Práva obětí trestných činů – podle zemí

Austria

Content provided by:
Austria

Pokud se stanu obětí trestného činu, na koho se mohu obrátit s žádostí o podporu a pomoc?

Podle § 66 odst. 2 trestního řádu uzavřelo Spolkové ministerstvo pro ústavní záležitosti, reformy, deregulaci a spravedlnost smlouvy s vhodnými zavedenými organizacemi, které po ověření toho, že byly splněny zákonné podmínky, poskytují pomoc obětem. Podrobnosti o těchto organizacích naleznete pod následujícím odkazem, kde jsou seřazeny podle spolkových zemí: Organizace na podporu obětí

Tísňová linka na podporu obětí

Spolkový úřad sociálního zabezpečení (Sozialministeriumservice): 0043 158831 a univerzální tísňová linka pro oběti: 0800 112 112 (dostupná také prostřednictvím evropské tísňové linka pro oběti 116 006).

Je podpora pro oběti bezplatná?

Ano.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout státní služby nebo orgány?

Oběti trestných činů obdrží finanční odškodnění v souladu s ustanoveními zákona o odškodnění obětí (Verbrechensopfergesetz (VOG)), Spolková sbírka zákonů (BGBl) 288/1972.

Podle zákona o odškodnění obětí je postup stejný pro všechny žadatele (rakouské i cizí státní příslušníky). Jedná se o správní postup, při němž musí orgán zjistit příslušné skutečnosti a rozhodnout o požadované pomoci. Žadatel musí během postupu spolupracovat a poskytnout potřebné informace (a to i pro účely stanovení škody).

Žádosti podle zákona o odškodnění obětí je nutné podávat Spolkovému úřadu sociálního zabezpečení, který o nich také rozhoduje.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout nevládní organizace?

Právo na psychosociální a právní podporu mají tyto osoby:

  • oběti násilného trestného činu, sexuálního trestného činu či nebezpečného vyhrožování nebo oběti, jejichž osobní závislost mohla být zneužita při spáchání úmyslného trestného činu,
  • manžel/manželka, životní partner/partnerka, příbuzní v přímé linii, bratr, sestra nebo jiné závislé osoby člověka, který zemřel v důsledku trestného činu, jakož i jiní příbuzní, kteří byli svědky smrti svého příbuzného,
  • oběti teroristických trestných činů.

Těmto obětem musí být na žádost poskytnuta psychosociální a právní podpora, pokud je to nutné k zajištění jejich procesních práv, přičemž se v nejvyšší možné míře zohlední jejich osobní účast. Za posouzení toho, zda je taková pomoc „nutná“, zodpovídají samy organizace na podporu obětí. Oběti sexuálního trestného činu, které jsou mladší 14 let, mají v každém případě nárok na psychosociální podporu.

Psychosociální podpora

V rámci psychosociální podpory jsou oběti připravovány na psychickou zátěž řízení, podporovány při zpracovávání svých zážitků (úzkosti, zoufalství, smutku nebo hněvu) a také doprovázeny k výslechu coby součásti vyšetřování nebo soudního jednání.

Právní podpora

Účelem právní podpory je pomoci obětem při uplatňování jejich práv v rámci trestního řízení. To je obzvláště užitečné a nutné, pokud zvláštní okolnosti vedou k obavám, že práva oběti nebudou v průběhu řízení dostatečně respektována. Utrpěla-li oběť v důsledku trestného činu újmu nebo škodu, může právní zástupce požadovat jménem oběti odškodnění např. ve formě bolestného (pokud má oběť postavení účastníka uplatňujícího občanskoprávní nároky).

Poslední aktualizace: 03/02/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.