Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Πολωνία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πολωνία

Ποια είναι η διαδικασία αξίωσης αποζημίωσης από τον δράστη; (π.χ. δικαστική προσφυγή, αστική αγωγή, παράσταση πολιτικής αγωγής)

Τα θύματα αξιόποινων πράξεων μπορούν να αξιώσουν αποζημίωση από τον δράστη με τους ακόλουθους τρόπους:

  1. να ασκήσουν αγωγή κατά του δράστη ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου οι αστικές διαδικασίες εξαρτώνται από την καταβολή δικαστικών τελών αστικές διαδικασίες μπορούν να κινηθούν ανεξάρτητα από την υποβολή έγκλησης σε δικαστήριο, αλλά μπορούν να ανασταλούν έως ότου εκδοθεί οριστική απόφαση στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας εάν η αγωγή που άσκησε το θύμα είναι επιτυχής, η εκτέλεση διεκπεραιώνεται από την αρμόδια για την εκτέλεση αρχή, δηλαδή τον δικαστικό επιμελητή (komornik)
  2. στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, τα θύματα μπορούν να ζητήσουν την επιβολή αντισταθμιστικού μέτρου (środek kompensacyjny) στον εναγόμενο —υποχρέωση να επανορθώσει τη ζημία ή να καταβάλει αποζημίωση εναλλακτικά, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την καταβολή συμπληρωματικής αποζημίωσης (nawiązka) το αίτημα του θύματος θα ικανοποιηθεί μόνο εάν ο δράστης καταδικαστεί
  3. εάν ο δράστης καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης με αναστολή, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την επανόρθωση της ζημίας που προέκυψε από την αξιόποινη πράξη
  4. εάν η διαδικασία ανασταλεί υπό όρους, το δικαστήριο πρέπει να διατάξει τον δράστη να επανορθώσει τη ζημία εν όλω ή εν μέρει.

Το δικαστήριο διέταξε τον δράστη να μου καταβάλει αποζημίωση/αποκατάσταση. Πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι ο δράστης θα καταβάλει την αποζημίωση/αποκατάσταση;

  1. Εάν το δικαστήριο διατάξει τον δράστη να επανορθώσει τη ζημία και ο δράστης δεν συμμορφώνεται εκουσίως, το θύμα μπορεί να προσφύγει σε διαδικασίες εκτέλεσης που διεξάγονται από δικαστικό επιμελητή.
  2. Εάν ο δράστης καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης με αναστολή υπό όρους από το δικαστήριο ή η διαδικασία εναντίον του ανασταλεί υπό όρους και ο δράστης δεν επανορθώσει τη ζημία, μπορεί να ληφθούν μέτρα για την εκτέλεση της ποινής ή τη συνέχιση της διαδικασίας. Τα μέτρα αυτά, ιδίως η πραγματική απειλή φυλάκισης, τείνουν να κινητοποιούν τους δράστες οι οποίοι, ακόμη και αν η εκτέλεση είναι αναποτελεσματική, θα βρουν κατά κάποιο τρόπο κεφάλαια για την ικανοποίηση των αξιώσεων των θυμάτων. Για να ληφθούν τέτοια μέτρα, αρκεί το θύμα να ενημερώσει το δικαστήριο ή τον αρμόδιο για την κοινωνική επανένταξη λειτουργό (kurator sądowy) ότι ο δράστης δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή του.

Εάν ο δράστης δεν πληρώσει, μπορεί το κράτος να μου καταβάλει προκαταβολή; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Εάν ο δράστης δεν επανορθώσει τη ζημία, το θύμα δεν μπορεί να λάβει την πληρωμή αυτή από το κράτος.

Το θύμα μπορεί να επωφεληθεί από τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Στήριξης Θυμάτων και Βοήθειας μετά τον Σωφρονισμό, η οποία προσφέρεται από οργανώσεις που ειδικεύονται στις ενισχύσεις για θύματα αξιόποινων πράξεων.

Δικαιούμαι να λάβω αποζημίωση από το κράτος;

Τα θύματα των σοβαρότερων αξιόποινων πράξεων ή οι πλησιέστεροι συγγενείς τους δικαιούνται ειδικές παροχές που καταβάλλονται από το Δημόσιο Ταμείο. Αυτό ισχύει για άτομα που κατοικούν στην Πολωνία ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, τα οποία, λόγω αδικήματος, υπέστησαν σοβαρή ζημία ή επιδείνωση της υγείας τους, διάρκειας μεγαλύτερης των επτά ημερών, καθώς και για τους πλησιέστερους συγγενείς ατόμων που απεβίωσαν συνεπεία αδικήματος.

Δικαιούμαι αποζημίωση αν ο δράστης δεν καταδικαστεί;

Δικαιούστε επίσης αποζημίωση σε περίπτωση που ο δράστης δεν καταδικαστεί.

Δικαιούμαι πληρωμή έκτακτης ανάγκης εν αναμονή της απόφασης σχετικά με την αίτησή μου για αποζημίωση;

Τα θύματα που δικαιούνται αποζημίωση μπορούν να λάβουν εγγύηση, δηλαδή εφάπαξ πληρωμή που καταβάλλεται πριν από την ολοκλήρωση της υπόθεσης. Το ποσό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί εν μέρει για την κάλυψη των δαπανών θεραπείας, ανάρρωσης ή ταφής.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/11/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.