Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: prantsuse keelon juba tõlgitud.
Swipe to change

Ohvrite õigused riigiti

Belgia

Sisu koostaja:
Belgia

Teid käsitatakse kuriteoohvrina, kui Teile on kahju tekitatud, nt Te olete vigastatud või on kahjustatud või varastatud Teie vara, ning siseriikliku õiguse kohaselt peetakse asjaomast tegu kuriteoks. Kuriteoohvrile on seadusega ette nähtud teatavad individuaalsed õigused nii enne kui ka pärast kohtumenetlust ja selle ajal.

Belgias koosneb kriminaalmenetlus eeluurimisest ja kohtumenetlusest. Enamikul juhtudel juhib eeluurimist prokurör (tavaline eeluurimine) või teatavate keerukamate juhtumite puhul teeb seda eeluurimiskohtunik (kohtulik eeluurimine). Eeluurimise ajal kogutakse tõendeid, et teha kindlaks, kas on toime pandud kuritegu ja kes seda tegi.

Eeluurimise lõpus juhtumi uurimine kas lõpetatakse või saadetakse toimik kohtusse. Kohtumenetluse ajal uurib kohus kogutud tõendeid, et otsustada, kas süüdistatav on süüdi või mitte. Kui süü tuvastatakse, mõistetakse süüdistatav süüdi ja talle määratakse karistus. Kohus võib süüdistatava aga ka õigeks mõista ja vabastada.

Teil kui ohvril on kogu kriminaalmenetluse jooksul rida õigusi. Kui soovite aktiivsemalt menetluses osaleda, võite lasta end kuriteoohvrina registreerida või esitada tsiviilhagi. Mõnel juhul saate menetluse ise algatada, kutsudes õigusrikkuja otse kohtusse või esitades tsiviilhagejana kaebuse eeluurimiskohtunikule. Tsiviilhagejana saate nõuda teo toimepanijalt kahju hüvitamist. Teatavatel tingimustel (nt Te olete vägivaldse kuriteo ohver, kuid kahju ei suuda hüvitada ei teo toimepanija ega kindlustusfirma) on Teil õigus saada hüvitist riigilt.

Järgmistel teabelehtedel jagatakse teavet menetluse eri etappide kohta ning kirjeldatakse Teie õigusi eeluurimise ajal, kohtumenetluse ajal ja pärast kohtumenetlust. Siit leiate täiendavat teavet ka toetuse ja abi kohta, mida Teil on võimalik saada.

Viimati uuendatud: 16/12/2015

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.