διαδικαστικά σφάλματα ή εάν ο νόμος εφαρμόστηκε ή ερμηνεύθηκε λανθασμένα. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο μπορεί μόνο να επικυρώσει ή να αναιρέσει την απόφαση. Δεν μπορεί να εξετάσει την ουσία της υπόθεσης ή να εκδώσει νέα απόφαση. Αν αναιρέσει την απόφαση, την παραπέμπει προς επανεκδίκαση από άλλο δικαστήριο του ίδιου βαθμού με το δικαστήριο που εξέδωσε την προγενέστερη απόφαση. Η απόφαση του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου δεν είναι δεσμευτική για το νέο δικαστήριο.

Τι δικαιώματα έχω, αφού αρχίσει η εκτέλεση της καταδικαστικής απόφασης του δικαστηρίου;

Είναι σημαντικό να γίνει εκ προοιμίου κατανοητό ότι, ως θύμα, δεν θα ενημερωθείτε αυτόματα για την απόφαση του δικαστηρίου (εκτός εάν είσθε πολιτικώς ενάγων). Αν εσείς ή ο δικηγόρος σας δεν ήταν δυνατόν να είσθε παρόντες στo δικαστήριο κατά την έκδοση της απόφασης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε ο ίδιος με τις αρχές ή να ζητήσετε από το προσωπικό του γραφείου νομικής αρωγής (maison de justice/justitiehuis) να σας ενημερώσει σχετικά.

Ως θύμα, μπορείτε υπό ορισμένες προϋποθέσεις να ζητήσετε να τύχετε ακρόασης και/ή να ενημερωθείτε σχετικά με τις ρυθμίσεις για τον τρόπο έκτισης της ποινής που ενδεχομένως θεσπίστηκαν για τον δράστη στο πλαίσιο της εκτέλεσης στερητικής της ελευθερίας ποινής, για παράδειγμα όσον αφορά την άδεια εξόδου από τη φυλακή, την περιορισμένη κράτηση, την ηλεκτρονική επιτήρηση, την προσωρινή απόλυση με σκοπό την απέλαση ή παράδοση σε άλλη χώρα ή την υπό όρους απόλυση.

Εάν η αγωγή που καταθέσατε ως πολιτικώς ενάγων κηρύχθηκε αποδεκτή και βάσιμη , μπορείτε υπό ορισμένες προϋποθέσεις να ζητήσετε να ενημερωθείτε και/ή να τύχετε ακρόασης σε περίπτωση που χορηγηθεί στον καταδικασθέντα ειδική ρύθμιση για την έκτιση της ποινής.

Διαφορετικά, μπορείτε να ζητήσετε να αναγνωριστείτε ως θύμα υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στο Δικαστήριο Έκτισης Ποινών (tribunal d’application des peines/strafuitvoeringsrechtbank). Το αίτημά σας θα γίνει δεκτό εάν το δικαστήριο κρίνει ότι έχετε άμεσο και θεμιτό συμφέρον.

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα ως θύμα:

  • το δικαίωμα να ενημερώνεστε για αποφάσεις σχετικά με την έκδοση των λεπτομερών ρυθμίσεων εκτέλεσης της ποινής για τα πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί (συμπεριλαμβανομένης της αρχικής άδειας εξόδου από τη φυλακή, της ηλεκτρονικής παρακολούθησης, της υπό όρους άδειας κλπ.),
  • το δικαίωμα να προτείνετε συγκεκριμένους όρους που θα μπορούσαν να επιβληθούν στα πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί
  • το δικαίωμα να τύχετε ακρόασης σχετικά με συγκεκριμένους όρους που θα μπορούσαν να επιβληθούν στα πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί, προς το συμφέρον σας.

Ορισμένα παραδείγματα

  • Μπορείτε να ζητήσετε να τύχετε ακρόασης από το δικαστήριο για την έκτιση των ποινών σχετικά με τους όρους που θα μπορούσαν να επιβληθούν στα πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί εάν επιτραπεί η ηλεκτρονική επιτήρηση
  • μπορείτε να ζητήσετε από το δικαστήριο να σας ενημερώσει σε περίπτωση που χορηγήσει στον δράστη απόλυση υπό όρους
  • μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε εάν ο Υπουργός Δικαιοσύνης χορηγήσει στον δράστη άδεια εξόδου από τη φυλακή.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα εν λόγω δικαιώματα πρέπει να συμπληρώσετε έντυπο δήλωσης θύματος και να το προσκομίσετε ή να το αποστείλετε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου Έκτισης Ποινών ή σε ένα κέντρο δικαιοσύνης.

Κατά τις ακροάσεις του Δικαστηρίου Έκτισης Ποινών έχετε πάντοτε δικαίωμα συνδρομής ή εκπροσώπησης από δικηγόρο. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε βοήθεια από μία από τις αναγνωρισμένες από τον Βασιλέα οργανώσεις, όπως π.χ. οι υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων ή οι υπηρεσίες υποδοχής των θυμάτων του δικαστηρίου, για παράδειγμα όταν πρόκειται να γίνει η ακρόασή σας σε κάποια συνεδρίαση του Δικαστηρίου Έκτισης Ποινών.

Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες από το γραφείο νομικής αρωγής, από τα γραφεία αρωγής των θυμάτων ή από τον δικηγόρο σας.

Κατά τη διάρκεια και μετά την έκτιση της ποινής, είτε ο δράστης εκτίει την ποινή εντός της φυλακής είτε εκτός αυτής, μπορείτε πάντοτε να προσφύγετε σε διαμεσολάβηση.

Περισσότερες Πληροφορίες

  • Νόμος της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά με το εξωτερικό νομικό καθεστώς των προσώπων που καταδικάζονται σε στερητική της ελευθερίας ποινή και τα δικαιώματα των θυμάτων σε σχέση με τον τρόπο έκτισης των ποινών – στα γαλλικά ή τα ολλανδικά.
Τελευταία επικαιροποίηση: 16/12/2015

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.