Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Κροατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία

Ποια είναι η διαδικασία για την αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη; (π.χ. δικαστική προσφυγή, αστική αγωγή, παράσταση πολιτικής αγωγής);

Σύμφωνα με ειδικές διατάξεις, τα θύματα αξιόποινων πράξεων τιμωρούμενων με φυλάκιση πέντε ή περισσότερων ετών τα οποία έχουν υποστεί σοβαρό ψυχολογικό τραύμα ή έχουν θιγεί σοβαρά από την αξιόποινη πράξη έχουν δικαίωμα σε συμβουλευτική στήριξη προτού καταθέσουν στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας ή δηλώσουν παράσταση πολιτικής αγωγής το κόστος της συμβουλευτικής στήριξης βαρύνει το κράτος.

Δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας μπορούν να υποβάλουν τα πρόσωπα που νομιμοποιούνται να ασκήσουν αγωγή αποζημίωσης στο πλαίσιο αστικής διαδικασίας.

Τα θύματα αξιόποινης πράξης που δηλώνουν παράσταση πολιτικής αγωγής πρέπει να αναφέρουν εάν έχουν λάβει αποζημίωση ή εάν ασκήσει αγωγή αποζημίωσης.

Το δικαστήριο διέταξε τον δράστη να μου καταβάλει αποζημίωση/αποκατάσταση. Πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι ο δράστης θα καταβάλει την αποζημίωση/αποκατάσταση;

Όταν η απόφαση για την αξίωση αποζημίωσης καταστεί τελεσίδικη και εκτελεστή, ο πολιτικώς ενάγων μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση σε πρώτο βαθμό να του χορηγήσει επικυρωμένο αντίγραφο της εν λόγω απόφασης, με ένδειξη ότι η εν λόγω απόφαση είναι εκτελεστή.

Εάν η απόφαση δεν ορίζει προθεσμία συμμόρφωσης, η υποχρέωση που επιβάλλεται από την απόφαση πρέπει να εκπληρωθεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η απόφαση κατέστη τελεσίδικη. Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, η εκπλήρωση της υποχρέωσης μπορεί να επιδιωχθεί με αναγκαστική εκτέλεση.

Εάν ο δράστης δεν πληρώσει, μπορεί το κράτος να μου καταβάλει προκαταβολή; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Σύμφωνα με ειδική διάταξη, τα θύματα εγκλήματος εκ προθέσεως μπορούν να αποζημιωθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Εάν στο θύμα έχει επιδικαστεί αποζημίωση, το ποσό της κρατικής αποζημίωσης εξαρτάται από το ποσό που επιδικάστηκε το δικαστήριο που αποφασίζει σχετικά με την αξίωση αποζημίωσης θα πράξει όπως και στην περίπτωση όπου το θύμα έχει ήδη αποζημιωθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Δικαιούμαι να λάβω αποζημίωση από το κράτος;

Τα θύματα εκ προθέσεως εγκλήματος βίας που διαπράχθηκε στην Κροατία μετά την 1η Ιουλίου 2013 είναι επιλέξιμα για αποζημίωση:

  • αν είναι πολίτες ή κάτοικοι Κροατίας ή άλλου κράτους μέλους της ΕΕ
  • αν έχουν υποστεί βαριά σωματική βλάβη ή σοβαρή επιδείνωση της υγείας τους συνεπεία της αξιόποινης πράξης
  • αν η αξιόποινη πράξη έχει αποτελέσει αντικείμενο αναφοράς ή καταγγελίας στην αστυνομία ή την εισαγγελία εντός έξι μηνών από την ημερομηνία τέλεσης της αξιόποινης πράξης, ανεξάρτητα από το αν ο δράστης είναι γνωστός ή όχι
  • αν έχουν υποβάλει αίτηση σε επίσημο έντυπο, μαζί με την απαιτούμενη τεκμηρίωση (το έντυπο διατίθεται σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα, εισαγγελία ή δημοτικό ή περιφερειακό δικαστήριο διατίθεται επίσης στο διαδίκτυο, στους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Εσωτερικών, της Εισαγγελίας και των δημοτικών και περιφερειακών δικαστηρίων).

Το θύμα έχει το δικαίωμα αποζημίωσης:

  • για τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης σύμφωνα με τα εθνικά ανώτατα όρια η αποζημίωση αυτή χορηγείται μόνο όταν το θύμα δεν μπορεί να αποζημιωθεί από την ασφάλιση ασθενείας
  • μέχρι το ποσό των 35 000 HRK για διαφυγόντα εισοδήματα.

Δικαιούμαι αποζημίωση αν ο δράστης δεν καταδικαστεί;

Το θύμα μπορεί να λάβει αποζημίωση ακόμη κι αν ο δράστης είναι άγνωστος ή δεν έχει κινηθεί ποινική διαδικασία.

Δικαιούμαι πληρωμή έκτακτης ανάγκης εν αναμονή της απόφασης σχετικά με την αίτησή μου για αποζημίωση;

Το κροατικό δίκαιο δεν προβλέπει πληρωμές έκτακτης ανάγκης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/10/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.