Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Δανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Δανία

Det Kriminalpræventive råd

Offerrådgivning

Hjælp Voldsofre

Center for Voldtægtsofre

Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK)

Reden International

Dannerhuset

Det Kriminalpræventive Råd

Det Kriminalpræventive Råd er et råd med repræsentanter fra organisationer, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse med særligt fokus på at forebygge husspektakler og seksuelle overgreb.

Det Kriminalpræventive Råd

 • består af 50 forskellige myndigheder, foreninger og private og offentlige organisationer specialiseret i løsning af konflikter.
 • er involveret i kriminalitetsforebyggende aktiviteter, med fokus på forebyggelse af vold i nærrelationer og seksuelle overgreb.

KONTAKT:

Website: http://www.dkr.dk/

Offerrådgivning

Offerrådgivning i Danmark leverer materiel, medicinsk, psykologisk og socialt støtte gennem statslige, frivillige og lokale afdelinger

Offerrådgivningen

 • tilbyder støtte til ofre for røveri, overfald, tyveri, trusler, vold, voldtægt og mange andre forbrydelser
 • sørger for adgang til retssystemet
 • hjælper med erstatningskrav mod gerningsmanden og godtgørelse fra staten
 • sørger for materiel, medicinsk, psykologisk og social bistand gennem statslige, frivillige og lokale afdelinger

KONTAKT:

Website: http://www.offerraadgivning.dk/
For kontaktinformation til de locale offerrådgivnigner klik her

Hjælp Voldsofre

Hjælp Voldsofre er en landsforening, der yder hjælp i form af psykologhjælp, advokatbistand eller hjælp i forbindelse med forsikring eller erstatning til voldsofre.

Hjælp Voldsofre

 • er en national organisation, der sørger for psykologhjælp, juridisk bistand eller hjælp i forbindelse med forsikring eller erstatning til voldsofre
 • hjælper og rådgiver ofre for vold, voldtægt, røveri og incest
 • overvåger lovgivningen på de ovennævnte områder og søger at forberede forholdene for ofre ved at påvirke politikere og ministerier
 • er involveret i forebyggende arbejde gennem foredrag, kampagner, fortalervirksomhed og udstillinger

KONTAKT:

Website: http://www.voldsofre.dk/

Center for Voldtægtsofre

Center for Voldtægtsofre sørger for medicinsk og psykologisk hjælp til ofre for voldtægt gennem otte forskellige centre i Danmark.

Center for Voldtægtsofre

 • har otte regionale centre i Danmark
 • tilbyder pleje og støtte til voldtægtsofre, som forsørges af særligt trænet personale

KONTAKT:

Website: http://www.voldtaegt.dk/

Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK)

LOKK er en interesseorganisation for krisecentre, der beskytter kvinder, som har været udsat for hustruvold.

Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK)

 • er en koordinerende organisation, hvis overordnede formål er at synliggøre og styrke det enkelte krisecenters arbejde for at forebygge og bekæmpe fysisk og psykisk vold mod kvinder og deres børn.
 • formidler viden, information og erfaring på området videre til centrene
 • nedsætter arbejdsgrupper inden for relevante områder
 • styrker samarbejdet mellem centre og arbejder med centre i andre nordiske og europæiske lande
 • forhandler med offentlige myndigheder om krisecentrenes vilkår

KONTAKT:

Website: http://www.lokk.dk/

Reden International

Reden International sørger for adgang til sundhedssystemet, juridisk bistand, sociale tilbud, forberedelse af hjemsendelser og ophold på krisecentre for prostitutionsofre og ofre for menneskehandel i Danmark.

Reden International

 • er en organisation, som yder praktisk støtte til udenlandske kvinder, som er tvunget til prostitution i Danmark
 • har et landsdækkende krisecenter, som foretager opsøgende socialt arbejde
 • sørger for adgang til sundhedssystemet selvom disse kvinder normalt ikke har lovligt ophold
 • yder advokatbistand og er bisidder ved afhøringer og retssager
 • skaber kontakt til det danske socialsystem
 • yder assistance før repatriering (kontakt til lokale NGOer og støtte i hjemlandet)
 • tilbyder ophold på krisecenter - sikkert ophold med rådgivning, omsorg og aktiviteter
 • yder rådgivning og omsorg - på alle niveauer i processen afhængigt af den enkelte kvindes situation

KONTAKT:

Website: http://www.redeninternational.dk/

Dannerhuset

Dannerhuset er en privat organisation, der hjælper ofre for vold i nærrelationer ved at give husly og/eller rådgivning.

Dannerhuset

 • er et krisecenter med ophold for kvinder, som er ofre for hustruvold
 • har 25 ansatte og næsten 200 frivillige
 • er det ældste og største krisecenter og opholdssted for kvinder og børn, som er ofre for vold i nærrelationer i Danmark
 • er nationalt og internationalt engageret i kvinders rettigheder og socialpolitik på baggrund af dets ekspertise og erfaring indenfor vold i nærrelationer.

KONTAKT:

Website: http://www.dannerhuset.dk/

Sidste opdatering: 20/06/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.