Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Κύπρος

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κύπρος

Ποιες πληροφορίες θα μου παράσχει η αρμόδια αρχή (π.χ. αστυνομία, εισαγγελέας) ύστερα από τη διάπραξη της αξιόποινης πράξης αλλά πριν από την καταγγελία της;

Η Αστυνομία, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, θα σας ενημερώσει, για το δικαίωμα σας να λάβετε, τις ακόλουθες πληροφορίες:

 1. Τον Αστυνομικό Σταθμό ή Τμήμα της Αστυνομίας, στο οποίο το θύμα μπορεί να υποβάλει το παράπονο του,
 2. Το είδος της υποστήριξης που μπορεί να λάβει το θύμα και από ποιον, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, βασικών πληροφοριών σχετικά με την πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, σε οποιαδήποτε ειδική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής βοήθειας και σε εναλλακτική στέγαση,
 3. τον τρόπο και τους όρους παροχής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων προστασίας,
 4. τον τρόπο και τους όρους υπό τους οποίους το θύμα μπορεί να λάβει αποζημίωση,
 5. τον τρόπο και τους όρους επιστροφής των εξόδων της συμμετοχής του στην ποινική διαδικασία,
 6. τον τρόπο και τους όρους υπό τους οποίους το θύμα δικαιούται υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης,
 7. τις διαθέσιμες διαδικασίες υποβολής καταγγελιών σε περίπτωση που τα δικαιώματα του θύματος δε γίνονται σεβαστά από την εμπλεκόμενη υπηρεσία,
 8. τα στοιχεία επαφής του μέλους της Αστυνομίας που χειρίζεται την υπόθεσης σας, για σκοπούς επικοινωνίας.

Δεν διαμένω στη χώρα της ΕΕ όπου διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη (πολίτες της ΕΕ και πολίτες τρίτων χωρών). Πώς προστατεύονται τα δικαιώματά μου;

Σε περίπτωση που κατοικείτε σε άλλο κράτος μέλος, η Κυπριακή Αστυνομία με σκοπό να μειώσουν τις δυσκολίες που σχετίζονται με την οργάνωση της διαδικασίας λαμβάνει κατάθεση από εσάς, αμέσως μετά την καταγγελία της αξιόποινης πράξης.

Σε περίπτωση που η αξιόποινη πράξη τελέστηκε στη Δημοκρατία αλλά έχετε την κατοικία σας σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους της κατοικίας σας, νοουμένου ότι αδυνατείτε να το πράξετε στην Κύπρο ή, σε περίπτωση κακουργήματος, εάν δεν επιθυμείτε να το πράξετε στην Κύπρο.

Σε περίπτωση που υποβάλετε καταγγελία στην Κυπριακή Αστυνομία για την τέλεση αξιόποινης πράξης που τελέστηκε σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., η Κυπριακή Αστυνομία, εφόσον δεν έχει ασκηθεί η αρμοδιότητα να κινήσουν διαδικασίες, διαβιβάζουν την καταγγελία στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους τέλεσης της αξιόποινης πράξης.

Εάν καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη, τι πληροφορίες θα μου παρασχεθούν;

Όταν καταγγείλετε στην Αστυνομία τη διάπραξη σε βάρος σας αξιόποινης πράξης θα σας παρασχεθούν οι πιο κάτω πληροφορίες ανάλογα με το στάδιο της διαδικασίας στο οποίο βρίσκεται η καταγγελία σας:

 1. Τα στοιχεία του αστυνομικού που χειρίζεται την καταγγελία σας,
 2. Οποιαδήποτε αιτιολογημένη απόφαση μη προώθησης ή περάτωσης της έρευνας ή άσκησης ποινικής δίωξης κατά του δράστη,
 3. το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης και τη φύση των κατηγοριών κατά του δράστη,
 4. πληροφορίες που σας επιτρέπουν να γνωρίζετε την πορεία της ποινικής διαδικασίας, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων στις οποίες ενδέχεται να διαταραχθεί η ομαλή διεξαγωγή της υπόθεσης από αυτή την κοινοποίηση, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.
 5. Ενημέρωση για τη δυνατότητα να ζητήσετε να πληροφορηθείτε για την αποφυλάκιση ή απόδραση του προφυλακισθέντος, κατηγορούμενου ή καταδικασθέντος για αξιόποινη πράξη που σας αφορά. Οι πιο πάνω πληροφορίες μπορεί να μην σας δοθούν εάν υπάρχει ενδεχόμενος ή διαπιστωμένος κίνδυνος βλάβης του δράστη.

Δικαιούμαι δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας ή μετάφρασης (όταν έρχομαι σε επαφή με την αστυνομία ή άλλες αρχές, ή στη διάρκεια της έρευνας και της δίκης);

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να καταγγείλετε αξιόποινη πράξη και δεν κατανοείτε ή δεν μιλάτε Ελληνικά, μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας σε γλώσσα που κατανοείτε με την αναγκαία γλωσσική βοήθεια.

Επίσης, η Αστυνομία διασφαλίζει ότι σας παρέχεται δωρεάν:

 • διερμηνεία σε περίπτωση που δεν κατανοείτε ή δεν μιλάτε Ελληνικά κατά τη διάρκεια της διερεύνησης της υπόθεσης, και
 • κατόπιν γραπτού αιτήματος σας, μετάφραση πληροφοριών που λήφθηκαν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης και οι οποίες είναι ουσιώδεις για την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Πώς προτίθεται να εξασφαλίσει η αρμόδια αρχή ότι κατανοώ και γίνομαι κατανοητός (σε περίπτωση παιδιού ή ατόμου με αναπηρία);

 • Η Αστυνομία επικοινωνεί μαζί σας με τρόπο σαφή και κατανοητό, λαμβάνοντας υπόψη τα προσωπικά χαρακτηριστικά σας, συμπεριλαμβανομένης τυχόν αναπηρίας, η οποία ενδεχομένως επηρεάζει την ικανότητα σας να κατανοείται ή να γίνεστε κατανοητοί. Η επικοινωνία, προφορική ή γραπτή, είναι σε προσβάσιμη μορφή για τα άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένης, όπου είναι αναγκαίο της μορφής Braille ή της νοηματικής γλώσσας.
 • Εάν είστε παιδί ηλικίας κάτω των 18 ετών για να διασφαλιστεί ότι κατανοείτε και γίνεστε κατανοητό θα αξιολογηθείτε με βάση την ηλικία, τον βαθμό ωριμότητας, τις απόψεις, τις ανάγκες και τις ανησυχίες σας. Ο γονιός ή ο κηδεμόνας ή άλλος νόμιμος εκπρόσωπος σας ενημερώνεται για τα δικαιώματα που σας αφορούν.
 • Κατά την πρώτη επαφή σας με την Αστυνομία μπορείτε να συνοδεύεστε από πρόσωπο της επιλογής σας, εκτός αν αυτό αντιβαίνει στα συμφέροντα σας ή βλάπτει την πορεία της διαδικασίας. Σε περίπτωση που είστε πρόσωπο με αναπηρία μπορείτε να συνοδεύεστε από πρόσωπο της επιλογής σας καθ' όλη τη διάρκεια διερεύνησης της υπόθεσης σας.

Πρόσθετα εάν είσαι παιδί η πληροφόρηση από τις Υπηρείσες Κοινωνικής Ευημερίας σου δίνεται σε γλώσσα κατανοητή (με χρήση διερμηνέα, αν χρειάζεται) βάσει της ηλικίας και ωριμότητας σου. Εάν είσαι άτομο με αναπηρία η πληροφόρηση σου δίνεται με τρόπο που να μπορείς να την κατανοήσεις (π.χ. στη νοηματική γλώσσα).

Υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων

Οι πιο κάτω φορείς παρέχουν στήριξη στα θύματα:

 • Ιατρικές Υπηρεσίες,
 • Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας,
 • Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας,
 • Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικές Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων παρέχουν στήριξη σε ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων και των θυμάτων αξιόποινης πράξης:

 • στηρίζουν την οικογένεια με σκοπό να καταστήσει τα μέλη της ικανά για να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στους ρόλους και στις ευθύνες τους, να επιλύουν οικογενειακές διαφορές οι οποίες απειλούν την ενότητα της οικογένειας, περιφρουρούν την προστασία και την ευημερία των παιδιών, παρεμποδίζουν τις παραβατικές συμπεριφορές και την άσκηση βίας στην οικογένεια, και ενθαρρύνουν την αποκατάσταση προσώπων που είχαν εμπλοκή σε αντι-κοινωνική συμπεριφορά και παραβατικότητα.
 • παρέχουν στήριξη σε ευάλωτες ομάδες ανθρώπων.
 • βοηθούν τις τοπικές κοινότητες να αναγνωρίσουν και να αντιμετωπίσουν τις ειδικές ανάγκες των ευάλωτων ομάδων ανθρώπων.
 • διασυνδέουν τα θύματα με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και μη κυβερνητικούς οργανισμούς για την παροχή περαιτέρω υπηρεσιών και στήριξης.

Θα παραπεμφθώ αυτόματα από την αστυνομία στις υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων;

H Αστυνομία θα σας παραπέμψει σε κρατικές ή άλλες υπηρεσίες στήριξης και βοήθειας, εάν κριθεί αναγκαίο και θα σας ενημερώσει για τις πιο πάνω υπάρχουσες υπηρεσίες:

Με ποιον τρόπο προστατεύεται το ιδιωτικό μου απόρρητο;

Τα μέλη της Αστυνομίας τηρούν τις πρόνοιες του Συντάγματος, της νομοθεσίας και του Κώδικα Αστυνομικής Δεοντολογίας, τα οποία διασφαλίζουν τον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής σας ζωής και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Με βάση τη νομοθεσία απαγορεύεται η δημοσίευση ή η με οποιοδήποτε τρόπο αποκάλυψη του ονόματος ή του περιεχομένου της κατάθεσης σας.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τις διατάξεις ειδικής νομοθεσίας, οι οποίες διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Πρέπει να καταγγείλω πρώτα μια αξιόποινη πράξη προτού αποκτήσω πρόσβαση στις υπηρεσίες στήριξης θυμάτων;

Ναι.  Μετά την καταγγελία σου στην Αστυνομία, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας μεριμνούν για την παροχή δωρεάν υπηρεσιών στήριξης, ανάλογα με τις ανάγκες σου, περιλαμβανομένων και υπηρεσιών που παρέχονται από μη κυβερνητικές οργανώσεις που δυνατόν να παρέχουν ειδική υποστήριξη.

Ατομική προστασία σε περίπτωση κινδύνου

Η Αστυνομία λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία σας, ειδικότερα σε περιπτώσεις που υπάρχουν ειδικές ανάγκες προστασίας. Ως εκ τούτου, ανάλογα με την φύση/περιστάσεις του εγκλήματος, τα προσωπικά χαρακτηριστικά σας και τις ειδικές ανάγκες προστασίας, μπορούν να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας στα διάφορα στάδια της πορείας της ποινικής διαδικασίας ως εξής:

(1) Ένταξη  του θύματος στο σχέδιο προστασίας μαρτύρων υπό τον έλεγχο και εποπτεία του Γενικού Εισαγγελέα

Κατόπιν απόφασης του Γενικού Εισαγγελέα μπορείτε να ενταχθείτε σε σχέδιο προστασίας μαρτύρων, το οποίο προβλέπει τη λήψη μέτρων από την Αστυνομία για διασφάλιση της προσωπικής σας ασφάλειας, καθώς επίσης και της οικογένειας σας εφόσον κριθεί αναγκαίο.

(2) Προστασία θύματος κατά την ποινική έρευνα:

Κατά τη ποινική έρευνα:

 • Η συνέντευξη σας, θα πραγματοποιείται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την καταγγελία σας στην Αστυνομία,
 • ο αριθμός των συνεντεύξεων σας περιορίζεται στο ελάχιστο και διεξάγονται μόνο όταν αυτό είναι αυστηρά αναγκαίο για τους σκοπούς της ποινικής έρευνας,
 • μπορείτε να συνοδεύεστε από τον νόμιμο εκπρόσωπο σας και από πρόσωπο της επιλογής σας, εκτός αν έχει ληφθεί αιτιολογημένη απόφαση για το αντίθετο σχετικά με το ένα ή/ και τα δύο αυτά πρόσωπα,
 • οι απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις περιορίζονται στο ελάχιστο και θα διενεργούνται μόνο όταν αυτό είναι αυστηρά αναγκαίο για τους σκοπούς της ποινικής διαδικασίας.

(3) Προστασία του θύματος με ειδικές ανάγκες προστασίας κατά την διάρκεια της ποινικής διαδικασίας:

Σε περίπτωση που αναγνωρίζεστε ως θύμα με ειδικές ανάγκες προστασίας έχετε στη διάθεση σας τα ακόλουθα:

 • Κάθε συνέντευξη σας διεξάγεται σε χώρο που έχει διαμορφωθεί για το σκοπό αυτό,
 • Κάθε συνέντευξη σας διεξάγεται από επαγγελματία εκπαιδευμένο για το σκοπό αυτό,
 • Κάθε συνέντευξη σας διεξάγεται από το ίδιο πρόσωπο, εκτός αν αυτό έρχεται σε αντίθεση με την απονομή δικαιοσύνης, και
 • Σε περίπτωση που είστε θύμα σεξουαλικής βίας, βίας με βάση το φύλο ή βίας στο πλαίσιο στενών σχέσεων, κάθε συνέντευξη σας διεξάγεται από πρόσωπο του ίδιου φύλου, εφόσον το επιθυμείτε ή εφόσον δεν θίγεται ή πορεία της διερεύνησης της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα στις πιο κάτω περιπτώσεις:

Αν είστε θύμα βίας στην οικογένεια:

 • απαγορεύεται η δημοσιοποίηση των προσωπικών στοιχείων στην κατάθεσή σας,
 • μπορεί να μεταφερθείτε σε καταφύγιο, το οποίο λειτουργεί ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια,
 • το δικαστήριο, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, μπορεί να διατάξει είτε την κράτηση του κατηγορουμένου, είτε την απόλυσή του, υπό τον όρο να μην επισκέπτεται ή να μην παρενοχλεί με οποιοδήποτε τρόπο μέλος της οικογένειάς του.

Αν είστε παιδί θύμα σεξουαλικής κακοποίησης:

 • απαγορεύεται η δημοσιοποίηση των προσωπικών στοιχείων στην κατάθεσή σας,
 • οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία σας, εάν το συμφέρον σας συγκρούεται με αυτό των γονέων σου.

Αν είστε θύμα εμπορίας και εκμετάλλευσης προσώπων:

 • απαγορεύεται η δημοσιοποίηση των προσωπικών στοιχείων στην κατάθεσή σας,
 • η υπόθεσή σας πρέπει να δηλωθεί στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας από οποιοδήποτε κρατικό λειτουργό, ο οποίος γνωρίζει την κατάστασή σας – οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας πρέπει να σας ενημερώσουν για τα δικαιώματά σας,
 • θα πρέπει να τύχετε προστασίας χωρίς οποιαδήποτε διάκριση και ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς σας ή τη συνεργασία σας με την αστυνομία.

Ποιος φορέας μπορεί να μου προσφέρει προστασία;

Η Αστυνομία, είναι ο κατ’ εξοχήν αρμόδιος φορέας που μπορεί να σας προσφέρει προστασία. Εάν κριθεί αναγκαίο η Αστυνομία συνεργάζεται με άλλους αρμόδιους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με σκοπό την διασφάλιση της προστασίας σας.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από τον δράστη;

Θα τύχετε ατομικής αξιολόγησης από την Αστυνομία με σκοπό:

(α)  τον προσδιορισμό των ειδικών αναγκών προστασίας σας και

(β) τη λήψη απόφασης κατά πόσο και σε ποιο βαθμό θα επωφεληθείτε από ειδικά μέτρα κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, λόγω ιδιαίτερου κινδύνου να υποστείτε δευτερογενή και επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση, εκφοβισμό και αντεκδίκηση.

Η ατομική αξιολόγηση σας διενεργείται με τη στενή συμμετοχή σας και κατά τη διενέργεια της λαμβάνονται υπόψη οι επιθυμίες σας, συμπεριλαμβανομένης της επιθυμίας σας για τη μη λήψη ειδικών μέτρων.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης (κατά την έρευνα και τη δίκη);

Η ατομική αξιολόγηση περιλαμβάνει και τις πτυχές της δευτερογενούς και επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης για να διασφαλιστεί ότι δε θα υποστείται δευτερογενή ή/και επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση από τους φορείς της ποινικής δικαιοσύνης.

Ποια προστασία παρέχεται για πολύ ευάλωτα θύματα;

Στα πολύ ευάλωτα θύματα παρέχεται η πιο κάτω προστασία:

(1) Ένταξη  του θύματος στο σχέδιο προστασίας μαρτύρων υπό τον έλεγχο και εποπτεία του Γενικού Εισαγγελέα

Κατόπιν απόφασης του Γενικού Εισαγγελέα μπορείτε να ενταχθείτε σε σχέδιο προστασίας μαρτύρων το οποίο προβλέπει τη λήψη μέτρων από την Αστυνομία για διασφάλιση της  προσωπικής σας ασφάλειας, καθώς επίσης και της οικογένειας σας εφόσον κριθεί αναγκαίο.

(2) Προστασία θύματος κατά την ποινική έρευνα:

Κατά τη ποινική έρευνα:

 • Η συνέντευξη σας, θα πραγματοποιείται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την καταγγελία σας στην Αστυνομία,
 • ο αριθμός των συνεντεύξεων σας περιορίζεται στο ελάχιστο και διεξάγονται μόνο όταν αυτό είναι αυστηρά αναγκαίο για τους σκοπούς της ποινικής έρευνας,
 • μπορείτε να συνοδεύεστε από τον νόμιμο εκπρόσωπο σας και από πρόσωπο της επιλογής σας, εκτός αν έχει ληφθεί αιτιολογημένη απόφαση για το αντίθετο σχετικά με το ένα ή/ και τα δύο αυτά πρόσωπα,
 • οι απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις περιορίζονται στο ελάχιστο και θα διενεργούνται μόνο όταν αυτό είναι αυστηρά αναγκαίο για τους σκοπούς της ποινικής διαδικασίας.

(3) Προστασία του θύματος με ειδικές ανάγκες προστασίας κατά την διάρκεια της ποινικής διαδικασίας:

Σε περίπτωση που αναγνωρίζεστε ως θύμα με ειδικές ανάγκες προστασίας έχετε στη διάθεση σας τα ακόλουθα:

 • Κάθε συνέντευξη σας διεξάγεται σε χώρο που έχει διαμορφωθεί για το σκοπό αυτό,
 • Κάθε συνέντευξη σας διεξάγεται από επαγγελματία εκπαιδευμένο για το σκοπό αυτό,
 • Κάθε συνέντευξη σας διεξάγεται από το ίδιο πρόσωπο, εκτός αν αυτό έρχεται σε αντίθεση με την απονομή δικαιοσύνης, και
 • Σε περίπτωση που είστε θύμα σεξουαλικής βίας, βίας με βάση το φύλο ή βίας στο πλαίσιο στενών σχέσεων, κάθε συνέντευξη σας διεξάγεται από πρόσωπο του ίδιου φύλου, εφόσον το επιθυμείτε ή εφόσον δεν θίγεται ή πορεία της διερεύνησης της υπόθεσης.

Είμαι ανήλικος —έχω ειδικά δικαιώματα;

Αν είστε ανήλικος/η διασφαλίζεται το βέλτιστο συμφέρον σας, το οποίο αξιολογείται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, το βαθμό ωριμότητας, τις απόψεις, τις ανάγκες και τις ανησυχίες σας.

Συνεπώς αν είστε ανήλικος/η, έχετε μερικά επιπλέον δικαιώματα:

 • κατά τη διάρκεια των διαδικασιών, να συνοδεύεστε από τους γονείς σας ή από Λειτουργό Κοινωνικών Υπηρεσιών στην περίπτωση που βρίσκεστε υπό την κηδεμονία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας,
 • αν είστε θύμα βίας στην οικογένεια, η καταγγελία σας μπορεί να υποβληθεί από τον Λειτουργό Κοινωνικών Υπηρεσιών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασίας σας,
 • αν είστε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, η καταγγελία σας μπορεί να υποβληθεί από οποιοδήποτε κρατικό λειτουργό και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασίας σας,
 • αν είστε ασυνόδευτος/η, θα τεθείτε υπό τη φροντίδα της Διευθύντριας Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και να έχετε πρόσβαση στα δικαιώματα σας, όπως σε εκπαίδευση, υπηρεσίες υγείας κτλ, καθώς επίσης και στο δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης.
 • Δικ αίωμα προστασίας ιδιωτικής ζωής.-Η Αστυνομα λαμβάνει κάθε νόμιμο μέτρο για την αποφυγή της διάδοσης οιασδήποτε πληροφορίας που δυνατό να οδηγήσει στην αναγνώριση σας.
 • Ειδικές ανάγκες προστασίας.Η Αστυνομία:
  • εξασφαλίζει ότι η διερεύνηση ή η άσκηση ποινικής δίωξης, δεν εξαρτάται από την υποβολή καταγγελίας από εσάς ή εκπρόσωπό σας και ότι η ποινική διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί ακόμα και εάν έχετε αποσύρει την κατάθεσή σας,
  • συνεχίζει τη δίωξη και μετά την ενηλικίωσή σας,
  • μπορεί να οπτικογραφεί τις συνεντεύξεις που λαμβάνονται από εσάς, στο πλαίσιο της διερεύνησης.

Κατά τις συνεντεύξεις σας συνοδεύεστε από τον νόμιμο εκπρόσωπό σας ή ενήλικα της επιλογής σας, εκτός αν έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση για το αντίθετο σχετικά με το πρόσωπο αυτό.

Οι συνεντεύξεις σας διεξάγονται:

 • χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, από τη χρονική στιγμή που τα γεγονότα έχουν αναφερθεί στην Αστυνομία,
 • εφόσον είναι αναγκαίο, σε χώρο σχεδιασμένο ή προσαρμοσμένο για το σκοπό αυτό,
 • εφόσον είναι αναγκαίο, από επαγγελματία εκπαιδευμένο για το σκοπό αυτό ή με τη βοήθειά του,
 • μόνο όπου αυτό είναι αυστηρά αναγκαίο για τους σκοπούς των ποινικών ερευνών/διαδικασιών και ο αριθμός τους είναι όσο το δυνατό περιορισμένος,
 • σε περίπτωση σεξουαλικής κακοποίησης οι συνεντεύξεις θα λαμβάνονται από επαγγελματίες εκπαιδευμένους για το σκοπό αυτό του ίδιου φύλου με το παιδί.

Μέλος της οικογένειάς μου απεβίωσε λόγω της αξιόποινης πράξης —ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Μπορείτε να ζητήσετε υποστήριξη, από τις πιο κάτω υπηρεσίες Υποστήριξης θυμάτων:

 • Κρατικές Ιατρικές Υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
 • Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
 • Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (σε περίπτωση ανήλικου)
 • Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, ο οποίος λειτουργεί ειδική τηλεφωνική γραμμή κλήσης 1440 (για περιπτώσεις των θυμάτων Βίας στην Οικογένεια)
 • Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα υποστήριξης θυμάτων

Ο νόμος σας παρέχει το αγώγιμο δικαίωμα αποζημίωσης κατά του δράστη. Μπορείτε, επίσης να αποταθείτε στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για να λάβετε πληροφορίες που αφορούν το δικαίωμα σας σε αποζημίωση.

Μέλος της οικογένειάς ήταν θύμα της αξιόποινης πράξης —ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Μπορείτε να ζητήσετε υποστήριξη, από τις πιο κάτω υπηρεσίες Υποστήριξης θυμάτων:

 • Κρατικές Ιατρικές Υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
 • Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
 • Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (σε περίπτωση ανήλικου)
 • Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, ο οποίος λειτουργεί ειδική τηλεφωνική γραμμή κλήσης 1440 (για περιπτώσεις των θυμάτων Βίας στην Οικογένεια)
 • Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα υποστήριξης θυμάτων

Μπορώ να έχω πρόσβαση σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης; Υπό ποιες προϋποθέσεις; Διασφαλίζεται η ασφάλειά μου κατά τη διαμεσολάβηση;

Δεν υπάρχει στην Κύπρο νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με υπηρεσίες διαμεσολάβησης.

Πού μπορώ να βρω τη νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματά μου;

Η νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα σου είναι

 • Ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμος του 2000-2015
 • Ο περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμος του 2014

Μπορείτε να βρείτε τη νομοθεσία που αφορά τα δικαιώματα σας στην πιο κάτω ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου: http://www.cylaw.org/

Τελευταία επικαιροποίηση: 31/10/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.