Ohvrite õigused riigiti

Eesti

Sisu koostaja:
Eesti

Kas mul on õigus otsus edasi kaevata?

Teil on kohtumenetluse poolena õigus esitada kohtuotsuse peale apellatsioonkaebus ringkonnakohtule 30 päeva jooksul pärast kohtuotsuse tegemist.

Millised on minu õigused pärast süüdimõistmist?

Teil on õigus menetluse käigus taotleda, et Teid teavitataks, kui süüdimõistetu vabaneb vanglast ennetähtaegselt.

Kas mul on pärast kohtumenetlust õigus abile või kaitsele? Kui kaua?

Ohvriabiteenuste kestus ei ole limiteeritud kriminaalmenetluse käiguga ning nende teenuste osutamine võib kesta edasi ka pärast kriminaalmenetluse lõppu ilma konkreetse tähtajata.

Millist teavet mulle antakse, kui kurjategija mõistetakse süüdi?

Teile tehakse teatavaks kohtuotsus, kus on kirjas süüdlasele mõistetud karistus. Kui Te esitate vastava soovi, siis antakse Teile teada ka sellest, kui süüdimõistetu vabastatakse vanglast ennetähtaegselt.

Kas mulle teatatakse, kui kurjategija vanglast vabaneb (sealhulgas ennetähtaegselt või tingimisi) või põgeneb?

Kui Te olete esitanud enda ülekuulamise käigus vastava taotluse, siis antakse Teile teada sellest, kui süüdimõistetu vanglast vabaneb või põgeneb.

Kas mind kaasatakse vabastamist või armuandmist käsitleva otsuse tegemisse? Kas mul on näiteks õigus teha avaldus või esitada kaebus?

Ennetähtaegse vabastamise menetluse käigus võidakse küsida Teie arvamust, kuid Teil ei ole õigust selle otsuse peale kaebust esitada.

Viimati uuendatud: 01/10/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.