Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Μάλτα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

Ποιες πληροφορίες θα μου παράσχει η αρμόδια αρχή (π.χ. αστυνομία, εισαγγελέας) ύστερα από τη διάπραξη της αξιόποινης πράξης αλλά πριν από την καταγγελία της;

Από την πρώτη επαφή σας με την αστυνομία θα πρέπει να σας παρασχεθούν οι ακόλουθες πληροφορίες:

 1. το είδος της υποστήριξης που μπορείτε να λάβετε και από ποιον
 2. οι διαδικασίες για την καταγγελία αξιόποινης πράξης και ο ρόλος του θύματος στο πλαίσιο των διαδικασιών αυτών
 3. ο τρόπος και οι όροι υπό τους οποίους μπορεί να σας παρασχεθεί προστασία
 4. ο τρόπος και οι όροι υπό τους οποίους μπορείτε να ζητήσετε νομικές συμβουλές, νομική συνδρομή (ευεργέτημα πενίας) ή οποιοδήποτε άλλο είδος συμβουλών
 5. ο τρόπος και οι όροι υπό τους οποίους μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση
 6. ο τρόπος και οι όροι υπό τους οποίους δικαιούστε υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης
 7. εάν κατοικείτε σε κράτος μέλος διαφορετικό εκείνου της διάπραξης της αξιόποινης πράξης, τα τυχόν ειδικά μέτρα, διαδικασίες ή ρυθμίσεις που έχετε στη διάθεσή σας για την προστασία των συμφερόντων σας στη Μάλτα
 8. οι διαθέσιμες διαδικασίες υποβολής καταγγελίας σε περίπτωση που τα δικαιώματά σας ως θύμα δεν γίνονται σεβαστά από την αστυνομία
 9. τα στοιχεία επαφής για λόγους επικοινωνίας σχετικά με την υπόθεσή σας
 10. οι διαθέσιμες υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης

ο τρόπος και οι όροι επιστροφής των εξόδων της συμμετοχής σας στην ποινική διαδικασία.

Δεν διαμένω στη χώρα της ΕΕ όπου διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη (πολίτες της ΕΕ και πολίτες τρίτων χωρών). Πώς προστατεύονται τα δικαιώματά μου;

Αν διαμένετε στη Μάλτα και είστε θύμα αξιόποινης πράξης που διαπράχθηκε σε άλλο κράτος μέλος, έχετε το δικαίωμα να καταγγείλετε την αξιόποινη πράξη στην αστυνομία της Μάλτας. Από τη στιγμή που θα υποβάλετε την καταγγελία σας, η αστυνομία της Μάλτας υποχρεούται να διαβιβάσει χωρίς καθυστέρηση την καταγγελία στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη, εκτός αν η εν λόγω αρχή έχει ήδη κινήσει διαδικασία η ίδια.

Εάν καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη, τι πληροφορίες θα μου παρασχεθούν;

Εάν καταγγείλετε αξιόποινη πράξη, η αστυνομία θα πρέπει να σας παράσχει έγγραφο αποδεικτικό της καταγγελίας σας, στο οποίο να αναφέρονται τα βασικά στοιχεία της σχετικής αξιόποινης πράξης. Επιπλέον, δικαιούστε να λάβετε, εφόσον το ζητήσετε, πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

 1. οποιαδήποτε τυχόν απόφαση να μη συνεχιστεί ή να περατωθεί η έρευνα, ή να μην ασκηθεί δίωξη κατά του δράστη·
 2. τον χρόνο και τόπο διεξαγωγής της δίκης και τη φύση των κατηγοριών κατά του δράστη
 3. οποιαδήποτε οριστική απόφαση στη δίκη
 4. πληροφορίες σχετικά με την πορεία της ποινικής διαδικασίας
 5. την αποφυλάκιση ή την απόδραση του δράστη και κάθε τυχόν μέτρο που λαμβάνεται για την προστασία σας σε περίπτωση αποφυλάκισης ή απόδρασης του δράστη.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία a. και c., θα πρέπει να σας γνωστοποιηθούν οι λόγοι ή περίληψη των λόγων της σχετικής απόφασης.

Δικαιούμαι δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας ή μετάφρασης (όταν έρχομαι σε επαφή με την αστυνομία ή άλλες αρχές, ή στη διάρκεια της έρευνας και της δίκης);

Η αστυνομία θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι μπορείτε να κατανοείτε και να γίνεστε κατανοητός/-ή. Εάν δεν κατανοείτε ή δεν ομιλείτε τη μαλτέζικη ή την αγγλική γλώσσα, έχετε δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση σε γλώσσα που κατανοείτε.

Πώς προτίθεται να εξασφαλίσει η αρμόδια αρχή ότι κατανοώ και γίνομαι κατανοητός/-ή (σε περίπτωση παιδιού ή ατόμου με αναπηρία);

Κάθε επικοινωνία πρέπει να πραγματοποιείται σε απλή και κατανοητή γλώσσα, ενώ, επιπλέον, πρέπει να γίνονται σεβαστά τα προσωπικά σας χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης τυχόν αναπηρίας η οποία ενδεχομένως θίγει την ικανότητά σας να κατανοείτε ή να γίνεστε κατανοητός/-ή. Περαιτέρω, έχετε το δικαίωμα να συνοδεύεστε από πρόσωπο της επιλογής σας κατά την πρώτη επαφή σας με την αστυνομία, αν, λόγω του αντικτύπου του εγκλήματος, χρειάζεστε βοήθεια για να κατανοήσετε ή να γίνετε κατανοητός/-ή. Όταν το θύμα είναι άτομο με αναπηρία ή ανήλικος, η αστυνομία ζητεί πάντοτε τη βοήθεια των κοινωνικών λειτουργών του οργανισμού Appoġġ (Aġenzija Appoġġ), ενώ, αν το κρίνει απαραίτητο, μπορεί επίσης να ζητήσει τη βοήθεια και άλλων ειδικών.

Υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων

Ποιος φορέας παρέχει στήριξη στα θύματα; Θα παραπεμφθώ αυτόματα από την αστυνομία στις υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων;

Κατά την πρώτη επαφή σας με την αστυνομία, η αστυνομία θα σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με τα είδη της υποστήριξης που μπορείτε να λάβετε και τους φορείς παροχής της, συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής υποστήριξης, της ψυχολογικής υποστήριξης ή ακόμη και της υποστήριξης υπό τη μορφή της παροχής εναλλακτικής στέγης. Επιπλέον, η αστυνομία θα πρέπει να σας παραπέμψει χωρίς καθυστέρηση στις υπηρεσίες στήριξης θυμάτων.

Με ποιον τρόπο προστατεύεται το ιδιωτικό μου απόρρητο;

Οι υπηρεσίες υποστήριξης παρέχονται υπό καθεστώς εμπιστευτικότητας.

Πρέπει να καταγγείλω πρώτα μια αξιόποινη πράξη προτού αποκτήσω πρόσβαση στις υπηρεσίες στήριξης θυμάτων;

Πρόσβαση στις εν λόγω υπηρεσίες έχετε ακόμη και πριν από την επίσημη καταγγελία αξιόποινης πράξης.

Ατομική προστασία σε περίπτωση κινδύνου

Τι είδη προστασίας είναι διαθέσιμα;

Η αστυνομία θα πρέπει αμέσως να εξασφαλίσει την ασφάλειά σας, εάν από μια πρώτη εκτίμηση των πραγμάτων προκύψει ότι κινδυνεύετε. Εάν η αστυνομία καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο δράστης είναι επικίνδυνος, μπορεί να συλλάβει τον δράστη, να παραπέμψει την υπόθεση στο δικαστήριο με διαδικασία επείγοντος και να ζητήσει από το δικαστήριο να διατάξει την κράτηση του δράστη.

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από τον αστυνομικό υπάλληλο στον οποίο έχει ανατεθεί η υπόθεσή σας να σας θέσει σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Συναφώς, θα χρειαστεί να δηλώσετε ότι θα καταθέσετε κατά του δράστη κατά την ακροαματική διαδικασία στο δικαστήριο. Εάν ο αστυνομικός υπάλληλος πειστεί ότι η μαρτυρία σας ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία που έχετε στην κατοχή σας είναι σημαντικά για την υπόθεση, θα ζητήσει από τον γενικό εισαγγελέα να σας θέσει σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Στο εν λόγω πρόγραμμα μπορούν επίσης να ενταχθούν μέλη της οικογένειάς σας και άλλα συγγενικά σας πρόσωπα. Συνήθως, το πρόγραμμα συνίσταται σε μέτρα για τη διασφάλιση της προσωπικής σας ασφάλειας και/ή την προστασία των περιουσιακών σας στοιχείων.

Ποιος φορέας μπορεί να μου προσφέρει προστασία;

Η αστυνομία.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από τον δράστη;

Ναι, η αστυνομία διενεργεί την εν λόγω αξιολόγηση.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης (κατά την έρευνα και τη δίκη);

Εάν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προκύψει ότι εξακολουθεί να συντρέχει κίνδυνος, η αστυνομία μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο να εκδώσει διαταγή προστασίας για εσάς και την οικογένειά σας.

Ποια προστασία παρέχεται για πολύ ευάλωτα θύματα;

Στις υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, τα θύματα τοποθετούνται σε ειδικά κέντρα υποδοχής.

Είμαι ανήλικος — έχω ειδικά δικαιώματα;

Εάν είστε ανήλικος, την καταγγελία της αξιόποινης πράξης μπορεί να υποβάλει για λογαριασμό σας γονέας ή κηδεμόνας σας.

Επιπλέον, εάν είστε ανήλικος και ο γονέας ή ο κηδεμόνας σας δεν μπορεί να σας εκπροσωπήσει λόγω σύγκρουσης συμφερόντων, ή εάν είστε ασυνόδευτος ή ζείτε χωριστά από την οικογένειά σας, το δικαστήριο θα διορίσει, αυτεπαγγέλτως, συνήγορο παιδιού ή συνήγορο νομικής συνδρομής για να εκπροσωπήσει τα συμφέροντά σας.

Μέλος της οικογένειάς μου απεβίωσε λόγω της αξιόποινης πράξης — ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Θεωρείστε θύμα και έχετε τα ίδια δικαιώματα με τα θύματα αξιόποινης πράξης.

Μέλος της οικογένειάς μου ήταν θύμα της αξιόποινης πράξης — ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Μπορείτε να καταγγείλετε την αξιόποινη πράξη αντί του θύματος εάν είστε σύζυγος, γονέας, τέκνο ή αδελφός/αδελφή του θύματος, ή εάν είστε κηδεμόνας του.

Μπορώ να έχω πρόσβαση σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης; Υπό ποιες προϋποθέσεις; Διασφαλίζεται η ασφάλειά μου κατά τη διαμεσολάβηση;

Πρόσβαση σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης μεταξύ του θύματος και του δράστη παρέχεται κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας όταν ο δράστης ομολογεί την αξιόποινη πράξη ή καταδικάζεται για αυτήν. Σε περίπτωση ομολογίας της ενοχής ή καταδικαστικής απόφασης, υπάρχουν διάφοροι τρόποι πρόσβασης σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης μέσω των δικαστηρίων. Πρόσβαση σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης μπορεί να παρασχεθεί με την υποβολή στο δικαστήριο αίτησης, υπό τη μορφή σχετικού δικογράφου, από τον εισαγγελέα και/ή τον συνήγορο υπεράσπισης και/ή τον επιμελητή κοινωνικής αρωγής, προκειμένου η υπόθεση να υπαχθεί σε διαμεσολάβηση.

Αν το δικαστήριο κάνει δεκτή την αίτηση, η υπόθεση παραπέμπεται στην Επιτροπή Διαμεσολάβησης μεταξύ Θυμάτων και Δραστών, η οποία υπάγεται στο Τμήμα Αναστολών Εκτέλεσης και Απολύσεων Υπό Όρους. Η εν λόγω επιτροπή, αφού εξετάσει όλες τις σχετικές πληροφορίες, αποφαίνεται αν ενδείκνυται ή όχι η κίνηση διαδικασίας διαμεσολάβησης στην οικεία υπόθεση. Αν η επιτροπή αποφασίσει να κινήσει διαδικασία διαμεσολάβησης, η υπόθεση ανατίθεται σε διαμεσολαβητή. Ο διαμεσολαβητής επικοινωνεί τόσο με το θύμα όσο και με τον δράστη και συναντάται χωριστά και με τους δύο προς τον σκοπό της διοργάνωσης μιας τρίτης συνάντησης, στην οποία θα παραστούν αμφότερα τα μέρη. Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία διαμεσολάβησης, ο διαμεσολαβητής πρέπει να διασφαλίσει ότι αμφότερα τα μέρη θα επωφεληθούν από τη διαδικασία και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επακόλουθης θυματοποίησης.

Πού μπορώ να βρω τη νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματά μου;

Ο νόμος που καθορίζει τα δικαιώματά σας είναι ο νόμος για τα θύματα αξιόποινων πράξεων (Att dwar il-Vittmi tal-Kriminalità) — κεφάλαιο 539 της νομοθεσίας της Μάλτας

Όσον αφορά τη διαμεσολάβηση, εφαρμοστέος είναι ο νόμος περί αποκαταστατικής δικαιοσύνης (Att dwar il-Ġustizzja Riparatriċi) — κεφάλαιο 516 της νομοθεσίας της Μάλτας

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.