Drittijiet tal-vittmi - skont il-pajjiż

Austria

Content provided by:
Austria

Jien vittma ta’ reat. Lil min għandi nikkuntattja għall-appoġġ u l-assistenza?

Skont §66(2) StPO (Strafprozessordnung, il-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali), il-Ministeru Federali għall-Affarijiet Kostituzzjonali, ir-Riformi, id-Deregolazzjoni u l-Ġustizzja (Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz) daħal f’kuntratti ma’ organizzazzjonijiet xierqa u stabbiliti, li jipprovdu għajnuna lill-vittmi wara li jivverifikaw li l-kundizzjonijiet statutorji jkunu ġew issodisfati. Id-dettalji ta’ dawn l-organizzazzjonijiet jistgħu jinstabu billi tikklikkja fuq il-link li ġejja, fejn dawn tqassmu skont l-istat federali (Land): Organizzazzjonijiet ta’ appoġġ lill-vittmi

Hotline ta’ appoġġ lill-vittmi

L-Uffiċċju Federali tal-Protezzjoni Soċjali (Sozialministeriumservice): 0043 158831 u l-Hotline ġenerali għall-Vittmi: 0800 112 112 (jew ukoll linja telefonika għall-għajnuna lill-vittmi fl-Ewropa: 116 006)

L-appoġġ lill-vittmi huwa mingħajr ħlas?

Iva.

X’tipi ta’ appoġġ nista’ nirċievi mis-servizzi jew mill-awtoritajiet tal-Istat?

Il-vittmi ta’ reat jirċievu kumpens finanzjarju skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Kumpens lill-Vittmi (Verbrechensopfergesetz (VOG)), il-Gazzetta tal-Liġi Federali (BGBl.) 288/1972.

Skont il-VOG, il-proċedura hija l-istess għall-applikanti kollha (ċittadini Awstrijaċi u barranin). Din hi proċedura amministrattiva li matulha l-awtorità trid tistabbilixxi l-fatti rilevanti u tasal għal deċiżjoni dwar l-assistenza li tintalab. Ir-rikorrent huwa meħtieġ jikkoopera mal-proċedura u jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa (inkluż biex jiġu stabbiliti d-danni).

Ir-rikorsi skont il-VOG iridu jiġu ppreżentati lill-Uffiċċju Federali tal-Protezzjoni Soċjali, li jiddeċiedi dwarhom ukoll.

X’tipi ta’ appoġġ nista’ nirċievi mingħand organizzazzjonijiet mhux governattivi?

Dawn li ġejjin huma intitolati għal assistenza psikosoċjali u legali:

  • vittmi ta’ reat vjolenti, reat sesswali jew theddida perikoluża, jew vittmi li d-dipendenza personali tagħhom setgħet ġiet sfruttata fit-twettiq ta’ dan l-att kriminali deliberat;
  • il-konjuġi, is-sieħeb, il-qraba tal-ewwel grad, l-aħwa u dipendenti oħra ta’ persuna li tmut minħabba reat, kif ukoll qraba oħra li kienu xhieda tal-mewt ta’ qarib;
  • vittmi ta’ reati terroristiċi.

Fuq talba, dawn il-vittmi jridu jingħataw assistenza psikosoċjali u legali, sakemm dan ikun meħtieġ biex jiġu ssalvagwardjati d-drittijiet proċedurali tagħhom, b’kunsiderazzjoni kemm jista’ jkun tal-involviment personali tagħhom. L-organizzazzjonijiet ta’ appoġġ lill-vittmi nnifishom huma responsabbli biex jivvalutaw jekk it-tali assistenza hijiex “meħtieġa”. Il-vittmi ta’ reat sesswali li jkollhom inqas minn 14-il sena dejjem ikunu intitolati għal assistenza psikosoċjali.

Assistenza psikosoċjali

Fil-kuntest tal-assistenza psikosoċjali, il-vittmi jitħejjew għall-istress psikoloġiku tal-proċedimenti, megħjuna fl-indirizzar tal-esperjenzi tagħhom (ansjetajiet, disprament, niket jew rabja) u jiġu akkumpanjati wkoll waqt is-seduti li jkunu parti mill-investigazzjoni jew mill-proċess.

Assistenza legali

L-iskop tal-għajnuna legali hu li tingħata assistenza lill-vittmi biex jasserixxu d-drittijiet tagħhom fil-kuntest tal-proċedimenti kriminali. Dan hu partikolarment utli u meħtieġ jekk ċirkustanzi speċifiċi joħolqu tħassib li d-drittijiet tal-vittmi mhux se jiġu rispettati biżżejjed matul il-proċedimenti. Jekk il-vittma ġarrbet ħsara jew dannu minħabba r-reat, l-avukat jista’ jitlob kumpens (eż. għal uġigħ u tbatija) f’isem il-vittma (jekk il-vittma jkollha l-istatus ta’ rikorrent ċivili).

L-aħħar aġġornament: 03/02/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.