Права на жертвите – по държави

Bulgaria

Content provided by:
Bulgaria

Мога ли да обжалвам присъдата, с която подсъдимият е осъден или е признат за невинен?

Възможно ли е по-нататъшно обжалване?

Какви права имам след влизане в сила на присъдата?

Допълнителна информация

Мога ли да обжалвам присъдата, с която подсъдимият е осъден или е признат за невинен?

Съдебният процес завършва с осъждането на подсъдимия или признаването му за невинен. Ако подсъдимият е признат за виновен, му се налага наказание. То може да бъде лишаване от свобода, глоба или друго наказание. Може да обжалвате присъдата или посоченото в нея наказание само ако сте участвали в наказателния процес като граждански ищец (1), частен обвинител (2) и/или като частен тъжител (3). Ако сте участвал в качеството на граждански ищец (1), може да обжалвате присъдата само относно гражданския иск, ако са накърнени Ваши права и законни интереси.

Необходимо е да

подадете жалба в рамките на петнадесет дни

от обявяване на присъдата. Второинстанционният съд проверява изцяло правилността на присъдата без значение на какво основание сте я обжалвали. Второинстанционният съд може да установява нови фактически положения, като се допускат всички доказателства, които могат да бъдат събрани по реда на българския Наказателно-процесуален кодекс.

Жалбата трябва да бъде писмена, подписана и да посочва:

 • съдът, до който се подава;
 • данни за Вас като подател;
 • какво е искането Ви към съда;
 • защо обжалвате;
 • доказателства, които искате съдът да събере и провери.

Съдът, пред който обжалвате може:

 • да отмени присъдата и да върне делото на прокурора или първоинстанционния съд;
 • да измени присъдата на първоинстанционния съд или да я отмени и да постанови нова;
 • да спре или прекрати наказателното производство; или
 • да потвърди първоинстанционната присъда.

Възможно ли е по-нататъшно обжалване?

 

Ако сте участвали в наказателния процес като граждански ищец (1), частен обвинител (2) и/или като частен тъжител (3), може да обжалвате решението на второинстанционния съд пред Върховния касационен съд в рамките на петнадесет дена от обявяването на решението на съда.

Жалбата трябва да бъде писмена, подписана и да посочва:

 • данни за Вас като подател;
 • частта от присъдата или решението, която обжалвате;
 • в какво се състои основанието за обжалване (нарушение на закона, съществено нарушение на процесуални правила или когато наложеното наказание е явно несправедливо) и
 • искането, което правите.

Върховният касационен съд може да:

 • потвърди или да измени присъдата или решението;
 • спре или прекрати наказателното производство; или
 • върне делото на някоя от предходните инстанции.

Какви права имам след влизане в сила на присъдата?

 

Ако присъдата не е обжалвана или след като процедурата по обжалване е приключила, присъдата влиза в сила и обикновено ролята Ви в наказателния процес приключва. В някои случаи може да продължите да се възползвате от специалната програма за защита (4), ако вече сте включен в такава по време на наказателния процес.

Законодателството не Ви дава право да получавате информация за освобождаването на извършителя на престъплението или да вземете участие в работата на компетентните органи при предсрочното му освобождаване или процедурите по амнистия.

Допълнителна информация

 • Наказателно-процесуален кодекс – на български
 • Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство – на български

1. Граждански ищец
Ако желаете да предявите иск за вреди срещу подсъдимия в наказателния процес, е необходимо да участвате като граждански ищец, като подадете устна или писмена молба до съда. Необходимо е да посочите информация за себе си, за подсъдимия или за друго лице, от което търсите обезщетение, за делото, по което подавате молбата, за престъплението, както и за характера и размера на причинените от него вреди. Ако не можете да защитите Вашите права и законни интереси поради непълнолетие или поради физически или психологически недостатъци, прокурорът може да предяви гражданския иск във Ваша полза. Като граждански ищец имате редица права, за да може да участвате пълноценно в процеса.

2 уастен обвинител
Ако искате да поддържате обвинение в съда заедно с прокурора, е необходимо да участвате като частен обвинител. За целта е необходимо да подадете молба до съда преди да е започнало представянето на доказателствата пред първоинстанционния съд. Молбата Ви може да бъде както устна, така и писмена, като трябва да съдържа данни за Вас и за обстоятелствата във връзка с извършеното престъпление. Не трябва да плащате държавна такса, а съдът може да осъди подсъдимия да заплати разноските Ви. Като частен обвинител имате редица права, за да може да участвате пълноценно в процеса, включително да поддържате обвинението дори и след като прокурорът заяви, че не го поддържа.

3. уастен тъжител
За ограничен кръг престъпления (например обида, клевета, лека телесна повреда, причинена от роднина и т.н) само Вие като пострадал или наследник на пострадал от такова престъпление, можете да започнете наказателно производство чрез подаването на частна тъжба в съда. Производството ще започне направо в съда без провеждането на предварително разследване. Необходимо е тъжбата да бъде писмена и да съдържа данни за Вас, за лицето, срещу което се подава, и за обстоятелствата на престъплението. Трябва да подпишете тъжбата и да я подадете в шестмесечен срок от деня, в който сте узнали за извършеното престъпление. Необходимо е да платите държавна такса в размер на дванадесет лева (шест евро) и да приложите вносната бележка към тъжбата. Трябва да внесете и определена от съда сума, с която ще бъдат покрити разноските по делото. Имате право да търсите обезщетение от подсъдимия за причинените вреди. Тъй като в това производство не участва прокурор, Вие трябва да докажете всички обстоятелства във връзка с извършеното престъпление. При необходимост, може да поискате съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи за събиране на сведения, които сами не може да съберете.

4. Програма за защита на застрашени лица
Програмата за защита на застрашени лица (Програма за защита) включва следните мерки:
 • лична физическа охрана;
 • охрана на имуществото;
 • временно настаняване на безопасно място;
 • промяна на мястото на живеене, мястото на работа или учебното заведение, или настаняване в друго място за изтърпяване на наказанието;
 • пълна промяна на самоличността.
Може да бъде наложена и временна забрана за разкриване на личните Ви данни, както и да Ви бъде предоставена социална, медицинска, психологическа, правна или финансова помощ.
В тази програма могат да бъдат включени и Вашите родители, баби и дядовци, деца и внуци, братя и сестри, съпруг или лица, с които се намирате в близки отношения.
Последна актуализация: 10/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.