Ohvrite õigused riigiti

Austria

Sisu koostaja:
Austria

Teid käsitatakse kuriteoohvrina, kui olete kandnud kahju või Teie kriminaalõigusega kaitstud huvid võivad olla kahjustatud muul moel, nt kui Teid on vigastatud või kui Teie vara on kahjustatud või varastatud ning asjaomast tegu peetakse Austria õiguse kohaselt kuriteoks. Teile kui kuriteoohvrile on seadusega tagatud teatud individuaalsed õigused nii enne kui ka pärast kohtumenetlust ja selle ajal.

Austrias algab kriminaalmenetlus kohe, kui kriminaalpolitsei (Kriminalpolizei) või prokuratuur (Staatsanwaltschaft) alustab seoses esialgse kahtlusega uurimist. Selle uurimise lõppedes võib prokuratuur otsustada menetluse lõpetada, anda korralduse võtta tavapärase kriminaalmenetluse algatamise asemel alternatiivseid meetmeid või edastada kohtule süüdistusakti. Teatud kuritegusid (kuriteod, mille puhul algatatakse erasüüdistusmenetlus – Privatanklagedelikte) menetletakse vaid ohvri taotlusel, st ohver peab esitama süüdistuse ise. Sellisel juhul eeluurimist ei toimu.

Kohtumenetluse käigus peab kohus istungeid ja kontrollib tõendeid. Sõltuvalt kuriteo raskusastmest menetleb juhtumit

  • üks kohtunik või
  • kollegiaalne kohus (Schöffensenat), kuhu kuuluvad olenevalt asjaomasest kuriteost üks või kaks elukutselist kohtunikku ja kaks kohtukaasistujat, kes teevad otsuse süüdistatava süü ja määratava karistuse kohta, või
  • vandekohus (Geschworenengericht), kuhu kuuluvad kolm elukutselist kohtunikku ja kaheksa kohtukaasistujat (vandemehed). Vandemehed otsustavad süüdistatava süü üle, samas kui otsuse karistuse kohta teevad vandemehed ja kolm kohtunikku ühiselt.

Ohvrina võib Teil olla kriminaalmenetluses väga oluline roll ja ka mitmeid õigusi. Ohvrina võite osaleda menetluses eristaatust omamata või hakata tsiviilhagejaks, kõrvalsüüdistajaks või erasüüdistajaks ning kasutada lisavõimalusi ja -õigusi.

Lisateavet saate, kui klõpsate allolevatel linkidel.

1 – Minu õigused, kui olen langenud kuriteo ohvriks

2 – Kuriteost teatamine ja minu õigused uurimise või kohtumenetluse ajal

3 – Minu õigused pärast kohtumenetlust

4 – Hüvitis

5 – Minu õigus saada abi ja toetust

Viimati uuendatud: 03/02/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.