Victims' rights - by country

Μάλτα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

You will be considered a victim of crime if you have suffered damage, e.g. you have been injured or your property has been damaged or stolen, etc., as a result of an incident, which constitutes a crime according to national law. As a victim of crime, the law grants you certain individual rights before, during and after court proceedings (trial).

Criminal proceedings in Malta start with investigation of the crime. Depending on the crime, the investigation is carried out by the police or by an investigating magistrate.

Less serious crimes (crimes punished by a fine or imprisonment of less than six months) are investigated by a police officer. If there is sufficient evidence against the offender the police officer brings the case to the Court of Magistrates for trial and acts as a prosecutor before the court. During the trial a judge examines the evidence and convicts or acquits the alleged offender. If the offender is convicted the same judge specifies the penalty to be imposed.

All other crimes are investigated by investigating magistrates. If there is sufficient evidence against the offender the investigating magistrate brings the case before the Court of Magistrates. The Court of Magistrates examines the evidence and if there is sufficient evidence it sends the case to the Attorney General. The Attorney General then brings the case to the Criminal Court for trial. During the trial a public prosecutor prosecutes the offender before a judge and a jury. The jury decides whether the offender is guilty or not. If the offender is found guilty the judge specifies the penalty to be imposed.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 04/05/2021

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης

Ποιες πληροφορίες θα μου παράσχει η αρμόδια αρχή (π.χ. αστυνομία, εισαγγελέας) ύστερα από τη διάπραξη της αξιόποινης πράξης αλλά πριν από την καταγγελία της;

Από την πρώτη επαφή σας με την αστυνομία θα πρέπει να σας παρασχεθούν οι ακόλουθες πληροφορίες:

 1. το είδος της υποστήριξης που μπορείτε να λάβετε και από ποιον
 2. οι διαδικασίες για την καταγγελία αξιόποινης πράξης και ο ρόλος του θύματος στο πλαίσιο των διαδικασιών αυτών
 3. ο τρόπος και οι όροι υπό τους οποίους μπορεί να σας παρασχεθεί προστασία
 4. ο τρόπος και οι όροι υπό τους οποίους μπορείτε να ζητήσετε νομικές συμβουλές, νομική συνδρομή (ευεργέτημα πενίας) ή οποιοδήποτε άλλο είδος συμβουλών
 5. ο τρόπος και οι όροι υπό τους οποίους μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση
 6. ο τρόπος και οι όροι υπό τους οποίους δικαιούστε υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης
 7. εάν κατοικείτε σε κράτος μέλος διαφορετικό εκείνου της διάπραξης της αξιόποινης πράξης, τα τυχόν ειδικά μέτρα, διαδικασίες ή ρυθμίσεις που έχετε στη διάθεσή σας για την προστασία των συμφερόντων σας στη Μάλτα
 8. οι διαθέσιμες διαδικασίες υποβολής καταγγελίας σε περίπτωση που τα δικαιώματά σας ως θύμα δεν γίνονται σεβαστά από την αστυνομία
 9. τα στοιχεία επαφής για λόγους επικοινωνίας σχετικά με την υπόθεσή σας
 10. οι διαθέσιμες υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης

ο τρόπος και οι όροι επιστροφής των εξόδων της συμμετοχής σας στην ποινική διαδικασία.

Δεν διαμένω στη χώρα της ΕΕ όπου διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη (πολίτες της ΕΕ και πολίτες τρίτων χωρών). Πώς προστατεύονται τα δικαιώματά μου;

Αν διαμένετε στη Μάλτα και είστε θύμα αξιόποινης πράξης που διαπράχθηκε σε άλλο κράτος μέλος, έχετε το δικαίωμα να καταγγείλετε την αξιόποινη πράξη στην αστυνομία της Μάλτας. Από τη στιγμή που θα υποβάλετε την καταγγελία σας, η αστυνομία της Μάλτας υποχρεούται να διαβιβάσει χωρίς καθυστέρηση την καταγγελία στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη, εκτός αν η εν λόγω αρχή έχει ήδη κινήσει διαδικασία η ίδια.

Εάν καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη, τι πληροφορίες θα μου παρασχεθούν;

Εάν καταγγείλετε αξιόποινη πράξη, η αστυνομία θα πρέπει να σας παράσχει έγγραφο αποδεικτικό της καταγγελίας σας, στο οποίο να αναφέρονται τα βασικά στοιχεία της σχετικής αξιόποινης πράξης. Επιπλέον, δικαιούστε να λάβετε, εφόσον το ζητήσετε, πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

 1. οποιαδήποτε τυχόν απόφαση να μη συνεχιστεί ή να περατωθεί η έρευνα, ή να μην ασκηθεί δίωξη κατά του δράστη·
 2. τον χρόνο και τόπο διεξαγωγής της δίκης και τη φύση των κατηγοριών κατά του δράστη
 3. οποιαδήποτε οριστική απόφαση στη δίκη
 4. πληροφορίες σχετικά με την πορεία της ποινικής διαδικασίας
 5. την αποφυλάκιση ή την απόδραση του δράστη και κάθε τυχόν μέτρο που λαμβάνεται για την προστασία σας σε περίπτωση αποφυλάκισης ή απόδρασης του δράστη.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία a. και c., θα πρέπει να σας γνωστοποιηθούν οι λόγοι ή περίληψη των λόγων της σχετικής απόφασης.

Δικαιούμαι δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας ή μετάφρασης (όταν έρχομαι σε επαφή με την αστυνομία ή άλλες αρχές, ή στη διάρκεια της έρευνας και της δίκης);

Η αστυνομία θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι μπορείτε να κατανοείτε και να γίνεστε κατανοητός/-ή. Εάν δεν κατανοείτε ή δεν ομιλείτε τη μαλτέζικη ή την αγγλική γλώσσα, έχετε δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση σε γλώσσα που κατανοείτε.

Πώς προτίθεται να εξασφαλίσει η αρμόδια αρχή ότι κατανοώ και γίνομαι κατανοητός/-ή (σε περίπτωση παιδιού ή ατόμου με αναπηρία);

Κάθε επικοινωνία πρέπει να πραγματοποιείται σε απλή και κατανοητή γλώσσα, ενώ, επιπλέον, πρέπει να γίνονται σεβαστά τα προσωπικά σας χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης τυχόν αναπηρίας η οποία ενδεχομένως θίγει την ικανότητά σας να κατανοείτε ή να γίνεστε κατανοητός/-ή. Περαιτέρω, έχετε το δικαίωμα να συνοδεύεστε από πρόσωπο της επιλογής σας κατά την πρώτη επαφή σας με την αστυνομία, αν, λόγω του αντικτύπου του εγκλήματος, χρειάζεστε βοήθεια για να κατανοήσετε ή να γίνετε κατανοητός/-ή. Όταν το θύμα είναι άτομο με αναπηρία ή ανήλικος, η αστυνομία ζητεί πάντοτε τη βοήθεια των κοινωνικών λειτουργών του οργανισμού Appoġġ (Aġenzija Appoġġ), ενώ, αν το κρίνει απαραίτητο, μπορεί επίσης να ζητήσει τη βοήθεια και άλλων ειδικών.

Υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων

Ποιος φορέας παρέχει στήριξη στα θύματα; Θα παραπεμφθώ αυτόματα από την αστυνομία στις υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων;

Κατά την πρώτη επαφή σας με την αστυνομία, η αστυνομία θα σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με τα είδη της υποστήριξης που μπορείτε να λάβετε και τους φορείς παροχής της, συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής υποστήριξης, της ψυχολογικής υποστήριξης ή ακόμη και της υποστήριξης υπό τη μορφή της παροχής εναλλακτικής στέγης. Επιπλέον, η αστυνομία θα πρέπει να σας παραπέμψει χωρίς καθυστέρηση στις υπηρεσίες στήριξης θυμάτων.

Με ποιον τρόπο προστατεύεται το ιδιωτικό μου απόρρητο;

Οι υπηρεσίες υποστήριξης παρέχονται υπό καθεστώς εμπιστευτικότητας.

Πρέπει να καταγγείλω πρώτα μια αξιόποινη πράξη προτού αποκτήσω πρόσβαση στις υπηρεσίες στήριξης θυμάτων;

Πρόσβαση στις εν λόγω υπηρεσίες έχετε ακόμη και πριν από την επίσημη καταγγελία αξιόποινης πράξης.

Ατομική προστασία σε περίπτωση κινδύνου

Τι είδη προστασίας είναι διαθέσιμα;

Η αστυνομία θα πρέπει αμέσως να εξασφαλίσει την ασφάλειά σας, εάν από μια πρώτη εκτίμηση των πραγμάτων προκύψει ότι κινδυνεύετε. Εάν η αστυνομία καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο δράστης είναι επικίνδυνος, μπορεί να συλλάβει τον δράστη, να παραπέμψει την υπόθεση στο δικαστήριο με διαδικασία επείγοντος και να ζητήσει από το δικαστήριο να διατάξει την κράτηση του δράστη.

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από τον αστυνομικό υπάλληλο στον οποίο έχει ανατεθεί η υπόθεσή σας να σας θέσει σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Συναφώς, θα χρειαστεί να δηλώσετε ότι θα καταθέσετε κατά του δράστη κατά την ακροαματική διαδικασία στο δικαστήριο. Εάν ο αστυνομικός υπάλληλος πειστεί ότι η μαρτυρία σας ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία που έχετε στην κατοχή σας είναι σημαντικά για την υπόθεση, θα ζητήσει από τον γενικό εισαγγελέα να σας θέσει σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Στο εν λόγω πρόγραμμα μπορούν επίσης να ενταχθούν μέλη της οικογένειάς σας και άλλα συγγενικά σας πρόσωπα. Συνήθως, το πρόγραμμα συνίσταται σε μέτρα για τη διασφάλιση της προσωπικής σας ασφάλειας και/ή την προστασία των περιουσιακών σας στοιχείων.

Ποιος φορέας μπορεί να μου προσφέρει προστασία;

Η αστυνομία.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από τον δράστη;

Ναι, η αστυνομία διενεργεί την εν λόγω αξιολόγηση.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης (κατά την έρευνα και τη δίκη);

Εάν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προκύψει ότι εξακολουθεί να συντρέχει κίνδυνος, η αστυνομία μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο να εκδώσει διαταγή προστασίας για εσάς και την οικογένειά σας.

Ποια προστασία παρέχεται για πολύ ευάλωτα θύματα;

Στις υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, τα θύματα τοποθετούνται σε ειδικά κέντρα υποδοχής.

Είμαι ανήλικος — έχω ειδικά δικαιώματα;

Εάν είστε ανήλικος, την καταγγελία της αξιόποινης πράξης μπορεί να υποβάλει για λογαριασμό σας γονέας ή κηδεμόνας σας.

Επιπλέον, εάν είστε ανήλικος και ο γονέας ή ο κηδεμόνας σας δεν μπορεί να σας εκπροσωπήσει λόγω σύγκρουσης συμφερόντων, ή εάν είστε ασυνόδευτος ή ζείτε χωριστά από την οικογένειά σας, το δικαστήριο θα διορίσει, αυτεπαγγέλτως, συνήγορο παιδιού ή συνήγορο νομικής συνδρομής για να εκπροσωπήσει τα συμφέροντά σας.

Μέλος της οικογένειάς μου απεβίωσε λόγω της αξιόποινης πράξης — ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Θεωρείστε θύμα και έχετε τα ίδια δικαιώματα με τα θύματα αξιόποινης πράξης.

Μέλος της οικογένειάς μου ήταν θύμα της αξιόποινης πράξης — ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Μπορείτε να καταγγείλετε την αξιόποινη πράξη αντί του θύματος εάν είστε σύζυγος, γονέας, τέκνο ή αδελφός/αδελφή του θύματος, ή εάν είστε κηδεμόνας του.

Μπορώ να έχω πρόσβαση σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης; Υπό ποιες προϋποθέσεις; Διασφαλίζεται η ασφάλειά μου κατά τη διαμεσολάβηση;

Πρόσβαση σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης μεταξύ του θύματος και του δράστη παρέχεται κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας όταν ο δράστης ομολογεί την αξιόποινη πράξη ή καταδικάζεται για αυτήν. Σε περίπτωση ομολογίας της ενοχής ή καταδικαστικής απόφασης, υπάρχουν διάφοροι τρόποι πρόσβασης σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης μέσω των δικαστηρίων. Πρόσβαση σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης μπορεί να παρασχεθεί με την υποβολή στο δικαστήριο αίτησης, υπό τη μορφή σχετικού δικογράφου, από τον εισαγγελέα και/ή τον συνήγορο υπεράσπισης και/ή τον επιμελητή κοινωνικής αρωγής, προκειμένου η υπόθεση να υπαχθεί σε διαμεσολάβηση.

Αν το δικαστήριο κάνει δεκτή την αίτηση, η υπόθεση παραπέμπεται στην Επιτροπή Διαμεσολάβησης μεταξύ Θυμάτων και Δραστών, η οποία υπάγεται στο Τμήμα Αναστολών Εκτέλεσης και Απολύσεων Υπό Όρους. Η εν λόγω επιτροπή, αφού εξετάσει όλες τις σχετικές πληροφορίες, αποφαίνεται αν ενδείκνυται ή όχι η κίνηση διαδικασίας διαμεσολάβησης στην οικεία υπόθεση. Αν η επιτροπή αποφασίσει να κινήσει διαδικασία διαμεσολάβησης, η υπόθεση ανατίθεται σε διαμεσολαβητή. Ο διαμεσολαβητής επικοινωνεί τόσο με το θύμα όσο και με τον δράστη και συναντάται χωριστά και με τους δύο προς τον σκοπό της διοργάνωσης μιας τρίτης συνάντησης, στην οποία θα παραστούν αμφότερα τα μέρη. Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία διαμεσολάβησης, ο διαμεσολαβητής πρέπει να διασφαλίσει ότι αμφότερα τα μέρη θα επωφεληθούν από τη διαδικασία και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επακόλουθης θυματοποίησης.

Πού μπορώ να βρω τη νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματά μου;

Ο νόμος που καθορίζει τα δικαιώματά σας είναι ο νόμος για τα θύματα αξιόποινων πράξεων (Att dwar il-Vittmi tal-Kriminalità) — Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκεφάλαιο 539 της νομοθεσίας της Μάλτας

Όσον αφορά τη διαμεσολάβηση, εφαρμοστέος είναι ο νόμος περί αποκαταστατικής δικαιοσύνης (Att dwar il-Ġustizzja Riparatriċi) — Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκεφάλαιο 516 της νομοθεσίας της Μάλτας

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

2 - Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τα δικαιώματά μου κατά την ανάκριση ή τη δίκη

Πώς μπορώ να καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη;

Εάν έχετε πέσει θύμα αξιόποινης πράξης, μπορείτε να την καταγγείλετε στην αστυνομία. Ο/Η σύζυγος, οι γονείς, τα παιδιά, τα αδέλφια ή ο κηδεμόνας σας μπορούν να καταγγείλουν την αξιόποινη πράξη για λογαριασμό σας. Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε την αστυνομία εάν έχει περιέλθει σε γνώση σας η διάπραξη ορισμένης αξιόποινης πράξης, ακόμη και εάν δεν είστε ο/η ίδιος/-α θύμα της.

Μπορείτε να καταγγείλετε την αξιόποινη πράξη είτε προφορικά, μεταβαίνοντας στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα ή, σε περίπτωση που έχετε ανάγκη άμεσης βοήθειας, καλώντας τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, είτε εγγράφως, υποβάλλοντας καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα ή αποστέλλοντας σχετική επιστολή. Εάν επιλέξετε να αποστείλετε έγγραφη καταγγελία, μπορείτε να τη συντάξετε μόνος/-η σας ή να ζητήσετε τη βοήθεια δικηγόρου. Δεν υπάρχει υποχρεωτική μορφή καταγγελίας που να πρέπει να ακολουθήσετε. Συνήθως, οι καταγγελίες συντάσσονται στην αγγλική ή τη μαλτέζικη γλώσσα, αλλά, εάν δεν κατανοείτε ή δεν ομιλείτε καμία από τις γλώσσες αυτές, έχετε το δικαίωμα να συντάξετε την καταγγελία σας σε γλώσσα που κατανοείτε ή με τη βοήθεια διερμηνέα. Πρέπει να συμπεριλάβετε τα προσωπικά στοιχεία σας. Οι ανώνυμες καταγγελίες γίνονται, καταρχήν, δεκτές, αλλά η αστυνομία θα κινήσει έρευνα βάσει τέτοιας καταγγελίας μόνο εάν το αδίκημα είναι πολύ σοβαρό.

Δεν προβλέπεται προθεσμία για την υποβολή της καταγγελίας. Ωστόσο, ο νόμος ορίζει ότι εάν έχει παρέλθει ορισμένο χρονικό διάστημα από τη διάπραξη της αξιόποινης πράξης, ο δράστης δεν μπορεί πλέον να διωχθεί. Το διάστημα αυτό διαφέρει ανάλογα με τη φύση της αξιόποινης πράξης, κυμαίνεται δε από τρεις μήνες για τα λιγότερο σοβαρά αδικήματα (π.χ. προφορική εξύβριση) έως είκοσι έτη για τα ιδιαιτέρως σοβαρά εγκλήματα (π.χ. ανθρωποκτονία). Μετά την παρέλευση του εν λόγω διαστήματος, μπορείτε μεν να υποβάλετε καταγγελία, αλλά η αστυνομία δεν θα διερευνήσει την αξιόποινη πράξη. Μάλιστα, ακόμη και αν η αστυνομία διεξαγάγει έρευνα, το δικαστήριο θα απαλλάξει το δράστη.

Για ορισμένα ήσσονος σημασίας αδικήματα, και συγκεκριμένα για τα αδικήματα για τα οποία η αστυνομία δεν μπορεί να κινήσει έρευνα αν δεν έχει υποβληθεί καταγγελία, πρέπει να υποβάλετε ειδική καταγγελία στην αστυνομία. Οι καταγγελίες υποβάλλονται συνήθως, όχι όμως υποχρεωτικά, εγγράφως. Μπορείτε να ζητήσετε από δικηγόρο να συντάξει την καταγγελία για λογαριασμό σας. Η καταγγελία σας πρέπει να περιλαμβάνει: τα προσωπικά στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός δελτίου ταυτότητας), πληροφορίες σχετικά με τον δράστη, περιγραφή του περιστατικού και κατάλογο των μαρτύρων που επιθυμείτε να εξεταστούν από την αστυνομία, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεών τους. Επιπλέον, συνιστάται, χωρίς όμως να είναι υποχρεωτικό, να αναφέρετε τη νομική διάταξη που θεωρείτε ότι έχει παραβιάσει ο δράστης.

Πώς μπορώ να ενημερωθώ σχετικά με τις εξελίξεις της υπόθεσης;

Μετά την υποβολή της καταγγελίας σας, θα σας δοθεί ένας αριθμός αναφοράς. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον εν λόγω αριθμό προκειμένου να παρακολουθείτε την πορεία της υπόθεσής σας. Στην πράξη, μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε την υπόθεσή σας βάσει της ημερομηνίας κατά την οποία υποβάλατε την καταγγελία σας. Όσον αφορά την ανάκριση, μπορείτε να ενημερώνεστε για την πορεία της είτε μεταβαίνοντας στο αστυνομικό τμήμα είτε τηλεφωνικώς.

Δικαιούμαι νομική συνδρομή (κατά την ανάκριση ή τη δίκη); Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Τα θύματα αξιόποινων πράξεων δικαιούνται νομική συνδρομή.

Μπορώ να ζητήσω επιστροφή των εξόδων (για τη συμμετοχή στην έρευνα/δίκη); Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Ναι, μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή των εξόδων στα οποία υποβληθήκατε.

Μπορώ να προσβάλω τυχόν απόφαση να τεθεί η υπόθεσή μου στο αρχείο χωρίς να παραπεμφθεί στο δικαστήριο;

Εάν η αστυνομία, μετά τη διερεύνηση της υπόθεσης, αποφασίσει να θέσει την υπόθεση στο αρχείο χωρίς να την παραπέμψει στο δικαστήριο, μπορείτε, ως θύμα, να προσβάλετε την απόφαση αυτή ενώπιον του Κατώτερου Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου (Qorti tal-Maġistrati). Το Qorti tal-Maġistrati θα σας ζητήσει να βεβαιώσετε ενόρκως τα στοιχεία που παρείχατε με την καταγγελία σας και να δηλώσετε ότι προτίθεστε να καταθέσετε στο δικαστήριο. Επίσης, θα χρειαστεί να καταβάλετε ένα ποσό που θα ορισθεί από το δικαστήριο ως εγγύηση της σοβαρότητας της πρόθεσής σας να διωχθεί ο δράστης. Το Qorti tal-Maġistrati θα εξετάσει τα αποδεικτικά στοιχεία και, αν κρίνει ότι επαρκούν, θα διατάξει την αστυνομία να δώσει συνέχεια στη διαδικασία.

Μπορώ να συμμετάσχω στη δίκη;

Μπορείτε να συμμετάσχετε στη διαδικασία ως πολιτικώς ενάγων. Για να συμμετάσχετε στη διαδικασία ως πολιτικώς ενάγων πρέπει να υποβάλετε σχετική αίτηση στο δικαστήριο. Το δικαστήριο θα εξετάσει την αίτησή σας και θα αποφασίσει αν θα σας επιτρέψει να παραστείτε ως πολιτικώς ενάγων. Ως πολιτικώς ενάγων μπορείτε να παραστείτε σε όλες τις συνεδριάσεις του δικαστηρίου, ακόμη και αυτές που διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών και ακόμη και αν πρόκειται να καταθέσετε στο πλαίσιο της διαδικασίας.

Ποιος είναι ο επίσημος ρόλος μου στο πλαίσιο του συστήματος δικαιοσύνης; Για παράδειγμα, είμαι ή μπορώ να επιλέξω να είμαι: θύμα, μάρτυρας, πολιτικώς ενάγων ή ιδιώτης κατήγορος;

Μπορείτε να είστε μάρτυρας ή πολιτικώς ενάγων, όπως εξηγείται παραπάνω.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου και ποιες οι υποχρεώσεις μου στο πλαίσιο του ρόλου αυτού;

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας κατά τη διάρκεια της δίκης ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου εξαρτώνται από το δικαστήριο που δικάζει την υπόθεσή σας:

 • εάν στην υπόθεσή σας καθήκοντα κατηγορούσας αρχής ασκεί αστυνομικός υπάλληλος και η υπόθεσή σας δικάζεται από το Qorti tal-Maġistrati, έχετε σχεδόν τα ίδια δικαιώματα με τον κατηγορούμενο: εσείς ή ο δικηγόρος σας μπορείτε να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία, να εξετάσετε μάρτυρες (υποβάλλοντας τις ερωτήσεις σας μέσω του αστυνομικού υπαλλήλου που ασκεί τα καθήκοντα της κατηγορούσας αρχής) κ.λπ.
 • εάν στην υπόθεσή σας καθήκοντα κατηγορούσας αρχής ασκεί ο γενικός εισαγγελέας, ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας ή εισαγγελέας και η υπόθεσή σας δικάζεται από το Ποινικό Δικαστήριο (Qorti Kriminali), μπορείτε να παραστείτε μόνο στην ακροαματική διαδικασία και να λάβετε τον λόγο μόνο σε σχέση με την ποινή, αν οι ένορκοι έχουν κρίνει ένοχο τον δράστη.

Μπορώ να προβώ σε δήλωση ή να παράσχω αποδεικτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της δίκης; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας θα κληθείτε πιθανότατα να καταθέσετε, διότι το δικαστήριο θα θελήσει να ακούσει την κατάθεσή σας ως θύματος της αξιόποινης πράξης.

Τι πληροφορίες θα λάβω κατά τη διάρκεια της δίκης;

Θα έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε σχετικά με την πρόοδο της δίκης, καθώς και να ενημερωθείτε σχετικά με την οριστική απόφαση.

Θα έχω πρόσβαση στα δικαστικά αρχεία;

Ως πολιτικώς ενάγων θα έχετε πρόσβαση στις δικαστικές πράξεις και έγγραφα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

3 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

Μπορώ να προσφύγω κατά της απόφασης;

Η δίκη ενώπιον του δικαστηρίου ολοκληρώνεται με δικαστική απόφαση που καταδικάζει ή απαλλάσσει τον κατηγορούμενο από τις κατηγορίες. Αν ο κατηγορούμενος κριθεί ένοχος, ο δικαστής επιβάλλει σε βάρος του ποινή. Σύμφωνα με το μαλτέζικο δίκαιο, μόνο ο κατηγορούμενος και ο γενικός εισαγγελέας έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν κατά της καταδίκης/απαλλαγής και/ή της ποινής, με έφεση ενώπιον του Ποινικού Εφετείου (Qorti tal-Appell Kriminali).

Ωστόσο, αν έχει ασκηθεί έφεση και συμμετείχατε ως πολιτικώς ενάγων στην πρώτη δίκη, θα επιτραπεί στον δικηγόρο σας να εξετάσει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν τη διαδικασία της έφεσης.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου μετά την καταδίκη;

Μετά την έναρξη ισχύος της καταδίκης, έχετε το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο της δικαστικής απόφασης. Αν το δικαστήριο καταδικάσει τον δράστη σε ποινή στερητική της ελευθερίας, έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για την αποφυλάκιση ή την τυχόν απόδραση του δράστη.

Δικαιούμαι υποστήριξη ή προστασία μετά τη δίκη; Για πόσο χρονικό διάστημα;

Έχετε δικαίωμα σε υποστήριξη ή προστασία μετά την περάτωση της ποινικής διαδικασίας, κατά τη διάρκεια της δίκης και για εύλογο χρονικό διάστημα.

Ποιες πληροφορίες θα μου χορηγηθούν σε περίπτωση καταδίκης του δράστη;

Θα σας χορηγηθεί αντίγραφο της οριστικής πρότασης.

Θα ενημερωθώ σε περίπτωση που ο κατάδικος αποφυλακιστεί (συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης ή της υπό όρους αποφυλάκισης) ή διαφύγει από τη φυλακή;

Ναι, θα ενημερωθείτε για την αποφυλάκιση ή την τυχόν απόδραση του δράστη.

Θα έχω συμμετοχή σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις αποφυλάκισης ή αναστολής; Για παράδειγμα, μπορώ να υποβάλω δήλωση ή να ασκήσω έφεση;

Δεν θα έχετε συμμετοχή στις αποφάσεις αποφυλάκισης ή αναστολής της ποινής του δράστη, αν και θα ενημερωθείτε για αυτές.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

4 - Αποζημίωση

Ποια είναι η διαδικασία για την αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη (π.χ. δικαστική προσφυγή, αστική αγωγή, πολιτική αγωγή);

Η νομική διαδικασία για την αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη συνίσταται στην άσκηση εναντίον του αγωγής αποζημίωσης ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, εκτός εάν ο δράστης έχει ήδη διαταχθεί από ποινικό δικαστήριο να αποζημιώσει το θύμα.

Το δικαστήριο διέταξε τον δράστη να μου καταβάλει αποζημίωση/αποκατάσταση. Πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι ο δράστης θα καταβάλει την αποζημίωση/αποκατάσταση;

Αν υπάρχει τέτοια διαταγή, έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε αναγκαστική εκτέλεσή της ως εάν να είχε εκδοθεί υπέρ σας απόφαση πολιτικού δικαστηρίου: επομένως, μπορείτε να ζητήσετε ακόμη και την έκδοση εντολής συντηρητικής ή αναγκαστικής κατάσχεσης.

Εάν ο δράστης δεν πληρώσει, μπορεί το κράτος να μου καταβάλει προκαταβολή; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Εάν ο δράστης δεν πληρώνει, υπάρχει η δυνατότητα να καταβάλει το κράτος προκαταβολή στο θύμα, υπό προϋποθέσεις που καθορίζει κατά την κρίση του ο γενικός εισαγγελέας.

Δικαιούμαι να λάβω αποζημίωση από το κράτος;

Ναι, δικαιούστε να υποβάλετε αίτηση αποζημίωσης από το κράτος στο πλαίσιο του Συστήματος Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων.

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8983&l=2

Η σχετική ηλεκτρονική αίτηση διατίθεται στη διεύθυνση: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010m

Δικαιούμαι αποζημίωση αν ο δράστης δεν καταδικαστεί;

Προβλέπεται δικαίωμα αποζημίωσης ακόμη και αν ο δράστης δεν καταδικαστεί ή είναι άγνωστος.

Δικαιούμαι πληρωμή έκτακτης ανάγκης εν αναμονή της απόφασης σχετικά με την αίτησή μου για αποζημίωση;

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορούν να πραγματοποιηθούν πληρωμές έκτακτης ανάγκης εν αναμονή της οριστικής απόφασης επί της αίτησης αποζημίωσης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

5 - Τα δικαιώματά μου για στήριξη και βοήθεια

Είμαι θύμα αξιόποινης πράξης. Με ποιον φορέα πρέπει να επικοινωνήσω με σκοπό την παροχή στήριξης και βοήθειας;

Την αστυνομία
Ιστότοπος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://pulizija.gov.mt/en/Pages/Home.aspx

Την εθνική υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας για παιδιά και οικογένειες σε ανάγκη — Appoġġ
Ιστότοπος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://fsws.gov.mt/en/appogg/Pages/welcome-appogg.aspx

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης — για βοήθεια όσον αφορά τη λήψη αποζημίωσης για ζημίες από αξιόποινη πράξη
Στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροinfo.justicedepartment@gov.mt
Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας: +356 25674330
Διεύθυνση: 21, Triq l-Arċisqof, Valletta VLT1443

Την Υπηρεσία Νομικής Συνδρομής της Μάλτας
Ιστότοπος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://mjcl.gov.mt/en/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή για τη στήριξη θυμάτων

Γραμμή στήριξης 179.

Η στήριξη θυμάτων προσφέρεται δωρεάν;

Ναι, η στήριξη θυμάτων προσφέρεται δωρεάν.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από κρατικές υπηρεσίες ή αρχές;

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τις εξής υπηρεσίες στήριξης:

 1. πληροφορίες, συμβουλές και υποστήριξη σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων των θυμάτων, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόσβαση σε συστήματα αποζημίωσης για ζημίες από αξιόποινη πράξη και όσον αφορά τον ρόλο των θυμάτων στην ποινική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας για συμμετοχή στη δίκη·
 2. πληροφορίες σχετικά με τις υπάρχουσες σχετικές υπηρεσίες ειδικής υποστήριξης ή απευθείας παραπομπή σε αυτές·
 3. συναισθηματική και, εφόσον υπάρχει, ψυχολογική υποστήριξη
 4. συμβουλές σχετικά με οικονομικά και πρακτικά θέματα
 5. συμβουλές σχετικά με τον κίνδυνο και την αποτροπή δευτερογενούς και περαιτέρω θυματοποίησης, εκφοβισμού και αντεκδίκησης.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από μη κρατικούς οργανισμούς;

Από την οργάνωση Victim Support Malta μπορείτε να λάβετε συναισθηματική στήριξη για την αντιμετώπιση τραυματικών εμπειριών που προκλήθηκαν από εγκληματική πράξη, νομικές πληροφορίες σχετικά με τις ποινικές διαδικασίες που αφορούν τα θύματα αξιόποινων πράξεων, καθώς και πρακτική βοήθεια, όπως βοήθεια στην επικοινωνία με την αστυνομία.
Ιστότοπος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://victimsupport.org.mt/
Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροSt Jeanne Antide Foundation

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.