Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Ρουμανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία

Ποιες πληροφορίες θα μου παράσχει η αρμόδια αρχή (π.χ. αστυνομία, εισαγγελέας) ύστερα από τη διάπραξη της αξιόποινης πράξης, αλλά πριν από την καταγγελία της;

Οι δικαστικές αρχές και τυχόν άλλοι κρατικοί φορείς με τους οποίους έρχεστε σε επαφή θα σας παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες στήριξης θυμάτων εντός των Γενικών Διευθύνσεων Κοινωνικής Πρόνοιας και Προστασίας του Παιδιού (Direcții Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului – DGASPC) και με τις ΜΚΟ που παρέχουν υπηρεσίες αυτού του είδους, με τις οποίες μπορείτε να επικοινωνήσετε.

Θα λάβετε τις εν λόγω πληροφορίες τόσο προφορικά, όσο και γραπτά, μέσω εντύπου που πρέπει να υπογράψετε και το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον τη διεύθυνση της υπηρεσίας στήριξης θυμάτων που βρίσκεται στην περιφέρεια του φορέα που παρέχει τις πληροφορίες, καθώς και έναν κατάλογο των αρμοδιοτήτων του.

Η πρώτη δικαστική αρχή (αστυνομία/εισαγγελέας) προς την οποία απευθύνεστε, ή, κατά περίπτωση, οι υπηρεσίες στήριξης θυμάτων, κατά την πρώτη επικοινωνία σας, θα σας ενημερώσουν σχετικά με τα δικαιώματά σας και τις υπηρεσίες προστασίας που μπορείτε να λάβετε.

Θα σας παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά με:

 • το είδος της στήριξης που μπορείτε να λάβετε και το ποιος μπορεί να σας την παράσχει, συμπεριλαμβανομένων βασικών πληροφοριών σχετικά με την πρόσβαση σε ιατρική βοήθεια, ψυχολογική υποστήριξη και εναλλακτικές λύσεις στέγασης·
 • την ανακριτική αρχή στην οποία μπορείτε να καταθέσετε καταγγελία·
 • το δικαίωμα νομικής συνδρομής και τον φορέα με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε για τον σκοπό αυτό·
 • τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για τη λήψη δωρεάν νομικής συνδρομής·
 • τα δικαιώματά σας κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας (συμπεριλαμβανομένων των μέτρων προστασίας που δικαιούστε ως απειλούμενος μάρτυρας)·
 • τους όρους και τη διαδικασία για τη λήψη χρηματικής αποζημίωσης από το κράτος·
 • το δικαίωμα χρήσης υπηρεσιών διαμεσολαβητή·
 • εάν ζείτε σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, πληροφορίες σχετικά με το πώς να καταθέσετε έγκληση ή να υποβάλετε αίτηση για χρηματική αποζημίωση από το κράτος στο εν λόγω κράτος μέλος και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να καταθέσετε ενώπιον των ρουμανικών δικαστικών αρχών χωρίς να βρίσκεστε στη Ρουμανία.

Οι πληροφορίες θα σας παρασχεθούν σε γλώσσα την οποία μπορείτε να κατανοήσετε. Θα λάβετε επίσης έντυπο με όλες αυτές τις πληροφορίες, το οποίο πρέπει να υπογράψετε. Μπορείτε να συνοδεύεστε από πρόσωπο της επιλογής σας όταν έρθετε σε επαφή με τις αρχές για πρώτη φορά.

Εάν καταθέσετε έγκληση στη δικαστική αρχή, θα λάβετε γραπτή βεβαίωση της καταγγελίας σας. Η έγκληση μπορεί να υποβληθεί γραπτά ή προφορικά. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από άλλο πρόσωπο να καταγγείλει την αξιόποινη πράξη για λογαριασμό σας, θα πρέπει, ωστόσο, να χορηγήσετε στο εν λόγω πρόσωπο γραπτό πληρεξούσιο. Το γραπτό πληρεξούσιο, το οποίο πρέπει να φέρει την υπογραφή σας, θα επισυναφθεί στη δικογραφία.

Δεν διαμένω στη χώρα της ΕΕ όπου διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη (πολίτες της ΕΕ και πολίτες τρίτων χωρών). Πώς προστατεύονται τα δικαιώματά μου;

Αν είστε αλλοδαπός και υπήρξατε θύμα αξιόποινης πράξης στη Ρουμανία, έχετε όλα τα δικαιώματα των πολιτών της Ρουμανίας που υπήρξαν θύματα αξιόποινων πράξεων.

Αν δεν μιλάτε ρουμανικά, δικαιούστε δωρεάν τις υπηρεσίες διερμηνέα, ο οποίος θα σας βοηθήσει στην επαφή σας με τις αρχές. Αυτό σημαίνει ότι θα έχετε τη δυνατότητα να καταθέσετε την έγκλησή σας και να λάβετε τις πληροφορίες που δικαιούστε κατά τον χρόνο καταγγελίας της αξιόποινης πράξης σε γλώσσα που κατανοείτε.

Αν ζείτε σε άλλο κράτος μέλος, μπορείτε να καταθέσετε την έγκληση ή να υποβάλετε αίτηση για χρηματική αποζημίωση στο εν λόγω κράτος μέλος. Επιπλέον, μπορείτε να καταθέσετε ενώπιον των ρουμανικών δικαστικών αρχών χωρίς να βρίσκεστε στη Ρουμανία.

Αν είστε θύμα εμπορίας ανθρώπων, μπορείτε να φιλοξενηθείτε σε ειδικά κέντρα φιλοξενίας όπου θα σας παρασχεθεί προστασία. Κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας θα λάβετε πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σε γλώσσα την οποία κατανοείτε· μπορείτε επίσης να λάβετε ψυχολογική στήριξη και ιατρική βοήθεια. Οι ρουμανικές αρχές θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας βοηθήσουν να επιστρέψετε στη χώρα σας το συντομότερο δυνατό και θα σας παράσχουν ασφαλή μεταφορά έως τα ρουμανικά σύνορα.

Εάν είστε αλλοδαπός, μπορείτε να διεκδικήσετε χρηματική αποζημίωση από το Δημόσιο εάν έχετε υπάρξει θύμα οποιασδήποτε από τις ακόλουθες αξιόποινες πράξεις: απόπειρας ανθρωποκτονίας και απόπειρας ανθρωποκτονίας στην οποία συντρέχουν επιβαρυντικές περιστάσεις, όπως ορίζονται στα άρθρα 188 και 189 του Ποινικού Κώδικα· σωματικής βλάβης, όπως ορίζεται στο άρθρο 194 του Ποινικού Κώδικα· εκ προθέσεως εγκλημάτων που είχαν ως αποτέλεσμα τη σωματική βλάβη του θύματος, και πράξεις ενδοοικογενειακής βίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 199 του Ποινικού Κώδικα· βιασμού, σεξουαλικής επαφής με ανήλικο ή σεξουαλικής επίθεσης, όπως ορίζονται στα άρθρα 218 έως 220 του Ποινικού Κώδικα· εμπορίας ανθρώπων ή εμπορία παιδιών, όπως ορίζονται στα άρθρα 210 και 211 του Ποινικού Κώδικα, τρομοκρατία ή άλλο εκ προθέσεως έγκλημα βίας.

Έχετε επίσης δικαίωμα δωρεάν νομικής συνδρομής εάν έχετε υπάρξει θύμα απόπειρας ανθρωποκτονίας, απόπειρας ανθρωποκτονίας στην οποία συντρέχουν επιβαρυντικές περιστάσεις, σωματικής βλάβης, εκ προθέσεως εγκλήματος που είχε ως αποτέλεσμα σωματική βλάβη, βιασμού, σεξουαλικής επίθεσης, σεξουαλικής επαφής με ανήλικο ή αποπλάνησης ανηλίκου. Ο/η σύζυγος, τα τέκνα και τα εξαρτώμενα πρόσωπα των προσώπων που απεβίωσαν λόγω ανθρωποκτονίας, ανθρωποκτονίας στην οποία συντρέχουν επιβαρυντικές περιστάσεις και εκ προθέσεως εγκλημάτων που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο του θύματος έχουν επίσης δικαίωμα δωρεάν νομικής συνδρομής.

Εάν καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη, τι πληροφορίες θα μου παρασχεθούν;

Όταν καταγγείλετε αξιόποινη πράξη, ο αστυνομικός που θα παραλάβει την καταγγελία σας θα σας εξηγήσει τι θα επακολουθήσει. Θα ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας και για τις υπηρεσίες που μπορείτε να λάβετε. Η αστυνομία υποχρεούται να συντάξει γραπτή αναφορά στην οποία θα αναφέρει τις πληροφορίες που σας έδωσε.

Θα λάβετε πληροφορίες σχετικά με:

 • τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας·
 • τους οργανισμούς στους οποίους μπορείτε να απευθυνθείτε για βοήθεια και τις υπηρεσίες που προσφέρουν·
 • τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να σας παρασχεθεί προστασία·
 • τους όρους και τη διαδικασία για τη λήψη χρηματικής αποζημίωσης από το κράτος·
 • τους όρους και τη διαδικασία για τη λήψη δωρεάν νομικής εκπροσώπησης·
 • τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για τη λήψη δωρεάν νομικής συνδρομής·
 • το δικαίωμα χρήσης υπηρεσιών διαμεσολαβητή·
 • το δικαίωμά σας να ενημερωθείτε σχετικά με την αποφυλάκιση του δράστη, σε περίπτωση που ο κατηγορούμενος εκτίει ποινή φυλάκισης ή τελεί υπό προσωρινή κράτηση·
 • εάν ζείτε σε άλλο κράτος μέλος, πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για χρηματική αποζημίωση από το κράτος στο εν λόγω κράτος μέλος και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να καταθέσετε ενώπιον των ρουμανικών δικαστικών αρχών χωρίς να βρίσκεστε στη Ρουμανία.

Εν συνεχεία, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της έρευνας και, εάν ο εισαγγελέας αποφασίσει να μην παραπέμψει την υπόθεση σε δικαστήριο, αντίγραφο της εν λόγω απόφασης. Προκειμένου να λάβετε τις εν λόγω πληροφορίες, θα χρειαστεί να υποβάλετε αίτημα στον αστυνομικό ή στον εισαγγελέα που χειρίζεται την υπόθεσή σας και να δηλώσετε ταχυδρομική διεύθυνση στη Ρουμανία ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στην οποία θα μπορούν να επικοινωνούν μαζί σας.

Εάν ο εισαγγελέας αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο δικαστήριο προς εκδίκαση, θα κληθείτε στο δικαστήριο.

Εάν πρόκειται να καταθέσετε στο δικαστήριο, θα ενημερωθείτε επίσης για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας ως ακολούθως:

 • το δικαίωμα συνδρομής από δικηγόρο, ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, το δικαίωμα δωρεάν νομικής εκπροσώπησης·
 • το δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών διαμεσολαβητή στις περιπτώσεις που αυτό επιτρέπεται από τον νόμο·
 • το δικαίωμα να προτείνετε τα αποδεικτικά στοιχεία που θα προσκομίσετε στο δικαστήριο, να υποβάλετε ενστάσεις και ισχυρισμούς σύμφωνα με τον νόμο·
 • το δικαίωμα να ενημερώνεστε για την πορεία της υπόθεσης·
 • το δικαίωμα να υποβάλετε προκαταρκτική καταγγελία, εφόσον είναι απαραίτητο (για ορισμένα είδη αξιόποινων πράξεων, είναι απαραίτητο να υποβάλετε αίτηση με τη μορφή προκαταρκτικής καταγγελίας για να προχωρήσει η υπόθεσή σας κατά του δράστη). Οι δικαστικές αρχές θα παράσχουν διευκρινίσεις σχετικά με το ζήτημα αυτό όποτε είναι απαραίτητο. Υποβάλλοντας προκαταρκτική καταγγελία, ζητάτε να συνεχιστεί η ποινική διαδικασία κατά του δράστη. Η προκαταρκτική καταγγελία διαφέρει από την έγκληση που υποβάλετε στην αστυνομία ή τον εισαγγελέα για να καταγγείλετε την τέλεση αξιόποινης πράξης σε βάρος σας.
 • το δικαίωμα να συμμετάσχετε στη διαδικασία ως πολιτικώς ενάγων·
 • την υποχρέωση να εμφανιστείτε ενώπιον των δικαστικών αρχών, όποτε κληθείτε·
 • την υποχρέωση να γνωστοποιήσετε τυχόν αλλαγή διεύθυνσης·
 • το δικαίωμα ενημέρωσης όσον αφορά τυχόν αποφυλάκιση του δράστη, σε περίπτωση που επιβληθεί φυλάκιση ή προσωρινή κράτηση στον δράστη.

Δικαιούμαι δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας ή μετάφρασης (όταν έρχομαι σε επαφή με την αστυνομία ή άλλες αρχές, ή στη διάρκεια της έρευνας και της δίκης);

Ναι. Δικαιούστε υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης σε όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας.

Πώς προτίθεται να εξασφαλίσει η αρμόδια αρχή ότι κατανοώ και γίνομαι κατανοητός (σε περίπτωση παιδιού ή ατόμου με αναπηρία);

Η δικαστική αρχή μπορεί να διατάξει τη διενέργεια εξέτασης των θυμάτων που χρειάζονται προστασία σύμφωνα με τον νόμο, μέσω ή παρουσία ψυχολόγου ή άλλου προσώπου που ειδικεύεται στην υποστήριξη θυμάτων.

Θύματα με προβλήματα ομιλίας ή ακοής εξετάζονται παρουσία προσώπων που μπορούν να επικοινωνήσουν με τη χρήση νοηματικής γλώσσας. Στις περιπτώσεις αυτές, μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε γραπτώς.

Υπηρεσίες στήριξης θυμάτων

Προκειμένου να λάβουν κατάλληλη στήριξη και προστασία, τα θύματα αξιολογούνται ατομικά. Τα θύματα αξιολογούνται από υπηρεσίες στήριξης θυμάτων ή από ιδιώτες παρόχους κοινωνικών υπηρεσιών. Ανάλογα με την περίπτωση, οι εν λόγω υπηρεσίες συνεργάζονται με δημόσιους ή ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, με τη συγκατάθεση του θύματος.

Οι υπηρεσίες στήριξης και προστασίας που παρέχονται τόσο στα θύματα αξιόποινων πράξεων όσο και στα μέλη της οικογένειάς τους είναι δυνατό να συνίστανται σε:

 • πληροφορίες για τα δικαιώματα του θύματος·
 • ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλές όσον αφορά τους κινδύνους δευτερογενούς θυματοποίησης και επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης ή εκφοβισμού και αντιποίνων·
 • συμβουλές σχετικά με οικονομικά και πρακτικά θέματα που προκύπτουν από την αξιόποινη πράξη·
 • υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης/επανένταξης·
 • συναισθηματική και κοινωνική στήριξη για κοινωνική επανένταξη·
 • πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τον ρόλο του θύματος κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας εν όψει της συμμετοχής στη δίκη·
 • παραπομπή του θύματος σε άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες, κατά περίπτωση: κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, υπηρεσίες απασχόλησης, υπηρεσίες εκπαίδευσης ή άλλες υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος που παρέχονται σύμφωνα με τον νόμο.

Οι υπηρεσίες στήριξης και προστασίας μπορούν να παρασχεθούν σε:

 1. κέντρα υποδοχής, τα οποία παρέχουν κυρίως πληροφορίες, συμβουλές, συναισθηματική και κοινωνική στήριξη για κοινωνική επανένταξη, ψυχολογική υποστήριξη, νομικές και οικονομικές συμβουλές, υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης/επανένταξης, κ.λπ.·
 2. κέντρα φιλοξενίας, τα οποία παρέχουν κατάλληλη προσωρινή στέγαση στα θύματα που χρειάζονται ασφαλές κατάλυμα λόγω άμεσου κινδύνου δευτερογενούς και επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης, εκφοβισμού και αντιποίνων.

Τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας ή εμπορίας ανθρώπων μπορούν να φιλοξενηθούν σε κέντρα φιλοξενίας όπου τα ίδια, αλλά και οι ανήλικοι υπό τη φροντίδα τους, θα λάβουν, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, οικονομική ενίσχυση, προστασία έναντι του δράστη, ιατρική περίθαλψη και υπηρεσίες φροντίδας, φαγητό, στέγαση, ψυχολογική υποστήριξη και δωρεάν νομική συνδρομή.

Ποιος φορέας παρέχει στήριξη στα θύματα;

Σε κάθε Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας και Προστασίας του Παιδιού (DGASPC) λειτουργεί υπηρεσία στήριξης θυμάτων.

Στήριξη θυμάτων παρέχουν επίσης ιδιωτικοί πάροχοι κοινωνικών υπηρεσιών.

Εάν είστε θύμα ενδοοικογενειακής βίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Εθνικό Οργανισμό για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών (Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Bărbați și Femei) και τις Γενικές Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας και Προστασίας του Παιδιού (DGASPC).

Αν είστε κάτω των 18 ετών και υπήρξατε θύμα αξιόποινης πράξης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εθνική Αρχή για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Παιδιών και την Υιοθεσία (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție —ANPDCA) και τις Γενικές Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας και Προστασίας του Παιδιού (DGASPC).

Αν είστε θύμα εμπορίας ανθρώπων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Εθνικό Οργανισμό κατά της Εμπορίας Ανθρώπων (Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane —ANITP) που υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών (Ministerul Afacerilor Interne —MAI).

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι η αρμόδια αρχή παροχής συνδρομής της Ρουμανίας που είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία χορήγησης χρηματικής αποζημίωσης σε θύματα εκ προθέσεως εγκλημάτων βίας στην επικράτεια κράτους μέλους άλλου από αυτό στο οποίο διαμένει νόμιμα το θύμα.

Υπάρχουν επίσης αρκετές μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) που παρέχουν στα θύματα διάφορες μορφές στήριξης. Η αρχή με την οποία θα επικοινωνήσετε θα σας κατευθύνει στη σχετική ΜΚΟ.

Θα παραπεμφθώ αυτόματα από την αστυνομία στις υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων;

Ναι, οι δικαστικές αρχές πρέπει να σας παραπέμψουν στις εν λόγω υπηρεσίες.

Με ποιον τρόπο προστατεύεται το ιδιωτικό μου απόρρητο;

Οι πληροφορίες, η στήριξη και η προστασία παρέχονται στα θύματα αξιόποινης πράξης κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων τους και κάθε πληροφορίας για την ιδιωτική ζωή του θύματος και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το θύμα. Οι υπηρεσίες στήριξης παρέχονται ανώνυμα και δεν απαιτείται η σύναψη σύμβασης με τους δικαιούχους.

Τα δεδομένα που αφορούν θύματα αξιόποινων πράξεων αποθηκεύονται για ένα έτος. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο δραστηριοτήτων στήριξης και προστασίας των θυμάτων ή να διαβιβαστούν στις δικαστικές αρχές κατόπιν αιτήματός τους. Τα αποθηκευμένα δεδομένα διαγράφονται μετά την παρέλευση ενός έτους.

Εάν λάβετε στήριξη και προστασία θύματος, τα δεδομένα ταυτοποίησής σας θα διατηρηθούν καθ’ όλο το χρονικό διάστημα ισχύος των εν λόγω μέτρων και για τρεις μήνες μετά τη λήξη του εν λόγω χρονικού διαστήματος.

Η τοποθεσία των κέντρων φιλοξενίας για θύματα ενδοοικογενειακής βίας και εμπορίας ανθρώπων είναι μυστική.

Τόσο κατά τη διάρκεια της ποινικής έρευνας όσο και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον του δικαστηρίου, αν οι δικαστικές αρχές κρίνουν ότι ενδέχεται να θιγεί το ιδιωτικό σας απόρρητο ή η αξιοπρέπειά σας λόγω τυχόν πληροφοριών που παρέχετε ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, μπορούν να λάβουν, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματός σας, σειρά μέτρων για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου σας, όπως:

 • προστασία των στοιχείων της ταυτότητάς σας·
 • διεξαγωγή της κατάθεσης/ακρόασής σας μέσω οπτικοακουστικών μέσων, με αλλοίωση της φωνής και της εικόνας σας, χωρίς να απαιτείται η παρουσία σας, εφόσον τα άλλα μέτρα δεν επαρκούν·
 • διεξαγωγή της συνεδρίασης του δικαστηρίου κεκλεισμένων των θυρών για όσο διαρκεί η κατάθεσή σας.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το δικαστήριο μπορεί να απαγορεύσει τη δημοσίευση τυχόν κειμένων, σχεδίων, φωτογραφιών ή εικόνων που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την ταυτότητά σας.

Το δικαστήριο μπορεί επίσης να διατάξει τη διεξαγωγή της διαδικασίας κεκλεισμένων των θυρών αν η δημόσια συνεδρίαση ενδέχεται να θίξει την αξιοπρέπεια ή το απόρρητό σας.

Πρέπει να καταγγείλω πρώτα μια αξιόποινη πράξη προτού αποκτήσω πρόσβαση στις υπηρεσίες στήριξης θυμάτων;

Δεν απαιτείται να καταθέσετε έγκληση στις αρχές που είναι επιφορτισμένες με τη διεξαγωγή της ποινικής έρευνας προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες, στη στήριξη και την προστασία που παρέχονται σε θύματα αξιόποινων πράξεων.

Ατομική προστασία σε περίπτωση κινδύνου

Τι είδη προστασίας είναι διαθέσιμα;

Τόσο κατά τη διάρκεια της ποινικής έρευνας όσο και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον του δικαστηρίου, δικαιούστε μέτρα προστασίας εφόσον οι δικαστικές αρχές κρίνουν ότι μπορεί να βρίσκεστε σε κίνδυνο.

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε ότι αν οι δικαστικές αρχές κρίνουν ότι μπορεί να βρίσκεστε σε κίνδυνο λόγω τυχόν πληροφοριών που παρείχατε ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, μπορούν να λάβουν, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματός σας, ορισμένα μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας σας, όπως:

 • παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης ή ασφάλειας στην οικία σας ή στο προσωρινό σας κατάλυμα·
 • παροχή συνοδείας και προστασίας σε εσάς ή σε μέλη της οικογένειάς σας κατά τη διάρκεια μετακινήσεων·
 • προστασία των στοιχείων της ταυτότητάς σας (τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να παραλειφθούν από τον φάκελο προκειμένου να προστατευτεί η ταυτότητά σας, ώστε να παραμένει μυστική)·
 • κατάθεση/ακρόασή σας μέσω οπτικοακουστικών μέσων, με αλλοίωση της φωνής και της εικόνας σας, χωρίς να απαιτείται η παρουσία σας, εφόσον δεν επαρκούν τα άλλα μέτρα (μ’ αυτόν τον τρόπο, δεν χρειάζεται να παρουσιαστείτε ενώπιον του αστυνομικού υπαλλήλου, του εισαγγελέα ή του δικαστή και δεν θα βρίσκεστε στο ίδιο μέρος με τον δράστη)·
 • διεξαγωγή της συνεδρίασης του δικαστηρίου κεκλεισμένων των θυρών για όσο διαρκεί η κατάθεσή σας.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το δικαστήριο μπορεί να απαγορεύσει τη δημοσίευση τυχόν κειμένων, σχεδίων, φωτογραφιών ή εικόνων που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την ταυτότητά σας.

Επιπλέον, αν είστε μάρτυρας στην ποινική διαδικασία ή, ακόμη και αν δεν συμμετέχετε στην υπόθεση, αν παρέχετε πληροφορίες που βοηθούν τις δικαστικές αρχές να επιλύσουν υπόθεση που σχετίζεται με σοβαρά εγκλήματα ή να αποτρέψουν την επέλευση σημαντικής ζημίας, μπορείτε να ζητήσετε από τον αστυνομικό υπάλληλο ή τον εισαγγελέα που διεξάγει την έρευνα να σας εντάξει σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει σειρά μέτρων όπως:

 • διατήρηση της ταυτότητάς σας μυστικής και συμμετοχή σας σε ακροάσεις με αλλοιωμένη τη φωνή ή την εικόνα σας·
 • προστασία της οικίας σας από την αστυνομία και παροχή αστυνομικής συνοδείας όταν καλείστε να εμφανιστείτε ενώπιον των αρχών που διεξάγουν ποινική έρευνα·
 • εγκατάσταση σε άλλη περιοχή·
 • αλλαγή ταυτότητας, καθώς και αλλαγή εμφάνισης, εφόσον απαιτείται.

Αν ενταχθείτε σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων θα μπορείτε να λάβετε επιπλέον βοήθεια, όπως:

 • επανένταξη σε διαφορετικό κοινωνικό περιβάλλον·
 • απόκτηση νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων·
 • νέα θέση εργασίας·
 • οικονομική στήριξη μέχρι να βρείτε νέα θέση εργασίας.

Αν είναι απαραίτητο, οι συγγενείς πρώτου βαθμού (όπως είναι τα τέκνα και οι γονείς σας) και ο/η σύζυγός σας μπορούν επίσης να ενταχθούν στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων.

Αν δεν ενταχθήκατε στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων κατά τη διάρκεια της ποινικής έρευνας, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο δικαστήριο για ένταξη σ’ αυτό.

Ανάλογα με το είδος της αξιόποινης πράξης είναι διαθέσιμη επιπλέον προστασία:

 • Αν είστε θύμα ενδοοικογενειακής βίας, μπορείτε να ζητήσετε από την αστυνομία να απομακρύνει αμέσως τον δράστη από την κοινή σας οικία μέσω μιας εντολής προσωρινής προστασίας, η οποία θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου το δικαστήριο εκδώσει εντολή προστασίας. Εναλλακτικά, ως θύμα, μπορείτε να φιλοξενηθείτε σε κέντρο για θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Η φιλοξενία σε κέντρο αυτού του είδους είναι διαθέσιμη μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις ή κατόπιν έγκρισης της διοίκησης του κέντρου. Από τη στιγμή που θα εισαχθείτε στο κέντρο, σας παρέχεται στέγη, τροφή, ιατρική περίθαλψη, ψυχολογική υποστήριξη και δωρεάν νομική συνδρομή.
 • Αν είστε θύμα εμπορίας ανθρώπων, μπορείτε να φιλοξενηθείτε σε κέντρο προστασίας θυμάτων. Σύμφωνα με τον νόμο, η φιλοξενία παρέχεται για μέγιστο χρονικό διάστημα 90 ημερών, αλλά το δικαστήριο μπορεί να παρατείνει την παραμονή σας έως το τέλος της διαδικασίας. Οι συνεδριάσεις των δικαστηρίων σε υποθέσεις που αφορούν εμπορία παιδιών διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών. Επιπλέον, στις εν λόγω υποθέσεις, οι ανήλικοι κάτω των 14 ετών εξετάζονται παρουσία ψυχολόγου και ενός εκπροσώπου της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας και Προστασίας του Παιδιού.

Εάν πιστεύετε ότι βρίσκεστε σε κίνδυνο, θα πρέπει να ενημερώσετε τον αστυνομικό, τον εισαγγελέα ή τον δικαστή και να παράσχετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

Τα μέτρα που ορίζονται ανωτέρω είναι διαθέσιμα τόσο κατά το στάδιο της ποινικής έρευνας όσο και κατά τη διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου.

Ποιος φορέας μπορεί να μου προσφέρει προστασία;

Θα έχετε προστασία από τη ρουμανική αστυνομία.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από τον δράστη;

Για να αποφευχθεί η δευτερογενής θυματοποίηση, θα αξιολογηθείτε το συντομότερο δυνατό μετά την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας, ώστε ο αριθμός των καταθέσεων και των ιατρικών/ψυχολογικών/κοινωνικών αξιολογήσεων να περιοριστεί στο ελάχιστο.

Τα τμήματα στήριξης θυμάτων/πάροχοι υπηρεσιών στήριξης θυμάτων θα σας προσφέρουν συμβουλές σχετικά με τους κινδύνους εκφοβισμού και αντιποίνων. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος εκφοβισμού και αντιποίνων, μπορείτε να φιλοξενηθείτε προσωρινά σε κέντρα φιλοξενίας.

Εάν εξακολουθείτε να βρίσκεστε σε κίνδυνο μετά το πέρας της ποινικής δίκης, οι δικαστικές αρχές θα εξετάσουν εάν θα πρέπει να ενταχθείτε σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων, εκτός εάν έχετε ήδη ενταχθεί σε τέτοιο πρόγραμμα.

Εάν είστε θύμα εμπορίας ανθρώπων, βίας στο πλαίσιο στενής σχέσης, οργανωμένου εγκλήματος, τρομοκρατίας ή αξιόποινων πράξεων άλλων κατηγοριών, θα θεωρηθείτε ευάλωτο θύμα και θα λάβετε την προστασία που προβλέπεται από τον νόμο για απειλούμενους ή ευάλωτους μάρτυρες.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης (κατά την έρευνα και τη δίκη);

Ναι, η υπόθεσή σας μπορεί να αξιολογηθεί. Για παράδειγμα, εάν έχετε υπάρξει θύμα συγκεκριμένων κατηγοριών αξιόποινων πράξεων (ενδοοικογενειακή βία, βιασμός, σεξουαλική επίθεση, κ.λπ.), η ακρόασή σας μπορεί να διενεργηθεί μόνο από άτομα του ίδιου φύλου, εφόσον το ζητήσετε.

Το θύμα καταθέτει για δεύτερη φορά μόνο αν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς της ποινικής διαδικασίας, για την αποφυγή περαιτέρω βλάβης.

Για να αποφευχθεί η δευτερογενής θυματοποίηση που προκαλείται από την επανειλημμένη εξέταση του θύματος από τις δικαστικές αρχές, οι νόμοι που διέπουν την ποινική διαδικασία προβλέπουν επίσης την απαίτηση ο παθών που κατήγγειλε αξιόποινη πράξη να καταθέτει αμέσως ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, μετά την υποβολή της έγκλησης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Στα θύματα αξιόποινων πράξεων διατίθενται χωριστές αίθουσες αναμονής στο δικαστήριο.

Ποια προστασία παρέχεται για πολύ ευάλωτα θύματα;

Εάν είστε ευάλωτο θύμα, μπορείτε να επωφεληθείτε από τα μέτρα προστασίας που ορίζονται ανωτέρω στις απαντήσεις που σχετίζονται με την προστασία των μαρτύρων.

Είμαι ανήλικος —έχω ειδικά δικαιώματα;

Εάν είστε παιδί και έχετε υπάρξει θύμα εκμετάλλευσης, βίας, κακοποίησης, παραμέλησης, κακομεταχείρισης ή οποιασδήποτε άλλης αξιόποινης πράξης, η εν λόγω αξιόποινη πράξη μπορεί να καταγγελθεί στην αστυνομία από οποιοδήποτε πρόσωπο αλλά και από εσάς.

Οι ανήλικοι θεωρούνται εξαρχής ευάλωτα θύματα και οι αρχές θα σας ενημερώσουν σχετικά με τα μέτρα προστασίας που δικαιούστε.

Τα παιδιά θύματα βίας αξιολογούνται και λαμβάνουν στήριξη και προστασία, σύμφωνα με τον νόμο, από τα εξειδικευμένα τμήματα των Γενικών Διευθύνσεων Κοινωνικής Πρόνοιας και Προστασίας του Παιδιού που είναι αρμόδια να επεμβαίνουν σε περιπτώσεις κακοποίησης, παραμέλησης, εμπορίας, μετανάστευσης και επαναπατρισμού.

Οι ανήλικοι μπορούν να λάβουν βοήθεια από την Εθνική Αρχή για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Παιδιών και την Υιοθεσία.

Για τα παιδιά που έχουν κακοποιηθεί ή παραμεληθεί ή που έχουν υποστεί βία οποιασδήποτε μορφής είναι δυνατόν να αποφασιστεί, ως μέτρο επείγουσας ανάγκης, η προσωρινή τοποθέτησή τους σε άλλη οικογένεια, σε ανάδοχο γονέα ή σε ειδικό κέντρο.

Αν κληθείτε να παρουσιαστείτε ενώπιον των αρχών διεξαγωγής ποινικής έρευνας και είστε κάτω των 14 ετών, πρέπει να συνοδεύεστε από τους γονείς ή τον κηδεμόνα σας. Αν οι γονείς ή οι κηδεμόνες σας εμπλέκονται στην ποινική διαδικασία ή αν υπάρχει πιθανότητα να έχουν συμφέρον να επηρεάσουν την κατάθεσή σας, η εξέτασή σας θα πραγματοποιηθεί παρουσία συγγενούς ή άλλου προσώπου που θα ορίσει ο αστυνομικός υπάλληλος, ο εισαγγελέας ή ο δικαστής.

Επιπλέον, οι δικαστικές αρχές μπορούν να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να λάβετε τη συνδρομή ψυχολόγου κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Μπορείτε να ζητήσετε από τις δικαστικές αρχές να σας βοηθήσουν σχετικά μ’ αυτό το ζήτημα.

Η εξέταση πρέπει να καταγράφεται. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, πρέπει να επισημανθεί στην κατάθεσή σας και να αναφερθούν οι λόγοι για τη μη καταγραφή.

Η ακρόαση μπορεί να διενεργηθεί από το ίδιο πρόσωπο σε ειδικά σχεδιασμένες/διαμορφωμένες αίθουσες, εάν αυτό είναι εφικτό.

Κατά τη διερεύνηση ορισμένων ειδών αξιόποινων πράξεων, η εξέταση μπορεί να διενεργηθεί από άτομο του ίδιου φύλου με το θύμα. Μπορείτε επίσης να συνοδεύεστε από πρόσωπο της επιλογής σας.

Δικαιούστε νομική εκπροσώπηση σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Αν δεν έχετε συνήγορο, το δικαστήριο θα σας βοηθήσει να βρείτε. Αν η οικογένειά σας δεν μπορεί να πληρώσει για τις υπηρεσίες του συνηγόρου, δικαιούστε δωρεάν νομική συνδρομή.

Σε υποθέσεις που αφορούν αξιόποινες πράξεις εμπορίας ανθρώπων, οι ανήλικοι κάτω των 14 ετών καταθέτουν παρουσία τουλάχιστον ενός από τους γονείς τους ή άλλου νόμιμου εκπροσώπου. Επιπλέον, πρέπει να κληθεί ψυχολόγος και εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας και Προστασίας του Παιδιού.

Ένα μέλος της οικογένειάς μου απεβίωσε λόγω της αξιόποινης πράξης —ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Σ’ αυτή την περίπτωση, είστε θύμα αξιόποινης πράξης και δικαιούστε όλες τις υπηρεσίες στήριξης και προστασίας που ορίζονται ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών, της ψυχολογικής υποστήριξης, της νομικής βοήθειας, της παραπομπής σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, σε υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης/επανένταξης, κ.λπ.

Ο/η σύζυγος, τα τέκνα και τα εξαρτώμενα πρόσωπα ατόμου που απεβίωσε συνεπεία ανθρωποκτονίας που τελέστηκε με δόλο και ιδιαζόντως απεχθούς ανθρωποκτονίας που τελέστηκε με δόλο, όπως ορίζονται στα άρθρα 188 και 189 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και εκ προθέσεως εγκλημάτων που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο του θύματος, δικαιούνται δωρεάν νομική συνδρομή και χρηματική αποζημίωση από το κράτος.

Η δωρεάν νομική συνδρομή είναι διαθέσιμη και για άλλες κατηγορίες αξιόποινων πράξεων, αν το μηνιαίο εισόδημα του θύματος ανά μέλος της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τον ακαθάριστο εθνικό κατώτατο μισθό που καθορίστηκε για το έτος κατά το οποίο υποβλήθηκε η αίτηση για δωρεάν νομική συνδρομή.

Ένα μέλος της οικογένειάς μου ήταν θύμα της αξιόποινης πράξης —ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Βλ. ανωτέρω.

Μπορώ να έχω πρόσβαση σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης; Υπό ποιες προϋποθέσεις; Διασφαλίζεται η ασφάλειά μου κατά τη διαμεσολάβηση;

Η διαμεσολάβηση είναι δυνατή στην περίπτωση αξιόποινων πράξεων που θεωρούνται λιγότερο σοβαρές σύμφωνα με το ποινικό δίκαιο. Η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί μόνο αν τόσο εσείς όσο και ο δράστης συμφωνείτε να συμμετάσχετε σ’ αυτή. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης θα κληθείτε σε σειρά συναντήσεων με τον δράστη για να διερευνήσετε αν υπάρχει η δυνατότητα συμφιλίωσης Ένα πρόσωπο που καλείται διαμεσολαβητής συντονίζει τις συναντήσεις. Εάν στο τέλος της διαδικασίας καταλήξετε σε συμφωνία με τον δράστη, μπορείτε να ανακαλέσετε την έγκλησή σας και η υπόθεση θα κλείσει. Εάν η διαδικασία δεν τελεσφορήσει, η ποινική διαδικασία θα συνεχιστεί σαν να μην είχε διεξαχθεί η διαδικασία διαμεσολάβησης.

Πού μπορώ να βρω τη νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματά μου;

 • Νόμος αριθ. 135/2010 σχετικά με τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως έχει τροποποιηθεί (Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală)
 • Νόμος αριθ. 678/2001 σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, όπως έχει τροποποιηθεί (Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane)
 • Κυβερνητική απόφαση αριθ. 1216/2001 με την οποία εγκρίνεται το εθνικό σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (Hotărârea de Guvern nr. 1216/2001 privind aprobarea Planului național de acțiune pentru combaterea traficului de ființe umane)
 • Νόμος αριθ. 211/2004 σχετικά με ορισμένα μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των θυμάτων αξιόποινων πράξεων, όπως έχει τροποποιηθεί (Legea 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor)
 • Κυβερνητική απόφαση αριθ. 1238/10 Οκτωβρίου 2007 με την οποία εγκρίθηκαν τα ειδικά εθνικά πρότυπα για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών βοήθειας στα θύματα της εμπορίας ανθρώπων (Hotărârea Guvernului nr. 1238 din 10 octombrie 2007 pentru aprobarea Standardelor naționale specifice pentru serviciile specializate de asistență a victimelor traficului de persoane)
 • Νόμος αριθ. 217/2003 σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, όπως έχει τροποποιηθεί (Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie)
 • Νόμος αριθ. 272/2004 για την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών, όπως έχει τροποποιηθεί (Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului)
 • Νόμος αριθ. 682/2002 για την προστασία των μαρτύρων, όπως έχει τροποποιηθεί (Legea 682/2002 privind protecția martorilor)
 • Νόμος αριθ. 192/2006 σχετικά με τη διαμεσολάβηση και την οργάνωση του επαγγέλματος του διαμεσολαβητή, όπως έχει τροποποιηθεί (Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator)
Τελευταία επικαιροποίηση: 04/02/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.