Ohvrite õigused riigiti

Eesti

Sisu koostaja:
Eesti

Kuidas nõuda kurjategijalt kahju hüvitamist? (nt kohtuasi, tsiviilnõue, tsiviilhagi kriminaalmenetluses)

Teil on õigus kriminaalmenetluse raames esitada süüdistatava vastu tsiviilhagi kahju hüvitamiseks. Tsiviilhagi on Teil õigus esitada hiljemalt 10 päeva jooksul pärast seda kui olete tutvunud kriminaaltoimikuga. Prokuratuurilt on võimalik taotleda selle tähtaja pikendamist.

Kohus andis kurjategijale korralduse hüvitada mulle kahju / maksta hüvitist. Kuidas ma saan tagada, et kurjategija järgib seda korraldust?

Juhul kui süüdimõistetu ei ole tasunud kohtuotsusega temalt välja mõistetud summat, on Teil õigus kohtuotsuse alusel pöörduda kohtutäituri poole, kes korraldab täitemenetluse.

Kas riik võib teha mulle ettemakse juhul, kui kurjategija korraldust ei järgi? Millistel tingimustel?

Ei, riik kurjategija asemel kahjuhüvitissummat ei tasu.

Kas mul on õigus saada riigilt hüvitist?

Kui Te olete kuriteo tagajärjel surnud isiku lähedane või vägivallakuriteo ohver ning olete kuriteo tagajärjel saanud vähemalt 4 kuud kestva tervisehäire, siis on Teil õigus taotleda hüvitist riigilt järgmiste kulude katteks:

  1. töövõimetusest või töövõime vähenemisest tulenev kahju;
  2. ohvri tervise kahjustamisest tingitud kulud;
  3. ohvri surmast tulenev kahju;
  4. prillidele, hambaproteesidele, kontaktläätsedele ja muudele keha funktsioone asendavatele abivahenditele ning riietele tekitatud kahju;
  5. ohvri matusekulud.

Hüvitise saamiseks on vajalik, et oleksite esitanud politseile kuriteoteate hiljemalt 15 päeva pärast kuriteo toimumist või pärast seda kui Teil oli võimalik kuriteost teatada.

Hüvitise taotlus tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile kolme aasta jooksul kuriteo toimepanemisest või ohvri surma päevast arvates, välja arvatud juhul kui:

  1. ülalpeetav sai ohvri surmast teada rohkem kui üks aasta pärast surmapäeva ja taotlus on esitatud kolme aasta jooksul ohvri surmast teada saamise päevast arvates;
  2. hüvitise taotleja tervisehäire kestis üle ühe aasta ja taotluse õigeaegne esitamine ei olnud terviseseisundi tõttu võimalik ning taotlus on esitatud kolme aasta jooksul pärast terviseseisundi paranemist;
  3. hüvitise taotlemise aluseks on alaealise vastu toimepandud seksuaalkuritegu ja taotlus on esitatud kolme aasta jooksul pärast ohvri täisealiseks saamist, kui kriminaalmenetluse ajend ei ilmnenud enne tema täisealiseks saamist.

Kas mul on õigus saada hüvitist juhul, kui kurjategijat ei mõisteta süüdi?

Juhul kui kriminaalmenetluses ei ole võimalik tuvastada, kes Teie suhtes kuriteo toime pani, siis on Teil samuti võimalus taotleda kuriteoohvrite riiklikku hüvitist.

Juhul kui kuriteos süüdistatud isik mõistetakse kohtus õigeks, kuid Te leiate, et see isik on Teile siiski kahju tekitanud, siis on Teil õigus esitada hagi tsiviilkohtumenetluse korras.

Kas mul on õigus erakorralisele ettemaksele, kui ma ootan otsust oma hüvitisnõude kohta?

Vägivallaohvrite riikliku hüvitise määramise otsustamise lükatakse edasi kuni otsuse tegemiseni maakohtus, kui:

  1. hüvitise taotleja õigus saada hüvitist kuriteoga tekitatud kahju eest vastutavalt isikult on ebaselge või
  2. on ilmne, et kuriteoga tekitatud kahju eest vastutav isik on nõus ja võimeline hüvitama kuriteoga tekitatud kahju.

Kui hüvitise määramine lükatakse edasi, siis on Sotsiaalkindlustusametil õigus maksta hüvitise taotleja avalduse alusel avanssi, kui hüvitise taotleja õigus saada hüvitist on ilmne ja ta on majanduslikult raskes olukorras.

Viimati uuendatud: 01/10/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.