Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Ιταλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιταλία

Μπορώ να προσφύγω κατά της απόφασης;

Μόνο το θύμα που συμμετείχε στη διαδικασία ως πολιτικώς ενάγων έχει αυτόνομο δικαίωμα άσκησης ένδικων μέσων και αυτό περιορίζεται σε κάθε περίπτωση στην προστασία των αστικών συμφερόντων σας.

Σύμφωνα με τον ιταλικό νόμο αρ. 46/2006, ο πολιτικώς ενάγων δεν έχει πλέον γενικό δικαίωμα άσκησης ένδικων μέσων· μπορείτε να προσφύγετε μόνο στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο (Corte di Cassazione).

Μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • κατά πτυχών της καταδικαστικής απόφασης που σχετίζονται με την πολιτική αγωγή·
  • κατά αθωωτικής απόφασης όσον αφορά τις αστικές πτυχές της υπόθεσης μόνο·
  • κατά πτυχών της απόφασης που αφορούν το δικό σας δικαίωμα να διεκδικήσετε αποζημίωση και καταβολή εξόδων.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου μετά την έκδοση καταδικαστικής απόφασης;

Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της απόφασης, αν ως θύμα συμμετείχατε ως πολιτικώς ενάγων στη δίκη στην οποία εκδόθηκε η απόφαση της οποίας επιθυμείτε τον έλεγχο, δικαιούστε μετά την έναρξη της επ’ ακροατηρίου συζήτησης να παρέμβετε όσον αφορά το παραδεκτό του ίδιου του αιτήματος. Αυτό ισχύει και σε περιπτώσεις που ασκήσατε έκτακτο ένδικό μέσο κατά απόφασης που εμπεριείχε συμβιβασμό και αναγνωρίζεται σε ειδική απόφαση ότι είναι δυνατό να ζητηθεί και να εκδοθεί απόφαση που υποχρεώνει τον δράστη να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα.

Δικαιούμαι υποστήριξη ή προστασία μετά τη δίκη; Για πόσο χρονικό διάστημα;

Το νομοθετικό διάταγμα αρ. 9 της 11ης Φεβρουαρίου 2015 καθορίζει κανόνες για την εφαρμογή της οδηγίας 2011/99/ΕΕ που βασίζεται στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης και ρυθμίζει την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι υφίστανται μέτρα προστασίας των προσώπων από αξιόποινες πράξεις που μπορεί να βλάψουν ένα πρόσωπο ή να συνεπάγονται κίνδυνο κατά της ζωής, της σωματικής ή της ψυχικής υγείας του, της αξιοπρέπειάς του, της προσωπικής του ελευθερίας ή της γενετήσιας ακεραιότητά του, ακόμη και σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό μετακινηθεί σε άλλο κράτος μέλος. Η οδηγία καθορίζει ότι η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας δύναται να εκδοθεί μόνον αν στο κράτος έκδοσης έχει εκδοθεί μέτρο προστασίας με το οποίο έχει επιβληθεί στο πρόσωπο που προκαλεί τον κίνδυνο μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες απαγορεύσεις ή περιορισμούς: απαγόρευση εισόδου σε ορισμένους χώρους, μέρη ή καθορισμένες περιοχές στις οποίες διαμένει το προστατευόμενο πρόσωπο ή τις οποίες επισκέπτεται· απαγόρευση ή ρύθμιση της οποιασδήποτε επαφής με το προστατευόμενο πρόσωπο· απαγόρευση ή ρύθμιση της προσέγγισης του προστατευόμενου προσώπου εγγύτερα από προκαθορισμένη απόσταση. Η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης, μετά την παραλαβή ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, αναγνωρίζει την εντολή αμελλητί και λαμβάνει απόφαση με την οποία εκδίδει τα μέτρα που είναι διαθέσιμα σε παρόμοια περίπτωση βάσει του εθνικού της δικαίου, για να εξασφαλιστεί η προστασία του προστατευόμενου προσώπου.

Ποιες πληροφορίες θα μου χορηγηθούν σε περίπτωση καταδίκης του δράστη;

Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης, ο πρόεδρος του δικαστηρίου θα συντάξει και θα υπογράψει το διατακτικό της απόφασης και θα συνταχθεί σύνοψη των πραγματικών και νομικών λόγων στους οποίους βασίζεται η απόφαση. Η απόφαση δημοσιοποιείται στην επ’ ακροατηρίου συζήτηση με ανάγνωση του διατακτικού της. Η ανάγνωση του αιτιολογικού και του διατακτικού της απόφασης αντιστοιχεί σε κοινοποίηση της απόφασης στους διαδίκους που παρίστανται στην επ’ ακροατηρίου συζήτηση ή που θα έπρεπε να είχαν παραστεί. Ο δικαστής εκδίδει καταδικαστική απόφαση αν ο κατηγορούμενος κριθεί ένοχος για την αξιόποινη πράξη πέραν πάσης αμφιβολίας. Στην απόφαση ο δικαστής καταγράφει με λεπτομέρειες την ποινή που επιβλήθηκε και τυχόν μέτρα πρόληψης (misure di sicurezza). Αν ο καταδικασθείς είναι αφερέγγυος, ο δικαστής διατάσσει τον αστικώς υπεύθυνο να καταβάλει το οικονομικό πρόστιμο. Επιπλέον, η απόφαση διατάσσει τον καταδικασθέντα να καταβάλει τα έξοδα της δίκης. Η δημοσίευση της καταδικαστικής απόφασης στον τύπο διατάσσεται από τον δικαστή κατόπιν αιτήματος του πολιτικώς ενάγοντα και τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον καταδικασθέντα και εφόσον είναι απαραίτητο και τον αστικώς υπεύθυνο.

Η απόφαση θα περιλαμβάνει:

  1. τον τίτλο «in nome del popolo italiano» («στο όνομα του ιταλικού λαού») και μνεία της αρχής που την εξέδωσε·
  2. τα προσωπικά στοιχεία του δράστη και άλλα προσωπικά στοιχεία που βοηθούν στην ταυτοποίησή του και γενικά στοιχεία άλλων ιδιωτών·
  3. την κατηγορία·
  4. μνεία των δηλώσεων των μερών·
  5. συνοπτική επεξήγηση των πραγματικών και νομικών λόγων στους οποίους βασίζεται η απόφαση με μνεία των αποδεικτικών στοιχείων που αποτελούν τη βάση της απόφασης και επεξήγηση των λόγων που ο δικαστής θεωρεί τα αποδεικτικά στοιχεία περί του αντιθέτου αναξιόπιστα·
  6. το διατακτικό, με μνεία της νομοθεσίας που εφαρμόστηκε·
  7. την ημερομηνία και την υπογραφή του δικαστή.

Η απόφαση κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου μετά τη δημοσίευσή της. Αν δεν δημοσιευτεί εντός τριάντα ημερών ή εντός άλλης προβλεπόμενης προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες από την έκδοσή της, κοινοποιείται η έκδοσή της στην εισαγγελία και στα μέρη που έχουν δικαίωμα άσκησης ένδικων μέσων, καθώς και στον συνήγορο υπεράσπισης του δράστη όταν εκδίδεται απόφαση.

Θα ενημερωθώ σε περίπτωση που ο καταδικασθείς αποφυλακιστεί (συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης ή της υπό όρους αποφυλάκισης) ή διαφύγει από τη φυλακή;

Το άρθρο 90-ter του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Codice di procedura penale) αναφέρει ότι στις περιπτώσεις σοβαρών εγκλημάτων κατά προσώπου πρέπει να ενημερωθείτε αμέσως, εάν το έχετε ζητήσει, σχετικά με τη διαδικασία αποφυλάκισης ή τη λήξη στερητικού της ελευθερίας μέτρου ασφαλείας και αν ο κατηγορούμενος διαφύγει από την προσωρινή κράτηση ή τη φυλακή και σε περίπτωση σκόπιμης μη συμμόρφωσης του καταδικασθέντος.

Θα έχω συμμετοχή σε ό,τι αφορά την απόλυση του κρατουμένου ή τη χορήγηση αναστολής; Για παράδειγμα, μπορώ να υποβάλω δήλωση ή να ασκήσω έφεση;

Δεν αποτελεί γενική πρακτική να ζητείται η γνώμη του θύματος πριν τη λήψη τέτοιων αποφάσεων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/10/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.