Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Ουγγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ουγγαρία

Ποια είναι η διαδικασία για την αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη (π.χ. δικαστική προσφυγή, αστική αγωγή, παράσταση πολιτικής αγωγής);

Στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, το θύμα μπορεί να ασκήσει ως πολιτικώς ενάγων αγωγή αποζημίωσης για ζημία που προέκυψε ως αποτέλεσμα της πράξης που αποτελεί αντικείμενο της κατηγορίας. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία που διεξάγεται στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας για την προβολή αστικής αξίωσης αποκαλείται παράσταση πολιτικής αγωγής. Αστικές αξιώσεις μπορούν να προβληθούν και με άλλα νομικά μέσα. Το γεγονός ότι το θύμα δεν παραστάθηκε ως πολιτικώς ενάγων δεν αποκλείει τη δυνατότητα προβολής της αστικής αξίωσής του. Υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αστική αξίωση μπορεί επίσης να προβληθεί από τον εισαγγελέα αντί του θύματος.

Το δικαστήριο διέταξε τον δράστη να μου καταβάλει αποζημίωση/αποκατάσταση. Πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι ο δράστης θα καταβάλει την αποζημίωση/αποκατάσταση;

Διαδικασία εκτέλεσης μπορεί να κινηθεί εντός διαστήματος 30 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που έχει ορίσει το δικαστήριο. Στο πλαίσιο αυτό, το δικαστήριο εκδίδει εντολή εκτέλεσης βάσει του τμήματος της απόφασης που εκδόθηκε στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας το οποίο αφορά την αστική αξίωση.

Εάν ο δράστης δεν πληρώσει, μπορεί το κράτος να μου καταβάλει προκαταβολή; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Το κράτος δεν μπορεί να σας καταβάλει προκαταβολή. Ωστόσο, εάν έχει διαπραχθεί σε βάρος σας εκ προθέσεως βίαιη αξιόποινη πράξη εξαιτίας της οποίας έχετε υποστεί σωματική βλάβη και βλάβη στην υγεία σας, μπορείτε να λάβετε κρατική αποζημίωση. Η κρατική αποζημίωση είναι ανεξάρτητη από την αστική αξίωση, αλλά εάν λάβετε αποζημίωση για τη ζημία ή τη βλάβη σας από άλλες πηγές (π.χ. δικαστήριο ή ασφαλιστική εταιρεία) εντός διαστήματος τριών ετών από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη τελεσίδικη η απόφαση επί της ουσίας της αίτησης αποζημίωσής σας, θα σας ζητηθεί να επιστρέψετε την αποζημίωση που καταβλήθηκε από το κράτος.

Δικαιούμαι να λάβω αποζημίωση από το κράτος;

Δικαιούστε κρατική αποζημίωση αν διαπράχθηκε σε βάρος σας εκ προθέσεως βίαιη αξιόποινη πράξη η οποία προκάλεσε σοβαρή βλάβη στη σωματική ακεραιότητα και στην υγεία σας.

Μπορεί επίσης να δικαιούστε κρατική αποζημίωση αν είστε στενός συγγενής του θύματος ή εξαρτώμενο από το θύμα άτομο, ή αν καταβάλετε τα έξοδα της κηδείας του θανόντος θύματος.

Μόνο τα θύματα που έχουν ανάγκη βάσει της οικονομικής τους κατάστασης ή πληρούν τις άλλες προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος μπορεί να είναι επιλέξιμα για κρατική αποζημίωση.

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας για κρατική αποζημίωση σε οποιαδήποτε υπηρεσία στήριξης θυμάτων (περιφερειακή κρατική υπηρεσία). Για την έκδοση απόφασης σχετικά με την αίτησή σας, η αρχή εξετάζει την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ του ποσού της ζημίας και της αξιόποινης πράξης.

Αιτήσεις αποζημίωσης μπορούν κατά κανόνα να υποβάλλονται εντός διαστήματος 3 μηνών από την ημερομηνία τέλεσης της αξιόποινης πράξης και το μέγιστο ποσό αποζημίωσης ανέρχεται το 2017 σε 1 599 105 ουγγρικά φιορίνια.

Δικαιούμαι αποζημίωση αν ο δράστης δεν καταδικαστεί;

Εάν απορριφθεί η καταγγελία σας, παύσει η έρευνα ή απαλλαγεί ο κατηγορούμενος από τις κατηγορίες για λόγους αποκλεισμού που ορίζει ο νόμος (συγκεκριμένα: ανήλικος, σοβαρή νοητική ανικανότητα, εξαναγκασμός, σφάλμα, νόμιμη αυτοάμυνα, έσχατη ανάγκη ή εντολή ανωτέρου), δικαιούστε κρατική αποζημίωση.

Η κρατική αποζημίωση είναι ανεξάρτητη από την αστική αξίωση, αλλά εάν λάβετε αποζημίωση για τη ζημία ή τη βλάβη σας από άλλες πηγές (π.χ. δικαστήριο ή ασφαλιστική εταιρεία) εντός διαστήματος τριών ετών από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη τελεσίδικη η απόφαση επί της ουσίας της αίτησης αποζημίωσής σας, θα σας ζητηθεί να επιστρέψετε την αποζημίωση που καταβλήθηκε από το κράτος.

Εάν προβάλετε αστική αξίωση εκτός του πλαισίου της ποινικής διαδικασίας, το ζήτημα της ποινικής ευθύνης και της αποζημίωσης διαχωρίζονται, δηλαδή οι δύο διαδικασίες μπορεί να οδηγήσουν στην έκδοση αποφάσεων διαφορετικού περιεχομένου.

Δικαιούμαι πληρωμή έκτακτης ανάγκης εν αναμονή της απόφασης σχετικά με την αίτησή μου για αποζημίωση;

Ως θύμα εγκλήματος ή αδικήματος μπορεί να δικαιούστε την καταβολή άμεσης χρηματικής βοήθειας για την αντιμετώπιση της κατάστασης κρίσης η οποία προκλήθηκε εντός πολύ σύντομου χρονικού διαστήματος λόγω του εγκλήματος ή του αδικήματος. Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας στην υπηρεσία στήριξης θυμάτων (σε περιφερειακή κρατική υπηρεσία) και ο όρος για τη λήψη αποζημίωσης είναι η καταγγελία της αξιόποινης πράξης στην αστυνομία. Η καταβολή άμεσης χρηματικής βοήθειας αποφασίζεται βάσει της αρχής της ισότητας και μπορεί να παρέχεται στα θύματα χωρίς να εξετάζεται αν την έχουν ανάγκη. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, πρέπει να εξετάζεται αν οι προσωπικές περιστάσεις του θύματος που προκύπτουν από την αξιόποινη πράξη δικαιολογούν αυτού του είδους τη χρηματική βοήθεια. Η άμεση χρηματική βοήθεια δεν συνιστά αποζημίωση και σκοπός της δεν είναι να αποζημιώσει ή να μετριάσει τη ζημία που προκλήθηκε από την αξιόποινη πράξη. Μπορεί να παρασχεθεί για την κάλυψη εξόδων διατροφής, στέγασης, ταξιδίου, ένδυσης, ιατρικών εξόδων και εξόδων κηδείας του θύματος. Το ποσό της άμεσης χρηματικής βοήθειας καθορίζεται με βάση την κατάσταση του θύματος που προκύπτει από την αξιόποινη πράξη και τη διάρκεια του διαστήματος κατά το οποίο το θύμα δεν είναι σε θέση να επιλύσει μόνο του τα οικονομικά του προβλήματα. Το μέγιστο ποσό της βοήθειας ανέρχεται το 2017 σε 106 607 ουγγρικά φιορίνια.

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/01/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.