Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Κροατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία

Τα θύματα αξιόποινων πράξεων έχουν ορισμένα δικαιώματα στις προδικαστικές και ποινικές διαδικασίες, ενώ παρέχεται ιδιαίτερη προστασία σε παιδιά και σε θύματα εμπορίας ανθρώπων και εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας.

Το θύμα αξιόποινης πράξης έχει δικαίωμα:

 1. να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης για τα θύματα αξιόποινων πράξεων·
 2. να λάβει αποτελεσματική ψυχολογική και άλλη επαγγελματική βοήθεια και υποστήριξη από φορείς, οργανισμούς και ιδρύματα που υποστηρίζουν τα θύματα αξιόποινων πράξεων, σύμφωνα με τον νόμο·
 3. στην προστασία από τον εκφοβισμό και τα αντίποινα·
 4. στην προστασία της αξιοπρέπειάς του όταν καταθέσει ως θύμα·
 5. να γίνει δεκτό σε ακρόαση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την καταγγελία αξιόποινης πράξης και, στη συνέχεια, να εξεταστεί μόνο στο μέτρο του απολύτως αναγκαίου για τους σκοπούς της ποινικής διαδικασίας·
 6. να συνοδεύεται από ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης σε οποιεσδήποτε ενέργειες λάβει μέρος·
 7. να υποβληθεί σε ελάχιστες ιατρικές διαδικασίες και μόνο εάν αυτές είναι απολύτως απαραίτητες για τους σκοπούς της ποινικής διαδικασίας·
 8. να υποβάλει αίτηση για την άσκηση δίωξης ή να ασκήσει αστική αγωγή βάσει του Ποινικού Κώδικα (Kazenski zakonik), να συμμετάσχει στην ποινική διαδικασία ως πολιτικώς ενάγων, να ενημερωθεί σχετικά με την απόρριψη ποινικής κατηγορίας (άρθρο 206 παράγραφος 3 του ποινικού κώδικα) και σχετικά με την απόφαση του εισαγγελέα (državni odvjetnik) να μην προβεί σε καμία ενέργεια και να ασκήσει δίωξη ατομικά, χωρίς τον εισαγγελέα·
 9. να ενημερωθεί από τον εισαγγελέα σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί με βάση την κατηγορία του (άρθρο 206α του Ποινικού Κώδικα) και να υποβάλει καταγγελία σε ανώτερο εισαγγελέα (viši državni odvjetnik) (άρθρο 206β του Ποινικού Κώδικα)·
 10. να ζητήσει και να λάβει πληροφορίες χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σχετικά με την απόλυση του δράστη από την κράτηση ή την προσωρινή κράτηση, τη διαφυγή ή την αποφυλάκιση του δράστη, καθώς και σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία του θύματος·
 11. να ζητήσει και να λάβει πληροφορίες σχετικά με κάθε οριστική απόφαση για την περάτωση της ποινικής διαδικασίας·
 12. άλλα δικαιώματα που προβλέπονται από τον νόμο.

Επιπλέον, τα θύματα σεξουαλικών εγκλημάτων και εμπορίας ανθρώπων έχουν δικαίωμα:

 1. σε διαβούλευση με νομικό σύμβουλο, η οποία πληρώνεται από το κράτος, πριν από την κατάθεση·
 2. σε εκπροσώπηση, η οποία πληρώνεται από το κράτος·
 3. να καταθέσουν σε πρόσωπο του ίδιου φύλου στο αστυνομικό τμήμα ή την εισαγγελία (državno odvjetništvo) και να καταθέσουν στο ίδιο πρόσωπο σε περίπτωση συμπληρωματικής κατάθεσης·
 4. να αρνηθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που σχετίζονται αυστηρά με την προσωπική τους ζωή και δεν σχετίζονται με την αξιόποινη πράξη·
 5. να ζητήσουν να δώσουν κατάθεση μέσω οπτικοακουστικών μέσων (άρθρο 292 του Ποινικού Κώδικα)·
 6. στην προστασία των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα·
 7. να ζητήσουν ακρόαση κεκλεισμένων των θυρών.

Τα παιδιά θύματα έχουν όλα τα ανωτέρω δικαιώματα καθώς και δικαίωμα:

 1. σε εκπροσώπηση, η οποία πληρώνεται από το κράτος·
 2. στην προστασία των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα
 3. σε ακρόαση κεκλεισμένων των θυρών.

Παιδί θεωρείται κάθε πρόσωπο κάτω των 18 ετών.

Το παιδί που καταθέτει ως μάρτυρας ή θύμα, εξετάζεται από τον τακτικό ανακριτή σε συνεδρίαση διεξαγωγής αποδείξεων και η κλήτευση αποστέλλεται στους γονείς ή τους κηδεμόνες του.

Αστική αγωγή

Σε περίπτωση καταγγελίας αξιόποινης πράξης, στις περισσότερες περιπτώσεις, ο εισαγγελέας θα ασκήσει αυτεπαγγέλτως δίωξη.

Ιδιώτης μπορεί να ασκήσει αγωγή σε περίπτωση αξιόποινης πράξης για την οποία έχουν κινηθεί ποινικές διαδικασίες βάσει αστικής αγωγής. Η αστική αγωγή πρέπει να ασκηθεί εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία το εξουσιοδοτημένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο έλαβε γνώση της αξιόποινης πράξης και του δράστη.

Αγωγή αποζημίωσης

Ο ζημιωθείς μπορεί να υποβάλει δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας.

Εάν είστε θύμα αξιόποινης πράξης είστε επίσης ζημιωθείς και δικαιούστε να ασκήσετε αγωγή αποζημίωσης ενώπιον του δικαστηρίου.

Μια τέτοια αγωγή μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής:

 • αποζημίωση για ζημίες — που μπορεί να είναι υλικές ή άυλες (οδύνη, φόβος)
 • επιστροφή αντικειμένων — αν είστε ζημιωθείς μπορείτε να αποδείξετε ότι ήσασταν ιδιοκτήτης ή νόμιμος κάτοχος
 • ακύρωση μιας συγκεκριμένης συναλλαγής — εάν η αξιόποινη πράξη οδήγησε σε συναλλαγή επί ακινήτων (αν ο εναγόμενος εξανάγκασε το θύμα να συνάψει σύμβαση).

Μπορεί να υποβληθεί αγωγή αποζημίωσης στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας ή στο πλαίσιο χωριστής πολιτικής δίκης κατά του κατηγορούμενου. Εάν υποβληθεί αγωγή κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της είναι το δικαστήριο να κρίνει ότι ο κατηγορούμενος είναι ένοχος.

Αυτό δεν αποτελεί προϋπόθεση για την ευδοκίμηση της αγωγής στο πλαίσιο πολιτικής δίκης.

Δικαιώματα των ζημιωθέντων κατά τη διάρκεια της έρευνας και σε ποινικές διαδικασίες

Το θύμα που συμμετέχει στην ποινική δίκη ως ζημιωθείς δικαιούται:

 • να χρησιμοποιεί τη μητρική του γλώσσα, περιλαμβανομένης της νοηματικής, και να ζητήσει τη συνδρομή διερμηνέα εάν δεν κατανοεί ή δεν χρησιμοποιεί την κροατική γλώσσα ή τη συνδρομή διερμηνέα νοηματικής γλώσσας στην περίπτωση που είναι κωφός ή κωφός και τυφλός.
 • να καταθέσει αγωγή αποζημίωσης και για ασφαλιστικά μέτρα
 • να εκπροσωπηθεί
 • να υποβάλει τα στοιχεία για τα πραγματικά περιστατικά και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία·
 • να παραστεί στην ακροαματική διαδικασία
 • να παραστεί στη διαδικασία και να συμμετάσχει στην ακροαματική διαδικασία και να προβεί σε τελική δήλωση
 • να έχει πρόσβαση στον φάκελο
 • να ζητήσει να ενημερωθεί από τον εισαγγελέα σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί με βάση την καταγγελία του και να προσφύγει ενώπιον ιεραρχικά ανώτερου εισαγγελέα·
 • να ασκήσει έφεση
 • να ζητήσει επαναφορά της προηγούμενης κατάστασης·
 • να ενημερωθεί για την έκβαση της ποινικής διαδικασίας.

Τόσο πριν όσο και σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, η εισαγγελία και το δικαστήριο πρέπει να εξετάσουν τις δυνατότητες να αποζημιώσει ο κατηγορούμενος τον ζημιωθέντα για κάθε ζημία που υπέστη εξαιτίας της αξιόποινης πράξης. Είναι επίσης υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τον ζημιωθέντα για το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την μητρική του γλώσσα, περιλαμβανομένης της νοηματικής, και να ζητήσει τη συνδρομή διερμηνέα εάν δεν κατανοεί ή δεν χρησιμοποιεί την κροατική γλώσσα ή τη συνδρομή διερμηνέα νοηματικής γλώσσας στην περίπτωση που είναι κωφός ή κωφός και τυφλός, το δικαίωμα να καταθέσει αγωγή αποζημίωσης και για ασφαλιστικά μέτρα, το δικαίωμα να καταθέσει τα στοιχεία για τα πραγματικά περιστατικά και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία, να παραστεί στη διαδικασία και να συμμετάσχει στην ακροαματική διαδικασία και να προβεί σε τελική δήλωση, να έχει πρόσβαση στον φάκελο και να ζητήσει να ενημερωθεί από τον εισαγγελέα σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί με βάση την καταγγελία του και να προσφύγει ενώπιον ιεραρχικά ανώτερου εισαγγελέα.

Δικαίωμα σε χρηματική αποζημίωση

Ο νόμος για τη χρηματική αποζημίωση για θύματα αξιόποινων πράξεων (Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela) [Narodne Novine (NN) Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας αριθ. 80/08 και 27/11] προβλέπει δικαίωμα σε χρηματική αποζημίωση για τα θύματα αξιόποινης πράξης, συμπεριλαμβανομένης της βίας που ασκείται με πρόθεση στην Κροατία, ή για τους συγγενείς τους σύμφωνα με τους όρους ορίζονται στον εν λόγω νόμο.

Προβλέπει το δικαίωμα σε χρηματική αποζημίωση για θύματα βίαιων εγκλημάτων που διαπράττονται με πρόθεση και προσδιορίζει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος αποζημίωσης, τους φορείς που λαμβάνουν τις αποφάσεις και συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το δικαίωμα αποζημίωσης και τους φορείς και τη διαδικασία σε διασυνοριακές υποθέσεις.

Εάν είστε θύμα βίαιου εγκλήματος που διαπράχθηκε με πρόθεση, δικαιούστε χρηματική αποζημίωση από τον εθνικό προϋπολογισμό.

Η αστυνομία, οι εισαγγελικές αρχές και τα δικαστήρια οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα αποζημίωσης, να παρέχουν τα αναγκαία έντυπα αίτησης και οφείλουν να παρέχουν, κατόπιν αιτήματος του θύματος, γενικές κατευθύνσεις και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συμπληρώσετε αίτηση και με τα δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει να επισυνάψει.

Οι αιτήσεις για χρηματική αποζημίωση πρέπει να υποβάλλονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με το έντυπο που μπορείτε να τηλεφορτώσετε από τον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου.

Έντυπο αίτησης για χρηματική αποζημίωση για θύματα αξιόποινων πράξεων_hr  PDF (223 Kb) hr

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη. Αν υπάρχουν θεμιτοί λόγοι για τους οποίους το θύμα δεν ήταν σε θέση να υποβάλει την αίτηση εντός της προθεσμίας, τότε πρέπει να την υποβάλει εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία οι λόγοι αυτοί παύουν να υφίστανται και σε κάθε περίπτωση μέσα σε τρία χρόνια από την ημερομηνία κατά την οποία διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη.

Αν το θύμα είναι ανήλικος ή πρόσωπο που στερείται τη δικαιοπρακτική ικανότητα και ο νόμιμος εκπρόσωπός του δεν υποβάλει αίτηση εντός έξι μηνών από την ημερομηνία τέλεσης της αξιόποινης πράξης, η προθεσμία των 6 μηνών αρχίζει από την ημέρα κατά την οποία το πρόσωπο συμπληρώνει την ηλικία των 18 ετών ή από την ημέρα κατά την οποία, μετά την ενηλικίωση του θύματος, κινήθηκε η ποινική διαδικασία ή από την ημερομηνία αποκατάστασης της δικαιοπρακτικής ικανότητας του προσώπου.

Πρόσωπα που δικαιούνται χρηματική αποζημίωση:

 • θύματα βίαιων αξιόποινων πράξεων που είναι πολίτες της Δημοκρατίας της Κροατίας, πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μόνιμοι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν η αξιόποινη πράξη διαπράχθηκε στην Κροατία
 • θύματα που έχουν υποστεί βαριά σωματική βλάβη ή η υγεία τους έχει επιδεινωθεί ως αποτέλεσμα της αξιόποινης πράξης δικαιούνται αποζημίωση για τα έξοδα της θεραπείας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν καλύπτεται από την υποχρεωτική ασφάλιση υγείας και μέχρι του ποσού της ασφάλισης υγείας στη Δημοκρατία της Κροατίας, και αποζημίωση για την απώλεια αποδοχών μέχρι ποσού 35 000 HRK·
 • πρόσωπα που είναι συγγενείς θανόντος θύματος (σύζυγος ή σύντροφος, πρώτου βαθμού ανιόντες και κατιόντες, σε ευθεία γραμμή, θετός γονιός, θετό τέκνο, σύζυγος του πατέρα ή της μητέρας, εξ αγχιστείας τέκνο, σύντροφος του ίδιου φύλου, δεύτερου βαθμού ανιόντες και κατιόντες, σε ευθεία γραμμή, αν ανήκουν στο ίδιο νοικοκυριό με το θύμα) δικαιούνται αποζημίωση για απώλεια της εκ του νόμου διατροφής έως 70 000 HRK·
 • σε περίπτωση θανάτου του θύματος, το πρόσωπο που κατέβαλε τα έξοδα κηδείας δικαιούται αποζημίωση μέχρι ποσού 5 000 HRK
 • εάν μια αξιόποινη πράξη έχει αποτελέσει αντικείμενο αναφοράς ή καταγγελίας στην αστυνομία ή την εισαγγελία, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία τέλεσής της, ανεξάρτητα από το αν ο δράστης είναι γνωστός ή όχι.

Για να προσδιοριστεί το ποσό της αποζημίωσης, λαμβάνεται υπόψη η διαγωγή του θύματος κατά τη διάρκεια της αξιόποινης πράξης και μετά από αυτή ή η συμβολή του στην πρόκληση και στην έκταση της ζημίας, αν το πρόσωπο είναι άμεσο θύμα και αν κατήγγειλε την πράξη στις αρμόδιες αρχές και πότε. Επιπλέον, αξιολογείται η συνεργασία του θύματος με την αστυνομία και τις αρμόδιες αρχές για την παραπομπή του δράστη στη δικαιοσύνη και λαμβάνεται υπόψη αν το άμεσο θύμα συνέβαλε στην πρόκληση της ζημίας ή επιδείνωσε τη ζημία σε κάθε περίπτωση η αποζημίωση που δικαιούται το θύμα θα μειωθεί ανάλογα. Η αίτηση αποζημίωσης απορρίπτεται ή το ποσό της αποζημίωσης μειώνεται, αν διαπιστωθεί ότι το θύμα εμπλέκεται σε οργανωμένο έγκλημα ή εγκληματική οργάνωση. Η αποζημίωση μπορεί να απορριφθεί ή το ποσό της αποζημίωσης μπορεί να μειωθεί, αν η χορήγηση πλήρους αποζημίωσης είναι αντίθετη με την αρχή της ευθυδικίας, της ηθικής και της δημόσιας τάξης.

Πληροφορίες σχετικά για την αποφυλάκιση του δράστη

Όταν ο εναγόμενος καταδικάζεται σε ποινή φυλάκισης, η Υπηρεσία για την υποστήριξη των θυμάτων και των μαρτύρων (Služba za podršku žrtvama i svjedocima) του Υπουργείου Δικαιοσύνης ενημερώνει το θύμα για την ημερομηνία αποφυλάκισης του κρατουμένου (αποφυλάκιση χωρίς όρους και με αναστολή).

Υποχρεωτική ενημέρωση των θυμάτων για την αποφυλάκιση του κρατουμένου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του τροποποιητικού νόμου για την έκτιση των ποινών φυλάκισης (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kazne zatvora), η Υπηρεσία για την υποστήριξη των θυμάτων και των μαρτύρων του Υπουργείου Δικαιοσύνης οφείλει να ενημερώσει το θύμα, τον ζημιωθέντα, ή τις οικογένειές τους σχετικά με την αποφυλάκιση του κρατουμένου.

Τα θύματα ενημερώνονται για την απελευθέρωση του κρατουμένου σε περιπτώσεις εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της σεξουαλικής ηθικής, της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας ή βίαιων εγκλημάτων.

Οι προαναφερόμενες πληροφορίες παρέχονται στο θύμα, στον ζημιωθέντα ή στην οικογένειά του, ανεξάρτητα αν ο κρατούμενος αποφυλακίζεται χωρίς όρους ή με αναστολή.

Επιπλέον, όταν μια απόφαση λαμβάνεται σχετικά με τη σκοπιμότητα να επιτρέψουν σε κρατούμενο να αποφυλακιστεί για να μεταβεί στον τόπο μόνιμης ή προσωρινής κατοικίας του, τα σωφρονιστικά ιδρύματα/οι φυλακές μπορούν να απαιτήσουν η Υπηρεσία για την υποστήριξη των θυμάτων και των μαρτύρων να παράσχουν πληροφορίες για τη στάση του θύματος ή της οικογένειας του θύματος απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο. Η Υπηρεσία για την υποστήριξη των θυμάτων και των μαρτύρων καταρτίζει εκθέσεις για τα σωφρονιστικά ιδρύματα/τις φυλακές με βάση τις συζητήσεις με το θύμα.

Υποστήριξη σε θύματα και μάρτυρες

Η υποστήριξη σε θύματα και μάρτυρες στη Δημοκρατία της Κροατίας συντονίζεται από την υπηρεσία για την υποστήριξη των θυμάτων και των μαρτύρων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τα θύματα και οι μάρτυρες μπορούν να λάβουν υποστήριξη και πληροφορίες για τα δικαιώματά τους και τις διαδικασίες από το τμήμα στήριξης θυμάτων και μαρτύρων του δικαστηρίου.

Τέτοια τμήματα έχουν συσταθεί σε επτά επαρχιακά δικαστήρια (županijski sudovi), συγκεκριμένα στις πόλεις Zagreb, Zadar, Osijek, Vukovar, Split, Sisak και Rijeka. Οι υπηρεσίες παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη, πρακτικές πληροφορίες και πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των θυμάτων, καθώς και υποστήριξη και ενημέρωση των μαρτύρων και των συνοδών τους. Η υποστήριξη παρέχεται από τμήματα των αρμόδιων δημοτικών δικαστηρίων και πταισματοδικείων (općinski και prekršajni sudovi).

Τα θύματα μπορούν επίσης να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τα είδη βοήθειας που διατίθενται δωρεάν στον αριθμό 116 006 του εθνικού τηλεφωνικού κέντρου για θύματα αξιόποινων πράξεων και πταισμάτων (βλέπε τον δικτυακό τόπο του εθνικού κέντρου κλήσεων).

Επίσης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρέχει σε θύματα και μάρτυρες υποστήριξη και πληροφορίες όσον αφορά τα δικαιώματά τους, και μπορούν να σταλούν ερωτήματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Zrtve.i.svjedoci@pravosudje.hr ή στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Κροατίας:https://pravosudje.gov.hr/

Υποστήριξη των θυμάτων και των μαρτύρων σε διασυνοριακές υποθέσεις

Η Υπηρεσία για την υποστήριξη των θυμάτων και των μαρτύρων, η οποία έχει συσταθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, παρέχει υποστήριξη και πληροφόρηση τόσο σε μάρτυρες όσο και σε θύματα που κλητεύονται στο πλαίσιο διεθνούς δικαστικής συνδρομής (συμπεριλαμβανομένων των μαρτύρων εγκλημάτων πολέμου).

Ενημερωτικές επιστολές αποστέλλονται σε μάρτυρες που κλητεύθηκαν για να καταθέσουν σε δικαστήρια στη Δημοκρατία της Κροατίας ή σε κροάτες μάρτυρες που κλητεύθηκαν για να παρουσιαστούν σε διεθνή δικαστήρια.

Στους μάρτυρες εγκλημάτων πολέμου παρέχεται σωματική προστασία, όταν είναι αναγκαίο, και συνδρομή για την προετοιμασία της μετάβασης και της παρουσίασής τους στο αρμόδιο δικαστικό όργανο (στην περίπτωση μαρτύρων και άλλων μερών που κλητεύθηκαν για κατάθεση σε ποινικές διαδικασίες για εγκλήματα πολέμου στα αρμόδια δικαστικά όργανα στη Δημοκρατία της Κροατίας και εκτός Κροατίας όταν η υποστήριξη αυτή σχετίζεται με αίτημα για διεθνή δικαστική συνδρομή)

Κάντε κλικ στους ακόλουθους συνδέσμους για να μεταβείτε στις πληροφορίες που χρειάζεστε:

1 - Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης

2 - Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τα δικαιώματά μου κατά την κατάθεση ή τη δίκη

3 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

4 - Αποζημίωση

5 - Τα δικαιώματά μου σε στήριξη και βοήθεια

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/03/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.