The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: German have already been translated.
Swipe to change

Pravice žrtev – po državah

Austria

Content provided by:
Austria
There is no official translation of the language version you are viewing.
You can access a machine translated version of this content here. Please note that it is only provided for contextual purposes. The owner of this page accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the quality of this machine translated text.

Sem žrtev kaznivega dejanja. Na koga se lahko obrnem za podporo in pomoč?

Zvezno ministrstvo za ustavo, reforme, deregulacijo in pravosodje je v skladu s členom 66(2) zakona o kazenskem postopku (StPO) sklenilo pogodbe z ustreznimi uveljavljenimi organizacijami, ki žrtvam po tem, ko preverijo, ali so izpolnjeni zakonski pogoji, zagotovijo pomoč v postopku. Podrobnosti o teh organizacijah so na voljo na naslednji povezavi, kjer so razvrščene po zveznih deželah: Organizacije za pomoč žrtvam

Telefonska linija za pomoč žrtvam

Služba ministrstva za socialne zadeve (Sozialministeriumservice): 0043 158831 in splošna številka za pomoč žrtvam: 0800 112 112 (dosegljiva tudi na evropski številki za pomoč žrtvam kaznivih dejanj 116 006)

Je podpora žrtvam brezplačna?

Da.

Kakšne vrste podpore lahko dobim od državnih služb ali organov?

Žrtve kaznivih dejanj prejmejo denarno nadomestilo v skladu z določbami zakona o žrtvah kaznivih dejanj (Verbrechensopfergesetz, VOG), Zvezni uradni list (BGBl.) 288/1972.

Postopek v skladu z VOG je enak za vse vložnike (avstrijske in tuje državljane). Gre za upravni postopek, v katerem mora organ ugotoviti zadevna dejstva in sprejeti odločitev o pomoči, za katero je bil vložen zahtevek. Vložnik mora sodelovati v postopku in zagotoviti potrebne informacije (tudi za namen ugotavljanja škode).

Zahtevke v skladu z VOG je treba vložiti pri službi ministrstva za socialne zadeve, ki o njih tudi odloča.

Kakšne vrste podpore lahko dobim od nevladnih organizacij?

Do psihosocialne in pravne pomoči v postopku so upravičene naslednje osebe:

  • žrtve nasilnega kaznivega dejanja, kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost ali nevarne grožnje ali žrtve, katerih osebna odvisnost je bila lahko izkoriščena pri izvršitvi takega naklepnega kaznivega dejanja;
  • zakonec, življenjski partner, sorodniki v ravni vrsti, brat, sestra in drugi vzdrževani družinski člani osebe, ki je zaradi kaznivega dejanja umrla, ter drugi sorodniki, ki so bili priča smrti sorodnika;
  • žrtve terorističnih kaznivih dejanj.

Tem žrtvam je treba na zahtevo zagotoviti psihosocialno in pravno pomoč v postopku, če je to potrebno za zaščito njihovih procesnih pravic, pri čemer se v največji možni meri upošteva njihova osebna vpletenost. Za presojo, ali je takšna pomoč „potrebna“, so pristojne organizacije za pomoč žrtvam. Žrtve kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki so mlajše od 14 let, so vedno upravičene do psihosocialne pomoči v postopku.

Psihosocialna pomoč v postopku

V okviru psihosocialne pomoči se žrtve pripravijo na duševne obremenitve v okviru postopka, podprejo pri predelavi izkušenj (strahovi, obup, žalost ali jeza) ter spremljajo med zaslišanji v okviru preiskovalnega in glavnega postopka.

Pravna pomoč v postopku

Namen pravne pomoči v postopku je pomagati žrtvam pri uveljavljanju njihovih pravic v okviru kazenskega postopka. To je še posebej koristno in potrebno, če se zaradi posebnih okoliščin pojavijo pomisleki, da se pravice žrtve med postopkom ne bodo zadostno spoštovale. Če je žrtev zaradi kaznivega dejanja utrpela bolečine ali škodo, lahko odvetnik zahteva odškodnino (npr. za nematerialno škodo) za žrtev (če ima žrtev status zasebnega tožilca).

Zadnja posodobitev: 03/02/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.