Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2022. aasta lõpuni.

Ohvrite õigused riigiti

Inglismaa ja Wales

Sisu koostaja:
Inglismaa ja Wales

Kas mul on õigus otsus edasi kaevata?

Kannatanud ei saa kurjategijat süüdimõistvat või talle karistuse määramise otsust edasi kaevata.

Millised on minu õigused pärast süüdimõistmist?

Pärast kohtumenetlust on Teil järgmised õigused:

 • kui olete kutsutud kohtusse ütlust andma, on Teil õigus kulude hüvitamisele vastavalt riigiprokuratuuri otsusele hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast seda, kui riigiprokuratuur on saanud nõuetekohaselt täidetud taotlusvormi;
 • Teil on õigus saada tunnistajate abistamise teenistuselt (Witness Care Unit) teavet kohtumenetluse tulemuse kohta, sealhulgas olemasolu korral otsuse põhjenduste lühikokkuvõtte. Tunnistajate abistamise teenistus teavitab Teid ühe tööpäeva jooksul pärast kohtult vastava teabe saamist;
 • tunnistajate abistamise teenistus peab Teid suunama ohvriabiteenuste osutajate juurde, kui see on vajalik ja võimalik.

i. Kui rahukohtu (Magistrates’ Court) süüdimõistev või karistuse määramise otsus kaevatakse edasi kroonikohtusse (Crown Court)

Teil on õigus saada tunnistajate abistamise teenistuselt järgmist teavet ühe tööpäeva jooksul pärast seda, kui tunnistajate abistamise teenistus on kohtult vastava teabe saanud:

 • kas otsus on edasi kaevatud;
 • kohtuistungi kuupäev, kellaaeg ja koht;
 • edasikaebuse menetlemise tulemused, sealhulgas esialgse karistuse muutmine.

Teil on ka järgmised õigused:

 • õigus oodata kohtu eesruumis ja istuda kohtusaalis kaebajast ja tema perekonnast ning sõpradest eraldi. Kohus tagab selle võimaluse korral;
 • kroonikohus (Crown Court) peab määrama Teile kontaktisiku;
 • Teil on õigus saada ohvriabiteenistuselt teavet, kui see on vajalik ja kättesaadav.

ii. Kui süüdimõistev või karistuse määramise otsus kaevatakse edasi apellatsioonikohtusse või selle peale esitatakse õigusküsimustega piirduv kassatsioonkaebus Ühendkuningriigi kõrgeimasse kohtusse

Teil on järgmised õigused:

 • tunnistajate abistamise teenistus teavitab Teid viie tööpäeva jooksul pärast kohtult vastava teabe saamist, et kaebajale on antud luba esitada edasikaebus. Kui olete väga raske kuriteo või pidevate rünnakute ohver või olete haavatav või hirmutatud, on Teil õigus saada teavet ühe tööpäeva jooksul;
 • õigus saada tunnistajate abistamise teenistuselt teavet kohtuistungi kuupäeva, kellaaja ja koha kohta ühe tööpäeva jooksul pärast seda, kui tunnistajate abistamise teenistus on kohtult selle teabe saanud;
 • tunnistajate abistamise teenistus peab Teile teatama, kui kaebaja vabastatakse kautsjoni vastu või kautsjoni vastu vabastamise tingimusi muudetakse, ühe tööpäeva jooksul pärast seda, kui tunnistajate abistamise teenistus on kohtult selle teabe saanud;
 • kui kohtuistungi kuupäeva muudetakse, teavitab tunnistajate abistamise teenistus Teid sellest ühe tööpäeva jooksul pärast kohtult vastava teabe saamist;
 • tunnistajate abistamise teenistus määrab Teile kontaktisiku teise astme kriminaalkohtus või Ühendkuningriigi kõrgeimas kohtus;
 • tunnistajate abistamise teenistus teavitab Teid edasikaebuse menetlemise tulemusest viie tööpäeva jooksul pärast kohtult vastava teabe saamist. See teave hõlmab ka esialgse karistuse muutmist. Kui olete väga raske kuriteo või pidevate rünnakute ohver või olete haavatav või hirmutatud, on Teil õigus saada teavet ühe tööpäeva jooksul;
 • õigus oodata kohtu eesruumis ja istuda kohtusaalis kaebajast ja tema perekonnast ning sõpradest eraldi. Kohus tagab selle võimaluse korral. Üldjuhul kaebaja kõrgeima kohtu istungil ei osale. Kui kaebaja on kohal ja Te ei soovi kohtusaalis viibida, korraldatakse Teie eraldiolek;
 • õigus taotleda teise astme kriminaalkohtult või Ühendkuningriigi kõrgeimalt kohtult pärast kohtuotsuse väljakuulutamist selle ärakirja.

Kui olete hukkunu lähisugulane, on Teil pärast otsuse edasikaebamist õigus kohtuda riigiprokuratuuri esindajaga, kes peab Teile selgitama kaebemenetlust ja kohtutoiminguid.

Kriminaalasjades tehtud otsuste läbivaatamise komisjon (Criminal Cases Review Commission)

Pärast kurjategijalt taotluse saamist vaatab kriminaalasjades tehtud otsuste läbivaatamise komisjon läbi kurjategija süüdimõistmise ja talle kuriteo eest karistuse määramise otsuse. Uue teabe või selliste uute väidete ilmnemisel, mille tõttu süüdimõistmine võib osutuda ohtlikuks või karistus liiga pikaks, võib komisjon saata süüdimõistmise või karistuse määramise otsuse uuesti läbivaatamisele. Komisjon saab süüdimõistetud isikutelt aastas umbes 1000 taotlust ning umbes 30-40 asjaomast otsust saadetakse uuesti läbivaatamisele. Kohtuasja läbivaatamisel hindab komisjon selle võimalikku mõju Teile ning otsustab, kas teavitada Teid sellest või mitte. Komisjon esitab otsuse põhjenduse Teie kontaktvormil ning vajaduse korral teavitab otsusest politseid.

 • Komisjon peab Teile teatama, kui ta peab Teie teavitamist läbivaatamisest mõistlikuks.
 • Kui komisjon leiab, et läbivaatamise ajal tuleb Teiega ühendust võtta, teatab ta Teile, et ta on saanud taotluse ning et kohtuasi vaadatakse läbi. Pärast läbivaatamist otsustab komisjon, kas kohus peaks süüdimõistva või karistuse määramise otsuse läbi vaatama ning teatab Teile oma otsusest, välja arvatud juhul, kui olete sõnaselgelt öelnud, et ei soovi, et Teile sellest teatatakse.
 • Kui komisjon leiab, et läbivaatamise ajal ei ole vaja Teiega ühendust võtta, kuid otsustab, et kohus peaks süüdimõistva või karistuse määramise läbi vaatama, eeldatakse, et komisjon teatab Teile sellest.

Kas mul on pärast kohtumenetlust õigus abile või kaitsele? Kui kaua?

 • Teil on õigus kasutada ohvriabiteenuseid igal ajal olenemata sellest, kas olete esitanud kuriteoteate või mitte, ning pärast uurimise ja kohtumenetluse lõppemist.

Millist teavet mulle antakse, kui kurjategija mõistetakse süüdi?

 • Tunnistajate abistamise teenistus (Witness Care Unit) peab teatama Teile kahtlustatavale määratud karistusest (kui ta mõistetakse süüdi) ühe tööpäeva jooksul pärast seda, kui ta on kohtult vastava teabe saanud. See hõlmab ka karistuse tähenduse ja mõju lühikest selgitust.
 • Teil on õigus suunamisele riigiprokuratuuri, kus vastatakse Teie küsimustele karistuse kohta, millele tunnistajate abistamise teenistus ei oska vastata.
 • Lisaks eeltoodule pakutakse Teile juhul, kui Te olete hukkunu lähisugulane, vajaduse korral kohtumist riigiprokuratuuri esindajaga, kes selgitab Teile karistuse laadi. See kohtumine toimub tavaliselt kohtus.

Kas mulle teatatakse, kui kurjategija vanglast vabaneb (sealhulgas ennetähtaegselt või tingimisi) või põgeneb?

Kriminaalhooldusasutuse ohvriabikava (Probation Service Victim Contact Scheme (VCS)) raames pakutakse teenuseid vägivaldsete ja seksuaalkuritegude ohvritele juhul, kui kurjategijat karistatakse üheaastase ja pikema vabadusekaotusega. Ohvriabikava raames annab selleks määratud kuriteoohvri kontaktametnik kuriteoohvritele kriminaalmenetlusalast teavet ja nõu. See hõlmab riikliku kriminaalhooldusasutuse äranägemisel antavat teavet kurjategijale määratud karistuse põhietappidest, näiteks kurjategija avavanglasse üleviimine või vabastamine, ning kuriteoohvriga seotud tingimustest, mis võivad kaasneda kurjategija tingimisi vabastamisega.

Kui olete langenud vägivalla- või seksuaalkuriteo ohvriks[1] ning kurjategijale on määratud üheaastane või pikem vabadusekaotus või on kurjategija suunatud vastavalt 1983. aasta psühhiaatrilise abi seadusele sundravile psühhiaatriahaiglasse, peab tunnistajate abistamise teenistus teavitama Teid ohvriabikavast ning sellest, et Teie andmed edastatakse automaatselt 20 tööpäeva jooksul riiklikule kriminaalhooldusasutusele (National Probation Service), välja arvatud juhul, kui Te seda ei soovi.

Kui soovite osaleda ohvriabikavas, on Teil järgmised õigused:

 • õigus otsustada, kas soovite saada teavet kurjategijale määratud karistuse põhietappide kohta;
 • Teile määratakse kontaktametnik (Victim Liaison Officer), kes tegutseb Teie ja riikliku kriminaalhooldusasutuse (National Probation Service) vahelise kontaktisikuna, välja arvatud juhul, kui kurjategija on psühhiaatriahaigla patsient, kelle vabadust ei ole piiratud (vt allpool);
 • õigus saada teavet ja esitada oma seisukohti riiklikule kriminaalhooldusasutusele seoses kuriteoohvriga seotud tingimustega, mis kaasnevad kurjategija tingimisi vabastamisega. Selliseks tingimuseks võib näiteks olla, et kurjategija ei tohi Teie ja Teie perega ühendust võtta.
 • riiklik kriminaalhooldusasutus peab Teid teavitama kurjategija vabastamise tingimustest, mis on seotud Teie või Teie perega;
 • Teil on õigus teada, millal need tingimused aeguvad;
 • õigus saada mis tahes muud teavet, mida riiklik kriminaalhooldusasutus peab juhtumi asjaolusid arvestades vajalikuks, sealhulgas teave kurjategijale määratud karistuse põhietappide või sundravi kohta, kui tegemist on psühhiaatriahaigla patsiendiga, kelle vabadus on või ei ole piiratud.

Kui olete hukkunu lähisugulane ja kurjategijale on vägivalla- või seksuaalkuriteo eest määratud

üheaastane või pikem vabadusekaotus või ta on määratud kinnisesse haiglasse sundravile, pakutakse Teile ka ohvriabikavas osalemist. Kui Te ei ole ohvri lähisugulane, tehakse seda riikliku kriminaalhooldusasutuse äranägemisel.

Kui Te olete sellise kuriteoohvri vanem, eestkostja või hooldaja, kes on alla 18-aastane, haavatav täiskasvanu või kes ei saa muul põhjusel täielikult ohvriabikavas osaleda, siis pakutakse tavaliselt Teile võimalust osaleda ohvriabikavas kuriteoohvri nimel. Vanemale, eestkostjale või hooldajale ohvriabikavas osalemist ei pakuta, kui leitakse, et see on vastuolus ohvri huvidega.

Kuriteoohvri kaitsmise meetmed kurjategija põgenemise korral

Juhul kui kurjategija põgeneb vahi alt, mis on küll ebatõenäoline, teavitab politsei pärast seda, kui vangla, noorsoopolitsei, haigla või sisserändajate kinnipidamiskeskus on talle põgenemisest teatanud, võimaluse korral Teid põgenemisest ning Teie kaitsmiseks võetud meetmetest, kui leitakse, et kurjategija kujutab Teile suurt ohtu.

[1] Nagu on määratletud 2004. aasta koduvägivalda, kuritegusid ja kuriteoohvreid käsitleva seaduse (Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004) paragrahvi 45 lõikes 2.

Kas mind kaasatakse (tingimisi) vabastamist käsitleva otsuse tegemisse? Kas mul on näiteks õigus teha avaldus või esitada kaebus?

Kui Te osalete ohvriabikavas ja kriminaalhooldusnõukogu (Parole Board) kaalub kurjategija vabastamist või avavanglasse üleviimist, on Teil järgmised õigused:

 • riiklik kriminaalhooldusasutus (National Probation Servise) peab Teile teatama kriminaalhooldusnõukogu istungi toimumise aja;
 • Teil on õigus avaldada kriminaalhooldusnõukogule arvamust kurjategija tingimisi vabastamise tingimuste kohta (vt sõnastik);
 • Teil on õigus saada selgitusi, kui Teie taotletud tingimus jäeti kurjategija tingimisi vabastamise tingimuste hulgast välja;
 • Teil on õigus saada selgitusi kuriteoohvri kontaktametnikult kuriteoohvri avalduse (victim personal statement) kohta, sealhulgas seda, kuidas seda kasutab kriminaalhooldusnõukogu;
 • Teil on õigus esitada kuriteoohvri avaldus, mis edastatakse kriminaalhooldusnõukogule;
 • kui kriminaalhooldusnõukogu korraldab suulise ärakuulamise, kus arutatakse Teie esitatud kuriteoohvri avaldust, on Teil õigus selles osaleda.
Viimati uuendatud: 30/01/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.