Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Κροατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία

Πώς μπορώ να καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη;

Οι αξιόποινες πράξεις μπορούν να καταγγελθούν στην αρμόδια εισαγγελία με την υποβολή καταγγελίας προφορικά, γραπτά ή με άλλα μέσα.

Εάν καταγγείλετε προφορικά μια αξιόποινη πράξη, θα προειδοποιηθείτε για τις συνέπειες της ψευδούς καταγγελίας. Για τις καταγγελίες που υποβάλλονται προφορικά, συντάσσεται γραπτή έκθεση, ενώ οι καταγγελίες που υποβάλλονται μέσω τηλεφώνου ή με άλλα μέσα τηλεπικοινωνίας, όπου αυτό είναι εφικτό, καταχωρίζονται ηλεκτρονικά και συντάσσεται υπηρεσιακό σημείωμα.

Τα θύματα που καταγγέλλουν μια αξιόποινη πράξη λαμβάνουν γραπτή βεβαίωση που περιέχει τα βασικά στοιχεία της καταγγελθείσας αξιόποινης πράξης. Τα θύματα που δεν ομιλούν ή δεν κατανοούν τη γλώσσα που χρησιμοποιείται από τις αρχές μπορούν να καταγγείλουν την αξιόποινη πράξη στη δική τους γλώσσα και τους παρέχεται η συνδρομή διερμηνέα ή άλλου προσώπου που ομιλεί και κατανοεί τόσο τη γλώσσα της αρμόδιας αρχής όσο και τη γλώσσα του θύματος. Τα θύματα που δεν ομιλούν ή δεν κατανοούν τη γλώσσα που χρησιμοποιείται από τις αρχές μπορούν να ζητήσουν τη μετάφραση της βεβαίωσης στη γλώσσα τους χωρίς χρέωση.

Εάν η καταγγελία αξιόποινης πράξης υποβληθεί σε δικαστήριο, στην αστυνομία ή σε αναρμόδια εισαγγελία, παραλαμβάνεται και προωθείται αμέσως στην αρμόδια εισαγγελία.

Ο εισαγγελέας καταχωρίζει αμέσως την καταγγελία της αξιόποινης πράξης στο μητρώο καταγγελιών αξιόποινων πράξεων, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Εάν η τέλεση της αξιόποινης πράξης απλώς περιέλθει σε γνώση του εισαγγελέα ή αν ο εισαγγελέας λάβει καταγγελία από το θύμα, συντάσσει υπηρεσιακό σημείωμα, το καταχωρίζει στο μητρώο των ποινικών υποθέσεων και ακολουθεί την περαιτέρω διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο.

Εάν η καταγγελία δεν περιέχει επαρκή στοιχεία σχετικά με την αξιόποινη πράξη, δηλαδή εάν ο εισαγγελέας δεν μπορεί να προσδιορίσει ποια είναι η αξιόποινη πράξη που καταγγέλλεται, την καταχωρίζει στο μητρώο ποινικών υποθέσεων και ζητεί από το πρόσωπο που κατήγγειλε την αξιόποινη πράξη να παράσχει συμπληρωματικές πληροφορίες εντός 15 ημερών.

Εάν το πρόσωπο που κατήγγειλε την αξιόποινη πράξη δεν ανταποκριθεί στο αίτημα για συμπληρωματικές πληροφορίες, ο εισαγγελέας συντάσσει υπηρεσιακό σημείωμα σχετικά. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή συμπληρωματικών πληροφοριών, ο εισαγγελέας πρέπει να υποβάλει σχετική αναφορά στον ιεραρχικά ανώτερό του εισαγγελέα εντός οκτώ ημερών. Ο ιεραρχικά ανώτερος εισαγγελέας μπορεί να διατάξει την καταχώριση της καταγγελίας στο μητρώο καταγγελιών.

Πώς μπορώ να ενημερωθώ σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης;

Δύο μήνες μετά την υποβολή έγκλησης ή μήνυσης για αξιόποινη πράξη, το θύμα ή ο πολιτικώς ενάγων μπορεί να στείλει στον εισαγγελέα αίτηση για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις ενέργειες που έχουν γίνει σε συνέχεια της έγκλησης/μήνυσης. Ο εισαγγελέας οφείλει να απαντήσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το αργότερο όμως εντός 30 ημερών από την παραλαβή της γραπτής αίτησης, πλην αν η εν λόγω απάντηση θα μπορούσε να υπονομεύσει τη διαδικασία. Εάν ο εισαγγελέας αποφασίσει να μην παράσχει τις πληροφορίες, πρέπει να ενημερώσει σχετικά το θύμα / τον πολιτικώς ενάγοντα.

Θύμα που συμμετέχει στην ποινική διαδικασία ως πολιτικώς ενάγων έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται σχετικά με την έκβαση της διαδικασίας.

Δικαιούμαι νομική συνδρομή (κατά την ανάκριση ή τη δίκη); Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Εκτός από τα ανωτέρω δικαιώματα, τα θύματα αξιόποινων πράξεων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και τα θύματα εμπορίας ανθρώπων έχουν δικαίωμα σε δωρεάν νομική συμβουλή και μπορεί να διοριστεί εκπρόσωπός τους προτού καταθέσουν. Το κόστος του νομικού συμβούλου/εκπρόσωπου βαρύνει το κράτος.

Τα θύματα που είναι παιδιά έχουν όλα τα ανωτέρω δικαιώματα, καθώς και το δικαίωμα σε εντεταλμένο εκπρόσωπο, το κόστος του οποίου βαρύνει το κράτος.

Τα θύματα αξιόποινων πράξεων έχουν δικαίωμα σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια νομική συνδρομή. Η εν λόγω συνδρομή παρέχεται δωρεάν στα θύματα βίαιων εγκλημάτων που επιδιώκουν αποζημίωση για τη ζημία που υπέστησαν ως θύματα αξιόποινων πράξεων.

Ο νόμος για τη δωρεάν νομική συνδρομή προβλέπει την παροχή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας νομικής συνδρομής.

Η πρωτοβάθμια νομική συνδρομή καλύπτει την παροχή γενικών νομικών πληροφοριών, την παροχή νομικών συμβουλών, την υποβολή εγγράφων σε δημόσιους οργανισμούς, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και σε διεθνείς οργανισμούς σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες και τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας τους, την εκπροσώπηση σε διαδικασίες ενώπιον δημόσιων οργανισμών και την παροχή νομικής συνδρομής για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών.

Πρωτοβάθμια νομική συνδρομή μπορεί να παρασχεθεί για κάθε νομικό ζήτημα, υπό την προϋπόθεση ότι:

 • ο αιτών δεν διαθέτει τις γνώσεις ή την ικανότητα να διεκδικήσει τα δικαιώματά του·
 • ο αιτών δεν έχει λάβει νομική συνδρομή βάσει ειδικής νομοθεσίας·
 • η υποβληθείσα αίτηση δεν είναι προδήλως αβάσιμη·
 • η οικονομική κατάσταση του αιτούντος είναι τέτοια που η ανάληψη των εξόδων επαγγελματικής νομικής βοήθειας θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη διαβίωσή του ή τη διαβίωση των μελών του νοικοκυριού του.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν πρωτοβάθμια νομική συνδρομή θα πρέπει να επικοινωνήσουν απευθείας με πάροχο πρωτοβάθμιας νομικής συνδρομής.

Η δευτεροβάθμια νομική συνδρομή καλύπτει την παροχή νομικών συμβουλών, την υποβολή εγγράφων σε διαδικασίες για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων έναντι του εργοδότη, την υποβολή εγγράφων σε δικαστικές διαδικασίες, την εκπροσώπηση σε δικαστικές διαδικασίες, την παροχή νομικής συνδρομής για τον φιλικό διακανονισμό διαφορών και την απαλλαγή από την καταβολή νομικών και δικαστικών εξόδων.

Δευτεροβάθμια νομική συνδρομή μπορεί να παρασχεθεί εάν:

 1. η διαδικασία είναι πολύπλοκη·
 2. ο αιτών δεν μπορεί να εκπροσωπήσει τον εαυτό του·
 3. η οικονομική κατάσταση του αιτούντος είναι τέτοια που η ανάληψη των εξόδων επαγγελματικής νομικής βοήθειας θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη διαβίωσή του ή τη διαβίωση των μελών του νοικοκυριού του·
 4. η κίνηση της νομικής διαδικασίας δεν είναι άσκοπη·
 5. δεν έχει απορριφθεί κατά τους τελευταίους έξι μήνες αίτηση του αιτούντος λόγω εσκεμμένης παροχής ανακριβών πληροφοριών· και
 6. ο αιτών δεν έχει λάβει νομική συνδρομή βάσει ειδικής νομοθεσίας.

Η δευτεροβάθμια συνδρομή εγκρίνεται χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης του αιτούντος, εφόσον ο αιτών είναι:

 1. παιδί που συμμετέχει σε διαδικασία αξίωσης διατροφής·
 2. θύμα βίαιης αξιόποινης πράξης που επιδιώκει αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη συνεπεία του αδικήματος·
 3. δικαιούχος διατροφής βάσει ειδικών νομοθετικών διατάξεων που διέπουν τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης, ή
 4. δικαιούχος επιδόματος διαβίωσης δυνάμει του νόμου για τα δικαιώματα των παλαίμαχων του πολέμου για την ανεξαρτησία της Κροατίας και των μελών της οικογένειάς τους και του νόμου για την προστασία στρατιωτικών και πολιτών παλαίμαχων πολέμου.

Οι αιτούντες που ζητούν δευτεροβάθμια νομική συνδρομή πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους στην αρμόδια υπηρεσία με τη χρήση ειδικού εντύπου.

Μπορώ να ζητήσω επιστροφή των εξόδων (για τη συμμετοχή στην έρευνα/δίκη); Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Οι κατηγορούμενοι που κρίνονται ένοχοι διατάσσονται από το δικαστήριο να καταβάλουν τα έξοδα της δικαστικής διαδικασίας, εκτός εάν πληρούν τις προϋποθέσεις για πλήρη ή μερική απαλλαγή.

Σε περίπτωση που η ποινική διαδικασία ανασταλεί ή το δικαστήριο αθωώσει τον κατηγορούμενο ή αποσύρει τις κατηγορίες, η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει να προβλέπει ότι το κόστος της ποινικής διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 145 παράγραφος 2 σημεία 1-5 του εν λόγω νόμου, τα αναπόφευκτα έξοδα με τα οποία επιβαρύνθηκε ο κατηγορούμενος και τα αναπόφευκτα έξοδα και αμοιβές του συνηγόρου υπεράσπισης βαρύνουν το κράτος, εκτός εάν προβλέπεται άλλως από τον νόμο.

Μπορώ να ασκήσω έφεση εάν η υπόθεσή μου τεθεί στο αρχείο πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο;

Τα θύματα των οποίων οι μηνύσεις έχουν απορριφθεί μπορούν να κινήσουν τα ίδια την ποινική δίωξη.

Εάν ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν συντρέχουν βάσιμοι λόγοι για την άσκηση ποινικής δίωξης για αδίκημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως ή για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος οποιουδήποτε εκ των προσώπων για τα οποία έχει γίνει καταγγελία για την τέλεση αξιόποινης πράξης, πρέπει να ειδοποιήσει το θύμα εντός οκτώ ημερών και να το ενημερώσει ότι μπορεί το ίδιο να κινήσει ποινική δίωξη. Το ίδιο πρέπει να πράξει το δικαστήριο εάν εκδώσει απόφαση για την παύση της διαδικασίας για τον λόγο ότι ο εισαγγελέας έχει αποσύρει την ποινική δίωξη σε άλλες υποθέσεις.

Μπορώ να συμμετάσχω στη δίκη;

Σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο, στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, ο πολιτικώς ενάγων έχει το δικαίωμα:

 • να χρησιμοποιεί τη μητρική του γλώσσα, περιλαμβανομένης της νοηματικής, και να ζητήσει διερμηνέα αν δεν ομιλεί ή δεν κατανοεί την κροατική γλώσσα ή διερμηνέα νοηματικής γλώσσας αν ο πολιτικώς ενάγων είναι κωφός ή κωφός και τυφλός·
 • να ασκήσει συναφή αγωγή αποζημίωσης και αίτηση για ασφαλιστικά μέτρα·
 • να διορίσει νομικό εκπρόσωπο·
 • να προβάλει πραγματικούς ισχυρισμούς και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία·
 • να παραστεί στη συνεδρίαση διεξαγωγής αποδείξεων·
 • να παραστεί στη δίκη, να συμμετάσχει στην αποδεικτική διαδικασία και να προβεί σε τελική δήλωση·
 • να ζητήσει πρόσβαση στη δικογραφία σύμφωνα με το άρθρο 184 παράγραφος 2 του εν λόγω νόμου·
 • να ζητήσει να ενημερωθεί από τον εισαγγελέα σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί με βάση την καταγγελία του και να προσφύγει ενώπιον ιεραρχικά ανώτερου εισαγγελέα·
 • να ασκήσει έφεση·
 • να ζητήσει επαναφορά στην προηγούμενη κατάσταση·
 • να ενημερωθεί για την έκβαση της ποινικής διαδικασίας.

Ποιος είναι ο επίσημος ρόλος μου στο πλαίσιο του συστήματος δικαιοσύνης; Για παράδειγμα, είμαι ή μπορώ να επιλέξω να είμαι: θύμα, μάρτυρας, πολιτικώς ενάγων ή ιδιώτης κατήγορος;

Ως θύμα αξιόποινης πράξης νοείται φυσικό πρόσωπο που έχει υποστεί σωματική ή ψυχολογική βλάβη, υλική ζημία ή σοβαρή προσβολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του ως άμεση συνέπεια της αξιόποινης πράξης. Θεωρούνται επίσης θύματα αξιόποινης πράξης ο/η σύζυγος, ο/η σύντροφος, ο/η σύντροφος συμβίωσης, ο/η άτυπος/-η σύντροφος συμβίωσης, οι κατιόντες ή, ελλείψει τέτοιων, οι ανιόντες ή τα αδέλφια προσώπου του οποίου ο θάνατος οφείλεται άμεσα στην εν λόγω αξιόποινη πράξη. Θεωρείται επίσης θύμα αξιόποινης πράξης κάθε πρόσωπο που διατρεφόταν κατά τον νόμο από τον θανόντα.

Ως πολιτικώς ενάγων νοείται θύμα αξιόποινης πράξης ή νομικό πρόσωπο που υπέστη ζημία λόγω της αξιόποινης πράξης και συμμετέχει στην ποινική διαδικασία με την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντος.

Η ιδιότητα του διαδίκου ή του συμμετέχοντος στη διαδικασία δεν εξαρτάται από την επιθυμία του οικείου προσώπου, αλλά από τον ρόλο του στη συγκεκριμένη ποινική υπόθεση. Υπό τις περιστάσεις που προβλέπει ο νόμος, οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να παρασταθεί με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω ρόλους· η επιλογή του αφορά τα δικαιώματα που επιθυμεί να ασκήσει ως πολιτικώς ενάγων ή ως θύμα της αξιόποινης πράξης.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου και ποιες οι υποχρεώσεις μου στο πλαίσιο του ρόλου αυτού;

Το θύμα αξιόποινης πράξης έχει δικαίωμα:

 • σε πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων αξιόποινων πράξεων·
 • σε αποτελεσματική ψυχολογική και άλλη επαγγελματική βοήθεια και υποστήριξη από φορείς, οργανισμούς και ιδρύματα που υποστηρίζουν τα θύματα εγκληματικών πράξεων, σύμφωνα με τον νόμο·
 • σε προστασία από εκφοβισμό και αντεκδίκηση·
 • σε προστασία της αξιοπρέπειάς του ενώ καταθέτει ως θύμα·
 • να γίνει δεκτό σε ακρόαση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την υποβολή ποινικής καταγγελίας και στη συνέχεια να εξεταστεί μόνο στο μέτρο του απολύτως του αναγκαίου για τους σκοπούς της ποινικής διαδικασίας·
 • να συνοδεύεται από πρόσωπο εμπιστοσύνης του σε οποιεσδήποτε ενέργειες λάβει μέρος·
 • α υποβληθεί στις ελάχιστες δυνατές ιατρικές διαδικασίες και μόνο εφόσον είναι απολύτως απαραίτητες για τους σκοπούς της ποινικής διαδικασίας·
 • να υποβάλει αίτηση για την άσκηση δίωξης ή να ασκήσει αστική αγωγή βάσει του ποινικού κώδικα, να συμμετάσχει στην ποινική διαδικασία ως πολιτικώς ενάγων, να ενημερωθεί σχετικά με την απόρριψη ποινικής καταγγελίας (άρθρο 206 παράγραφος 3 του νόμου) και σχετικά με την απόφαση του εισαγγελέα να μην προβεί σε καμία ενέργεια και να ασκήσει δίωξη ατομικά, χωρίς τον εισαγγελέα·
 • να ενημερωθεί από τον εισαγγελέα σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε συνέχεια της καταγγελίας του (άρθρο 206α του νόμου) και να προσφύγει ενώπιον ιεραρχικά ανώτερου εισαγγελέα (άρθρο 206β του νόμου)·
 • να ζητήσει και να λάβει πληροφορίες χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σχετικά με την απόλυση του δράστη από την κράτηση ή την προσωρινή κράτηση, τη διαφυγή ή την αποφυλάκιση του δράστη, καθώς και σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία του θύματος·
 • να ζητήσει και να λάβει πληροφορίες σχετικά με κάθε οριστική απόφαση για την περάτωση της ποινικής διαδικασίας·
 • άλλα δικαιώματα που προβλέπονται από τον νόμο.

Θύμα που συμμετέχει στην ποινική διαδικασία ως πολιτικώς ενάγων έχει δικαίωμα:

 • να χρησιμοποιεί τη μητρική του γλώσσα, περιλαμβανομένης της νοηματικής, και να ζητήσει διερμηνέα αν δεν ομιλεί ή δεν κατανοεί την κροατική γλώσσα ή διερμηνέα νοηματικής γλώσσας αν ο πολιτικώς ενάγων είναι κωφός ή κωφός και τυφλός·
 • να ασκήσει αγωγή αποζημίωσης και αίτηση για ασφαλιστικά μέτρα·
 • να διορίσει νομικό εκπρόσωπο·
 • να προβάλει πραγματικούς ισχυρισμούς και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία·
 • να παραστεί στη συνεδρίαση διεξαγωγής αποδείξεων·
 • να παραστεί στη δίκη, να συμμετάσχει στην αποδεικτική διαδικασία και να προβεί σε τελική δήλωση·
 • να ζητήσει πρόσβαση στη δικογραφία σύμφωνα με τον νόμο·
 • να ζητήσει να ενημερωθεί από τον εισαγγελέα σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί με βάση την καταγγελία του και να προσφύγει ενώπιον ιεραρχικά ανώτερου εισαγγελέα·
 • να ασκήσει έφεση·
 • να ζητήσει επαναφορά στην προηγούμενη κατάσταση·
 • να ενημερωθεί για την έκβαση της ποινικής διαδικασίας.

Εκτός από τα δικαιώματα των θυμάτων δυνάμει του εν λόγω νόμου, τα θύματα που είναι παιδιά έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. δωρεάν εκπροσώπηση,
 2. προστασία προσωπικών δεδομένων,
 3. δίκη κεκλεισμένων των θυρών (άρθρο 44 παράγραφος 1 του νόμου για την ποινική δικονομία).

Εκτός από τα δικαιώματα των θυμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 43 του εν λόγω νόμου, τα θύματα αξιόποινων πράξεων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και τα θύματα εμπορίας ανθρώπων έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. δωρεάν παροχή νομικών συμβουλών πριν από την κατάθεση,
 2. δωρεάν εκπροσώπηση,
 3. η εξέτασή τους στην αστυνομία ή στην εισαγγελία να διενεργηθεί από πρόσωπο του ίδιου φύλου και, εάν είναι εφικτό, από το ίδιο πρόσωπο σε περίπτωση εκ νέου κατάθεσης,
 4. να μην απαντούν σε ερωτήσεις που δεν σχετίζονται με την αξιόποινη πράξη αλλά αφορούν την ιδιωτική ζωή του θύματος,
 5. να ζητήσουν να καταθέσουν με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων (άρθρο 292 παράγραφος 4 του νόμου),
 6. προστασία προσωπικών δεδομένων,
 7. δίκη κεκλεισμένων των θυρών (άρθρο 44 παράγραφος 4 του νόμου για την ποινική δικονομία).

Κατά τη διάρκεια του σταδίου της ανάκρισης, τα θύματα αξιόποινης πράξης που συμμετέχουν στη διαδικασία με την ιδιότητα του ιδιώτη κατήγορου ή του πολιτικώς ενάγοντος μπορούν να εφιστούν την προσοχή σε όλα τα πραγματικά περιστατικά και να προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία που είναι ουσιώδη για να αποδειχθεί η τέλεση της αξιόποινης πράξης, να ταυτοποιηθεί ο δράστης ή οι δράστες και να θεμελιωθούν τα αιτήματά τους στη σχετική αγωγή αποζημίωσης.

Τόσο πριν όσο και σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, η εισαγγελία και το δικαστήριο πρέπει να εξετάζουν τις δυνατότητες να αποζημιώσει ο κατηγορούμενος τον πολιτικώς ενάγοντα για κάθε ζημία που υπέστη εξαιτίας της αξιόποινης πράξης. Οφείλουν επίσης να ενημερώσουν τον πολιτικώς ενάγοντα για ορισμένα δικαιώματά του που προβλέπονται από τον νόμο (το δικαίωμα του πολιτικώς ενάγοντος να χρησιμοποιεί τη μητρική του γλώσσα, το δικαίωμα να ασκήσει συναφή αγωγή αποζημίωσης κ.λπ.)

Τα πρόσωπα που ενδέχεται να διαθέτουν πληροφορίες για την αξιόποινη πράξη, τον δράστη ή άλλες συναφείς περιστάσεις μπορούν να κλητευθούν ως μάρτυρες.

Ο πολιτικώς ενάγων, ο πολιτικώς ενάγων ως κατήγορος και ο ιδιώτης κατήγορος μπορούν να καταθέσουν ως μάρτυρες.

Ο ιδιώτης κατήγορος έχει τα ίδια δικαιώματα με τον εισαγγελέα, με εξαίρεση τα δικαιώματα που ανήκουν αποκλειστικά σε κρατική αρχή.

Μπορώ να προβώ σε δήλωση ή να παράσχω αποδεικτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της δίκης; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Δυνάμει του εν λόγω νόμου, ο παθών έχει δικαίωμα:

 1. να εφιστά την προσοχή στα πραγματικά περιστατικά και να προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία·
 2. να παρίσταται στη συνεδρίαση διεξαγωγής αποδείξεων·
 3. να παρίσταται στη δίκη, να συμμετέχει στην αποδεικτική διαδικασία και να προβαίνει σε τελική δήλωση (άρθρο 51 παράγραφος 1 του νόμου για την ποινική δικονομία).

Το θύμα που έχει αναλάβει την ποινική δίωξη έχει τα ίδια δικαιώματα με τον εισαγγελέα, με εξαίρεση τα δικαιώματα που ανήκουν αποκλειστικά σε κρατική αρχή.

Ο ιδιώτης κατήγορος έχει τα ίδια δικαιώματα με τον εισαγγελέα, με εξαίρεση τα δικαιώματα που ανήκουν αποκλειστικά σε κρατική αρχή. Οι ιδιώτες κατήγοροι υπόκεινται στις ίδιες δικονομικές διατάξεις που ισχύουν για τους πολιτικώς ενάγοντες ως κατήγορους.

Στο ακροατήριο ο προεδρεύων δικαστής καλεί όλους τους διαδίκους να δηλώσουν τα αποδεικτικά στοιχεία που σκοπεύουν να προσκομίσουν στην κύρια ακροαματική διαδικασία. Κάθε διάδικος καλείται να σχολιάσει τους ισχυρισμούς του αντιδίκου.

Τι πληροφορίες θα λάβω κατά τη διάρκεια της δίκης;

Κατά τη διάρκεια του σταδίου της ανάκρισης, τα θύματα αξιόποινης πράξης που είναι ιδιώτες κατήγοροι ή πολιτικώς ενάγοντες μπορούν να εφιστούν την προσοχή σε όλα τα πραγματικά περιστατικά και να προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία που είναι ουσιώδη για να αποδειχθεί η τέλεση της αξιόποινης πράξης, να ταυτοποιηθεί ο δράστης ή οι δράστες και να θεμελιωθούν τα αιτήματά τους στη σχετική αγωγή αποζημίωσης.

Θύμα που συμμετέχει σε ποινική διαδικασία ως πολιτικώς ενάγων έχει δικαίωμα:

 • να ζητήσει να ενημερωθεί από τον εισαγγελέα σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί με βάση την καταγγελία του και να προσφύγει ενώπιον ιεραρχικά ανώτερου εισαγγελέα·
 • να ενημερωθεί σχετικά με την απόρριψη της μήνυσής του ή σχετικά με την απόφαση του εισαγγελέα να μην προβεί σε καμία ενέργεια·
 • να ενημερωθεί για την έκβαση της ποινικής διαδικασίας.

Θα έχω πρόσβαση στα δικαστικά αρχεία;

Θύμα που συμμετέχει στην ποινική διαδικασία ως πολιτικώς ενάγων έχει δικαίωμα πρόσβασης στη δικογραφία.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/10/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.