Права на жертвите – по държави

Bulgaria

Content provided by:
Bulgaria

Как и къде мога да съобщя за извършено престъпление?

Можете за съобщите за извършено престъпление:

 • в полицията - по пощата, чрез лично явяване в полицията или по телефона на Европейския телефонен номер за спешни случаи 112 или на телефонния номер за спешни случаи на българската полиция 116;
 • пред прокурор - по пощата или лично пред дежурния прокурор в най-близката прокуратура.

Можете да направите Вашето съобщение устно и да подпишете протокола, който полицията или прокурорът ще състави. Можете да съобщите за извършено престъпление и писмено: не се изисква специална форма, но трябва да се подпишете. Съобщението може да е написано на всякакъв език. То трябва да включва необходимите данни за Вас. Анонимните съобщения не са забранени, но не могат да задължат компетентните органи да предприемат действия.

Имате правото да бъдете приет от полицията в специално предназначено помещение и с Вас да се отнасят с уважение като се има предвид Вашия пол, възраст и престъплението, от което сте пострадал. Ще бъдете насочен към институции или организации, които подпомагат пострадалите от престъпления. Можете да ползвате услугите на преводач безплатно, ако не говорите български език или имате увреждания на слуха или речта. Имате право, но не и задължение, да ползвате услугите на адвокат на собствени разноски, за да съобщите за извършено престъпление.

Срок за съобщаване за извършено престъпление няма, с изключение на периода, след който не може да започне наказателен процес. Този период може да варира от три до двадесет години, в зависимост от това колко тежко е извършеното престъпление.

След като получат съобщението Ви, компетентните органи ще преценят наличната информация и ако има основателни съмнения за извършено престъпление, ще започнат разследване. Ако прокурорът откаже да започне разследване, ще бъдете уведомен за това. Можете да обжалвате отказа му пред по-горестоящ прокурор. В уведомлението ще бъде посочено къде можете да подадете жалба.

Как мога да проследя действията на компетентните органи след съобщаването за извършено престъпление?

След като съобщите за извършено престъпление можете да поискате и да получите номера, под който то е регистрирано, както и името на полицейския служител, който ще се занимава с Вашия случай, и информация за контакт с него. Като използвате регистрационния номер можете да се свържете с този полицейски служител, за да получите информация за развитието на разследването.

Как мога да участвам в разследването на престъплението?

Ако желаете да участвате в разследването или да получавате информация за неговия ход, трябва да подадете молба до разследващите органи или до прокурора и да посочите адрес за кореспонденция в България дори ако сте чужденец. Това може да бъде Вашият собствен адрес, този на Вашия адвокат или на приятел/роднина. Необходимо е също така незабавно да уведомите компетентните органи в случай на промяна. Имате право, но не сте длъжни, да използвате услугите на адвокат на собствени разноски.

Не сте длъжен да доказвате каквото и да е обстоятелство във връзка с извършеното престъпление.

Ако не говорите български език при общуването Ви с компетентните органи имате право на преводач безплатно. Имате право да бъдете информиран за хода на наказателното производство, както и право (като пострадал или като наследник на пострадал) да поискате от съда налагане на обезпечителна мярка, ако по време на съдебното производство възнамерявате да предявите граждански иск за обезщетение на вредите.

Можете да присъствате при извършването на следствените действия, ако това няма да затрудни разследването и ако имате разрешение от разследващите органи или от прокурора. Ако разследващите органи Ви забранят да присъствате по време на извършването на действията по разследавнето, можете да обжалвате тeхния отказ пред прокурора. Ако прокурорът потвърди отказа, можете да обжалвате неговото постановление пред прокурор от по-горестоящата прокуратура.

По Ваше искане можете да се запознаете лично с всички материали по делото след приключване на разследването с безплатната помощ на преводач, ако има нужда от такъв. Разследващите органи ще Ви предоставят материалите и ще Ви разяснят правата, които имате. Ако не сте в състояние сам да проучите материалите, разследващият орган е длъжен да Ви ги разясни, а при нужда и да Ви ги прочете. След като се запознаете с материалите можете да правите искания, бележки и възражения.

В някои случаи, например, когато извършителят е заловен при или непосредствено след извършване на престъплението, разследващите органи могат да проведат незабавно производство, в което нямате право да участвате.

Какви права имам като свидетел?

Ако сте призовани да дадете показания като свидетел, е необходимо да се явите пред разследващите органи или пред прокурора. Във връзка със свидетелските Ви показания имате допълнителни права:

да си служите с писмени бележки;

 • при необходимост да ползвате безплатно услугите на преводач;
 • да се консултирате с адвокат на свои разноски;
 • да бъдете разпитан там, където се намирате, ако не може да се явите пред съответния орган поради болест или инвалидност;
 • да бъдете разпитан чрез видеоконференция или телефонна конференция, ако се намирате извън България;
 • да не давате показания по въпроси, отговорите на които биха уличили в извършването на престъпление Вас, Вашите родители, баба и дядо, деца, внуци, братя, сестри, съпруг или лицето, с което се намирате във фактическо съжителство;
 • да искате отмяна на актовете, които накърняват Вашите права и интереси;
 • да получите възнаграждение за загубения работен ден и да Ви бъдат заплатени разноските, които сте направили.

След като бъдете предварително предупреден, че нямате право да откажете да свидетелствате, да давате неистински показания или да премълчите някои обстоятелства, е необходимо да обещаете, че ще изложите добросъвестно и точно всичко, което знаете по делото.

Непълнолетен съм. Имам ли допълнителни права?

Ако сте под 18-годишна възраст, имате право:

 • да бъдете разпитан в присъствието на педагог и психолог, а когато е необходимо и в присъствието на Ваш родител или настойник;
 • да бъдете разпитан чрез видеоконференция дори ако живеете в България;
 • да получите безплатна правна помощ винаги, когато в наказателния процес се засягат Ваши права и интереси.

Ако интересите Ви са в противоречие с интересите на Вашия родител, настойник или попечител (например, ако Ви е наранявал или е действал против интересите Ви), прокурорът назначава адвокат, който да Ви представлява безплатно.

Каква информация мога да получа от разследващите органи или от организациите за подкрепа на пострадалите от престъпления по време на разследването?

Ако сте пострадал или сте наследник/роднина на пострадал от определени престъпления, имате правото да бъдете информиран от разследващите органи или от организациите за подкрепа на пострадалите от престъпления писмено или устно, на език, който разбирате, относно:

 • как и къде можете да съобщите за извършено престъпление и какво следва след това;
 • как и къде можете да получите безплатен съвет, подкрепа и правна помощ;
 • как и къде можете да получите защита за Вас и Вашите близки и роднини, както и финансова компенсация;
 • как да защитавате правата и интересите си, ако сте чужденец или ако сте пострадал от престъпление в чужбина.

Скоро на разположение ще бъде и безплатна, непрекъснато работеща телефонна линия за пострадали от престъпления. Ако сте дете или ако дете около Вас е пострадало от престъпление, може да се обадите на безплатната, работеща 24 часа гореща телефонна линия за деца в нужда на номер 116 111, където консултанти приемат съобщения за извършени престъпления на български и на английски език.

Мога ли да получа правна помощ?

Имате право на безплатна правна помощ само ако сте пострадал (или сте наследник/роднина на пострадал) от определени престъпления. За тази цел е необходимо да подадете молба до прокурора или до разследващия случая компетентен орган. В тези случаи можете да получите безплатна правна помощ, ако представите доказателства, че нямате възможност да заплатите за нея.

Как мога да получа закрила, ако съм в опасност?

Вие или прокурорът с Ваше съгласие може да поиска от съда да забрани на обвиняемия да се доближава непосредствено до Вас. Решението на съда не може да бъде обжалвано. Забраната отпада след приключване на делото, но можете да поискате нейната отмяна по всяко време.

Ако сте свидетел и показанията Ви могат да застрашат Вас или Вашите близки, по Ваша молба или със съгласието Ви прокурорът или съдът вземат мерки за незабавната Ви защита:

 • Осигуряване на лична физическа охрана от органите на полицията за Вас, Вашите родители, баба и дядо, деца, внуци, братя и сестри, съпруг или лица, с които се намирате в особено близки отношения;
 • Запазване в тайна на самоличността Ви чрез замяна на личните Ви данни с идентификационен номер, като непосредствен достъп до Вас ще имат само съответните разследващи органи, прокурорът и съдът.

Ако сте свидетел по дело за специфично престъпление (престъпление против личността, палеж, взрив, престъпление, свързано с наркотици, организирана престъпност и т.н.) и не можете да бъдете защитени с горепосочените мерки, можете да бъдете включен в специална програма за защита на свидетели.

Ако сте пострадал от домашно насилие, можете да се обърнете към районния съд по местожителството Ви, за да бъде наложена мярка за защита въз основа на законодателството за домашно насилие. Това не е част от наказателния процес.

Какви услуги и съдействие мога да получа по време на разследването?

Може да получите медицинска помощ от здравните заведения, ако сте здравно осигурен. Гражданите на 27-те държави членки на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария могат да се възползват и от Европейската здравноосигурителна карта. Може да се обадите на бърза помощ на единния европейския номер за спешни повиквания 112.

Ако сте пострадал (или наследник на пострадал) от определени престъпления, може да получите безплатна психологическа помощ от „Център Надя” или Фондацията за подпомагане жертви на престъпления и борба с корупцията, като подадете писмена молба.

Ако сте пострадал от трафик на хора, имате допълнителни права:

 • да ползвате приютите за временно настаняване и центровете за закрила;
 • да получите помощ и подкрепа от дипломатическите и консулските представителства в чужбина;
 • да получите специална закрила (например продължаване на престоя Ви в приютите за временно настаняване, предоставяне на разрешение за продължително пребиваване в страната) и т.н.

Има ли възможност за сключване на споразумение/помирение или за започване на процедура по медиация между мен и обвиняемия?

Българското законодателство не предвижда процедура по медиация в наказателния процес. Въпреки това случаят Ви може да приключи със споразумение между прокурора и адвоката на подсъдимия, изготвено след приключване на разследването и одобрено от съда. Споразумение в наказателния процес може да бъде сключено за множество престъпления, с изключение на някои тежки престъпления против личността, като убийство или престъпления против половата неприкосновеност. В споразумението се посочва дали е извършено престъпление и какво наказание трябва да се наложи. Съдът ще Ви уведоми, ако споразумението е одобрено.

Когато с престъплението са Ви причинени имуществени вреди, споразумението се допуска след тяхното възстановяване или обезпечаване. Одобреното от съда споразумение за решаване на делото има последиците на влязла в сила присъда и по този начин може значително да се намали продължителността на наказателния процес.

Как продължава процесът след приключване на разследването?

След приключване на разследването, прокурорът може да:

 • спре или прекрати делото, ако извършеното деяние не е престъпление, участието на обвиняемия не е доказано, извършителят не е разкрит, важен свидетел-очевидец не може да бъде разпитан и т.н.; или
 • да внесе делото в съда.

Мога ли да обжалвам, ако процесът приключи преди делото да достигне до съда?

Когато прокурорът спре или прекрати делото въз основа на някое от горепосочените основания, Вие, като пострадал или като наследник на пострадал от престъпление, ще получите копие от това решение и можете да го обжалвате пред съда в 7-дневен срок. Съдебното решение може да бъде обжалвано и пред по-горестоящия съд в 7-дневен срок, но само, ако делото е прекратено, а не е спряно временно. Във всички останали случаи решението на първоинстанционния съд не може да бъде обжалвано. Имате право, но не сте длъжен да имате адвокат на собствени разноски, в процедурата по обжалване.

Аз съм чужденец. Как са защитени моите права и интереси?

Ако сте чужденец и сте пострадал от престъпление в България, имате всички права, описани по-горе. Освен това, можете да:

 • направите съобщение за извършено престъпление на собствения си език;
 • ползвате безплатно преводач, ако не говорите български език;
 • участвате в разследването и да получавате информация, ако предоставите адрес в България;
 • получавате допълнителна информация за правата Ви като чужденец от полицията и от организациите за подкрепа на пострадали от престъпления на език, който разбирате, ако сте пострадал от Връзката отваря нов прозорецопределени престъпления(1);
 • бъдете разпитан извън България чрез видеоконференция или телефонна конференция;
 • се информирате от брошурата за правата на пострадалите от престъпления, издадена и на Връзката отваря нов прозорецанглийски, Връзката отваря нов прозорецнемски и Връзката отваря нов прозорецфренски език;
 • се възползвате от Връзката отваря нов прозорецправна помощ , ако сте пострадал от Връзката отваря нов прозорецопределени престъпления(1); за целта трябва да подадете молба до прокурора или до компетентния орган, който извършва разследването по случая, както и да представите доказателства, че не можете да си позволите да платите за правна помощ;
 • представяте документи на българските компетентни органи на чужд език, придружени с легализиран превод на български език;
 • получите разрешение за продължително пребиваване в страната, ако сте пострадал от трафик на хора.

Допълнителна информация

 • Наказателно-процесуален кодекс – на български
 • Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления – на български и английски
 • Закон за здравето – на български
 • Инструкция № Iз-507 на МВР от 26 март 2008 г. за осъществяване на прием на граждани и подкрепа на жертви на престъпления в структурните звена на национална служба “Полиция” – на български
 • Закон за правната помощ – на български
 • Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство – на български
 • Закон за защита от домашното насилие – на български
 • Закон за борба с трафика на хора – на български
 • Закон за закрила на детето – на български

1. Определени престъпления, даващи допълнителни права на пострадалите

Съгласно българското законодателство пострадалите от някои видове престъпления имат допълнителни права. Тези престъпления са: тероризъм, умишлено убийство, умишлена тежка телесна повреда, блудство и изнасилване, от които са настъпили тежки увреждания на здравето, както и трафик на хора, престъпления, поръчани или извършени от организирана престъпна група и други тежки умишлени престъпления, в резултат от които са настъпили смърт или тежка телесна повреда.

2. Програма за защита на застрашени лица

Програмата за защита на застрашени лица (Програма за защита) включва следните мерки:

 • лична физическа охрана;
 • охрана на имуществото;
 • временно настаняване на безопасно място;
 • промяна на мястото на живеене, мястото на работа или учебното заведение, или настаняване в друго място за изтърпяване на наказанието;
 • пълна промяна на самоличността.

Може да бъде наложена и временна забрана за разкриване на личните Ви данни, както и да Ви бъде предоставена социална, медицинска, психологическа, правна или финансова помощ.

В тази програма могат да бъдат включени и Вашите родители, баби и дядовци, деца и внуци, братя и сестри, съпруг или лица, с които се намирате в близки отношения.

Последна актуализация: 09/07/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.