Ohvrite õigused riigiti

Eesti

Sisu koostaja:
Eesti

Kellega ma pean abi ja toetuse saamiseks ühendust võtma, kui ma olen kuriteoohver?

 1. Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakond
 2. Naiste tugikeskused
 3. Politsei

Ohvriabitelefon

 1. Ohvriabi infotelefon - 612 1360 või 16106 (töötab E-R 9-17)
 2. Lasteabi infotelefon - 16111 (abivajavast lapsest teavitamine, töötab 24H)

Kas ohvriabi on tasuta?

Ohvriabiteenused on tasuta.

Millist abi võin ma saada riiklikelt ametiasutustelt?

Riiklik ohvriabiteenus seisneb järgmistes teenustes:

 1. ohvri nõustamises;
 2. ohvri abistamises suhtlemisel riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega ning juriidiliste isikutega;
 3. turvalise majutuse tagamises;
 4. toitlustuse tagamises;
 5. vajalike tervishoiuteenuste kättesaadavuse tagamises;
 6. vajaliku materiaalse abi andmises;
 7. vajaliku psühholoogilise abi andmises;
 8. vajaliku tõlketeenuse võimaldamises ohvriabiteenuse raames osutatavate teenuste saamiseks;
 9. muude ohvri füüsiliseks ja psühhosotsiaalseks taastumiseks vajalike teenuste osutamises.

Millist abi võin ma saada valitsusvälistelt organisatsioonidelt?

Riikliku ohvriabiteenuse osutaja oskab Teid suunata sobiva valitsusvälise organisatsiooni juurde.

Naiste varjupaigad

Viimati uuendatud: 01/10/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.