Ohvrite õigused riigiti

Küpros

Sisu koostaja:
Küpros

Kellega ma pean abi ja toetuse saamiseks ühendust võtma, kui ma olen kuriteoohver?

Politsei………199/1460

Riiklike haiglate esmaabiosakonnad

Piirkondlikud hoolekandeteenistused

Hariduspsühholoogiatalitus

Vaimse tervise teenistused

Ohvriabitelefon

Valitsusvälised organisatsioonid

Küprose Vabariigis on olemas järgmised abitelefonid:

1460 – kodanike abitelefon

1440 – koduvägivalla abitelefon

1498 – uimastiteabe abitelefon

116111 – laste ja noorte abitelefon

116000 – Küprose kadunud laste abitelefon

Kas ohvriabi on tasuta?

Valitsusasutuste ja valitsusväliste organisatsioonide pakutav ohvriabi on tasuta.

Millist abi võin ma saada riiklikelt ametiasutustelt?

Riiklikelt ametiasutustelt võib saada järgmist abi:

  • meditsiiniteenistustelt tervishoiuteenused;
  • vaimse tervise teenistustelt ja hariduspsühholoogiatalituselt psühholoogiline abi;
  • sotsiaalhoolekandeteenistustelt kaitse kurjategija vastu tehtud määruste ja/või ohvrikaitsemääruste alusel;
  • uurimise ajal politsei erimeetmed korduva ohvristamise vältimiseks;
  • tõhus politseikaitse kurjategija ja/või teiste isikute ähvarduste või kättemaksu vältimiseks;
  • kohtuistungi ajal kohtumeetmed eriliste kaitsevajadustega ohvrite (nt lapsed, psühhosotsiaalse puudega ohvrid) kaitseks.

Kui olete koduvägivalla ohver, seksuaalse kuritarvitamise lapsohver või inimkaubanduse ohver, teavitavad sotsiaalhoolekandeteenistused Teid Teie õigustest ja pakuvad Teile abi. Nad aitavad Teil võtta ühendust kõigi pädevate riiklike ametiasutuste ja valitsusväliste organisatsioonidega, kes tegelevad Teie juhtumiga ja pakuvad Teile abi. Kui Teil on oma vanematega huvide konflikt, võtab sotsiaalhoolekandeteenistuste juht kasutusele kõik vajalikud abinõud Teie kaitseks.

Millist abi võin ma saada valitsusvälistelt organisatsioonidelt?

Valitsusvälistelt organisatsioonidelt võib saada järgmist abi:

  • psühholoogiline abi;
  • majutus ohvrite varjupaigas.
Viimati uuendatud: 31/10/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.