Права на жертвите – по държави

Bulgaria

Contenido facilitado por
Bulgaria

Вие сте пострадал от престъпление, ако сте лице, което е претърпяло вреда, например, което е било ранено или чието имущество е повредено или откраднато, в резултат на инцидент, който представлява престъпление съгласно националното право. Като пострадал от престъпление законодателството Ви предоставя определени права преди, по време на и след приключване на делото в съда.

Ако сте член на семейството на пострадал от престъпление, който е починал, може да упражните неговите права само ако сте негов наследник.

Ако сте пострадал от някое от изброените изключително тежки престъпления (1), имате някои допълнителни права по отношение на съдействието и обезщетението, които може да получите. По установен ред право на подпомагане и еднократна финансова компенсация от държавата, могат да получат граждани на държави членки на Европейския съюз, както и чужди граждани в случаите, предвидени в международен договор, по които Република България е страна. Формите са подпомагане са медицинска помощ при спешни състояния, психологическа консултация и помощ, безплатна правна помощ и практическа помощ. Финансовата компенсация обхваща, заедно или поотделно, имуществените вреди, които са пряка последица от престъплението. Ако сте дете, родител, съпруг или се намирате във фактическо съжителство с пострадал от някое от тези престъпления, който е починал в резултат на това престъпление, можете да упражнявате неговите допълнителни права.

Наказателният процес в България включва разследване, извършвано от разследващите органи, по време на което се събират доказателства за извършеното престъпление и за извършителя. Ако са събрани достатъчно доказателства, делото се изпраща в съда. Съдебната фаза приключва с осъждането или оправдаването на подсъдимия и възможни обжалвания пред по-горестоящи съдилища. Основната цел е да се прецени кой е отговорен за извършването на определено престъпление и да се наложи съответно наказание.

Следващите информационни карти обясняват различните стъпки в процеса, като описват правата Ви по време на разследването на престъплениетосъдебната фаза и след приключването на делото в съда. Можете да прочетете повече и за подпомагането и подкрепата, която може да получите.

 

1. престъпления, даващи допълнителни права на пострадалите
Съгласно българското законодателство пострадалите от някои видове престъпления имат допълнителни права. Тези престъпления са: тероризъм, умишлено убийство, умишлена тежка телесна повреда, блудство и изнасилване, от които са настъпили тежки увреждания на здравето, както и трафик на хора, престъпления, поръчани или извършени от организирана престъпна група и други тежки умишлени престъпления, в резултат от които са настъпили смърт или тежка телесна повреда
Последна актуализация: 14/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.