Ohvrite õigused riigiti

Küpros

Sisu koostaja:
Küpros

Teid käsitatakse kuriteoohvrina, kui Teile on tekitatud kahju (nt kui Teile on tekitatud kehavigastus või Teie vara on  kahjustatud või varastatud) siseriikliku õiguse kohaselt kuriteoks peetava teoga. Seaduse kohaselt on Teil kuriteoohvrina teatavad õigused enne kohtumenetlust, menetluse ajal ja pärast kohtumenetlust.

Küproses algab kriminaalmenetlus kuriteo uurimisega, mida toimetab politsei. Kui uurimine on lõpetatud, saadetakse asi Küprose vabariigi peaprokurörile, kes otsustab, kas alustada kriminaalmenetlust. Kui kuriteo väidetava toimepanija vastu on piisavalt tõendeid, saadab peaprokurör süüdistusakti kohtusse. Kui kohus on kogutud tõenditega tutvunud, otsustab ta, kas süüdistatav on süüdi ja määrab süüdimõistmise korral karistuse, või mõistab süüdistatava õigeks.

Vajaliku teabe leidmiseks klikkige alltoodud linkidel

1 - Minu õigused, kui olen langenud kuriteo ohvriks

2 - Kuriteost teatamine ja minu õigused uurimisevõi kohtumenetluse ajal

3 - Minu õigused pärast kohtumenetlust

4 - Hüvitis

5 - Minu õigus saada abi ja toetust

Viimati uuendatud: 11/03/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.