Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Λουξεµβούργο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λουξεµβούργο

Πώς μπορώ να καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη;

Το θύμα αξιόποινης πράξης μπορεί να καταγγείλει την αξιόποινη πράξη (να υποβάλει καταγγελία):

 • στην αστυνομία του Μεγάλου Δουκάτου
 • στον κατά τόπον αρμόδιο εισαγγελέα.

Μολονότι οποιοσδήποτε μπορεί να καταγγείλει μια αξιόποινη πράξη, αν το θύμα προτίθεται να συμμετάσχει στη διαδικασία ως πολιτικώς ενάγων, πρέπει να υποβάλει έγκληση αυτοπροσώπως ή μέσω του δικηγόρου του.

Το θύμα μπορεί επίσης να καταγγείλει τον δράστη απευθείας στο πταισματοδικείο ή στο ποινικό τμήμα του πρωτοδικείου.

Η καταγγελία πρέπει να υποβάλλεται σε μια από τις επίσημες γλώσσες του Λουξεμβούργου, ήτοι τα λουξεμβουργιανά, τα γαλλική ή τα γερμανικά. Αν δεν μιλά καμία από τις τρεις αυτές γλώσσες, το θύμα έχει δικαίωμα σε διερμηνέα δωρεάν. Η καταγγελία πρέπει να υποβάλλεται κατά προτίμηση γραπτώς, χωρίς ο καταγγέλων να υποχρεούται να τηρήσει συγκεκριμένη μορφή, και πρέπει να αναφέρει:

 • το ονοματεπώνυμο, τον τόπο και την ημερομηνία γέννησης, το επάγγελμα και τον τόπο κατοικίας του καταγγέλοντος
 • τη γενεσιουργό αιτία της ζημίας
 • τη φύση της εν λόγω ζημίας.

Η προθεσμία εντός της οποίας το θύμα πρέπει να υποβάλει καταγγελία εξαρτάται κυρίως από τον χρόνο παραγραφής της αξιόποινης πράξης. Ο χρόνος παραγραφής κυμαίνεται από ένα έως δέκα έτη.

Πώς μπορώ να ενημερωθώ σχετικά με τις εξελίξεις της υπόθεσης;

Το θύμα έχει το δικαίωμα:

 • να ενημερώνεται αυτομάτως για τη θέση της υπόθεσης στο αρχείο και την αιτιολόγησή της
 • κατόπιν αιτήματος, να ενημερώνεται για την έναρξη της ανακριτικής διαδικασίας σχετικά με την υπόθεση
 • κατόπιν αιτήματος, να ενημερώνεται σχετικά με την πορεία της ποινικής διαδικασίας
 • να ενημερώνεται αυτομάτως από τις υπηρεσίες της εισαγγελίας ως προς τη δικάσιμο κατά την οποία θα συζητηθεί η υπόθεσή του
 • κατόπιν αιτήματος, να λαμβάνει πληροφορίες για οποιαδήποτε οριστική απόφαση σχετικά με την ποινική δίωξη.

Αν η καταγγελία υποβληθεί στον εισαγγελέα, αυτός θα ενημερώσει το θύμα εντός 18 μηνών από την παραλαβή της καταγγελίας ή της έγκλησης σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην υπόθεση, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, της θέσης της υπόθεσης στο αρχείο και της αιτιολόγισής της.

Δικαιούμαι νομική συνδρομή (κατά την ανάκριση ή τη δίκη); Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Για να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε περίπτωση που το θύμα δεν διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους, ιδίως υπό το πρίσμα του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, το θύμα έχει το δικαίωμα να λάβει δωρεάν πλήρη νομική συνδρομή για την υπεράσπιση των συμφερόντων του. Η εν λόγω συνδρομή εξασφαλίζεται από τον δικηγορικό σύλλογο, αν το ζητήσει το θύμα και εφόσον είναι:

 • υπήκοος του Λουξεμβούργου,
 • αλλοδαπός ο οποίος δικαιούται να εγκατασταθεί στη χώρα,
 • υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ),
 • αλλοδαπός εξομοιούμενος προς τους υπηκόους του Λουξεμβούργου όσον αφορά τη νομική συνδρομή δυνάμει διεθνούς συνθήκης.

Για τον προσδιορισμό των οικονομικών πόρων λαμβάνονται υπόψη το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα και η περιουσία, καθώς και τα εισοδήματα των ατόμων που διαμένουν μαζί σας υπό την αυτή στέγη. Εκτός από αυτή την περίπτωση ανεπαρκών πόρων, το θύμα μπορεί επίσης να επωφεληθεί από τη νομική συνδρομή, αν υφίστανται σοβαροί λόγοι που αφορούν την κοινωνική, οικογενειακή ή περιουσιακή του κατάσταση που δικαιολογούν αυτή την αποδοχή.

Η αίτηση για παροχή νομικής συνδρομής πρέπει να υποβάλλεται με τη χρήση ερωτηματολογίου διαθέσιμου στην κεντρική υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας (http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/organismes/service-central-assistance-sociale/index.html) υπογεγραμμένου από εσάς και απευθυνόμενου στον πρόεδρο του κατά τόπον αρμόδιου δικηγορικού συλλόγου (Diekirch ή Λουξεμβούργου).

Το ερωτηματολόγιο που πρέπει να συμπληρώνεται αφορά κυρίως τα εξής:

 • τα στοιχεία ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, τόπος και ημερομηνία γέννησης, επάγγελμα, τόπος κατοικίας, οικογενειακή κατάσταση, ιθαγένεια) του θύματος
 • τη φύση της διαφοράς για την οποία ζητείται νομική συνδρομή
 • την οικογενειακή κατάσταση του θύματος
 • την περιουσιακή κατάσταση του θύματος.

Το θύμα μπορεί επίσης να αναφέρει το ονοματεπώνυμο του/των δικηγόρου/-ων που επιθυμεί να αναλάβουν την παροχή νομικής συνδρομής ή, ενδεχομένως, να αναφέρει το ονοματεπώνυμο του δικηγόρου που διαθέτει σήμερα.

Έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται στην αίτηση από το θύμα:

 • αντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς του
 • πιστοποιητικό ασφάλισης στο Κοινό Κέντρο Κοινωνικής Ασφάλισης (CCSS) του ιδίου καθώς και των μελών του νοικοκυριού του
 • για τον ενδιαφερόμενο και καθένα από τα μέλη του νοικοκυριού: τα δελτία μισθοδοσίας (ή πιστοποιητικά εισοδήματος του CCSS), εγγυημένου ελάχιστου εισοδήματος, ανεργίας ή συνταξιοδότησης ή άλλα για τους τελευταίους 3 μήνες, όπου να αναγράφονται τα ακαθάριστα ποσά (τα αντίγραφα κίνησης τραπεζικών λογαριασμών δεν επαρκούν)
 • αρνητικό πιστοποιητικό του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης για κάθε μέλος του νοικοκυριού, αν το νοικοκυριό δεν εισπράττει τίποτε από το Ταμείο
 • αν το νοικοκυριό εισπράττει ή καταβάλλει διατροφή, έγγραφο στο οποίο αναφέρεται το ποσό που καταβλήθηκε ή εισπράχθηκε (π.χ. αντίγραφα κίνησης τραπεζικών λογαριασμών των τελευταίων 3 μηνών)
 • το πιστοποιητικό κυριότητας ή μη κυριότητας ακίνητης περιουσίας που εκδίδεται από την από την «Administration des contributions directes» (για κάθε μέλος του νοικοκυριού
 • κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά κυριότητας ακινήτων που βρίσκονται στο εξωτερικό
 • δικαιολογητικά κινητής περιουσίας (μετρητά, αποταμιεύσεις, μετοχές, ομόλογα κ.λπ.)
 • αν το νοικοκυριό στεγάζεται σε μισθωμένη κατοικία, αντίγραφο της σύμβασης μίσθωσης και των αποδείξεων καταβολής του μισθώματος των τελευταίων 3 μηνών
 • αν το νοικοκυριό αποπληρώνει στεγαστικό δάνειο, αποδεικτικό πληρωμής των μηνιαίων δόσεων
 • τα αποδεικτικά εισοδημάτων από ακίνητη και κινητή περιουσία
 • τα έγγραφα που αφορούν την υπό εξέταση υπόθεση

Μπορώ να ζητήσω επιστροφή των εξόδων (για τη συμμετοχή στην έρευνα/δίκη); Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Μετά την επαλήθευση της ανεπάρκειας οικονομικών πόρων, η αποδοχή ή η απόρριψη δικαστικής συνδρομής κοινοποιείται από τον πρόεδρο ή το εξουσιοδοτημένο εν προκειμένω μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου, με απλή επιστολή, σε περίπτωση αποδοχής, και με συστημένη επιστολή, σε περίπτωση απόρριψης. Η απόφαση δεσμεύει τον δικηγόρο που το θύμα επέλεξε ελεύθερα ή, ελλείψει επιλογής ή αν ο πρόεδρος θεωρεί την επιλογή ακατάλληλη, τον δικηγόρο που έχει οριστεί.

Το δικαστήριο που επιλαμβάνεται της υπόθεσης διορίζει αυτεπαγγέλτως συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές για να συνδράμουν τα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί νομική συνδρομή.

Αν η νομική συνδρομή χορηγηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε το θύμα επιστρέφονται.

Έξοδα που δεν αναλαμβάνονται

Αν το θύμα λάβει νομική συνδρομή και καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα, αυτά θα βαρύνουν το κράτος.

Στις ποινικές υποθέσεις, η νομική συνδρομή δεν καλύπτει τα έξοδα και τις χρηματικές ποινές που επιβάλλονται στους ενόχους.

Μπορώ να ασκήσω έφεση εάν η υπόθεσή μου τεθεί στο αρχείο πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο;

Αν η υπόθεση τεθεί στο αρχείο πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο, η ειδοποίηση καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους το θύμα μπορεί να επιδιώξει την άσκηση δίωξης με απευθείας κλήτευση ή έγκληση με δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής.

Αν οι ποινές που επιβάλλονται εκ του νόμου, βάσει των πραγματικών περιστατικών, είναι ποινικές ή σωφρονιστικές, η ειδοποίηση περιλαμβάνει την πληροφορία ότι το θύμα μπορεί να απευθυνθεί στον γενικό εισαγγελέα, ο οποίος έχει το δικαίωμα να δώσει εντολή στον εισαγγελέα να ασκήσει δίωξη.

Αν το δικαστικό συμβούλιο αποφασίσει να μην θέσει την ποινική υπόθεση ενώπιον δικαστηρίου που θα αποφασίσει για την ενοχή του κατηγορουμένου, το θύμα μπορεί να προσφύγει στο συμβούλιο εφετών. Σ’ αυτή την περίπτωση, το θύμα έχει το δικαίωμα να υποβάλει αιτήματα και παρατηρήσεις στο εν λόγω συμβούλιο.

Αν το συμβούλιο εφετών αποφασίσει να μην δώσει συνέχεια στην υπόθεση για πραγματικούς και όχι νομικούς λόγους, το θύμα μπορεί να προσφύγει σε πολιτικό δικαστήριο για να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη.

Μπορώ να συμμετάσχω στη δίκη;

Όπως κατά την έρευνα/ανάκριση, το θύμα μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία χωρίς ειδικό καθεστώς ή ως πολιτικώς ενάγων.

Το θύμα μπορεί να παρίσταται τόσο σε δημόσιες όσο και σε μη δημόσιες ακροάσεις, αλλά μόνο αν καλείται ως μάρτυρας. Μπορεί επίσης να κληθεί ως μάρτυρας κατά την ακροαματική διαδικασία. Για τον σκοπό αυτό, λαμβάνει γραπτή κλήση από τον εισαγγελέα και πρέπει να απαντήσει τόσο στις ερωτήσεις του δικαστηρίου όσο και στις ερωτήσεις του δικηγόρου του αντιδίκου. Κατά τη διάρκεια της δίκης το θύμα κάθεται στο πίσω μέρος της αίθουσας, έτσι ώστε να μην έρχεται σε άμεση επαφή με τους κατηγορουμένους.

Η πολιτική αγωγή λαμβάνει γραπτή κλήση για την ακροαματική διαδικασία. Ομοίως, έχει το δικαίωμα να παρίσταται τόσο σε δημόσιες όσο και σε μη δημόσιες ακροάσεις, πρέπει δε να είναι παρούσα για να υποβάλει τα αιτήματά της. Καταρχήν, παρεμβαίνει μετά την ακρόαση των μαρτύρων. Επιπλέον, μπορεί να υποστηρίξει την υπόθεση σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν τα πολιτικά της συμφέροντα και να καταθέσει σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά.

Ποιος είναι ο επίσημος ρόλος μου στο πλαίσιο του συστήματος δικαιοσύνης; Για παράδειγμα, είμαι ή μπορώ να επιλέξω να είμαι: θύμα, μάρτυρας, πολιτικώς ενάγων ή ιδιώτης κατήγορος;

Ο επίσημος ρόλος στο δικαστικό σύστημα είναι θύμα χωρίς ειδικό καθεστώς. Το θύμα έχει δικαίωμα να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου και ποιες οι υποχρεώσεις μου στο πλαίσιο του ρόλου αυτού;

Το θύμα δικαιούται, ειδικότερα, τα εξής:

 • να χρησιμοποιεί μια γλώσσα την οποία κατανοεί διαφορετικά, να χρησιμοποιήσει διερμηνέα σε περίπτωση καταγγελίας στην αστυνομική υπηρεσία
 • να λάβει δωρεάν αντίγραφο της καταγγελίας του και των εγγράφων που κατέθεσε προς στήριξή της
 • να λάβει απόδειξη παραλαβής σε γλώσσα που κατανοεί, στην οποία να αναφέρεται ο αριθμός της δικογραφίας καθώς και ο χρόνος και ο τόπος της καταγγελίας να λάβει απόδειξη παραλαβής της καταγγελίας του στον εισαγγελέα
 • να επικουρείται ή να εκπροσωπείται από δικηγόρο
 • να ενημερώνεται αυτομάτως για τη θέση της υπόθεσης στο αρχείο και την αιτιολόγησή της
 • κατόπιν αιτήματος, να ενημερώνεται για την έναρξη της ανακριτικής διαδικασίας σχετικά με την υπόθεση
 • κατόπιν αιτήματος, να ενημερώνεται σχετικά με την πορεία της ποινικής διαδικασίας
 • να ενημερώνεται αυτομάτως από τις υπηρεσίες της εισαγγελίας ως προς τη δικάσιμο κατά την οποία θα συζητηθεί η υπόθεσή του
 • κατόπιν αιτήματος, να λαμβάνει πληροφορίες για οποιαδήποτε οριστική απόφαση σχετικά με την ποινική δίωξη
 • να ζητήσει από τον δικάζοντα κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων δικαστή να του επιδικάσει προκαταβολή, υπό την προϋπόθεση ότι η ευθύνη του αντιδίκου δεν μπορεί να τεθεί υπό σοβαρή αμφισβήτηση.

Η πολιτική αγωγή έχει επίσης το δικαίωμα:

 • να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης
 • να συμμετάσχει στην έρευνα η οποία διενεργείται από τον ανακριτή
 • να ζητήσει από τον ανακριτή να διατάξει διεξαγωγή πρόσθετων αποδείξεων
 • να προσβάλει ορισμένες ανακριτικές πράξεις που θίγουν τα συμφέροντά του ως πολιτικώς ενάγοντα ενώπιον τμήματος του δικαστηρίου
 • να ζητήσει ακρόαση, μόνο εφόσον το επιθυμεί
 • να έλθει σε αντιπαράσταση με τον κατηγορούμενο, αν χρειαστεί
 • να έχει πρόσβαση στη δικογραφία, στο γραφείο του ανακριτή, μετά την πρώτη ανάκριση του κατηγορουμένου και πριν από κάθε διεξαγωγή αποδείξεων, για την οποία απαιτείται νομική συνδρομή
 • να ζητήσει από τον ανακριτή αντίγραφο της δικογραφίας, όταν ολοκληρωθεί η έρευνα
 • να ζητήσει τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, την εξέταση μαρτύρων και την επιστροφή κατασχεθέντων πραγμάτων
 • να παρίσταται κατά την επιθεώρηση του τόπου στον οποίο διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη.

Μπορώ να προβώ σε δήλωση ή να παράσχω αποδεικτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της δίκης; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Ένας μάρτυρας μπορεί να παρίσταται στις ακροαματικές διαδικασίες και να καταθέτει στο δικαστήριο ενόρκως όλα όσα γνωρίζει σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά. Ο μάρτυρας πρέπει να απαντά τόσο στις ερωτήσεις του δικαστηρίου όσο και στις ερωτήσεις του δικηγόρου του αντιδίκου.

Ο πολιτικώς ενάγων μπορεί να υποστηρίζει την υπόθεση σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν τα πολιτικά του συμφέροντα και να καταθέτει σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά. Ο συνήγορος της πολιτικής αγωγής μπορεί να εξετάζει τους πραγματογνώμονες καθώς και τους μάρτυρες της υπεράσπισης.

Καταρχήν, κάθε αποδεικτικό στοιχείο γίνεται δεκτό, υπό τον όρο ότι αναγνωρίζεται, από την λογική και την πείρα, ότι το συγκεκριμένο στοιχείο μπορεί να πείσει εν προκειμένω τον δικαστή. Μπορούν να κατατίθενται αποδεικτικά στοιχεία υπό τον όρο ότι τα εν λόγω στοιχεία θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο κατ’ αντιμωλία συζήτησης μεταξύ των διαδίκων.

Ποιες πληροφορίες θα λάβω κατά τη διάρκεια της δίκης;

Κοινοποιούνται στο θύμα οι ακόλουθες πληροφορίες:

 • κατόπιν αιτήματος: κατάσταση της ποινικής διαδικασίας
 • αυτόματα: η ημερομηνία της ακροαματικής διαδικασίας κατά την οποία θα δικαστεί η υπόθεσή του
 • κατόπιν αιτήματος: κάθε οριστική απόφαση σχετικά με την ποινική δίωξη.

Θα έχω πρόσβαση στα δικαστικά αρχεία;

Όταν υποβάλλεται καταγγελία στην αστυνομία, ο καταγγέλλων λαμβάνει αντίγραφο της καταγγελίας δωρεάν, αμέσως ή μέσα σε ένα μήνα από την κατάθεση της καταγγελίας. Ο καταγγέλλων μπορεί επίσης να ζητήσει από το δικαστήριο που ασχολείται με την υπόθεση συγκεκριμένες διαδικαστικές πράξεις.

Αν ο καταγγέλλων δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής, έχει το δικαίωμα πρόσβασης στη δικογραφία, στο γραφείο του ανακριτή, μετά την πρώτη ανάκριση του κατηγορουμένου και πριν από κάθε διεξαγωγή αποδείξεων για την οποία απαιτείται νομική συνδρομή.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο ανακριτής κοινοποιεί τη δικογραφία στον εισαγγελέα. Ως πολιτικώς ενάγων, έχετε το δικαίωμα να μελετήσετε τη δικογραφία, 8 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την εξέταση της υπόθεσης από το δικαστικό συμβούλιο.

Η πολιτική αγωγή, ή αν πρόσωπο που αποδεικνύει έννομο προσωπικό συμφέρον, έχει το δικαίωμα να λάβει αντίγραφο της δικογραφίας, πλην των κατασχεθέντων στοιχείων και εγγράφων, εντός εύλογης προθεσμίας πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την ακροαματική διαδικασία. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να απευθύνει αίτημα στον εισαγγελέα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/11/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.