Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Ουγγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ουγγαρία

Ποιες πληροφορίες θα μου παράσχει η αρμόδια αρχή (π.χ. αστυνομία, εισαγγελέας) ύστερα από τη διάπραξη της αξιόποινης πράξης αλλά πριν από την καταγγελία της;

Ο νόμος περί ποινικής δικονομίας επιβάλλει στο δικαστήριο, στον εισαγγελέα και στην ανακριτική αρχή την υποχρέωση να ενημερώνουν τα πρόσωπα που αποτελούν αντικείμενο δραστηριοτήτων επιβολής του νόμου σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους πριν από κάθε διαδικαστική πράξη.

Καταγγελίες για αξιόποινες πράξεις μπορούν να υποβάλλονται στον εισαγγελέα ή στην ανακριτική αρχή προφορικά ή εγγράφως. Καταγγελίες μπορούν επίσης να γίνονται δεκτές από άλλες αρχές ή δικαστήρια, που τις αποστέλλουν στην ανακριτική αρχή. Ο νόμος δεν προβλέπει διατυπώσεις για την καταγγελία αξιόποινης πράξης· καταγγελίες μπορούν να υποβάλλονται μέσω επιστολής, ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικού μηνύματος, ή αυτοπροσώπως.

Η ποινική διαδικασία διεξάγεται στα ουγγρικά, αλλά ένα θύμα που δεν μιλά ουγγρικά έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τη μητρική του γλώσσα ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της επιλογής του. Ακόμη και αν το θύμα μιλά ουγγρικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει την εθνική του γλώσσα στην ποινική διαδικασία. Τα έξοδα μετάφρασης και διερμηνείας δεν μετακυλίονται στο θύμα και το θύμα δεν υποχρεούται να προκαταβάλει ή να επωμισθεί τα έξοδα αυτά.

Το θύμα αξιόποινης πράξης δικαιούται στήριξη από την υπηρεσία στήριξης θυμάτων, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο σε βάρος του οποίου διαπράχθηκε αξιόποινη πράξη ή αδίκημα κατά της περιουσίας στο έδαφος της Ουγγαρίας, καθώς και αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο που υπέστη βλάβη ως άμεση συνέπεια αξιόποινης πράξης ή αδικήματος κατά της περιουσίας που διαπράχθηκε στο έδαφος της Ουγγαρίας, ιδίως σωματική ή συναισθηματική βλάβη, ψυχολογικό σοκ ή οικονομική ζημία, υπό τον όρο ότι είναι: Ούγγρος πολίτης, πολίτης οποιουδήποτε κράτους μέλους της ΕΕ, πολίτης τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άπατρις που διαμένει νόμιμα στο έδαφος της Ουγγαρίας, θύμα εμπορίας ανθρώπων ή άλλο πρόσωπο που θεωρείται επιλέξιμο δυνάμει διεθνούς συνθήκης που έχει συναφθεί μεταξύ του κράτους της ιθαγένειάς του και της Ουγγαρίας ή με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας.

Το κράτος παρέχει υπηρεσίες στήριξης στα θύματα έπειτα από αξιολόγηση των αναγκών τους, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται οι εξής: διευκόλυνση της προστασίας των συμφερόντων των θυμάτων, χορήγηση άμεσης χρηματικής βοήθειας, χορήγηση απόδειξης της ιδιότητας του θύματος, παροχή προστασίας μαρτύρων και παροχή προστατευόμενης στέγασης. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, το θύμα δικαιούται επίσης κρατική αποζημίωση.

Επιπλέον, μπορεί να διαταχθεί η ατομική προστασία ενός θύματος σε περίπτωση σχεδιασμού ή τέλεσης πράξεων βίας σε βάρος προσώπων ή αδικημάτων που δημιουργούν συλλογικό κίνδυνο για πρόσωπα προκειμένου να παρεμποδισθεί ή να αποτραπεί η συμμετοχή τους στην ποινική διαδικασία ή η άσκηση των δικαιωμάτων τους και η εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, ή αν είναι πιθανή η τέλεση τέτοιας αξιόποινης πράξης. Σχετικές αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στο δικαστήριο, στον γενικό εισαγγελέα ή στην ανακριτική αρχή που διεξάγει την ποινική διαδικασία.

Για να εξασφαλιστεί η πρόληψη ή διακοπή της τέλεσης αδικημάτων κατά της σωματικής ακεραιότητας ή της ελευθερίας του προσώπου, η ατομική προστασία καλύπτει την προστασία της ιδιωτικής κατοικίας ή του άλλου τόπου κατοικίας του θύματος, καθώς και την εξασφάλιση ασφαλών διαδρομών και της ασφαλούς συμμετοχής στην ποινική διαδικασία και σε άλλες επίσημες πράξεις.

Η ατομική προστασία παρέχεται ιδίως μέσω τακτικών περιπολιών, τεχνικών μέσων, συνεχών συνδέσεων επικοινωνίας, παροχής προστατευτικού ρουχισμού και, σε περίπτωση που οι άλλες μέθοδοι ατομικής προστασίας δεν είναι αποτελεσματικές, μέσω προσωπικού φύλαξης, το οποίο μπορεί να τοποθετείται στον τόπο τον οποίο διαχειρίζεται ο φορέας επιβολής του νόμου που είναι εξουσιοδοτημένος να διατάσσει και να παρέχει την ατομική προστασία.

Εάν η προστασία θύματος που συμμετέχει σε ποινική διαδικασία εξέχουσας σοβαρότητας δεν μπορεί να διασφαλιστεί με μέσα ατομικής προστασίας, και εάν το θύμα συνεργάζεται με την αρχή και βρίσκεται σε κατάσταση απειλής με συνέπεια να είναι απαραίτητη η πρόβλεψη ειδικών ρυθμίσεων ασφάλειας, το θύμα μπορεί επίσης να συμμετάσχει σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων το οποίο παρέχει ειδικές ρυθμίσεις ασφάλειας εάν πληρούνται συγκεκριμένες πρόσθετες προϋποθέσεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το θύμα δικαιούται να εκπροσωπηθεί από δικαστικό συμπαραστάτη και, εάν ενεργεί ως ιδιώτης που υποκαθιστά τον εισαγγελέα, δικαιούται νομική συνδρομή. Κατά γενικό κανόνα, για να τύχει το θύμα της ανωτέρω συνδρομής θα πρέπει να την έχει ανάγκη, δηλαδή, λαμβανομένου υπόψη του εισοδήματος των προσώπων που ζουν κάτω από την ίδια στέγη, το μηνιαίο καθαρό εισόδημα του θύματος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ελάχιστο ποσό σύνταξης που καθορίζεται με βάση σχέση απασχόλησης (28 500 ουγγρικά φιορίνια το 2017) και το θύμα δεν θα πρέπει να διαθέτει περιουσιακά στοιχεία που θα μπορούσαν να καλύψουν την παροχή νομικών υπηρεσιών.

Το θύμα έχει δικαίωμα να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας προκειμένου να ζητήσει αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη από την αξιόποινη πράξη που διέπραξε ο κατηγορούμενος. Προκειμένου να διασφαλίσει την αστική του αξίωση, το θύμα μπορεί να υποβάλει αίτηση κατάσχεσης της περιουσίας του κατηγορουμένου, η οποία διατάσσεται από το δικαστήριο εάν πιθανολογείται ευλόγως ότι δεν θα ικανοποιηθεί η αξίωση. Το δικαστήριο αποφαίνεται επί της αστικής αξίωσης με την έκδοση απόφασης, με την οποία κάνει δεκτή ή απορρίπτει την αίτηση κατάσχεσης. Εάν αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα σημαντική καθυστέρηση στην περάτωση της διαδικασίας ή εάν ο κατηγορούμενος αθωωθεί ή εάν η εκδίκαση της ουσίας της αίτησης στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας αποκλείεται για άλλους λόγους, το δικαστήριο διατάσσει την ικανοποίηση της αστικής αξίωσης με άλλα νομικά μέσα.

Το θύμα έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε διαδικασία διαμεσολάβησης με τον κατηγορούμενο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η διαδικασία διαμεσολάβησης δεν μπορεί να διεξαχθεί χωρίς τη συναίνεση του θύματος και, ακόμη και σε περίπτωση συναίνεσης του θύματος, η διαδικασία αυτή δεν κινείται αυτόματα και εξαρτάται από πολλές άλλες προϋποθέσεις.

Τα προσωπικά έξοδα στα οποία υποβάλλεται το θύμα και ο εκπρόσωπός του στο πλαίσιο της υπόθεσης αποτελούν έξοδα της ποινικής διαδικασίας, όπως και τα έξοδα στα οποία υποβάλλεται το θύμα σε σχέση με την παράστασή του ως μάρτυρας. Τα πρώτα έξοδα δεν προκαταβάλλονται από το κράτος, ενώ τα δεύτερα επιστρέφονται μετά τη διαδικαστική πράξη. Εάν κηρυχθεί ένοχος, ο κατηγορούμενος καταδικάζεται στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.

Δεν διαμένω στη χώρα της ΕΕ όπου διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη (πολίτες της ΕΕ και πολίτες τρίτων χωρών). Πώς προστατεύονται τα δικαιώματά μου;

Ο νόμος περί ποινικής δικονομίας προβλέπει την προστασία των δικαιωμάτων σε σχέση με τις διαδικασίες που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Ουγγαρίας ανεξαρτήτως ιθαγένειας και τόπου κατοικίας. Η υπηρεσία στήριξης θυμάτων παρέχει στους υπηκόους οποιουδήποτε κράτους μέλους της ΕΕ τις ίδιες υπηρεσίες που παρέχει στους Ούγγρους πολίτες.

Εάν καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη, τι πληροφορίες θα μου παρασχεθούν;

Αν το θύμα δεν κατήγγειλε την αξιόποινη πράξη, ενημερώνεται σχετικά με την απόφαση που διατάσσει την έρευνα μόνο κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας. Επιπλέον, στον νόμο περί ποινικής δικονομίας ορίζονται οι καταστάσεις και οι αποφάσεις σχετικά με τις οποίες πρέπει να ενημερώνεται το θύμα.

Το θύμα έχει δικαίωμα να ενημερωθεί, κατόπιν αιτήματός του και σε σχέση με την αξιόποινη πράξη που το αφορά, σχετικά με την απόλυση ή την απόδραση του κρατουμένου, την αποφυλάκιση υπό όρους, την οριστική αποφυλάκιση ή την απόδραση καθώς και τη διακοπή της έκτισης της ποινής φυλάκισης του προσώπου που έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης, την αποφυλάκιση ή την απόδραση του προσώπου που έχει καταδικαστεί σε προσωρινή κράτηση καθώς και τη διακοπή της έκτισης της προσωρινής κράτησης, την αποφυλάκιση ή την απόδραση του προσώπου που τελεί υπό ακούσια ιατρική περίθαλψη, την αποχώρηση χωρίς άδεια και την αποχώρηση με άδεια για σκοπούς προσαρμογής του προσώπου που τελεί υπό ακούσια ιατρική περίθαλψη και, στην περίπτωση εκπαίδευσης ανήλικων δραστών, την προσωρινή ή μόνιμη απελευθέρωση, την αποχώρηση από το ίδρυμα χωρίς άδεια και τη διακοπή της εκπαίδευσης του ανήλικου δράστη.

Το θύμα πρέπει να ενημερώνεται ειδικότερα σχετικά με τις ακόλουθες αποφάσεις: τον διορισμό πραγματογνώμονα, την αναστολή της ανάκρισης, την ολοκλήρωση της ανάκρισης, την περάτωση της ανάκρισης, την απαγγελία κατηγοριών, τη μερική παράλειψη απαγγελίας κατηγοριών, την απόσυρση των κατηγοριών και την έκδοση αποφάσεων που περιέχουν διατάξεις οι οποίες αφορούν άμεσα το θύμα, καθώς και την έκδοση οριστικής απόφασης.

Το θύμα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με τον τόπο και την ημερομηνία όλων των διαδικαστικών πράξεων στις οποίες μπορεί να συμμετάσχει. Στις πράξεις αυτές περιλαμβάνονται η ακρόαση πραγματογνώμονα κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, οι επιθεωρήσεις, οι αναπαραστάσεις, οι εμφανίσεις προσώπων για λόγους ταυτοποίησης, καθώς και οι δίκες και οι δημόσιες συνεδριάσεις κατά τη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, το θύμα μπορεί να ενημερωθεί και να λάβει, έναντι τέλους, αντίγραφα πραγματογνωμοσυνών και αρχείων σχετικών με ανακριτικές πράξεις κατά τη διάρκεια των οποίων μπορεί να παρίσταται, και μπορεί να λάβει αντίγραφα άλλων εγγράφων εφόσον αυτό δεν είναι αντίθετο προς το συμφέρον της έρευνας. Μετά το πέρας της ανάκρισης, επιτρέπεται στο θύμα να εξετάσει τα έγγραφα που αφορούν την αξιόποινη πράξη που διαπράχθηκε σε βάρος του.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, το θύμα μπορεί να ασκήσει έφεση ή προσφυγή κατά όλων των αποφάσεων που περιέχουν διατάξεις που το αφορούν άμεσα. Το θύμα μπορεί να προσφύγει, μεταξύ άλλων, κατά αποφάσεων που απορρίπτουν την καταγγελία της αξιόποινης πράξης ή αποφάσεων που αναστέλλουν ή περατώνουν την ανάκριση.

Σε περίπτωση απόρριψης της καταγγελίας της αξιόποινης πράξης ή περάτωσης της ανάκρισης, καθώς και σε ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες πραγματοποιήθηκε επίσημη απαγγελία κατηγοριών σε σχέση με μέρος του κατηγορητηρίου και η έγκληση του θύματος δεν απέφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα, το θύμα μπορεί να ενεργήσει ως ιδιώτης που υποκαθιστά τον εισαγγελέα εντός προθεσμίας που ορίζει ο νόμος. Το θύμα μπορεί επίσης να ενεργήσει ως ιδιώτης που υποκαθιστά τον εισαγγελέα εάν ο εισαγγελέας δεν διαπιστώσει, ως αποτέλεσμα της ανάκρισης, την ύπαρξη αξιόποινης πράξης η οποία υπόκειται σε άσκηση ποινικής δίωξης ή εάν ο εισαγγελέας δεν αναλάβει την εκπροσώπηση της κατηγορούσας αρχής από τον ιδιώτη κατήγορο. Θύμα που ενεργεί ως ιδιώτης που υποκαθιστά τον εισαγγελέα μπορεί να υποβάλει, μέσω του δικηγόρου του, αίτηση άσκησης ποινικής δίωξης και, επομένως, μπορεί να απαγγείλει το ίδιο κατηγορίες σε βάρος του κατηγορουμένου.

Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, το θύμα μπορεί να προσφύγει μόνο κατά των διατάξεων της απόφασης επί της ουσίας της αστικής αξίωσης, αλλά όχι κατά της απόφασης επί της ουσίας. Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, το θύμα μπορεί να ενεργήσει ως ιδιώτης που υποκαθιστά τον εισαγγελέα εάν ο εισαγγελέας αποσύρει την κατηγορία.

Δικαιούμαι δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας ή μετάφρασης (όταν έρχομαι σε επαφή με την αστυνομία ή άλλες αρχές, ή στη διάρκεια της έρευνας και της δίκης);

Η ποινική διαδικασία διεξάγεται στα ουγγρικά, αλλά η μη γνώση της ουγγρικής γλώσσας δεν συνιστά λόγο διακρίσεων. Στην ποινική διαδικασία μπορείτε να χρησιμοποιείτε, τόσο προφορικά όσο και εγγράφως, τη μητρική, περιφερειακή ή μειονοτική γλώσσα σας, ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα την οποία δηλώνετε ότι μιλάτε. Στις περιπτώσεις αυτές, δικαιούστε διερμηνέα και μετάφραση των επισήμων εγγράφων που απευθύνονται σε εσάς δωρεάν.

Πώς προτίθεται να εξασφαλίσει η αρμόδια αρχή ότι κατανοώ και γίνομαι κατανοητός (σε περίπτωση παιδιού ή ατόμου με αναπηρία);

Η αρχή θα προσπαθήσει να επικοινωνεί μαζί σας με απλό και εύκολα κατανοητό τρόπο τόσο προφορικά όσο και εγγράφως. Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και ειδοποιήσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις σας θα κοινοποιούνται με εύκολα κατανοητό τρόπο λαμβανομένων υπόψη της κατάστασης και των προσωπικών σας ικανοτήτων. Στο πλαίσιο της προφορικής επικοινωνίας, η αρχή πρέπει επίσης να εξακριβώνει αν κατανοήσατε τις πληροφορίες που σας κοινοποιήθηκαν και, αν όχι, να σας εξηγεί τις πληροφορίες ή την ειδοποίηση. Εάν είστε ανήλικος ή άτομο με αναπηρία, η αρχή πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή κατά την επικοινωνία μαζί σας. Εάν έχετε προβλήματα ακοής, είστε τυφλός ή κωφάλαλος ή έχετε προβλήματα ομιλίας, μπορείτε να ζητήσετε διερμηνέα της νοηματικής γλώσσας ή να καταθέσετε γραπτή δήλωση αντί να υποβληθείτε σε προφορική εξέταση.

Υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων

Ποιος φορέας παρέχει στήριξη στα θύματα;

Σε επίπεδο κράτους, η προστασία των θυμάτων και η νομική συνδρομή παρέχονται από τις κρατικές υπηρεσίες της πρωτεύουσας και των 19 κομητειών. Εάν είστε θύμα αξιόποινης πράξης, οι κρατικές υπηρεσίες σας προσφέρουν δωρεάν εξατομικευμένη βοήθεια, στο πλαίσιο της οποίας σας παρέχονται

 • πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητές σας·
 • συναισθηματική στήριξη·
 • πρακτική βοήθεια και νομικές συμβουλές σε απλές υποθέσεις·
 • επιβεβαίωση της ιδιότητάς σας ως θύματος·
 • μπορεί επίσης να παρασχεθεί άμεση χρηματική βοήθεια βάσει αίτησης που υποβάλλεται εντός 5 ημερών από την ημερομηνία τέλεσης της σχετικής αξιόποινης πράξης.

Στο πλαίσιο της νομικής συνδρομής, οι κρατικές υπηρεσίες σας παρέχουν δωρεάν νομικές συμβουλές σε περιπτώσεις στις οποίες τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης είναι σχετικά απλά, ενώ, εάν έχετε οικονομική ανάγκη, μπορούν να σας παρασχεθούν νομικές υπηρεσίες (π.χ. σύνταξη εγγράφων) μέσω νομικής συνδρομής εκτός του πλαισίου της ποινικής διαδικασίας και εκπροσώπηση μέσω δικαστικού συμπαραστάτη στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας.

Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των κρατικών υπηρεσιών της Βουδαπέστης και των κομητειών στη διεύθυνση http://www.kormanyhivatal.hu/ και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη των θυμάτων και την παροχή νομικής συνδρομής στις διευθύνσεις https://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat και http://igazsagugyihivatal.gov.hu/jogi-segitsegnyujtas.

Πέραν των κρατικών οργανώσεων στήριξης θυμάτων, εάν έχετε πέσει θύμα αξιόποινης πράξης μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε σε διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Για παράδειγμα:

 • η φιλανθρωπική οργάνωση WHITE RING, μέλος της οργάνωσης Victim Support Europe, παρέχει οικονομική, νομική, ψυχολογική και άλλη στήριξη, καθώς και βοήθεια στα θύματα αξιόποινων πράξεων και τους συγγενείς τους, κυρίως σε πρόσωπα που χρήζουν βοήθειας λόγω της κοινωνικής τους κατάστασης (http://fehergyuru.eu/),
 • η Εθνική Υπηρεσία Τηλεφωνικών Πληροφοριών σε Περιπτώσεις Κρίσης (Orszagos Kriziskezelo es Informacios Telefonszolgalat) παρέχει βοήθεια στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, κακοποίησης παιδιών, πορνείας και εμπορίας ανθρώπων και, εάν χρειάζεται, μπορεί να φροντίσει για τη στέγασή τους (http://bantalmazas.hu/),
 • η ΜΚΟ ESZTER Ambulance (ESZTER Alapitvany es Ambulancia) παρέχει δωρεάν ψυχολογική θεραπεία και αποκατάσταση σε παιδιά και ενηλίκους που έχουν υποστεί κακοποίηση και τραυματικές εμπειρίες, και παρέχει νομικές πληροφορίες και συμβουλές (http://eszteralapitvany.hu/),
 • η ΜΚΟ NANE Ένωση για τα Δικαιώματα των Γυναικών διαχειρίζεται μια δωρεάν τηλεφωνική γραμμή βοήθειας και παρέχει προσωπική νομική βοήθεια καθώς και ψυχολογική και κοινωνική συμβουλευτική στήριξη σε ενηλίκους και ανηλίκους που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας (http://nane.hu/).

Θα παραπεμφθώ αυτόματα από την αστυνομία στις υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων;

Εάν απευθυνθείτε στην αστυνομία ως θύμα αξιόποινης πράξης θα λάβετε έγγραφη γνωστοποίηση σχετικά με την αρμόδια υπηρεσία στήριξης θυμάτων από την αστυνομία και θα ενημερωθείτε για τις δυνατότητες που έχετε στη διάθεσή σας όσον αφορά την παροχή στήριξης, ενώ, κατόπιν σχετικού αιτήματος, η αστυνομία θα εκδώσει το απαραίτητο πιστοποιητικό, το οποίο θα σας παραδοθεί ή θα αποσταλεί στην υπηρεσία στήριξης θυμάτων.

Με ποιον τρόπο προστατεύεται το ιδιωτικό μου απόρρητο;

Κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας πρέπει να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα της προσωπικότητάς σας και το δικαίωμα στον σεβασμό των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτήν, ενώ παράλληλα απαγορεύεται κάθε περιττή γνωστοποίηση δεδομένων της ιδιωτικής σας ζωής. Για τον σκοπό αυτόν, εφόσον η κατάθεσή σας ως μάρτυρα είναι αναγκαία, μπορείτε να ζητήσετε τον εμπιστευτικό χειρισμό των δεδομένων σας, τα οποία, από εκείνη τη στιγμή, θα γνωστοποιούνται μόνο στην αρμόδια για την υπόθεση αρχή.

Πρέπει να καταγγείλω πρώτα μια αξιόποινη πράξη προτού αποκτήσω πρόσβαση στις υπηρεσίες στήριξης θυμάτων;

Δεν αποτελεί γενικό όρο για την πρόσβαση στις υπηρεσίες στήριξης θυμάτων που παρέχονται από το κράτος η εκ μέρους σας καταγγελία της αξιόποινης πράξης που διαπράχθηκε σε βάρος σας· ωστόσο, χρηματική βοήθεια (αποζημίωση, άμεση χρηματική βοήθεια) δικαιούστε μόνο εάν διαθέτετε έγγραφη απόδειξη της κίνησης της ποινικής διαδικασίας.

Ατομική προστασία σε περίπτωση κινδύνου

Μπορείτε να λάβετε ατομική προστασία μετά την κίνηση της ποινικής διαδικασίας. Εάν αντιμετωπίζετε απειλή λόγω της συμμετοχής σας στην ποινική διαδικασία, μπορείτε να ζητήσετε από την αρμόδια για την υπόθεση αρχή να παρασχεθεί ατομική προστασία σε εσάς, ως θύμα ή μάρτυρα, καθώς και σε μέλη της οικογένειάς σας και συγγενείς. Η διαδικασία παροχής ατομικής προστασίας μπορεί να κινηθεί από την αρμόδια για την υπόθεση ανακριτική αρχή, την κατηγορούσα αρχή ή το δικαστήριο και η σχετική απόφαση λαμβάνεται από την αστυνομία η οποία παρέχει την ατομική προστασία.

Εάν πρόκειται να εξεταστείτε ως μάρτυρας και η κατάθεσή σας αφορά τις ουσιώδεις περιστάσεις ιδιαίτερα σοβαρής υπόθεσης, μπορεί να υπαχθείτε σε καθεστώς ειδικής προστασίας αν τα αποδεικτικά στοιχεία που αναμένεται να προκύψουν από την κατάθεσή σας δεν μπορούν να υποκατασταθούν και αν η αποκάλυψη της ταυτότητάς σας στο πλαίσιο της συμμετοχής σας στην ποινική διαδικασία θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα ή την προσωπική ελευθερία σας ή τη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα ή την προσωπική ελευθερία συγγενών σας.

Ο ανακριτής αποφασίζει για τη θέση του μάρτυρα υπό καθεστώς ειδικής προστασίας κατόπιν αιτήματος της κατηγορούσας αρχής· ως εκ τούτου, για την παροχή ειδικής προστασίας πρέπει να απευθυνθείτε στην κατηγορούσα αρχή. Εάν τεθείτε υπό καθεστώς ειδικής προστασίας, εξετάζεστε μόνο από τον ανακριτή και δεν κλητεύεστε στη δίκη, ενώ το ονοματεπώνυμό σας, τα προσωπικά σας δεδομένα και ο τόπος κατοικίας σας τυγχάνουν εμπιστευτικού χειρισμού και δεν γνωστοποιούνται στον κατηγορούμενο ούτε στον συνήγορο υπεράσπισής του.

Μπορείτε επίσης να λάβετε προστασία στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος προστασίας. Εάν συμμετέχετε σε τέτοιο πρόγραμμα, η κλήτευσή σας, η ενημέρωσή σας σχετικά με διαδικαστικές πράξεις και η αποστολή εγγράφων πραγματοποιούνται μόνο μέσω του φορέα που είναι υπεύθυνος για την προστασία σας και η διεύθυνση του φορέα αυτού αναφέρεται ως τόπος κατοικίας σας. Κανείς, συμπεριλαμβανομένων των αρχών, δεν μπορεί να λάβει αντίγραφα εγγράφων που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με εσάς, εκτός εάν το επιτρέψει ο φορέας που είναι υπεύθυνος για την προστασία σας. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να αρνηθείτε να δώσετε κατάθεση η οποία παρέχει ή από την οποία προκύπτουν πληροφορίες σχετικά με τη νέα ταυτότητα ή τον τόπο κατοικίας σας.

Εάν διαπράχθηκε σε βάρος σας αξιόποινη πράξη η οποία επισύρει ποινή φυλάκισης, μπορείτε να υποβάλετε στο δικαστήριο αίτηση έκδοσης περιοριστικής διάταξης σε βάρος του κατηγορουμένου για περίοδο 10 έως 60 ημερών.

Τι είδη προστασίας είναι διαθέσιμα; Ποιος φορέας μπορεί να μου προσφέρει προστασία;

Κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, το δικαστήριο, ο εισαγγελέας και η ανακριτική αρχή εξετάζουν διαρκώς αν είστε θύμα το οποίο χρήζει ειδικής προστασίας —με βάση τα γεγονότα και τις περιστάσεις που χαρακτηρίζουν την προσωπικότητα και τις συνθήκες διαβίωσής σας καθώς και τη φύση ή τις περιστάσεις της αξιόποινης πράξης— και για το οποίο μπορεί να διαπιστωθεί ότι έχει ειδικές ανάγκες κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας. Στην ουσία, στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο, η κατηγορούσα αρχή ή η ανακριτική αρχή που διεξάγει την ποινική διαδικασία μπορεί να διατάξει μέτρα που σας παρέχουν ατομική προστασία, με τη διευκρίνιση ότι η ατομική προστασία και το πρόγραμμα προστασίας που ορίζονται στην ενότητα 7 παρέχονται από την αστυνομία, ενώ η περιοριστική διάταξη μπορεί να εκδοθεί από το δικαστήριο.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από τον δράστη;

Ναι. Αποτελεί θεμελιώδες καθήκον του δικαστηρίου, της κατηγορούσας αρχής και της ανακριτικής αρχής να αποτρέψουν την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων από τον δράστη. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται, αφενός, με τη λήψη αναγκαστικών μέτρων που εστιάζονται στον κατηγορούμενο και τα προσωπικά χαρακτηριστικά του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η απώλεια ή ο περιορισμός της ελευθερίας του κατηγορουμένου (π.χ. περιοριστική διάταξη, κατ’ οίκον περιορισμός) και, αφετέρου, με τη λήψη μέτρων τα οποία διασφαλίζουν την παροχή της δέουσας προσοχής και προστασίας σε εσάς και βασίζονται σε ειδική συνεκτίμηση των συμφερόντων σας ως θύματος.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης (κατά την έρευνα και τη δίκη);

Ναι. Στην ποινική διαδικασία, οι διαδικαστικές πράξεις που αφορούν τη συμμετοχή σας ως μάρτυρα πρέπει να προετοιμάζονται και να διεξάγονται από το δικαστήριο, την κατηγορούσα αρχή και την ανακριτική αρχή κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην επαναλαμβάνονται ασκόπως και να μην έρχεστε αντιμέτωποι με τον κατηγορούμενο χωρίς να χρειάζεται. Για τον σκοπό αυτόν, για παράδειγμα, η αντιπαράθεσή σας με τον κατηγορούμενο μπορεί να παραλειφθεί κατόπιν σχετικού αιτήματός σας ή αυτεπαγγέλτως, ο κατηγορούμενος μπορεί να απομακρυνθεί από την αίθουσα του δικαστηρίου κατά την εξέτασή σας, ενώ είναι δυνατή και η εξέτασή σας μέσω τηλεπικοινωνιακών μέσων (ακόμη και με αλλοίωση των χαρακτηριστικών του προσώπου σας ή της φωνής σας).

Ποια προστασία παρέχεται για πολύ ευάλωτα θύματα;

Εάν είστε θύμα που χρήζει ειδικής προστασίας με βάση τα γεγονότα και τις περιστάσεις που χαρακτηρίζουν την προσωπικότητα και τις συνθήκες διαβίωσής σας ή τη φύση ή τις περιστάσεις της αξιόποινης πράξης, η ποινική διαδικασία διεξάγεται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή προς το πρόσωπό σας και κάθε διαδικαστική πράξη που σας αφορά (λαμβανομένου υπόψη του συμφέροντος της διαδικασίας) προετοιμάζεται και εκτελείται κατά τρόπο που λαμβάνει υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερο τις ανάγκες σας.

Είμαι ανήλικος — έχω ειδικά δικαιώματα;

Σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού η οποία υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 20 Νοεμβρίου 1989, το ουγγρικό νομικό σύστημα θεωρεί ότι ένα πρόσωπο είναι ανήλικο αν είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών.

Στις ποινικές διαδικασίες που αφορούν θύματα τα οποία είναι ανήλικα, οι αρχές και τα δικαστικά όργανα έχουν γενική υποχρέωση να διασφαλίζουν τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των παιδιών που προβλέπονται σε διεθνείς συμβάσεις, ιδίως της αρχής βάσει της οποίας το «μείζον συμφέρον του παιδιού» πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα στις αποφάσεις που αφορούν ανηλίκους.

Στις ποινικές διαδικασίες, τα ανήλικα θύματα έχουν πρόσθετα δικαιώματα σε σύγκριση με τους ενήλικες και τους παρέχεται περαιτέρω προστασία. Εάν το θύμα είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών κατά τον χρόνο κίνησης της ποινικής διαδικασίας, θεωρείται «θύμα με ειδικές ανάγκες» χωρίς να απαιτείται η υποβολή χωριστής αίτησης για τον σκοπό αυτόν.

Αποτελεί γενικό κανόνα για τα θύματα με ειδικές ανάγκες ότι οι διαδικαστικές πράξεις πρέπει να προετοιμάζονται και να εκτελούνται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή προς το θύμα και λαμβανομένων υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερο των αναγκών του.

Τα θύματα ηλικίας κάτω των 18 ετών έχουν πρόσθετα ειδικά δικαιώματα σε σύγκριση με τους ενήλικες:

 1. Σε περίπτωση αξιόποινης πράξης κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας ή της υγείας ή της σεξουαλικής ελευθερίας, καθώς και σε περίπτωση σεξουαλικού αδικήματος ή αξιόποινης πράξης κατά των συμφερόντων παιδιών και της οικογένειας ή βίαιων αξιόποινων πράξεων σε βάρος άλλων προσώπων, η ποινική διαδικασία πρέπει να διεξάγεται ταχέως εάν τα συμφέροντα του παιδιού δικαιολογούν την όσο το δυνατόν ταχύτερη περάτωση της ποινικής διαδικασίας. Η εφαρμογή ταχείας ποινικής διαδικασίας δικαιολογείται ιδίως όταν η σωματική, ψυχική ή ηθική ανάπτυξη του θύματος υπονομεύθηκαν σημαντικά ή όταν ο κατηγορούμενος είναι υπεύθυνος για την ανατροφή, την επίβλεψη ή τη φροντίδα του θύματος κατά τον χρόνο της διαδικασίας ή ανήκει στο περιβάλλον του θύματος.
 2. Πρόσθετη προσοχή θα πρέπει να επιδεικνύεται κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε προφορικής ή γραπτής επικοινωνίας με το θύμα. Οι ανήλικοι πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους κατά τρόπο κατάλληλο για την ηλικία και την ωριμότητά τους και, εάν χρειάζεται, πρέπει να τους παρέχονται ειδικές διευκρινίσεις και εξηγήσεις.
 3. Η κλήτευση πρέπει να κοινοποιείται στον κηδεμόνα του ανηλίκου και η κοινοποίηση αυτή πρέπει να επιδίδεται μαζί με αίτημα διασφάλισης της προσέλευσης του ανηλίκου.
 4. Ο νόμιμος αντιπρόσωπος, συμπαραστάτης ή κηδεμόνας του ανηλίκου μπορεί να παρίσταται στην εξέταση του ανηλίκου ως μάρτυρα. Το πρόσωπο που συνοδεύει τον μάρτυρα δικαιούται την επιστροφή των ίδιων εξόδων με αυτά που επιστρέφονται στον μάρτυρα.
 5. Η κατάθεση ανηλίκου δεν ελέγχεται ως προς την αξιοπιστία της με χρήση ειδικού εργαλείου (ανιχνευτής ψεύδους).
 6. Εάν ο νόμος δεν προβλέπει υποχρέωση προσωπικής συνεργασίας, τα δικαιώματα του ανηλίκου μπορούν επίσης να ασκηθούν από τον νόμιμο αντιπρόσωπό του.
 7. Μπορεί να διαταχθεί η πραγματοποίηση της εξέτασης μέσω συστήματος επικοινωνίας κλειστού κυκλώματος (τηλεδιάσκεψη). Στην περίπτωση αυτή, το θύμα τοποθετείται σε χωριστή αίθουσα και μπορεί να επικοινωνεί με τα πρόσωπα που βρίσκονται στην αίθουσα της δίκης μέσω συσκευής η οποία μεταδίδει ταυτόχρονα εικόνα και ήχο (τηλεδιάσκεψη).
 8. Αυτεπάγγελτα ή κατόπιν σχετικού αιτήματος, το δικαστήριο μπορεί να απαγορεύσει την παρουσία κοινού στη δίκη με σκοπό την προστασία του ανηλίκου που συμμετέχει στη διαδικασία.
 9. Εάν ο εισαγγελέας επιθυμεί να εξετάσει θύμα με ειδικές ανάγκες ως μάρτυρα στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας που διεξάγεται λόγω τέλεσης αξιόποινης πράξης κατά της σεξουαλικής ελευθερίας, σεξουαλικού αδικήματος ή αδικήματος κατά συγγενούς, το θύμα μπορεί να εξεταστεί μόνο από πρόσωπο του ίδιου φύλου, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλεται σχετικό αίτημα από το θύμα και ότι αυτό δεν είναι αντίθετο προς το συμφέρον της διαδικασίας.

Τα θύματα ηλικίας κάτω των 14 ετών έχουν πρόσθετα ειδικά δικαιώματα πέραν των ανωτέρω:

 1. Το θύμα μπορεί να εξεταστεί ως μάρτυρας μόνο αν τα αποδεικτικά στοιχεία που αναμένεται να προκύψουν από την κατάθεση δεν μπορούν να υποκατασταθούν. Το θύμα συμμετέχει στην κατ’ αντιπαράσταση διαδικασία μόνο εφόσον δεν θα του προκαλέσει αναστάτωση.
 2. Οι κλητεύσεις και κοινοποιήσεις σχετικά με την εξέταση του ανηλίκου ως μάρτυρα πρέπει να επιδίδονται μέσω του κηδεμόνα του. Το γεγονός της επίδοσης κλήτευσης ή κοινοποίησης πρέπει να γνωστοποιείται στον νόμιμο αντιπρόσωπο του ανηλίκου.
 3. Πριν από την κατάθεση του κατηγορητηρίου, ο ανακριτής εξετάζει τον ανήλικο εάν πιθανολογείται ευλόγως ότι η εξέταση στο πλαίσιο της επ’ ακροατηρίου συζήτησης θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στην προσωπική ανάπτυξη του ανηλίκου. Για την εξέταση του μάρτυρα από τον ανακριτή μπορεί να υποβληθεί σχετικό αίτημα στον εισαγγελέα από τον νόμιμο αντιπρόσωπο, τον κηδεμόνα και τον δικηγόρο που ενεργούν για λογαριασμό του μάρτυρα. Αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, ο εισαγγελέας ζητεί την εξέταση του ανηλίκου με τον τρόπο αυτόν. Ο κατηγορούμενος και ο συνήγορος του κατηγορουμένου δεν παρίστανται στη διαδικασία ενώπιον του ανακριτή.
 4. Ο χώρος εξέτασης του μάρτυρα είναι μια αίθουσα ειδικά σχεδιασμένη για την εξέταση ανηλίκων. Παρεκκλίσεις επιτρέπονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η εξέταση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί μέσω συστήματος επικοινωνίας κλειστού κυκλώματος (τηλεδιάσκεψη).
 5. Η εξέταση μάρτυρα ηλικίας κάτω των 14 ετών πρέπει να καταγράφεται με συσκευή εγγραφής βίντεο ή ήχου. Στην περίπτωση των ανηλίκων ηλικίας άνω των 14 ετών, αυτό επιτρέπεται μόνο υπό τον όρο της χορήγησης προκαταβολής για τα έξοδα.
 6. Ο ανήλικος δεν κλητεύεται στη δίκη στο ακροατήριο αν εξετάστηκε από τον ανακριτή πριν από την απαγγελία των κατηγοριών.
 7. Εάν ο ανήλικος δεν εξετάστηκε από τον ανακριτή πριν από την απαγγελία των κατηγοριών αλλά στη συνέχεια η εξέτασή του ως μάρτυρα καθίσταται αναγκαία, ο ανήλικος μπορεί να εξεταστεί μόνο εκτός του πλαισίου της δίκης. Σε περίπτωση που ο ανήλικος συμπληρώσει τα 14 έτη κατά τον χρόνο της δίκης, μπορεί επίσης να εξεταστεί από το δικαστήριο στο πλαίσιο της δίκης σε ειδικά αιτιολογημένη περίπτωση. Η ενημέρωση του κατηγορουμένου και του συνηγόρου του κατηγορουμένου μπορεί να παραλειφθεί και στις δύο περιπτώσεις.

Μέλος της οικογένειάς μου απεβίωσε λόγω της αξιόποινης πράξης – ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Θύματα τα οποία απεβίωσαν είτε πριν είτε μετά την κίνηση της ποινικής διαδικασίας μπορούν να υποκατασταθούν από συγγενή σε ευθεία γραμμή, σύζυγο, σύντροφο, αδελφό ή αδελφή, νόμιμο αντιπρόσωπο ή εξαρτώμενο πρόσωπο βάσει σύμβασης ή του νόμου, οι οποίοι μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα του θύματος.

Σε περίπτωση πολλών προσώπων που έχουν σχετικό δικαίωμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ορίσουν ένα πρόσωπο το οποίο θα ασκήσει τα δικαιώματα του θύματος. Ελλείψει τέτοιας συμφωνίας, το πρόσωπο που ενήργησε πρώτο στη διαδικασία μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του θύματος.

Μέλος της οικογένειάς μου ήταν θύμα της αξιόποινης πράξης – ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Εάν ο νόμος δεν προβλέπει υποχρέωση προσωπικής συνεργασίας, τα δικαιώματα του θύματος μπορούν επίσης να ασκηθούν από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Ένας δικηγόρος ή ενήλικος συγγενής μπορεί να ενεργήσει ως εκπρόσωπος βάσει εξουσιοδότησης.

Εάν ο καταγγέλλων υποβάλει προφορική καταγγελία, ενήλικο πρόσωπο που έχει οριστεί από τον καταγγέλλοντα μπορεί να παρίσταται στην ακρόαση με σκοπό την παροχή στήριξης (συμπεριλαμβανομένης γλωσσικής στήριξης), υπό τον όρο ότι η παρουσία του προσώπου αυτού δεν επηρεάζει αρνητικά τη διαδικασία.

Στην περίπτωση ανακριτικών πράξεων στις οποίες η παρουσία σας είναι υποχρεωτική ή στις οποίες μπορείτε να παρίσταστε, ο εκπρόσωπος, ο συμπαραστάτης σας και, εφόσον αυτό δεν είναι αντίθετο προς το συμφέρον της διαδικασίας, ενήλικο πρόσωπο που ορίζεται από εσάς μπορεί επίσης να παρίσταται μαζί σας. Ο ανωτέρω κανόνας εφαρμόζεται στην ακρόαση του θύματος και στην εξέταση του θύματος ως μάρτυρα.

Σε περίπτωση θανάτου του ιδιώτη που υποκαθιστά τον εισαγγελέα, μπορεί να υποκατασταθεί από συγγενή σε ευθεία γραμμή, σύζυγο, σύντροφο, αδελφό ή αδελφή, νόμιμο αντιπρόσωπο ή εξαρτώμενο πρόσωπο βάσει σύμβασης ή του νόμου εντός διαστήματος 30 ημερών.

Μπορώ να έχω πρόσβαση σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης; Υπό ποιες προϋποθέσεις; Διασφαλίζεται η ασφάλειά μου κατά τη διαμεσολάβηση;

Κύριος στόχος της διαδικασίας διαμεσολάβησης είναι να εξασφαλιστεί η καταβολή από τον κατηγορούμενο αποζημίωσης για τις συνέπειες της αξιόποινης πράξης, κατά τρόπο που είναι επίσης αποδεκτός από το θύμα. Ως εκ τούτου, στη διαδικασία διαμεσολάβησης θα πρέπει να καταβάλλονται προσπάθειες για την επίτευξη κατάλληλης συμφωνίας μεταξύ του κατηγορούμενου και του θύματος όσον αφορά την αποζημίωση της βλάβης.

Αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, ο εισαγγελέας ή, εάν η υπόθεση βρίσκεται ενώπιον δικαστηρίου, ο δικαστής μπορεί να αναβάλει τη διαδικασία για μέγιστο διάστημα έξι μηνών και να διατάξει διαμεσολάβηση.

Διαμεσολάβηση μπορεί να διαταχθεί σε ποινική διαδικασία αν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • η διαμεσολάβηση ζητείται από τον κατηγορούμενο ή το θύμα ή με κοινή συμφωνία αυτών·
 • η ποινική διαδικασία κινήθηκε για αξιόποινη πράξη που διαπράχθηκε κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της υγείας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και άλλων θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων, για τροχαία παράβαση ή για έγκλημα κατά της περιουσίας ή της διανοητικής ιδιοκτησίας και η αξιόποινη πράξη επισύρει ποινή φυλάκισης έως πέντε έτη·
 • σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα, έπειτα από επιτυχή διαδικασία διαμεσολάβησης, η ποινή διαδικασία μπορεί να περατωθεί ή η ποινή μπορεί να μειωθεί χωρίς περιορισμό·
 • ο ύποπτος ομολόγησε την ενοχή του πριν του απαγγελθούν κατηγορίες και συμφώνησε και είναι σε θέση να παράσχει αποκατάσταση με μέσα και σε έκταση που αποδέχεται το θύμα·
 • η ποινική διαδικασία μπορεί να παραλειφθεί λαμβανομένης υπόψη της φύσης της αξιόποινης πράξης, του τρόπου τέλεσής της και των προσωπικών περιστάσεων του κατηγορουμένου, ή συντρέχουν βάσιμοι λόγοι να αξιολογήσει το δικαστήριο την αποκατάσταση που παρέχεται από τον κατηγορούμενο στο πλαίσιο της επιβολής ποινής.

Το θύμα μπορεί να ζητήσει να διαταχθεί διαμεσολάβηση σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Ωστόσο, διαδικασία διαμεσολάβησης μπορεί να διαταχθεί μόνο άπαξ σε κάθε υπόθεση· ως εκ τούτου, εάν η διαδικασία διαμεσολάβησης είναι ανεπιτυχής για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορεί να επαναληφθεί.

Διαμεσολαβητής που έχει λάβει εκπαίδευση για τον σκοπό αυτόν και εργάζεται για το κράτος είναι υπεύθυνος για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας διαμεσολάβησης. Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαμεσολάβησης, το θύμα μπορεί να επιλέξει να συναντήσει τον κατηγορούμενο αποκλειστικά παρουσία του διαμεσολαβητή και, εν προκειμένω, ο διαμεσολαβητής παρέχει επαρκή εγγύηση για την προσωπική ασφάλεια του θύματος.

Πού μπορώ να βρω τη νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματά μου;

 • Νόμος XIX του 1998 περί ποινικής δικονομίας·
 • νόμος C του 2012 περί ποινικού κώδικα·
 • νόμος LXIV του 1991 για την κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού που υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 20 Νοεμβρίου 1989·
 • νόμος CXXXV του 2005 για τη στήριξη των θυμάτων αξιόποινων πράξεων και την κρατική αποζημίωση·
 • νόμος LXXX του 2003 για τη νομική συνδρομή·
 • νόμος LXXXV του 2001 για το πρόγραμμα προστασίας για πρόσωπα που συμμετέχουν σε ποινικές διαδικασίες και τη στοιχειοθέτηση της δικαιοδοσίας·
 • νόμος CXXIII του 2006 για τις δραστηριότητες διαμεσολάβησης που εφαρμόζονται σε ποινικές υποθέσεις·
 • διάταγμα αριθ. 64/2015 του Υπουργού Εσωτερικών, της 12ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με τα καθήκοντα της αστυνομίας όσον αφορά τη στήριξη των θυμάτων·
 • κυβερνητικό διάταγμα αριθ. 34/1999, της 26ης Φεβρουαρίου 1999, σχετικά με τις προϋποθέσεις επιβολής και τους κανόνες εφαρμογής μέτρων προσωπικής προστασίας για τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε ποινικές διαδικασίες και τα μέλη των διωκτικών αρχών·
 • κοινό διάταγμα αριθ. 23/2003 του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Δικαιοσύνης, της 24ης Ιουνίου 2003, σχετικά με λεπτομερείς κανόνες για την έρευνα που διεξάγεται από τις ανακριτικές αρχές που υπάγονται στον Υπουργό Εσωτερικών και τους κανόνες για την καταγραφή των ανακριτικών πράξεων με μέσα εκτός των πρακτικών·
 • διάταγμα αριθ. 25/2016 του Υπουργού Δικαιοσύνης, της 23ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με την επιστροφή από το κράτος προσωπικών εξόδων του κατηγορουμένου και του συνηγόρου υπεράσπισης, και τα έξοδα και τις αμοιβές των προσώπων που συμμετέχουν σε ποινικές διαδικασίες·
 • διάταγμα αριθ. 14/2008 του Υπουργού Δικαιοσύνης και Επιβολής του Νόμου, της 27ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την επιστροφή εξόδων σε μάρτυρες·
 • κοινό διάταγμα αριθ. 21/2003 των Υπουργών Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Οικονομικών, της 24ης Ιουνίου 2003, σχετικά με την προκαταβολή των εξόδων σε ποινικές διαδικασίες·
 • διάταγμα αριθ. 2/2013 του Αρχηγείου της Εθνικής Αστυνομίας, της 31ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με τα καθήκοντα της αστυνομίας όσον αφορά τη στήριξη των θυμάτων.
Τελευταία επικαιροποίηση: 21/01/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.