The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: German have already been translated.
Swipe to change

Права на жертвите – по държави

Austria

Content provided by:
Austria
There is no official translation of the language version you are viewing.
You can access a machine translated version of this content here. Please note that it is only provided for contextual purposes. The owner of this page accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the quality of this machine translated text.

Аз съм жертва на престъпление. Към кого мога да се обърна за оказване на подкрепа и съдействие?

В съответствие с член 66, алинея 2 от Наказателно-процесуалния кодекс (Strafprozessordnung), Федералното министерство по конституционните въпроси, реформите, дерегулирането и правосъдието (Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz) е сключило договори с подходящи, учредени организации, които да оказват съдействие на жертвите, след като се уверят, че са спазени законоустановените условия. Данните за тези организации можете да намерите, като щракнете върху следващата връзка, където те са разпределени по федерални провинции (Land): Организации за подкрепа на жертвите на престъпления

Гореща линия за оказване на подкрепа на жертвите на престъпления

Федерална служба за социално подпомагане (Sozialministeriumservice): 0043 158831 г. и обща гореща телефонна линия за жертвите на престъпления: 0800 112 112 (или също европейска телефонна линия за подкрепа на жертвите на престъпления: 116 006)

Безплатна ли е подкрепата за жертвите на престъпления?

Да.

Какви видове подкрепа мога да получа от държавните служби или органи?

Жертвите на престъпления получават финансово обезщетение в съответствие с разпоредбите на Закона за обезщетения на жертвите на престъпления (Verbrechensopfergesetz (VOG)), Федерален държавен вестник (BGBl.) 288/1972.

Съгласно Закона за обезщетения на жертви на престъпления процедурата е една и съща за всички заявители (австрийски и чужди граждани). Това е административна процедура, по време на която органът трябва да установи съответните факти и да достигне до решение относно помощта, за която се кандидатства. Заявителят е длъжен да сътрудничи при процедурата и да предостави необходимата информация (включително с цел установяване на вредите).

Молбите съгласно Закона за обезщетения на жертви на престъпления трябва да бъдат подавани до Федералната служба за социално подпомагане, която също взема решение по тях.

Какви видове подкрепа мога да получа от неправителствени организации?

Право на психосоциална и правна помощ имат:

  • жертви на престъпление с упражняване на насилие, сексуално престъпление или опасна заплаха, или жертви, чиято лична зависимост може да е била използвана при извършването на умишлено престъпно деяние;
  • съпруг(а), партньор на семейни начала, роднини от първа степен, брат, сестра и други лица на издръжка на лице, което е починало вследствие на престъпление, както и други роднини, които са станали свидетели на смъртта на роднина.
  • жертви на терористични престъпления.

При поискване тези жертви трябва да получат психосоциална и правна подкрепа, при условие че това е необходимо, за да се защитят процесуалните им права, като се взема предвид тяхното лично участие, доколкото това е възможно. Самите организации за подкрепа на жертвите на престъпления носят отговорност за изготвянето на оценка за това дали такава помощ е „необходима“. Жертви на сексуално престъпление, които са на възраст под 14 години, винаги имат право на психосоциална подкрепа.

Психосоциална подкрепа

В рамките на тази психосоциална подкрепа жертвите се подготвят за психологическото напрежение по време на производството, като им се помага да се справят със своите преживявания (безпокойство, отчаяние, скръб или гняв) и са придружавани по време на изслушванията, които са част от разследването или процеса.

Правна подкрепа

Целта на правната подкрепа е да се помогне на жертвите на престъпления при отстояване на техните права в рамките на наказателното производство. Това е особено полезно и необходимо, ако в резултат на конкретни обстоятелства са възникнали опасения, че по време на производството правата на жертвите няма да бъдат зачетени в достатъчна степен. Ако жертвата е претърпяла вреди или щети в резултат на престъплението, адвокатът може да поиска обезщетение (например за неимуществени вреди) от името на жертвата (ако жертвата има статус на граждански ищец).

Последна актуализация: 03/02/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.