Ohvrite õigused riigiti

Italy

Content provided by:
Italy

Kellega ma pean abi ja toetuse saamiseks ühendust võtma, kui olen kuriteoohver?

Pärast esimest kokkupuudet prokuratuuriga antakse Teile kui kannatanule keeles, millest Te aru saate, teavet kohalike tervishoiusasutuste, majutusasutuste ja varjupaikade kohta. Kui ohvrite seas on alaealisi, tuleb teavitada alaealiste kohut, et hinnata olukorda ja kaitsemeetmeid. Õiguskaitseasutused on kohustatud viima Teid Teie taotluse korral igal ajal kokku järgmiste organisatsioonidega:

 • ohvriabiteenuste osutajad;
 • õiguslikku tuge pakkuvad spetsialiseerunud asutused;
 • advokatuuri nõukogud (Consigli dell’Ordine);
 • valitsusvälised organisatsioonid (vabaühendused);
 • õiguskliinikud –kohtumeditsiini osakonnad;
 • õigusliku toe pakkumisse kaasatud riigiasutused (justiitsministeerium, siseministeerium).

Ohvriabiorganisatsioonid

Valitsusvälised organisatsioonid – ühendused, kes on kaasatud kuriteoohvritele õigusliku toe pakkumisse:

 1. ametiühingud; Itaalia Üldine Töökonföderatsioon (Confederazione Generale Italiana del Lavoro; CGIL), Itaalia Ametiühingute Konföderatsioon (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori; CISL), Itaalia Tööliit (Unione Italiana del Lavoro; UIL);
 2. maffiavastane ühendus Libera – 0832 683429 683430;
 3. naiste varjupaik Roomas – 06 6840 172006
 4. tarbijaühendused;
 5. eakate õiguste eest võitlevate ühenduste riiklik võrgustik (Associazioni per i Diritti degli Anziani; ADA) – 06 48907327;
 6. vägivallaohvreid toetav võrgustik Dafne – 011 5683686.

Inimkaubanduse vastase võitluse abitelefon – 800 290 290

Vägivallavastase võitluse abitelefon – 1522

Diskrimineerimisvastase võitluse abitelefon – 800 90 10 10

Suguelundite moonutamise ohvrite abitelefon – 800 300 558

Terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse abitelefon – 06.46548373, 06.46548374, 06.46548375

Maffiakuritegude ohvrite abitelefon – 800 191 000

Väljapressimise ja liigkasuvõtmise ohvrite abitelefon – 800-999-000

Abitelefon diskrimineerimise ja rassismiga seotud juhtumitest teatamiseks ükskõik millises keeles – 800 90 10 10

Hädaabitelefon alaealistele – 114

Kas ohvriabi on tasuta?

Jah.

Millist abi võin ma saada riiklikelt ametiasutustelt?

Kuriteod, mille toimepanekul on kasutatud vägivalda, võivad mõjuda ohvrile traumeerivalt, seepärast võite paluda abi kohaliku tervishoiuameti (Azienda Sanitaria Locale; ASL) asjakohastelt avalike teenuste osutajatelt, näiteks perenõustamiskeskusest (consultorio familiare), ja kohalikult omavalitsuselt (sotsiaalteenused). Kui ohvrite seas on alaealisi, tuleb teavitada alaealiste kohut, et hinnata olukorda ja kaitsemeetmeid. Teie taotluse korral on politseil (sõjaväepolitsei (Carabinieri), riigipolitsei, munitsipaalpolitsei jne) kohustus viia Teid igal ajal kokku järgmiste organisatsioonidega. Mõnes varjupaigas on olemas turvakorterid, kuhu Teid võidakse tõsisema juhtumi puhul majutada, et pääseksite edasisest vägivallast. Et saada teavet oma piirkonnas asuvate varjupaikade kohta ja/või nendega ühendust võtta, võite helistada tasuta infotelefonile 1522, mida haldab Itaalia peaministri kantselei. Kui Teil on isiklikke probleeme, võite paluda abi ka tugiteenuseid pakkuvalt administraatorilt (Amministratore di Sostegno), kes tegutseb tsiviilkohtu eestkosteosakonna juhtimisel ja kelle ülesanne on aidata tasuta üksikisikuid, kes on oma huvide tagamisel raskustes, isegi kui need raskused on ajutised. Võite esitada taotluse otse tsiviilkohtule või selgitada oma probleeme kohaliku omavalitsuse sotsiaalteenistusele, et nad saaksid teavitada prokuratuuri tsiviilasjade osakonda, mis võib anda Teie nimel korralduse võtta meetmeid.

Millist abi võin ma saada valitsusvälistelt organisatsioonidelt?

Valitsusvälised organisatsioonid pakuvad mitmesugust abi, sealhulgas psühholoogilist tuge, ajutist majutust näiteks varjupaigas, õiguslikku tuge ja nõu, materiaalset tuge, abi põhivajaduste rahuldamisel jne.

Viimati uuendatud: 13/10/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.