Ohvrite õigused riigiti

Tšehhi

Sisu koostaja:
Tšehhi

Kas mul on õigus otsus edasi kaevata?

Jah, kuid ohvrina saate Te edasi kaevata ainult kahju või mittevaralise kahju hüvitamist või alusetult saadu väljaandmist käsitleva otsuse resolutsiooni.

Millised on minu õigused pärast süüdimõistmist?

Vt teised vastused.

Kas mul on pärast kohtumenetlust õigus abile või kaitsele? Kui kaua?

Abi (professionaalset abi) võidakse anda isegi pärast kohtumenetluse lõppu, kuni see on abi eesmärgi täitmiseks vajalik. Erikaitse (mida on mainitud eespool) võib sageli tähendada eluviisi püsivat muutust ja seega pakutakse seda sageli isegi pärast kriminaalmenetluse lõppu.

Millist teavet mulle antakse, kui kurjategija mõistetakse süüdi?

Teie taotluse korral antakse Teile lõplik otsus, mis sisaldab teavet karistuse ja selle vormi kohta. Kui Te nõuate kahju või mittevaralise kahju hüvitamist või alusetult saadu väljaandmist, toimetatakse otsus Teile alati kätte.

Lisaks sellele annab vangla või turvakaalutlustel kinnipidamist või sundravi pakkuv asutus Teile Teie taotlusel teatavat lisateavet, mis puudutab eelkõige järgmist:

  • süüdimõistetu vabanemine või põgenemine vanglast, turvakaalutlustel kinnipidamise või sundravi asutusest;
  • tingimisi vangistus;
  • süüdimõistetu väljaandmine välisriigile või loovutamine mõnele ELi liikmesriigile.

Kui süüdistatav on vabanenud või põgenenud ja Teie kui tunnistaja olete ohus, peavad pädevad asutused viivitamata teavitama politseid, kes võtab Teie ohutuse tagamiseks vajalikud meetmed ja teavitab Teid.

Kas mulle teatatakse, kui kurjategija vanglast vabaneb (sealhulgas ennetähtaegselt või tingimisi) või põgeneb?

Jah, vt eespool.

Kas mind kaasatakse (tingimisi) vabastamist käsitleva otsuse tegemisse? Kas mul on näiteks õigus teha avaldus või esitada kaebus?

Te võite teha kriminaalmenetluses mis tahes ajal avalduse selle kohta, millist mõju on kuritegu Teie elule seni avaldanud.

Teil ei ole siiski õigust kaevata edasi tingimisi vabastamise või tingimisi süüdimõistetu hea käitumise otsust.

Viimati uuendatud: 16/09/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.