Ohvrite õigused riigiti

Saksamaa

Sisu koostaja:
Saksamaa

Kui sellise juhtumi tagajärjel, mis on Saksamaa õiguse kohaselt kuritegu, on teile tekitatud kahju, nt teid on vigastatud või teie vara on kahjustatud või varastatud, käsitatakse teid kuriteoohvrina. Kuriteoohvrina on teil teatavad õigused enne kohtumenetlust, selle kestel ja pärast seda.

Kriminaalmenetlus Saksamaal algab uurimisega, mille viivad läbi politsei ja prokuratuur. Sellise uurimise võib algatada ka kahju kandnud poole teate alusel. Kui kahtlusalusele süüdistuse esitamiseks ei ole piisavalt tõendeid, lõpetab prokuratuur uurimismenetluse. Piisavate tõendite olemasolul aga esitab prokuratuur kahtlusalusele süüdistuse. Prokuratuur võib menetluse teatavates olukordades siiski ka lõpetada, näiteks kui kahtlusalune on teile tekitatud varalise kahju hüvitanud või täitnud teatavad tingimused ja juhised.

Kui pärast süüdistuse esitamist algatab kohus põhikohtuasja, vaatab ta kohtuistungil läbi süüdistatava vastu esitatud tõendid. Kui ta leiab, et süüdistatav on süüdi, teeb ta süüdimõistva kohtuotsuse ja määrab karistuse. Asjakohaste ja vähem tõsiste juhtumite korral võib kohus ka menetluse lõpetada, näiteks kui süüdistatav näitab üles kahetsust ning on osalenud ohvri ja kurjategija vahelises lepitusmenetluses. Kui süüdistatava vastu ei ole piisavalt tõendeid, peab kohus ta õigeks mõistma. Pärast kohtuotsuse langetamist võib kriminaalmenetlus jätkuda kõrgema astme kohtus, kui otsus edasi kaevatakse.

Kui olete ohver, võite osaleda kriminaalmenetluses tunnistajana või võtta sellest aktiivsemalt osa, asudes ametlikult erasüüdistaja (Privatkläger) või kõrvalsüüdistaja (Nebenkläger) rolli, mis annab teile mitmesugused õigused. Erasüüdistajana täidate prokuröri ülesandeid ning kõrvalsüüdistajana osalete menetluses koos prokuröriga.

Kui te klõpsate asjakohasel lingil, jõuate järgmiste teabelehtedeni, mis annavad teavet teie juhtumi käsitlemise eri etappide kohta ning kirjeldavad teie õigusi kuriteoohvrina kuriteost teatamisel, kuriteo uurimise ajal, kohtumenetluses või pärast esimese astme kohtu menetlust. Samuti võite tutvuda hüvitise saamise tingimuste ning pakutava abi ja toetusega.

Loomulikult annavad teabelehed üksnes üldise ülevaate mitmesugustest eri reeglitest. Kui süüdistatav on näiteks alaealine või nooruk, vajaksite menetluse kohta lisateavet, sest siin käsitletakse sellist olukorda väga põgusalt.

Vajaliku teabe leidmiseks klikkige alltoodud linkidel

1 - Minu õigused, kui olen langenud kuriteo ohvriks

2 - Kuriteost teatamine ja minu õigused uurimisevõi kohtumenetluse ajal

3 - Minu õigused pärast kohtumenetlust

4 - Hüvitis

5 - Minu õigus saada abi ja toetust

Viimati uuendatud: 08/10/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.