The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: French have already been translated.
Swipe to change

Rättigheter för brottsoffer per land

Luxembourg

Content provided by:
Luxembourg

Vilket förfarande finns för att yrka skadestånd från gärningsmannen (t.ex. rättegång, civilrättsligt krav)?

I de flesta fall är det den domstol som ansvarar för att pröva målet mot gärningsmannen som, om den anser att den svarande är skyldig, fastställer skadestånd inklusive ränta för brottsoffren som kompensation för deras skada.

För att domstolen ska utdöma skadestånd är det mycket viktigt att brottsoffret fogar ett enskilt anspråk till det straffrättsliga förfarandet. Brottsoffer kan lägga till ett enskilt anspråk när som helst under utredningen. Brottsoffer är inte skyldiga att närvara vid förhandlingen. De kan företrädas av en advokat och lägga fram sina anspråk skriftligt före förhandlingen.

Om brottsoffret inte lägger fram något enskilt anspråk eller gör någon ansökan kan domstolen inte på eget initiativ utdöma skadestånd inklusive ränta till brottsoffret.

Offer som inte lägger fram ett enskilt anspråk under den straffrättsliga förhandlingen förlorar inte sin rätt till ersättning.

Brottsoffret kan fortfarande väcka talan mot gärningsmannen i en civilrättslig domstol, förutsatt att detta sker innan preskriptionstiden enligt civilrätten löper ut och att brottsoffret kan visa att omständigheterna kan anses inrymma en skadeståndsgrundande handling i civilrättslig mening.

Domstolen förpliktade gärningsmannen att betala skadestånd eller ersättning till mig. Hur kan jag vara säker på att gärningsmannen betalar?

Brottmålsdomstolens uppgift är att kvantifiera den skada som brottsoffret har lidit, men den ingriper inte i återvinningen av det utdömda skadeståndet inklusive ränta.

När den slutliga domen har meddelats är det upp till brottsoffret att vidta åtgärder för att se till att gärningsmannen betalar skadeståndet.

Oftast är det advokaten som övervakar att skadestånd inklusive ränta verkligen betalas, först i godo genom att ta kontakt med den dömda personens advokat, eller genom att ansöka hos ett exekutionsbiträde om att få domen verkställd.

När domstolen utfärdar en villkorlig dom som omfattar en skyldighet att betala ersättning är det åklagaren, som ansvarar för att verkställa domar, som kontrollerar att den dömda personen verkligen uppfyller sin skyldighet.

Om gärningsmannen inte betalar, kan då staten betala ut ett förskott? På vilka villkor?

Under rättegången kan domstolen bevilja en preliminär utbetalning i väntan på resultatet av till exempel en expertrapport. Om gärningsmannen vägrar eller inte kan göra denna utbetalning kan justitieministeriet ta över om det är fråga om ett bevisat behov.

Har jag rätt att få ersättning från staten?

Genom den ändrade lagen av den 12 mars 1984 om ersättning till vissa brottsoffer för kroppsskada till följd av ett brott kan vissa brottsoffer få rätt till ersättning som ska betalas med statliga medel. Detta är viktigt för brottsoffer i följande fall:

Gärningsmannen har inte identifierats, gärningsmannen har identifierats men inte påträffats, gärningsmannen är insolvent.

För att hävda denna rättighet måste brottsoffer ansöka hos justitieministeriet, som ska fatta beslut om begäran om ersättning inom ett halvår. Ansökan om ersättning måste skrivas på franska, tyska eller luxemburgiska och måste innehålla uppgifter om datum, plats och de exakta omständigheterna. Dokument som styrker sakförhållandena och den skada som brottsoffret har lidit måste bifogas denna skrivelse till stöd för anspråket.

Rätten till ersättning omfattas av vissa villkor som brottsoffret måste uppfylla:

Offer måste vara regelbundet eller varaktigt bosatt i Luxemburg eller vara medborgare i ett EU-land eller i ett land som är med i Europarådet Brottsoffret måste också ha vistats lagligen i Luxemburg när brottet begicks, eller vara utsatt för det brott som avses i artikel 382.1 i strafflagen [människohandel].

Skadan måste vara följden av uppsåtliga handlingar som utgör ett brott.

Skadan måste vara en kroppsskada och får inte enbart vara materiell (vilket till exempel utesluter ersättning för stöld).

Skadan måste resultera i en allvarlig störning i levnadsvillkoren, till exempel till följd av inkomstförlust, ökade kostnader av engångskaraktär eller förlorad arbetsförmåga, förlorad skolgång under ett år, fysisk eller mental skada eller moralisk eller estetisk skada samt fysiskt och mentalt lidande. Brottsoffer för ett brott enligt artiklarna 372–376 i strafflagen undantas från kravet på att bevisa fysisk eller mental skada, eftersom sådan presumeras.

Staten är endast skyldig att betala ersättning om brottsoffret inte kan få faktisk och tillräcklig ersättning på annat sätt (till exempel från gärningsmannen, socialförsäkringen eller annan personlig försäkring).

Det är viktigt att känna till att ersättning kan nekas eller sänkas på grund av brottsoffrets beteende vid den berörda tidpunkten eller vederbörandes relation till gärningsmannen.

Även om staten beviljar brottsoffret ersättning kan brottsoffret lämna ett in ett enskilt anspråk och begära ytterligare belopp från gärningsmannen, om brottsoffret anser att ersättningen inte är tillräcklig. I sådant fall måste brottsoffret informera domstolen om att vederbörande har lämnat in en ansökan om ersättning från staten eller att vederbörande har fått sådan ersättning från staten, i förekommande fall.

Har jag rätt att få ersättning om gärningsmannen inte dömts?

Offer har rätt till ersättning om gärningsmannen inte döms, förutsatt att de är offer för ett brott och gärningsmannen inte har identifierats eller om gärningsmannen har identifierats men inte påträffats, eller om gärningsmannen är insolvent.

Om det inte hålls någon rättegång och domstolen därmed inte har utdömt någon ersättning får justitieministeriet fastställa ett fast belopp och/eller beställa en expertrapport som bekostas av ministeriet för att fastställa vilket belopp som brottsoffret ska få som ersättning.

Har jag rätt till ersättning i förväg om jag väntar på beslut om min ansökan om ersättning?

Om du kan bevisa att du behöver det kan justitieministern besluta om en utbetalning i väntan på att din ansökan behandlas.

Senaste uppdatering: 05/10/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.