Cietušo tiesības (katrā valstī)

Latvia

Content provided by:
Latvia

Kā es varu piedalīties krimināllietas iztiesāšanā?

Kādas man ir tiesības kā cietušajam?

Esmu nepilngadīgais. Vai man ir papildus tiesības?

Vai es varu saņemt juridisko palīdzību?

Kā es varu saņemt speciālo aizsardzību, ja jūtos apdraudēts?

Kā es varu pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu vai saņemt kompensāciju no valsts?

Vai ir iespēja izlīgt vai uzsākt izlīguma procedūru ar likumpārkāpēju?

Esmu ārzemnieks. Kā tiek aizsargātas manas tiesības un intereses?

Papildus informācija

Kā es varu piedalīties krimināllietas iztiesāšanā?

Ja Jūs neesat izmantojis iespēju, lai formāli kļūtu par cietušo pirmstiesas izmeklēšanas laikā, Jūs to varat darīt pirmās instances tiesā līdz tiesas izmeklēšanas sākumam.

Kā cietušajam Jums ir šādas tiesības lietas iztiesāšanas laikā:

 • savlaicīgi uzzināt iztiesāšanas vietu un laiku;
 • saņemt informāciju par citiem tiesas procesa dalībniekiem (tiesnesi, prokuroru, ekspertiem u.c.), un pieteikt viņiem noraidījumu (ja ir pamats domāt, ka konkrētā persona ir personiski ieinteresēta tiesas procesa rezultātā vai, ka šāda ieinteresētība varētu būt);
 • pašam piedalīties krimināllietas izskatīšanā, paust savu viedokli par katru apspriežamo jautājumu, tai skaitā par sodu, kas būtu jāpiemēro pārkāpējam;
 • iepazīties ar materiāliem, kas papildus pievienoti krimināllietai pēc tās saņemšanas tiesā, izdarīt no tiem izrakstus, norakstus un lūgt nepieciešamo lietas materiālu kopijas, bet, pastāvot objektīvai nepieciešamībai, drīkst iepazīties ar visiem krimināllietas materiāliem un lūgt to lietas materiālu kopijas, kas skar Jūsu intereses un tiesības;
 • izdarīt skaņu un attēla ierakstu, netraucējot tiesas procesu, ja to atļauj tiesa un citi procesa dalībnieki;
 • iepazīties ar tiesas nolēmumu un tiesas sēdes protokolu.

Jūs varat saņemt informāciju par tiesvedības gaitu Latvijas Tiesu Portālā. Lai iegūtu šo informāciju nav nepieciešama speciālā reģistrācija vai autorizācija – jāievada tikai attiecīgā kriminālprocesa numurs.

Jūsu klātbūtne tiesas sēdēs nav obligāta. Ja nevarat apmeklēt sēdi attaisnojošu iemeslu dēļ (piemēram, slimības dēļ), Jūs varat lūgt tiesu atlikt to. Atsevišķos gadījumos tiesa var pieprasīt Jūsu ierašanos uz sēdi, ja tas ir nepieciešamas kriminālprocesa mērķu sasniegšanai.

Jūs varat pilnvarot jebkuru pilngadīgu personu, lai viņa pārstāvētu Jūsu intereses tiesā. Jūs varat izmantot arī advokāta palīdzību. Jūs varat izvēlēties advokātu no tiešsaistes datu bāzes, kas piedāvā pilnu advokātu sarakstu un viņu kontaktinformāciju. Ja Jums ir tiesības uz bezmaksas juridisko palīdzību, advokāta pakalpojumus apmaksās valsts.

Jūs varat prasīt, lai tiesa kompensētu Jums izdevumus, kas saistīti ar jūsu līdzdalību kriminālprocesā, tai skaitā:

 • par ceļa izdevumiem – par sabiedriskā transporta un, personīgā transportlīdzekļa izmantošanu, izņemot taksometru;
 • izdevumus par naktsmītnes (viesnīcas) izmantošanu — ne vairāk kā 57 eiro par diennakti Rīgā un 43 eiro par diennakti citās apdzīvotajās vietās;
 • kompensāciju par attiecīgajā laikā nenopelnīto darba algu (vidējo darba samaksu par laiku, kurā, sakarā ar piedalīšanos procesuālajās darbībās, persona nav veikusi savu darbu);
 • citiem attiecināmajiem izdevumiem.

Kādas man ir tiesības kā cietušajam?

Ja jūs esat uzaicināts uz nopratināšanu, Jūs informēs par Jūsu tiesībām un pienākumiem.

Jums ir tiesības:

 • liecināt, piedalīties tiesas debatēs;
 • atteikties liecināt pret sevi vai saviem tuviniekiem;
 • izmantot jurista palīdzību.

Jūs nedrīkstat izpaust nopratināšanas saturu, ja par tā neizpau­šanu esat īpaši brīdināts. Ja esat cietis no noziedzīga nodarījuma pret tikumību un dzimumneaizskaramību, krimināllietu obligāti iztiesā slēgtā tiesas sēdē.

Esmu nepilngadīgais. Vai man ir papildus tiesības?

Ja Jūs esat jaunāks par 18 gadiem, Jūsu intereses kriminālprocesa pārstāvēs:

 • jūsu vecāki vai aizbildnis;
 • jūsu vecvecāki vai jūsu vecākais brālis vai māsa (ja tie ir pilngadīgie), ja dzīvojat kopā ar viņiem un esat viņu aprūpē,
 • valsts institūcijas vai nevalstiskās organizācijas pārstāvis (piemēram, ja jums nav radinieku),
 • advokāts, ko aicinās tiesa, ja tiesnesis uzskatīs, ka iepriekš minētās personas nevarēs pienācīgi aizsargāt Jūsu intereses.

Jūs kā nepilngadīgais esat īpaši aizsargājams cietušais. Papildus jums kā īpaši aizsargājam cietušajam ir tiesības ar procesa virzītāja atļauju piedalīties procesuālajās darbībās kopā ar uzticības personu, ja vien tā nav persona, pret kuru uzsākts kriminālprocess, aizturētais, aizdomās turētais vai apsūdzētais. Jums ir tiesības lūgt, lai Jūsu dalība vai uzklausīšana tiesas sēdē notiktu, izmantojot tehniskos līdzekļus, vienlaikus ir jābūt iespējai, ka tiesa lietu skata slēgtā tiesas sēdē. Ja tiesa piekrīt psihologa norādījumam, ka Jūs nevar nopratināt tiesas sēdē vai nopratināt ar psihologa starpniecību, Jūsu agrāk sniegtu liecību var nolasīt vai atskaņot tiesā. Vienlaikus Jums ir tiesības nesatikt pāri darītāju.

Vai es varu saņemt juridisko palīdzību?

Ja Jums ir trūcīgas vai maznodrošinātās personas statuss , vai arī gadījumā, ka ārkārtas situācijas dēļ (piemēram, dabas katastrofas) Jūs nevarat samaksāt par juridisko palīdzību, vai Jūs  esat nepilngadīgais un esat cietis no nodarījuma, kas saistīts ar vardarbību, ko nodarījusi persona, no kuras esat materiāli vai citādi atkarīgs, vai arī no noziedzīga nodarījuma pret tikumību vai dzimumneaizskaramību, Jūs varat to saņemt bez maksas.

Bezmaksas juridiskās palīdzība pieejama arī cilvēkiem, kas atrodas valsts/vietējās pašvaldības aprūpē (piemēram, vecie vai slimie cilvēki, kas dzīvo rehabilitācijas institūcijās, bērni bez vecākiem, kas dzīvo sociālās aprūpes namos, u.c.)

Kā es varu saņemt speciālo aizsardzību, ja jūtos apdraudēts?

Jūs varat saņemt papildus aizsardzību, ja esat cietušais vai liecinieks, un jūs baidāties, ka ir apdraudētas Jūsu vai Jūsu tuvinieku būtiskas intereses. Ja speciālās aizsardzības līdzekļi ir bijuši piemēroti jau pirmstiesas laikā, tos turpinās piemērot arī iztiesāšanas laikā. Ja Jūs iepriekš neizmantojāt iespēju lūgt speciālās aizsardzības pasākumu organizēšanu, Jūs tiesā varat lūgt, lai tiek pieņemts Eiropas aizsardzības rīkojums, kas paredz aizdomās turētajai vai apsūdzētajai personai aizliegumu apmeklēt noteiktu apvidu, vietu vai teritoriju, aizliegumu kontaktēties vai tuvoties Jums.

Vienlaikus speciālās aizsardzības pasākumi, ko var īstenot iztiesāšanas laikā, ir tādi paši, kā pirmstiesas izmeklēšanā, proti:

 • aizsargājamās personas apsardze;
 • aizsargājamās personas sarunu nodrošināšana pret nesankcionētu noklausīšanos, korespondences nodrošināšana pret nesankcionētu kontroli;
 • aizsargājamās personas pārvietošana uz citiem nezināmām (konfidenciālām) dzīvojamām telpām;
 • pases un citu personas dokumentu izsniegšana ar citiem personas identitātes datiem;
 • aizsargājamās personas pastāvīgās dzīvesvietas un darbavietas maiņa;
 • aizsargājamās personas datu aizsardzība un neizsniegšana no valsts informācijas sistēmām;
 • aizsargājamās personas pārvietošana uz citu valsti saskaņā ar noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem vai vienošanos ar šo valsti;
 • ja nepieciešams, aizsargājamās personas īpašuma apdrošināšana.

Ja Jums ir piemērota speciāla aizsardzība, Jūsu identitāte tiks turēta noslēpumā un Jūsu vārds tiks aizstāts ar pseidonīmu visos lietas dokumentos. Jūs varat palikt ārpus tiesas zāles un piedalīties iztiesāšanā, izmantojot audio vai videokonferenci.

Parasti, ja procesā piedalās persona, kam piemērota speciālā aizsardzība, iztiesāšana notiek slēgtās sēdēs. Ja nepieciešams, aizsargājamā persona var piedalīties tiesas sēdē, izmantojot tehniskos līdzekļus, atrodoties ārpus tiesas sēžu zāles. Ja nepieciešams, tiesa var nopratināt personu, kuras identitāte tiek slēpta, atsevišķā telpā, nodrošinot sniegtās liecības dzirdamību tiesas zālē, kā arī iespēju uzdot jautājumus šai personai un dzirdēt atbildes.

Kā es varu pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu vai saņemt kompensāciju no valsts?

Jūs varat pieprasīt finansiālu kompensāciju no likumpārkāpēja, ja ar noziedzīgu nodarījumu Jums radīts morālais aizskārums, fiziskās ciešanas vai mantiskais zaudējums. Jūs varat vērsties ar savu iesniegumu pirmstiesas izmeklēšanas laikā, kā arī lietas iztiesāšanas laikā līdz tam brīdim, kad tiesa uzsāk pierādījumu pārbaudi. Prasību var formulēt mutiski vai iesniegt rakstveida formā, pamatojot pieprasītās kompensācijas apmēru.

Cietušajam ir tiesības atsaukt iesniegto kompensācijas pieteikumu jebkurā kriminālprocesa stadijā līdz brīdim, kad tiesa aiziet taisīt spriedumu. Cietušā atteikšanās no kompensācijas nevar būt par pamatu apsūdzības atcelšanai, grozīšanai vai attaisnojošam spriedumam.

Ja Jūsuprāt ar kompensāciju nav atlīdzināts viss radītais kaitējums, Jūs varat prasīt tā atlīdzināšanu Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Nosakot atlīdzības apmēru civilprocesa ietvaros, tiesa ņems vērā kriminālprocesā saņemto kompensāciju.

Ja Jums radīts kaitējums vardarbīga noziedzīga nodarījuma rezultātā, Jūs varat prasīt kompensāciju no valsts. Lūdzu, ievērojiet informāciju par kompensāciju cietušajiem Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklā civillietās un komerclietās (angļu, latviešu un citās valodās).

Vai ir iespēja izlīgt vai uzsākt izlīguma procedūru ar likumpārkāpēju?

Jūs varat izlīgt ar likumpārkāpēju jebkurā brīdī līdz tiesa aizgājusi uz apspriežu istabu taisīt spriedumu. Jums ir jāpaziņo tiesnesim par panākto samierināšanos (izlīgumu). To var izdarīt mutiski vai rakstveidā. Tiesa ņems vērā izlīgumu faktu un, likumā paredzētajos gadījumos tiesa, var pieņemt lēmumu par apsūdzētā atbrīvošanu no kriminālatbildības un kriminālprocesa izbeigšanu.

Līdz 2012. gada 31. decembrim Valsts probācijas dienests nedrīkst uzsākt izlīguma procedūru iztiesāšanas laikā. Protams, nav aizliegts izlīgums bez starpnieka piedalīšanas vai arī ar starpnieku, kas, piemēram, pārstāv nevalstisko organizāciju.

Esmu ārzemnieks. Kā tiek aizsargātas mantas tiesības un intereses?

Ja esat ārzemnieks, Jums ir visas augstāk aprakstītas tiesības. Jums ir arī dažas papildu tiesības, lai atvieglotu Jūsu piedalīšanos kriminālprocesā.

Ja Jūs nerunājat latviešu valodā, Jūs varat lietot jebkuru Jums saprotamu valodu. Tiesa nodrošinās Jums bezmaksas tulka pakalpojumus.

Ja lietā ir dokumenti, kas skar Jūsu intereses, arī tos bez maksas iztulkos Jums saprotamā valodā. Praksē dokumentu tulkošana parasti notiek mutiski.

Jūs varat saņemt bezmaksas juridisko palīdzību, ja esat Eiropas Savienības pilsonis un Jūs legāli uzturaties Latvijas teritorijā.

Papildus informācija:

Lapa atjaunināta: 29/09/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.