Ohvrite õigused riigiti

Küpros

Sisu koostaja:
Küpros

Kas mul on õigus otsus edasi kaevata?

Teil ei ole õigust esimese astme kohtu otsust edasi kaevata. Edasikaebamise õigus on Küprose Vabariigi peaprokuröril.

Millised on minu õigused pärast süüdimõistmist?

Teie advokaat võib süüdimõistmist ära kasutada, kui Te esitate kurjategija vastu kahju hüvitamise nõude.

Kas mul on pärast kohtumenetlust õigus abile või kaitsele? Kui kaua?

Teil on õigus kohtumenetluse järgsele abile ja/või kaitsele mõistliku aja jooksul olenevalt Teie vajadustest sellel konkreetsel ajal.

Millist teavet mulle antakse, kui kurjategija mõistetakse süüdi?

Taotluse korral võib politsei anda Teile teavet kurjategijale kohtu poolt määratud karistuse kohta.

Kas mulle teatatakse, kui kurjategija vanglast vabaneb (sealhulgas ennetähtaegselt või tingimisi) või põgeneb?

Taotluse korral võidakse Teid teavitada:

a) kui Teiega seotud kuriteo tõttu vahistatud, süüdistuse saanud või süüdi mõistetud isik vabaneb või põgeneb kinnipidamisasutusest;

b) asjakohastest meetmetest, mida Teiega seotud kuriteo tõttu vahistatud, süüdistuse saanud või süüdi mõistetud isiku vabanemise või põgenemise korral Teie kaitseks võetakse.

Tuleb märkida, et nimetatud teave võidakse jätta avalikustamata, kui on olemas või võib tekkida kurjategijale kahju tekitamise oht.

Kas mind kaasatakse (tingimisi) vabastamist käsitleva otsuse tegemisse? Kas mul on näiteks õigus teha avaldus või esitada kaebus?

Teil puudub õigus olla kaasatud kurjategija vabastamist või talle armu andmist käsitleva otsuse tegemisse.

Viimati uuendatud: 31/10/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.