Ohvrite õigused riigiti

Kreeka

Sisu koostaja:
Kreeka

Teid käsitatakse kuriteoohvrina, kui olete kannatanud kahju, st Teile on tekitatud kehavigastus või Teie vara on kahjustatud või varastatud sellise sündmuse tagajärjel, mis on Kreeka õiguses liigitatud kuriteoks. Kui olete langenud kuriteo ohvriks, on Teil seaduse kohaselt teatavad õigused nii enne ja pärast kohtumenetlust kui ka selle ajal.

Kreekas algab kriminaalmenetlus kuriteo uurimisega (dierévnisi). Mõnikord jaguneb uurimine eeluurimiseks (prokatarktikí exétasi) ja kohtulikuks uurimiseks (anákrisi). Eeluurimise eesmärk on uurida juhtumi asjaolusid ja teha kindlaks, kas kriminaalmenetlus tuleks algatada või mitte.

Uurimisega tegelevad politsei ja kohtuametnikud – prokurör (eisangeléas), eeluurimiskohtunik (anakritís) või mõlemad. Uurimise lõppedes edastab vastutav politseiametnik kõik kogutud tõendid prokurörile. Prokurör kontrollib tehtud tööd ja edastab asja kohtule koos soovitustega edasise menetlemise kohta.

Pärast toimiku ja prokuröri soovituste läbivaatamist algatab kohus kohtumenetluse või lõpetab asja.

Kohtumenetluse käigus kaalub kohus kõiki kogutud tõendeid ja otsustab, kas süüdistatav on süüdi või mitte. Kui süüdistatava süü tuvastatakse, mõistetakse ta süüdi ja talle määratakse karistus. Kui leitakse, et süüdistatav ei ole süüdi, mõistetakse ta õigeks.

Lisateabe saamiseks klõpsake järgmistel linkidel:

1 - Minu õigused, kui olen langenud kuriteo ohvriks

2 - Kuriteost teatamine ja minu õigused uurimise või kohtumenetluse ajal

3 - Minu õigused pärast kohtumenetlust

4 - Hüvitis

5 - Minu õigus saada abi ja toetust

Viimati uuendatud: 12/06/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.