Ohvrite õigused riigiti

Küpros

Sisu koostaja:
Küpros

Millist teavet ma saan ametiasutustelt (nt politseilt, prokurörilt) pärast kuriteo toimumist, kuid enne kui ma sellest teatan?

Politsei teavitab Teid ilma põhjendamatult viivitamata õigusest saada järgmist teavet:

 1. politseijaoskond või -osakond, kuhu saab esitada kuriteoteate;
 2. mis liiki abi ja kellelt on võimalik saada, sealhulgas asjakohastel juhtudel põhiteave juurdepääsu kohta meditsiinilisele abile, spetsialiseeritud abile (sh psühholoogilisele abile) ja alternatiivsele majutusele;
 3. kuidas ja millistel tingimustel pakutakse kaitset, sealhulgas rakendatakse kaitsemeetmeid;
 4. kuidas ja millistel tingimusel võib nõuda hüvitist;
 5. kuidas ja millistel tingimustel hüvitatakse kriminaalmenetluses osalemisest tulenevad kulud;
 6. kuidas ja millistel tingimustel on Teil õigus suulise ja kirjaliku tõlke teenustele;
 7. kaebuste esitamise kord, kui asjaomane osakond ei austa Teie õigusi;
 8. Teie juhtumiga tegeleva politseiametniku kontaktandmed teabevahetuse võimaldamiseks.

Ma ei ela selles ELi liikmesriigis, kus kuritegu toime pandi (ELi ja kolmandate riikide kodanikud). Kuidas on mu õigused kaitstud?

Kui elate teises liikmesriigis, võtab Küprose politsei Teilt ütlused kohe pärast seda, kui olete kuriteost teatanud, et vähendada menetluse korraldamisel tekkivaid probleeme.

Kui kuritegu pandi toime Küprose Vabariigis ja Teie elate teises liikmesriigis, võite sellest teatada oma elukohaliikmesriigi pädevatele asutustele, kui Te ei saa või – väärteo korral – ei soovi seda teha Küproses.

Kui esitate Küprose politseile kuriteoteate teises ELi liikmesriigis toime pandud kuriteo kohta, peab ta menetluse algatamise pädevuse puudumise korral edastama selle kuriteo toimepanemise liikmesriigi pädevale asutustele.

Kui ma kuriteost teatan, siis millist teavet ma saan?

Kui olete esitanud politseile kuriteoteate, siis saate kuriteoteate menetlemise etapist olenevalt järgmist teavet:

 1. Teie juhtumiga tegeleva politseiametniku andmed;
 2. põhjendatud otsus uurimist mitte alustada või uurimine lõpetada või kurjategijale süüdistust mitte esitada;
 3. kohtuistungi aeg ja koht ning kurjategijale esitatud süüdistuse laad;
 4. teave, mis võimaldab Teil olla kursis kriminaalmenetluse käiguga. Erandlikel asjaoludel, kui sellise teabe avalikustamine võib kahjustada asja nõuetekohast menetlemist, võidakse see Küprose Vabariigi peaprokuröri põhjendatud otsuse alusel avalikustamata jätta;
 5. teave õiguse kohta saada teavet, kui Teiega seotud kuriteo eest vahistatud, süüdistuse saanud või süüdi mõistetud isik vabastatakse või põgeneb. Nimetatud teave võidakse jätta avalikustamata, kui on olemas või võib tekkida kurjategijale kahju tekitamise oht.

Kas mul on õigus tasuta suulise või kirjaliku tõlke teenustele (kui ma suhtlen politsei või muude ametiasutustega või uurimise või kohtumenetluse ajal)?

Kui soovite teatada kuriteost, kuid ei mõista või ei räägi kreeka keelt, võite esitada kuriteoteate Teile mõistetavas keeles, kasutades vajalikku keeleabi.

Lisaks sellele peab politsei tagama, et Teile pakutakse

 • uurimise ajal tasuta suulise tõlke teenuseid, kui Te ei mõista või ei räägi kreeka keelt;
 • uurimise käigus kogutud teabe tasuta tõlkimist Teie kirjaliku taotluse korral, niivõrd kui see teave on oluline Teie õiguste kasutamiseks.

Kuidas ametiasutused tagavad, et mina saan aru ja et minust saadakse aru (kui ma olen laps; kui mul on puue)?

 • Politsei kasutab Teiega suhtlemisel lihtsat ja arusaadavat keelt, võttes arvesse Teie isiklikku olukorda, sealhulgas puuet, mis võib mõjutada Teie võimet teha end arusaadavaks või ise aru saada. Nii suuline kui ka kirjalik suhtlus peab toimuma puudega inimestele sobivas vormis, sealhulgas vajaduse korral punktkirjas või viipekeeles.
 • Kui olete alaealine (alla 18aastane), hinnatakse Teid vanuse, küpsusastme, vaadete, vajaduste ja murede põhjal, et tagada, et Te saate aru ja Teist saadakse aru. Teie vanemat, hooldajat või muud seaduslikku esindajat teavitatakse Teiega seotud õigustest.
 • Esimest korda politseiga ühendust võttes võib Teil kaasas olla vabalt valitud isik, kui see ei kahjusta Teie huve või menetluse käiku. Kui olete puudega isik, võib vabalt valitud isik olla Teil kaasas kogu uurimise ajal.

Kui olete alaealine, annavad sotsiaalhoolekandeteenistused Teile (vajaduse korral tõlgi vahendusel) teavet Teile arusaadavas keeles ning võttes asjakohaselt arvesse Teie vanust ja küpsusastet. Kui olete puudega isik, saate teavet Teile arusaadaval viisil (nt viipekeeles).

Ohvriabiteenused

Ohvriabiteenuseid osutavad järgmised organisatsioonid:

 • meditsiiniteenistused,
 • sotsiaalhoolekandeteenistused,
 • vaimse tervise teenistused,
 • haridus- ja kultuuriministeeriumi hariduspsühholoogiatalitus,
 • valitsusvälised organisatsioonid.

Tööhõive, sotsiaalhoolekande ja sotsiaalkindlustuse ministeeriumi sotsiaalhoolekandeteenistused pakuvad haavatavatele rühmadele, sealhulgas kuriteoohvritele, järgmist abi:

 • perekonna toetamine, et võimaldada selle liikmetel täita tõhusalt oma ülesandeid ja kohustusi, lahendada perekonna ühtsust ohustavaid perekondlikke vaidlusi, kaitsta laste ohutust ja heaolu, vältida kuritegelikku käitumist ja koduvägivalda ning toetada antisotsiaalselt ja kuritegelikult käitunud isikute rehabilitatsiooni;
 • haavatavate rühmade toetamine;
 • kohalike kogukondade abistamine haavatavate rühmade erivajaduste kindlakstegemisel ja rahuldamisel;
 • ohvrite kokkuviimine teiste pädevate asutuste ja valitsusväliste organisatsioonidega, mis pakuvad täiendavaid teenuseid ja abi.

Kas politsei aitab mul kohe võtta ühendust ohvriabiteenuste osutajatega?

Politsei aitab Teil võtta ühendust riiklike või muude tugi- ja abiteenistustega, kui seda peetakse vajalikuks, ja teavitab Teid eespool mainitud olemasolevatest teenustest.

Kuidas kaitstakse mu eraelu puutumatust?

Politseiametnikud peavad järgima põhiseaduse, kohaldatavate õigusaktide ja politsei käitumisjuhendi nõudeid, mis tagavad Teie era- ja perekonnaelu austamise ning isikuandmete nõuetekohase kaitse.

Seaduse kohaselt ei tohi Teie nime ega ütluste sisu mingil juhul avaldada või mis tahes viisil avalikustada.

Andmetöötlust reguleeritakse eriõigusaktidega, millega tagatakse Teie isikuandmete kaitse.

Kas ma pean kuriteost teatama enne, kui ma saan kasutada ohvriabiteenuseid?

Jah. Kui olete esitanud politseile kuriteoteate, tagavad sotsiaalhoolekandeteenistused, et Teile pakutakse vastavalt Teie vajadustele tasuta tugiteenuseid, sealhulgas eritoetust pakkuda suutvate valitsusväliste organisatsioonide teenuseid.

Isikukaitse juhul, kui ma olen ohus

Politsei võtab Teie ohutuse tagamiseks kasutusele kõik vajalikud abinõud, eriti kui tehakse kindlaks erilised kaitsevajadused. Seega võidakse olenevalt kuriteo laadist/asjaoludest, Teie isiklikust olukorrast ja erilistest kaitsevajadustest kriminaalmenetluse eri staadiumides kohaldada järgmisi erikaitsemeetmeid.

1) Ohvri võtmine tunnistajakaitse alla, mille üle teeb järelevalvet ja mida kontrollib peaprokurör

Teid võidakse võtta peaprokuröri otsusega tunnistajakaitse alla, mis hõlmab politseimeetmeid Teie enda ja vajaduse korral Teie perekonna ohutuse tagamiseks.

2) Ohvrikaitse kriminaaluurimise ajal

Kriminaaluurimise ajal kohaldatakse järgmisi põhimõtteid:

 • politsei kuulab Teid ilma põhjendamatu viivituseta üle kohe pärast seda, kui olete esitanud kuriteoteate;
 • ülekuulamiste arv hoitakse võimalikult väike ja neid korraldatakse ainult siis, kui see on kriminaaluurimisel hädavajalik;
 • Teil võib kaasas olla Teie esindaja või vabalt valitud isik, kui ühe või mõlema isiku suhtes ei ole tehtud vastupidist põhjendatud otsust;
 • arstlike läbivaatuste arv hoitakse võimalikult väike ja neid korraldatakse ainult siis, kui see on kriminaalmenetluses hädavajalik.

3) Eriliste kaitsevajadustega ohvrite õigus kaitsele kriminaalmenetluse ajal

Kui tehakse kindlaks, et Te olete eriliste kaitsevajadustega ohver, on Teile kättesaadavad järgmised võimalused:

 • kõik ülekuulamised viiakse läbi selleks ettenähtud või kohandatud ruumides;
 • kõiki ülekuulamisi viivad läbi selleks piisava väljaõppe saanud spetsialistid;
 • kõik ülekuulamised viib läbi sama isik, välja arvatud juhul, kui see segab tõhusat õigusemõistmist, ning
 • kui olete seksuaalvägivalla, soolise vägivalla või lähisuhtevägivalla ohver, kuulab Teid üle Teiega samast soost isik, kui Te seda soovite ja kui see ei kahjusta uurimist.

Täpsemalt kohaldatakse järgmisi põhimõtteid.

Kui olete koduvägivalla ohver:

 • Teie ütlustes sisalduvaid isikuandmeid ei ole lubatud avalikustada;
 • Teid võidakse suunata perevägivalla ennetamise ja tõkestamise ühingu peetavasse varjupaika;
 • kohus võib määrata, et süüdistatava suhtes kohaldatakse asja kohtusse saatmiseni eelvangistust või et ta vabastatakse, tingimusel et ta ei külasta oma pereliikmeid ega ahista neid mingil viisil.

Kui olete seksuaalse kuritarvitamise alaealine ohver:

 • Teie ütlustes sisalduvaid isikuandmeid ei avalikustata;
 • tööhõive, sotsiaalhoolekande ja sotsiaalkindlustuse ministeeriumi sotsiaalhoolekandeteenistused võtavad kasutusele kõik vajalikud abinõud Teie ohutuse tagamiseks, kui Teie huvid on vastuolus Teie vanemate omadega.

Kui olete inimkaubanduse ja ärakasutamise ohver:

 • Teie ütlustes sisalduvaid isikuandmeid ei ole lubatud avalikustada;
 • Teie olukorrast teadlik valitsusametnik peab teatama Teie juhtumist sotsiaalhoolekandeteenistustele, kes peavad Teile tutvustama Teie õigusi;
 • Teil on õigus diskrimineerimiseta kaitsele olenemata oma õiguslikust seisundist või võimalikust koostööst politseiga.

Kes mulle kaitset pakub?

Teie kaitse eest vastutab eelkõige politsei. Vajaduse korral teeb politsei Teie tõhusa kaitse tagamiseks koostööd teiste pädevate avaliku või erasektori asutustega.

Kas keegi annab mu juhtumile hinnangu, et selgitada välja, kas kurjategija võib mind ka edaspidi ohustada?

Politsei hindab Teie juhtumit, et

a) teha kindlaks erilised kaitsevajadused ning

b) teha kindlaks, kas ja mil määral tuleks Teie suhtes rakendada kriminaalmenetluse käigus erimeetmeid, kuna olete eriliselt haavatav teisese ja korduva ohvristamise, ähvardamise ja kättemaksu suhtes.

Individuaalne hindamine viiakse läbi Teid tihedalt kaasates ja võttes arvesse Teie soove, sealhulgas soovi erimeetmetest loobuda.

Kas keegi annab mu juhtumile hinnangu, et selgitada välja, kas kriminaalõigussüsteem võib mind ka edaspidi ohustada (uurimise ja kohtumenetluse ajal)?

Individuaalsel hindamisel hinnatakse Teie teisese ja korduva ohvristamise riski, eesmärgiga vältida täielikult võimalust, et kriminaalõigusasutused Teid teiseselt ja/või korduvalt ohvristavad.

Millist kaitset pakutakse väga haavatavatele ohvritele?

Väga haavatavatele ohvritele pakutakse järgmist kaitset.

1) Ohvri võtmine tunnistajakaitse alla, mille üle teeb järelevalvet ja mida kontrollib peaprokurör

Teid võidakse võtta peaprokuröri otsusega tunnistajakaitse alla, mis hõlmab politseimeetmeid Teie enda ja vajaduse korral Teie perekonna ohutuse tagamiseks.

2) Ohvrikaitse kriminaaluurimise ajal

Kriminaaluurimise ajal kohaldatakse järgmisi põhimõtteid:

 • politsei kuulab Teid ilma põhjendamatu viivituseta üle kohe pärast seda, kui olete esitanud kuriteoteate;
 • ülekuulamiste arv hoitakse võimalikult väike ja neid korraldatakse ainult siis, kui see on kriminaaluurimisel hädavajalik;
 • Teil võib kaasas olla Teie esindaja või vabalt valitud isik, kui ühe või mõlema isiku suhtes ei ole tehtud vastupidist põhjendatud otsust;
 • nõutavate arstlike läbivaatuste arv hoitakse võimalikult väike ja neid korraldatakse ainult siis, kui see on kriminaalmenetluses hädavajalik.

3) Eriliste kaitsevajadustega ohvrite kaitse kriminaalmenetluse ajal

Kui tehakse kindlaks, et Te olete eriliste kaitsevajadustega ohver, on Teile kättesaadavad järgmised võimalused:

 • kõik ülekuulamised viiakse läbi selleks ettenähtud või kohandatud ruumides;
 • kõiki ülekuulamisi viivad läbi selleks piisava väljaõppe saanud spetsialistid;
 • kõik ülekuulamised viib läbi sama isik, välja arvatud juhul, kui see segab tõhusat õigusemõistmist, ning
 • kui olete seksuaalvägivalla, soolise vägivalla või lähisuhtevägivalla ohver, kuulab Teid üle Teiega samast soost isik, kui Te seda soovite ja kui see ei kahjusta uurimist.

Ma olen alaealine. Kas mul on eriõigused?

Kui Te olete alaealine, siis kaitstakse Teie parimaid huve, mida hinnatakse igal üksikjuhul eraldi, võttes arvesse Teie vanust, küpsusastet, vaateid, vajadusi ja muresid.

Alaealisena on Teil mõned lisaõigused:

 • Teil võivad kogu menetluse jooksul kaasas olla vanemad või sotsiaalhoolekandeametnik, kui Te olete sotsiaalhoolekandeteenistuste hoole all;
 • kui olete koduvägivalla ohver, võib Teie nimel kuriteoteate esitada sotsiaalhoolekandeteenistuste sotsiaalteenuste juht ja kohaldada saab kõiki Teie ohutuseks vajalikke meetmeid;
 • kui olete seksuaalse kuritarvitamise ohver, võib Teie nimel kuriteoteate esitada mis tahes valitsusametnik ja kohaldada saab kõiki Teie ohutuseks vajalikke meetmeid;
 • kui olete saatjata alaealine, antakse Teid sotsiaalhoolekandeteenistuste juhi hoole alla ja tagatakse Teie õigused, nt õigus haridusele, tervishoiuteenustele jne ning õigus perekonna taasühinemisele;
 • õigus eraelu puutumatusele – politsei võtab kõik seaduslikud meetmed, et vältida Teid tuvastada aitava teabe avalikustamist;
 • erilised kaitsevajadused – politsei:
  • peab tagama, et uurimis- ja kriminaalmenetlus viiakse läbi olenemata sellest, kas Teie esindaja on esitanud ametliku kuriteoteate, ja et kriminaalmenetlust saab jätkata isegi juhul, kui Te oma ütlused tagasi võtate;
  • jätkab menetlust isegi pärast seda, kui saate täisealiseks;
  • võib Teie ülekuulamised uurimise osana salvestada.

Teil võib ülekuulamistel kaasas olla Teie esindaja või vabalt valitud täiskasvanu, kui selle isiku suhtes ei ole tehtud vastupidist põhjendatud otsust.

Ülekuulamised viiakse läbi

 • pärast juhtumitest politseile teatamist ilma põhjendamatult viivitamata;
 • vajaduse korral selleks spetsiaalselt ettenähtud või kohandatud ruumides;
 • vajaduse korral nõuetekohase väljaõppe saanud spetsialisti poolt;
 • ainult kriminaaluurimises/-menetluses vajalikul määral, samal ajal kui ülekuulamiste arv hoitakse võimalikult väike;
 • seksuaalse kuritarvitamise korral viivad ülekuulamisi läbi lapsega samast soost väljaõppinud spetsialistid.

Mu pereliige suri kuriteo tagajärjel. Millised on mu õigused?

Võite otsida abi järgmistelt ohvriabiteenuste osutajatelt:

 • riiklikud meditsiiniteenistused,
 • vaimse tervise teenistused,
 • sotsiaalhoolekandeteenistused,
 • hariduspsühholoogiatalitus (alaealise puhul),
 • perevägivalla ennetamise ja tõkestamise ühingul on koduvägivalla ohvritele spetsiaalne abitelefon (1440),
 • ohvriabiga tegelevad valitsusvälised organisatsioonid.

Seadus võimaldab Teil nõuda kurjategijalt kahju hüvitamist. Te võite võtta ühendust ka sotsiaalhoolekandeteenistustega, et saada teavet õiguse kohta nõuda kahju hüvitamist.

Mu pereliige suri kuriteo tagajärjel. Millised on mu õigused?

Võite otsida abi järgmistelt ohvriabiteenuste osutajatelt:

 • riiklikud meditsiiniteenistused,
 • vaimse tervise teenistused,
 • sotsiaalhoolekandeteenistused,
 • hariduspsühholoogiatalitus (alaealise puhul),
 • perevägivalla ennetamise ja tõkestamise ühingul on koduvägivalla ohvritele spetsiaalne abitelefon (1440),
 • ohvriabiga tegelevad valitsusvälised organisatsioonid.
  • Seadus võimaldab Teil nõuda kurjategijalt kahju hüvitamist. Te võite võtta ühendust ka sotsiaalhoolekandeteenistustega, et saada teavet õiguse kohta nõuda kahju hüvitamist.

Mu pereliige langes kuriteo ohvriks. Millised on mu õigused?

Võite otsida abi järgmistelt ohvriabiteenuste osutajatelt:

 • riiklikud meditsiiniteenistused,
 • vaimse tervise teenistused,
 • sotsiaalhoolekandeteenistused,
 • hariduspsühholoogiatalitus (alaealise puhul),
 • perevägivalla ennetamise ja tõkestamise ühingul on koduvägivalla ohvritele spetsiaalne abitelefon (1440),
 • ohvriabiga tegelevad valitsusvälised organisatsioonid.

Kas mul on võimalik kasutada vahendust? Millistel tingimustel? Kas vahenduse ajal tagatakse minu turvalisus?

Küproses puudub vahendusteenuseid reguleeriv õigusraamistik.

Kust ma leian õigusaktid, milles on sätestatud minu õigused?

Teie õigusi reguleerivad järgmised õigusaktid:

 • 2000.–2015. aasta koduvägivalla seadus (ennetamine ja ohvrikaitse);
 • 2014. aasta seksuaalse kuritarvitamise, laste seksuaalse ärakasutamise ja lapsporno ennetamise ja tõkestamise seadus.

Teie õigusi reguleerivad õigusaktid on kättesaadavad Küprose Advokatuuri veebisaidil http://www.cylaw.org/.

Viimati uuendatud: 31/10/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.